Sākums Kas mēs esam Kontakti Jūsu ieteikumi un jautājumi Reklāma Mobilā

Iesaki rakstu: Twitter Facebook Draugiem.lv

Ar 22.02.2022. vēstuli Nr. RDD-22-58-dv (pielikumā Nr.1, turpmāk – deputāta pieprasījums) Rīgas domes deputāts Jurģis Klotiņš vērsies pie SIA “Rīgas namu pārvaldnieks” (turpmāk – RNP) ar konkrētas informācijas pieprasījumu par aktuālajiem jautājumiem RNP darbībā par tematiem, kas publiskajā telpā raisījuši jautājumus un par kuriem pilsētnieki visbiežāk vērsās pie deputātiem. To vidū bija arī būtiski jautājumi, no kuriem RNP valde izvairījās atbildēt deputātam 2022. gada 18.-25.janvāra RD Mājokļu un vides komitejas sēdē, atskaitoties par 2021.gada darbības rezultātiem.

Faktiski komitejas sēdei bija formāls raksturs, jo komitejas politiskie spēki (kā arī Rīgas domes vadība) atbalsta RNP valdi no politiskā un savstarpējo “labo attiecību” aspekta, nevis no to darbības rezultātu viedokļa. Komitejas sēdē RNP stāstīja tikai sev izdevīgo informāciju un pat to bija nepamatoti “izkrāšņojusi” savā labā. Visi gada laikā RNP notikušie būtiskie negatīvie fakti tika noklusēti. Pēc komitejas sēdes RD preses pārstāvis nopublicēja objektīvi nepatiesu informāciju ar pateicību RNP valdei par veiksmīgo darbību 2021.gadā.

Pašvaldības domes deputāta statusa likuma 9.panta noteiktajā termiņā RNP nesniedza deputātam atbildi uz deputāta pieprasījumu, bet sniedza starpatbildi, ka atbildes sagatavošanai nepieciešams papildlaiks.

24.03.2022. atbildes vēstulē Nr.1-2e/12818 (pielikumā Nr.2), kuras saturs ir tikai uz vienas lapas, RNP padome attiecībā uz deputāta pieprasījuma 1.-6. jautājumu norāda, ka “Pārvaldnieka padome pastāvīgi uzrauga valdes darbu, padome ir saņēmusi tai nepieciešamo informāciju saistībā ar deputāta pieprasījumu un guvusi pārliecību, ka Pārvaldnieka valde ir rīkojusies, pieņemot tādus lēmumus, kuri atbilda tās kompetencei un neradīja valsts, pašvaldības un Pārvaldnieka līdzekļu nepamatotu izlietošanu, kā arī nav radījusi kaitējumu Pārvaldnieka interesēm”. Ņemot vērā norādīto atbildi, RNP padome nav pēc būtības atbildējusi uz deputāta pieprasījuma 1.-6. jautājumu un nav arī iesniegusi deputāta pieprasījumā minētos saistītos dokumentus.

Attiecībā uz deputāta pieprasījuma 7.jautājumu par valdes locekļa Elmāra Martinsona atsaukšanas (no valdes locekļa amatu pienākumu izpildes) iemesliem 2021. gada rudenī un attiecīgo dokumentu izsniegšanu RNP padome norādīja, ka “padome nesaskatīja Elmāra Martinsona proaktīvu rīcību un nedalītu uzmanību izvirzītajiem mērķiem, kā rezultātā padome pieņēma lēmumu par valdes locekļa atsaukšanu, par ko nekavējoties informēja E.Martinsonu un sniedza arī publisku informāciju. Papildu pieprasītā informācija satur ziņas par personu tiesībām uz privāto dzīvi, tādējādi paplašinātai informācijas izsniegšanai nav pamatojuma”. Ņemot vērā norādīto atbildi, RNP padome nav konkrēti atbildējusi uz deputāta pieprasījuma 7. jautājumu un nav arī iesniegusi deputāta pieprasījumā minētos ar lēmumu saistītos dokumentus. Nav arī saprotama RNP padomes norāde par ziņām par personu tiesībām uz privāto dzīvi un šajā sakarā informācijas izsniegšanas atteikumu deputātam.

