Sākums Kas mēs esam Kontakti Jūsu ieteikumi un jautājumi Reklāma Mobilā

Iesaki rakstu: Twitter Facebook Draugiem.lv

Ir izgāzušies Viļņa Ķirša vadītās Rīgas pašvaldības bezsaimnieka kaķu slaktēšanas plāni, - Iepirkumu uzraudzības birojs ir licis pārtraukt asu kritiku izsaukušo iepirkumu „Rīgas valstspilsētā izķerto bez saimnieka palikušo kaķu izmitināšana un aprūpes sniegšana dzīvnieku patversmē”. Domājams, Pietiek lasītājiem būs nozīmīgi iepazīties ar šo lēmumu.

Iepirkumu uzraudzības biroja Iesniegumu izskatīšanas komisijas lēmums

Rīgā 2023.gada 18.oktobrī Nr. 4-2.2/23-200

Iepirkumu uzraudzības biroja iesniegumu izskatīšanas komisija, izveidota ar Iepirkumu uzraudzības biroja vadītāja A. Lapiņa 2023.gada 13.oktobra rīkojumu Nr.1-2/256, šādā sastāvā:

komisijas priekšsēdētāja - A. Irmeja - Iepirkumu uzraudzības biroja Juridiskā departamenta direktores vietniece;

komisijas locekļi: J. Mednis - Iepirkumu uzraudzības biroja Juridiskā departamenta jurists;

K. Sutugina - Iepirkumu uzraudzības biroja Administratīvo sodu departamenta Administratīvo pārkāpumu lietu izskatīšanas nodaļas vecākā inspektore;

2023.gada 16.oktobrī izskatīja biedrības „Dzīvnieku pansija Ulubele” (turpmāk - Iesniedzējs) iesniegumu par Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta (turpmāk arī - Pasūtītājs) rīkotā iepirkuma „Rīgas valstspilsētā izķerto bez saimnieka palikušo kaķu izmitināšana un aprūpes sniegšana dzīvnieku patversmē” (id.Nr. RD DMV 2023/81) (turpmāk arī - Iepirkums) nolikumu.

Iesniegumu izskatīšanas komisija konstatēja:

[1]  2023.gada 18.septembrī Iepirkumu uzraudzības birojā saņemts Iesniedzēja iesniegums. Iesniegumā norādīts, ka atbilstoši Iepirkuma nolikuma 2.5.3.punktam līguma izpildes vieta ir Rīgas valstspilsētas administratīvā teritorija, savukārt Iepirkuma nolikuma 4.5.1.punkts noteic, ka pretendentam ir jābūt reģistrētam Rīgas valstspilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā.

Iesniedzēja patversme ir reģistrēta Ropažu novadā (Pierīgā) un atrodas apmēram 6 km attālumā no biedrības „Juglas Dzīvnieku aizsardzības grupa” patversmes „Labās mājas”. Iesniedzēja iepriekš ir sniegusi attiecīgos pakalpojumus Rīgas pašvaldībai, un tās apsaimniekotā patversme vēsturiski ir bijusi tieši Rīgas pašvaldībai piederošā Rīgas pilsētas dzīvnieku patversme „Līči”, ko Iesniedzēja nomāja no 2010.gada un tagad ir atpirkusi no Rīgas pašvaldības.

Rīgas pašvaldības administratīvajā teritorijā ir reģistrētas trīs patversmes - biedrības „Juglas Dzīvnieku aizsardzības grupa” patversme „Labās mājas”, biedrības „Kristīnes Čilveres dzīvnieku draugu biedrība” patversme „Dzīvnieku draugs” un biedrības „Kaķu palīdzības centrs „Remi”” dzīvnieku patversme „Remi”, no kurām tikai divas formāli atbilst iepirkuma prasībām. Saskaņā ar Iepirkuma nolikuma 4.4.2.punktu pretendentiem ir jābūt pieredzei dzīvnieku patversmes pakalpojuma sniegšanā no 2020.gada. Biedrība „Kaķu palīdzības centrs „Remi”” ir dibināta 2021.gada 12.februārī un attiecīgi neatbilst šai Iepirkuma nolikuma prasības. Savukārt biedrība „ Kristīnes Čilveres dzīvnieku draugu biedrība” līdz šim nekad nav piedalījusies publiskos iepirkumos un visticamāk nav spējīga izrādīt Iepirkumā vērā ņemamu konkurenci pretendentam biedrībai „Juglas Dzīvnieku aizsardzības grupa”.

Iesniedzēja patversmes ģeogrāfiskais izvietojums Rīgas pierobežā iepriekš nav bijis šķērslis kvalitatīvai pakalpojumu sniegšanai Rīgas pašvaldībai. Ņemot vērā to, ka patversmēs tiek uzturēts un aprūpēts vienlaicīgi liels skaits dzīvnieku, ir pašsaprotami, ka patversmes tiek izvietotas ārpus biezi apdzīvotām vietām. Nolikuma prasība, kas pieprasa pretendentiem būt reģistrētiem Rīgas pašvaldības administratīvajā teritorijā, Iesniedzēja ieskatā, nav objektīvi pamatota un nepamatoti sašaurina konkurenci Iepirkumā, un noved pie nepamatoti sadārdzināta vienīgā pretendenta piedāvājuma izvēles.

Iesniegumā lūgts aizliegt Pasūtītājam slēgt līgumu Iepirkumā un atcelt Iepirkuma nolikuma 2.5.3. un 4.5.1.punktā noteiktās prasības.

[2]  2023.gada 27.septembrī iesniegtajā paskaidrojumā Pasūtītājs norāda, Pasūtītāja prioritāte ir sniegt atbalstu Rīgas valstspilsētas pašvaldības iedzīvotājiem (kaķu īpašniekiem), kuriem dažādu iemeslu dēļ nākas uz laiku šķirties no sava mājdzīvnieka (piemēram, kaķis pieder personai, kura nogādāta slimnīcā vai sociālās aprūpes iestādē). Ne visiem dzīvnieku īpašniekiem ir pieejams privātais transports, lai mērotu ceļu uz dzīvnieku patversmēm ārpus Rīgas teritorijas, tāpēc apstrīdētās prasības nodrošina daudz labāku pakalpojuma pieejamību, jo dzīvnieku atgūšanai īpašnieks var izmantot Rīgas valstspilsētas sabiedrisko transportu. Pasūtītājs ir saņēmis pārmetumus no dzīvnieku īpašniekiem, ka dzīvnieku atgūšana ārpus Rīgas valstspilsētas teritorijas ir apgrūtinoša. Rīgas valstspilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā esoša dzīvnieku patversme nozīmē arī iespēju dzīvnieku ķērājiem operatīvi nodrošināt bez saimnieka palikušu kaķu izķeršanu un transportēšanu uz dzīvnieku patversmi, neradot kaķim papildu stresu. Tāpat saskaņā ar publiskā pakalpojuma līgumu, kuru Pasūtītājs ir noslēdzis ar komersantu, kas veic dzīvnieku līķu savākšanu, tajā skaitā arī no dzīvnieku patversmēm, ir jāveic dzīvnieku līķu savākšana un utilizācija Rīgas valstspilsētā, tāpēc ir pamatoti, ka dzīvnieku patversmei jāatrodas Rīgā.

Pasūtītājam ir zināms, ka Rīgas valstspilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā šobrīd ir reģistrētas trīs patversmes. Pasūtītājs nepiekrīt iesniegumā paustajam viedoklim, ka Iepirkums tiek gatavots tikai viena piegādātaja, t.i., biedrības „Juglas Dzīvnieku aizsardzības grupa” interesēs.