Attiecībā uz deputāta pieprasījuma 8.jautājumu par apdrošināšanas polisēm valdei un padomei RNP padome nav atbildējusi, vai attiecīgie pilnvarojuma līgumi paredz tiesības slēgt apdrošināšanas līgumu ar RNP valdes locekļiem un padomes locekļiem, un nav iesniegusi pieprasītās apdrošināšanas polišu kopijas. Tāpat padome norāda uz tās veikto izvērtējumu attiecībā uz normatīvo aktu regulējumu un Sabiedrības valdes un padomes locekļiem iegādātās veselības apdrošināšanas polises apdrošināšanas prēmijas apmēru, bet šādu izvērtējumu nav pievienojusi atbildei deputātam.

Ievērojot labas pārvaldības principu, Pašvaldības domes deputāta statusa likumu, Informācijas atklātības likumu un Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likumu u.c. saistošos normatīvos aktus, RNP padomei, atsakot izsniegt kādu no pieprasītās informācijas, bija likumā noteiktajā kārtībā tas detalizēti jāpamato. RNP padome to nav darījusi, turklāt speciāli vilcinājās arī ar neatbilstošas atbildes sniegšanu.

Deputāts, saprotot, ka atbilde no RNP pēc būtības nav saņemta (ar acīmredzamo RNP mērķi slēpt būtiskos pierādījumus), sev vien zināmu politisku iemeslu un iespējamo draudu dēļ atteicās atkārtoti vērsties pie RNP padomes izsniegt deputāta pieprasījumā pieprasīto konkrēto informāciju un dokumentus.

Tādējādi deputāts nenoveda iesākto deputāta izmeklēšanu līdz galam, saprotot, ka RNP slēpj iespējamos būtiskos pārkāpumus. Šādā veidā acīmredzot deputāts atbalsta iespējamos notikušos (un turpmākos) būtiskos pārkāpumus un kļūst zināmā mērā par līdzdalībnieku tajos.

Vai tā ir deputāta cienīga rīcība? Vai šādi deputāti cīnās ar korupciju, finanšu līdzekļu izšķērdību, pašvaldības uzņēmuma darbības necaurspīdīgumu, citiem būtiskiem likuma pārkāpumiem un pārstāv rīdzinieku/vēlētāju intereses? Un šajā procesā savu lomu “nospēlēja” arī Rīgas domes atbildīgās institūcijas/amatpersonas, kuras bija informētas par minēto deputāta pieprasījumu, bet nav šajā procesā aktīvi iesaistījušās – kā tas būtu no viņiem sagaidāms atbilstoši kompetencei un likumam.

Viens no deputāta pieprasījumā formulētiem jautājumiem (un attiecīgi izsniedzamiem dokumentiem) attiecas uz darbiniekiem, ar kuriem izbeigtas darba tiesiskās attiecības, izmaksājamām kompensācijām. Man, piemēram, ir informācija, ka 2020. gada decembra beigās RNP tika prettiesiski likvidēta Administratīvā pārvalde, likvidējot pārvaldes direktora un direktora vietnieces amatu. Tā kā šo darbinieču arodbiedrības nepiekrita šādai RNP amata vietu likvidēšanai/darbinieku skaita samazināšanai, RNP vērsās (gan novēloti – tikai 2021. gada februāra otrajā pusē pret vienu darbinieci un marta otrajā pusē pret otru darbinieci)) ar attiecīgo prasījumu par darba attiecību izbeigšanu tiesas ceļā.

Pa tiesvedības laiku šīs darbinieces bija darba attiecībās, saņēma savas līdzšinējās algas (viena 3600,00 euro mēnesī, otra 3700,00 euro mēnesī), bet savus pienākumus nepildīja, jo amata vietas bija likvidētas. 2021. gada novembrī vajadzēja notikt izšķirošajai tiesas sēdei, un pirms tiesas sēdes darbinieces piedāvāja RNP valdei noslēgt sev izdevīgo vienošanos - darbinieces piekrīt darba attiecību izbeigšanai ar 31.12.2021. (turpina neko nedarīt līdz gada beigām un saņemt algu), un papildus tam RNP katrai no viņām izmaksā kompensāciju septiņu algu apmērā.