Iepirkuma nolikuma 4.4.2.punkts nosaka, ka pretendentam ne vairāk kā trīs iepriekšējo gadu laikā (2020., 2021., 2022. gads) un 2023. gadā līdz piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām ir jābūt pieredzei dzīvnieku patversmes pakalpojuma sniegšanā. Šī nolikuma prasība paredz iespēju Iepirkumā piedalīties arī pretendentam, kura pieredze ir ne tikai no 2020.gada, bet arī vēlāk. Līdz ar to Pasūtītājs nepiekrīt iesniegumā norādītajam, ka no trīs Rīgas valstspilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā esošajām patversmēm var piedalīties tikai divas, kurām ir pieredze no 2020.gada. Savukārt iesniegumā norādītais par biedrības „Kristīnes Čilveres dzīvnieku draugu biedrība” nespēju piedalīties Iepirkumā ir tikai viena piegādātāja subjektīvais viedoklis par cita tirgus dalībnieka darbību un iespējām.

Lai palielinātu potenciālo piegādātāju loku, iepirkums ir sadalīts daļās. Pasūtītājs pieļauj, ka citas patversmes agrāk nepiedalījās iepirkumos, jo secināja, ka tām nav iespējas izmitināt lielu skaitu dzīvnieku, taču, ņemot vērā to, ka Iepirkums ir sadalīts daļās, tad, iespējams, arī mazāki tirgus dalībnieki apsvērs iespēju piedalīties Iepirkumā.

[3]  2023.gada 12.oktobrī Iepirkumu uzraudzības birojā saņemts Iesniedzēja viedoklis par Pasūtītāja paskaidrojumā minētajiem argumentiem, kurā norādīts, ka līdz Iesniedzēja patversmei ir iespējams nokļūt ar Rīgas pašvaldības SIA „Rīgas satiksme” sabiedrisko transportu - autobusu Nr.16, braucot līdz pieturai „Upeskalni”, kā arī ar pasažieru mikroautobusu. Iesniedzējs līdz šim vienmēr ir bijis pretimnākošs un iespēju robežās nodrošinājis dzīvnieka nogādāšanu tiem īpašniekiem, kuri paši nevar atbraukt pēc sava dzīvnieka.

Pasūtītājs nav iesniedzis pierādījumus apgalvojumam par iedzīvotāju pārmetumu vai sūdzību esību attiecībā uz apgrūtinājumu atgūt dzīvnieku patversmes novietojuma dēļ. Iesniedzējs savā darbībā ar šādiem gadījumiem nav sastapies.

Pasūtītājs nav paskaidrojis, kā tieši dzīvniekam tiek nodarīts stress, ja tas tiks aizvests uz patversmi, kas atrodas dažus kilometrus tālāk par biedrības „Juglas Dzīvnieku aizsardzības grupa” patversmi.

Prasība par to, ka patversmei jāatrodas pašvaldības administratīvajā teritorijā, nav objektīvi pamatota, ko pierāda arī situācija ar šī pakalpojuma nodrošināšanu citās pašvaldībās. Piemēram, Limbažu novada pašvaldībā klaiņojošu vai bezsaimnieka dzīvnieku izķeršanas, izmitināšanas, aprūpes, utilizācijas pakalpojumus nodrošina biedrība “Dzīvnieku patversme „Mežavairogi”, kas atrodas Ķekavas novadā apmēram 104 km attālumā no Limbažu pilsētas.

Pasūtītāja arguments par to, ka prasība par patversmes atrašanos Rīgā saistīta ar to, ka pakalpojuma sniedzējam jāveic dzīvnieku līķu savākšana un utilizācija, ir nepamatots. Pasūtītājs nav paskaidrojis, kādēļ Iesniedzējs nevarētu nodrošināt šo pakalpojumu lai arī atrodas Pierīgā. Turklāt dzīvnieku līķu utilizētājs SIA „1960”, ar kuru Rīgas Domei ir līgums, arī atrodas ārpus Rīgas pilsētas teritorijas, un Rīgas pilsētas iedzīvotajiem ir jābrauc pakaļ saviem mirušajiem dzīvniekiem uz kapsētu „Citi medību lauki”, kas atrodas ārpus Rīgas teritorijas.