RNP valdei acīmredzot saprotot, ka, zaudējot tiesā, RNP izdevumi būs tikai lielāki, valde nezinātu, ko tālāk darīt ar darbiniecēm, un nāktu gaismā valdes nepamatots un prettiesisks lēmums likvidēt šīs amata vietas (piemēram, ar mērķi piesaistīt līdzekļus valdes izveidoto jaunu amatu izveidei, piemēram, Attīstības pārvaldes izveide), – tika pieņemts lēmums noslēgt šādas vienošanās.

Kopumā tas nozīmē, ka katra no šīm darbiniecēm gadu faktiski nestrādāja, saņēma pilnu algu un papildus tam vēl bonusā saņēma katra pa septiņām algām. Tātad 19 algas faktiski ne par ko saņēma katra no darbiniecēm, t.i., aptuvenās kopējās izmaksas par valdes nepamatoto/prettiesisko lēmumu sastāda ap 140 000,00 euro. Vēl jau jāpieskaita arī atvaļinājuma nauda. Kurš par šīm izmaksām atbildēs – vai valde, kura ir to tiešais radītājs? Vai izmaksas tika segtas no RNP līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem? Vai gala maksātājs būs RNP klienti?

Varbūt tieši šādu izmaksu segšanai RNP valde tādā pašā veidā nepamatoti un prettiesiski likvidēja Iekšējās kontroles nodaļu 2021.gadā? Un jāņem vērā, ka šis ir tikai viens no konkrētiem gadījumiem par nepamatotu pašvaldības uzņēmuma finanšu līdzekļu izšķērdēšanu, tāpēc RNP arī atteicās sniegt deputāta pieprasīto informāciju un to pamatojošos dokumentus un rūpīgi to slēpj!

Domāju, ka RNP padome slēpj RNP valdes pārkāpumus, lai saglabātu savas “siltās amata vietiņas”, un līdzīgi RNP darbību nekontrolē kapitāldaļu turētāja pārstāvis Jānis Lange. Tā teikt, “savējie savējos neaiztiek” un izliekas, ka viss ir labi, tādējādi katram saglabājot savas amata vietas. Par minēto pārliecinājos arī celto vairāku trauksmes ziņojumu izmeklēšanas laikā no 2021. gada augusta par būtiskiem RNP pārkāpumiem – Rīgas dome neveic izmeklēšanu par RNP pārkāpumiem, tikai pasauc pie sevis uz pārrunām, paprasa apliecinājumu laboties (viss sods par būtiskiem pārkāpumiem) un ļauj strādāt tālāk.

Par daudziem būtiskiem pārkāpumiem līdz šim brīdim neviens nav saukts pie atbildības! Tāpat arī nevienai citai valsts institūcijai tas principā nerūp, jo objektīvas izmeklēšanas ar pavisam nelieliem izņēmumiem netiek veiktas. Savukārt to darbinieku amata vietas, kuri konstatēja pārkāpumus, tika prettiesiski likvidētas, darbinieki tika atlaisti – acīmredzot tas viss tika darīts, lai slēptu pārkāpumus un “legalizētu” tos turpmāk (jo bez likvidētās Iekšējās kontroles nodaļas neviens reāli iekšienē nekontrolē RNP būtiskos pārkāpumus un patvaļai faktiski robežu nav).

Papildus ir svaiga informācija par 10.-13.maijā notikušo vairāku dienu ārvalstu braucienu uz Holandi, Amsterdamu, uz pasākumu/izstādi “The world’s leading tradeshow for cleaning and hygiene professionals”, kuru par RNP līdzekļiem apmeklēja RNP valde (Ronalds Neimanis (attēlā), kurš, cik zināms, saistīts ar Edgaru Jaunupu no partijas “Latvijas attīstībai”, Bernhards Maļinovskis un Laila Keisele) pilnā sastāvā un vēl virkne citu tai pietuvināto darbinieku – vismaz astoņi cilvēki kopā, tajā skaitā par RNP ārējo komunikāciju atbildīgās pārvaldes direktors Krists Leiškalns (cik zināms, saistīts ar Edgaru un Modri Jaunupiem no partijas “Latvijas attīstībai”), valdes palīdze Laura Rāviņa (cik zināms, saistīta ar Edmundu Jurēvicu no partijas “Jaunā Vienotība”), par remontdarbiem atbildīgās daļas vadītājs Mārcis Kaktiņš, Attīstības pārvaldes direktore Inese Baumane, iecirkņu daļas vadītāja Gunta Tkačuka.