Atbilstoši Iepirkumā iesniegto finanšu piedāvājumu apkopojumam no Rīgā reģistrētajām patversmēm piedāvājumu Iepirkumā ir iesniegusi tikai biedrība „Juglas Dzīvnieku aizsardzības grupa”. Iesniedzējs uzskata, ka Pasūtītājs apzinās, ka, nosakot prasību pretendentiem būt reģistrētiem Rīgas pašvaldības administratīvajā teritorijā, Iesniedzējs no pretendentu loka tiek izslēgts un faktiski konkurences Iepirkumā nebūs. Nepastāvot konkurencei, biedrības „Juglas Dzīvnieku aizsardzības grupa” cena par pakalpojumiem būs ievērojami lielāka, kas nozīmē, ka Rīgas pašvaldības nodokļu maksātāji par pakalpojumu maksās dārgāk. Piemēram, iesniedzot piedāvājumu suņu izmitināšanas iepirkumam ar id. Nr.RD DMV 2021/37, šī piegādātāja piedāvājums bija 2,2 reizes dārgāks.

Pasūtītājs nav paskaidrojis, kā tieši Iepirkuma sadalīšana daļās var palielināt potenciālo piegādātāju loku. Pasūtītājs nav norādījis, ka tā rīcībā ir informācija, ka kāda no potenciālajām patversmēm var nodrošināt pakalpojumus tikai Daugavas kreisajā krastā vai tikai Daugavas labajā krastā un otrādi. Pasūtītājs nav iesniedzis pierādījumus, ka tas būtu veicis kādas pārrunas vai apspriedes ar potenciālajiem piegādātajiem un tādējādi nonācis pie šāda secinājuma. Iesniedzējs uzskata, ka Iepirkuma sadalīšana daļās nav objektīvi pamatota un ir manipulatīva, lai radītu iespaidu par konkurences nodrošināšanu.

Pārbaudot un izvērtējot lietas materiālus, ņemot vērā lietas dalībnieku viedokļus, iesniegumu izskatīšanas komisija uzskata, ka Iesniedzēja iesniegums par Pasūtītāja rīkotā Iepirkuma nolikumu ir pamatots.

[4]  Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 2.pantu šā likuma mērķis ir nodrošināt: iepirkumu atklātumu (1.punkts); piegādātāju brīvu konkurenci, kā arī vienlīdzīgu un taisnīgu attieksmi pret tiem (2.punkts); pasūtītāja līdzekļu efektīvu izmantošanu, maksimāli samazinot tā risku (3.punkts).

Saskaņā ar Iepirkuma nolikuma 2.1.punktu Iepirkuma priekšmets ir Rīgas valstspilsētā izķerto bez saimnieka palikušo kaķu izmitināšana un aprūpes sniegšana dzīvnieku patversmē”; CPV kods: 85200000-1 (Veterinārie pakalpojumi).

Kā izriet no Iepirkumu uzraudzības biroja Publikāciju vadības sistēmā publicētā paziņojuma “Paziņojums par sociālajiem un citiem īpašiem pakalpojumiem - paziņojums par līgumu”, Pasūtītājs Iepirkumam ir piemērojis Publisko iepirkumu likuma 10.panta pirmajā daļā paredzēto iepirkumu veikšanas kārtību. Publisko iepirkumu likuma 10.panta pirmā daļa noteic, ka, ja publiska pakalpojuma līguma paredzamā līgumcena ir 42 000 euro vai lielāka un līgumu slēdz par šā likuma 2.pielikumā minētajiem pakalpojumiem, pasūtītājs var nepiemērot šajā likumā noteiktās iepirkuma procedūras, izņemot šā likuma 13., 14., 19., 20., 21. un 22.pantā, III nodaļā, 28.panta otrajā daļā, 32. un 33.pantā, 36.panta pirmajā un trešajā daļā, 37., 38. un 39.pantā,40.panta pirmajā, trešajā, ceturtajā un piektajā daļā, 60. un 61.pantā paredzētās prasības.

Lai gan uz konkrēto iepirkumu, kas veikts atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 10.panta pirmās daļas noteikumiem, likuma normas, izņemot iepriekš minētās, nav tieši attiecināmas, tomēr pasūtītājam, rīkojot Publisko iepirkumu likuma 2.pielikuma pakalpojumu iepirkumus, ir pienākums ievērot arī Publisko iepirkumu likuma 2.pantā minētos likuma mērķus, turklāt no Publisko iepirkumu likuma 10.panta pirmās daļas regulējuma arī izriet pasūtītāja tiesības piemērot Publisko iepirkumu likuma regulējumu, kas ietverts citās šā likuma normās.

Iesniegumā ir apstrīdēts Iepirkuma nolikuma 2.5.3. un 4.5.1.punktā noteiktās prasības.

Publisko iepirkumu likuma 68.panta pirmā daļa noteic, ka persona, kura ir vai ir bijusi ieinteresēta iegūt tiesības noslēgt iepirkuma līgumu vai vispārīgo vienošanos vai pretendē uz iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu un kura saistībā ar konkrēto iepirkuma procedūru, uz kuru attiecas šis likums, uzskata, ka ir aizskartas tās tiesības vai ir iespējams šo tiesību aizskārums, ko rada varbūtējs Eiropas Savienības normatīvo aktu vai citu normatīvo aktu pārkāpums, ir tiesīga iesniegt iesniegumu par kandidātu vai pretendentu atlases noteikumiem, tehniskajām specifikācijām un citām prasībām, kas attiecas uz konkrēto iepirkuma procedūru, vai par pasūtītāja vai iepirkuma komisijas darbību iepirkuma procedūras laikā.

Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 71.panta septīto daļu iesniegumu izskatīšanas komisija izvērtē iesniegumu, pamatojoties uz tā iesniedzēja un dalībnieku minētajiem faktiem un pasūtītāja paskaidrojumiem.

[5]  Iepirkuma nolikuma 2.5.3.punkts noteic, ka līguma izpildes vieta ir Rīgas valstspilsētas administratīvā teritorija. Saskaņā ar nolikuma 4.5.1.punktu pretendentam uz piedāvājumu iesniegšanas dienu ir jābūt reģistrētam Pārtikas un veterinārā dienesta reģistrā kā patversmei ar adresi Rīgas valstspilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā. Savukārt Iepirkuma nolikuma 1.pielikuma „Tehniskā specifikācija” 3.7.punkts, lai gan nav tieši apstrīdēts iesniegumā, noteic apstrīdētajām prasībām pēc satura līdzīgu prasību, ka dzīvnieku patversmei jāatrodas Rīgas valstspilsētas administratīvajā teritorijā.

Iesniegumā argumentēts, ka šīs prasības Iepirkumā nepamatoti ierobežo konkurenci, ļaujot piedalīties iepirkumā tikai trīs pretendentiem, kuru patversmes atrodas Rīgas pilsētas teritorijā, turklāt divi no tiem Iepirkumā nevar piedalīties vai „tradicionāli” nepiedalās. Šo prasību izpilde, Iesniedzēja ieskatā, arī objektīvi nesniedz Pasūtītājam nekādas priekšrocības.

Savukārt Pasūtītājs apstrīdētās prasības ir pamatojis ar to, ka patversmes atrašanās Rīgas pilsētas teritorijā būs ērtāka pilsētas iedzīvotājiem patversmē nonākušo mājdzīvnieku atgūšanai un komersantam, kurš dzīvniekus nogādās patversmē, kā arī labvēlīgāka pašiem dzīvniekiem, mazinot to pārvadāšanas radīto stresu.

Iesniegumu izskatīšanas komisija norāda, ka, kaut arī uz Publisko iepirkumu likuma 10.panta pirmās daļas kārtībā rīkotu Iepirkumu nav tieši attiecināmas likuma normas, kas regulē kvalifikācijas prasību noteikšanu, uz šiem iepirkumiem ir attiecināmi Publisko iepirkumu likuma 2.pantā nostiprinātie principi, attiecīgi, nav pieļaujama tādu noteikumu iekļaušana Iepirkumā, kas nepamatoti ierobežo piegādātāju brīvu konkurenci.