Ronalds Neimanis izlidoja uz Amsterdamu 9. maijā un atgriezās tikai 16. maijā (ievērojami pārsniedzot pat izstādes laiku). Turklāt ir vēl jautājums, vai izstāde ir jāapmeklē vairākas dienas, varbūt pietiek ar dažām stundām? Kurš palika vadīt RNP un strādāt? Vai šiem cilvēkiem pietrūkst līdzekļu pašiem doties atpūtas braucienā ārvalstīs, pietrūkst atvaļinājuma dienu? Par aviobiļetēm vien iztērēts aptuveni 4000,00 euro no RNP līdzekļiem. Šīm izmaksām būtu jāpieskaita komandējuma nauda, dzīvošanas viesnīcās izdevumi, transporta izdevumi un izstādes apmeklējuma biļešu iegādes izdevumi u.tml.

Novērtē šo rakstu:

0
0

Seko mums

Iesūti ziņu
Mēs domājam, ka...

3

Prasījām kultūrai 66 miljonus, nedabūjām pat trešo daļu, bet papildus piecarpus miljoni mūsu propagandoniem būs!

FotoTikko pieņemtais budžets Kultūras ministrijas atbildībām prioritārajos pasākumos piešķir 17.51 miljonu eiro. Šie atbalsta pasākumi galvenokārt dzēš nozares ugunsgrēkus, kas bijuši redzami gadiem ilgi.
Lasīt visu...

21

Nosodām nevēlamu uzvedību akadēmiskā vidē, jo īpaši attiecībās starp pasniedzēju un studentu

FotoMedijos ir izskanējuši nopietni, pirmšķietami ticami, publiski apgalvojumi par LU Fizikas, matemātikas un optometrijas fakultātes (LU FMOF) pasniedzēja Dmitrija Bočarova nepieņemamām darbībām un seksuālu uzmākšanos attiecībās ar sievietēm, tai skaitā ar nepilngadīgu personu un LU studenti.
Lasīt visu...

21

Dažas pārdomas par Ex-seržanta rakstu “Karš Ukrainā. Vai tiešām strupceļš - un kam?”

FotoRietumeiropa un arvien vairāk arī Centrāleiropa lielākoties joprojām ir Amerikas protektorāts, un šīs valstis atgādina senos vasaļus, tāpēc pats tuvākais amerikāņu uzdevums ir nodrošināt, lai neviena valsts vai valstu kombinācija neiegūtu spēju izraidīt ASV no Eirāzijas vai pat būtiski samazināt tās izšķirošo šķīrējtiesas lomu.
Lasīt visu...

3

Pēc ilgas nolaidības un ākstībām mēs esam sākuši bakstīties ap bumbu patvertņu jautājumu

FotoJautājums par tuvāko drošo vietu militāra apdraudējuma gadījumā joprojām nav atbildēts kopš Krievijas iebrukuma Ukrainā 2022. gada 24. februārī. Kad varēs atbildēt uz šo vienkāršo iedzīvotāja jautājumu, kas ir paveikts līdz šim un kas vēl ir darāms? Šis būs ieskats Rīgas līdz šim paveiktajā.
Lasīt visu...

21

Belēvičs savulaik demisionēja par sīkumu, turpretim Kariņš demisiju pat neapsver

Foto“Atceros tos jocīgos laikus, kad amatpersonas atkāpās sīkumu dēļ. (..) Veselības ministrs Guntis Belēvičs atkāpās tāpēc, ka tika pieķerts ārpusrindas apkalpošanā Onkoloģijas centrā,” piektdien rakstīju savā “Dienas citātā”. Guntis Belēvičs sarunā ar “Neatkarīgo” papildināja redzējumu uz senajiem 2016. gada notikumiem, kuru morālais aspekts šodien kļūst arvien aktuālāks.
Lasīt visu...

21

Par „kapitālā remonta” blaknēm: „Airiston Helmi” un „krievu zemūdeņu bāžu Somijā” piemērs

FotoTā sauktais finanšu sistēmas kapitālais remonts joprojām raisa diskusijas kā Latvijā, tā citās valstīs, kurās tas notika, un tiek meklētas atbildes uz jautājumiem, vai reizēm cēlu mērķu vārdā nav maksāta pārāk dārga cena, bremzēta ekonomikas attīstība, upurēti veiksmīgi strādājoši uzņēmumi, vai nav cietuši cilvēki, kas neko neatļautu nedarīja. Un vai nav bijis arī tā, ka ar "kapitālā remonta" lozungu tika mēģināts sasniegt pavisam citus mērķus, kā arī norakstīt klaju amatpersonu nekompetenci?
Lasīt visu...

6

No Kariņa mācās arī viņa bijusī “labā roka”, tagad - rokas pagarinājums - premjerministre Evika Siliņa

FotoGrūti izvērtēt, vai ārlietu ministra Krišjāņa Kariņa (Jaunā vienotība – JV) “skaidrojumi” par viņa lidināšanos ar privātiem lidaparātiem ir nekaunības, augstprātības, melīguma vai prastas muļķības radīti. Varbūt tur ir viss kopā. Taču simptomātiski ir tas, ka iezīmējas plaisa starp JV līdera un valsts prezidenta pozīcijām.
Lasīt visu...

3

Bez Stambulas konvencijas Latvijas sievietēm gals klāt, ar Stambulas konvenciju Latvijas sievietes zels un plauks

FotoDiskusijās par Stambulas konvenciju (jeb Eiropas Padomes Konvencija par vardarbības pret sievietēm un vardarbības ģimenē novēršanu un apkarošanu) pazūd būtisks jautājums – kāpēc vispār ir domātas konvencijas, kāda ir to nozīme un kāpēc valstis tām pievienojas? Šajā rakstā pievērsīšos potenciālajiem ieguvumiem no konvencijas, kā arī pretestības iemesliem.
Lasīt visu...

12

Valdība ir uz savas planētas, tauta – uz citas

Foto“Biju pārliecināts, ka mūsu ceļi nekad nekrustosies. Bet, re, valsts svētki ir tas, kas tomēr vieno, kaut arī mūsu politiskie uzskati ir pilnīgi pretēji,” saldi smaidot, vienā no 18. novembra pasākumiem mani uzrunāja kāds augsts ierēdnis. Vienojošais elements gan bija tikai reālā, “taustāmā” telpa, kurā atradāmies, bet politiskajā, sociālajā telpā mūs šķīra bezdibenis. Un joprojām šķir. Tas paliek arvien dziļāks un platāks. Ne jau tikai starp mani un konkrēto ierēdni, bet starp tautu un ierēdniecisko valsts aparātu.
Lasīt visu...

21

Latvijas Televīzija palīdz aizdomās turētajiem apzināti kurināt nacionālo naidu, lai netieši mazinātu vainu slepkavībā

FotoUzskatu, ka par mana tēva Andra Ļubkas (attēlā) slepkavību aizdomās turētās personas un to tuvinieki šobrīd apzināti apmelo manu tēvu nacionālā naida kurināšanā, lai tādējādi novērstu uzmanību no patiesajiem slepkavības iemesliem. Kā arī, apzināti publiski nomelnojot manu tēvu, notiek klajš mēģinājums ietekmēt tiesībsargājošās institūcijas un pat tiesu.
Lasīt visu...

Lursoft
Iepriekšējie komentāri un viedokļi Foto

Par “Maximas” traģēdiju: taisnīgs spriedums manā izpratnē būtu inženiera un būvuzņēmuma sodīšana par ēkas sabrukšanu un "Maximas" sodīšana par cilvēku bojāeju

Ar nelabu sajūtu sekoju medijos...

Foto

Vai Latvijā ir pārāk liels publiskais sektors?

ANO 1919. gadā dibinātā Starptautiskā Darba organizācija publicējusi statistiku – 2020. gadā Latvijā aptuveni 29% visu strādājošo bija nodarbināti...

Foto

Tautas pacietības mērs ir izsmelts!

Šis raksts ir pēdējais brīdinājums koloniālajiem pārvaldniekiem Latvijā! Pēdējais brīdinājums viņu pakalpiņiem valdībā un valsts struktūrās. Tautas pacietības mērs ir izsmelts!...

Foto

Nosodām “Vienotības”, “Progresīvo” un ZZS kreisi radikālo partnerību

Saistībā ar jaunās valdības kreisi liberālo kursu vērtību jautājumos, par prioritāti demogrāfiskās krīzes, ekonomiskās stagnācijas, kā arī militāra...

Foto

Aicinām parakstīties par Saeimas atlaišanu

Mēs, Nacionālā savienība “Taisnīgums”, paziņojam, ka esam pievienojušies iniciatīvai par tautas nobalsošanu, lai atlaistu 14. Saeimu....

Foto

Jau tagad „RailBaltica” trūkst sešu miljardu eiro Latvijas posmam

RailBaltica projektam ir visas iespējas kļūt par akmeni kaklā Latvijas budžetam un valsts parādam, jo jau tagad trūkst...

Foto

Šis raksts par Izraēlu un Palestīnu ir īpaši kompentents, jo pirmā līdzautora divi ģimenes locekļi ir strādājuši kibucos, bet otrs ir dzēris košera šņabi un ir „progresīvais”

10. novembrī ASV valsts sekretārs Entonijs Blinkens Izraēlas–Hamās konflikta kontekstā nāca klajā ar paziņojumu, citu lietu starpā atzīmējot, ka “daudz par daudz palestīniešu ir tikuši nogalināti”. Statistika diemžēl ir nepielūdzama – Izraēlas īstenotās blīvi apdzīvotās Gazas bombardēšanā jau ir 11 tūkstoši...

Foto

Uzruna Latvijas Republikas proklamēšanas 105. gadadienai veltītajā svētku koncertā Latvijas Nacionālajā teātrī

Ļoti cienījamā Saeimas priekšsēdētājas kundze! Ļoti cienījamā Ministru prezidentes kundze! Cienījamās dāmas un godātie...

Foto

Tauta nav stulba

Tauta nav stulba. Tautai piemīt veselais saprāts. Tauta to apliecina, kad viņa publiski dzird idejas, kuras sakrīt ar viņas izjusto gudrību....

Foto

Maksātnespējas administrators izsaimnieko atlikušo uzņēmuma mantu

Mēs, maksātnespējīgās AS "Dzintars" kreditori, nolēmām griezties pie valdības vadītājas un atbildīgās ministres ar atklāto vēstuli par samilzušām problēmām, ar...

Foto

Vai Saeima ir jāatlaiž?

Pēdējās dienās daudz dzirdams par rosinājumu atlaist 14. Saeimu. Izskan gan aicinājumi tādā veidā sodīt arvien kreisāko “Jaunās Vienotības” valdību, gan pretēji...

Foto

Mēs, Kozins, Levrence, Bogustova, Pūpola, Raubiško, Austers un vēl virkne citu Iļjiča mazbērnu...

Kopš teroristiskās organizācijas "Hamas" uzbrukuma 2023. gada 7. oktobrī, kura laikā tika veikti...

Foto

„Rail Baltica” finansējuma plūsmai ir jābūt loģiskai un saskaņotai ar būvdarbu gaitu, citādi Putniņa un Pauniņa kungiem būs problēmas

Lai Rail Baltica būvniecība noritētu raiti un efektīvi un...

Foto

Kas ir "mēs"?

Lūdzu zemāko izklāstu neuzskatīt par konservatīvās domas konferences rīkotāju autoritatīvu versiju. Ticu, ka 28. novembrī Demos II sesijā no runātājiem dzirdēsim pavisam citas...

Foto

Biotehnologa fabulas

Cilvēks ir radies no šūnām, viss organisms - āda, miesa, kauli, tauki, muskuļi, orgāni - arī ir veidots no šūnām. Šūnās veidojas arī enerģija,...