Ņemot vērā Iesniedzēja iesniegumā izklāstītos argumentus, kā arī faktu, ka atbilstoši Elektronisko iepirkumu sistēmā publicētajam pretendentu finanšu piedāvājumu apkopojumam Iepirkumā piedāvājumu ir iesniedzis tikai viens atbilstošs pretendents - biedrība „Juglas Dzīvnieku aizsardzības grupa”, kas apstiprina zemo konkurences līmeni Iepirkumā, ir izvērtējams, vai Pasūtītāja norādītais pamatojums apstrīdētās prasības noteikšanai ir objektīvs un samērīgs.

Iesniegumu izskatīšanas komisijas ieskatā Pasūtītāja norādītie argumenti par to, kādēļ tam nepieciešams slēgt līgumu ar patversmi, kura atrodas tieši Rīgas pilsētas teritorijā, nav objektīvi pamatoti. Lai gan nav šaubu, ka gan Rīgas pilsētas iedzīvotāju, gan citu klaiņojošu dzīvnieku izķeršanā iesaistīto piegādātāju, gan dzīvnieku interesēs būtu samazināt dzīvnieku transportēšanas attālumu, tomēr šādu priekšrocību saistīšana tikai ar Rīgas pilsētas administratīvajām robežām ir acīmredzami formāla. Arī konkrētajā gadījumā attālums (km) starp vienīgā pretendenta biedrības „Juglas Dzīvnieku aizsardzības grupa” patversmi Mežapurva ielā 2, Rīgā, un Iesniedzēja patversmi Ropažu novadā, ir neliels, un Iesniedzēja izslēgšana no dalības Iepirkumā objektīvi nevar sniegt Pasūtītāja norādītajām interesēm būtiskas priekšrocības. Tādi paši apsvērumi būtu attiecināmi arī uz citiem potenciālajiem piegādātājiem, kuru patversmes atrodas saprātīgā attālumā no Rīgas pilsētas.

Vēl jo vairāk Pasūtītājs nevar nezināt, ka potenciālo piegādātāju loks Iepirkumā, ņemot vērā pakalpojuma specifiku, ir ierobežots un jau iepriekš zināms. Šādos apstākļos tādu prasību noteikšana, kuras ierobežo piegādātājus, kuri faktiski varētu sniegt šādus pakalpojumus Rīgas pilsētai, objektīvi nebūtisku ieguvumu dēļ ir rīcība, kas neatbilst ne piegādātāju brīvas konkurences, ne pasūtītāja līdzekļu efektīvas izmantošanas principiem. Iesniegumu izskatīšanas komisijas ieskatā, ja Pasūtītājs organizējot šī pakalpojuma saņemšanu, vēlas noteikt ierobežojošus noteikumus par pakalpojuma sniegšanas vietu, Pasūtītājam ir nepieciešams izvērtēt gan šādu ierobežojumu ietekmi uz konkurenci, gan to lietderīgumu, nosakot tādas prasības, kas faktiski arī sniedz Pasūtītājam kādas vērā ņemamas priekšrocības, vienlaikus nodrošinot to, ka iepirkumā piedalās vairāk par vienu piegādātāju. Kaut arī Pasūtītājs pamato prasību par patversmes atrašanās teritoriju ar iedzīvotājiem radītām neērtībām patversmes pieejamībā, iesniegumu izskatīšanas komisija secina, ka patversme ir sasniedzama ar sabiedrisko transportu. Tāpat no Pasūtītāja paskaidrojumiem neizriet konkrēti nozīmīgi šķēršļi, kas varētu rasties klaiņojošu dzīvnieku izķeršanā vai dzīvnieku līķu savākšanā un utilizācija iesaistītajiem piegādātājiem, ja kaķu izmitināšana un aprūpe tiktu nodrošināta teritorijā, kas atrodas nelielā attālumā ārpus Rīgas administratīvās teritorijas.

Līdz ar to iesniegums atzīstams par pamatotu un apstrīdētās Iepirkuma nolikuma prasības ir atceļamas. Ņemot vērā to, ka piedāvājumu iesniegšanas termiņš Iepirkumā ir beidzies un nav pagarināts, iesniegumu izskatīšanas komisija secina, ka Pasūtītāja pieļautos pārkāpumus šajā Iepirkumā stadijā vairs nav iespējams novērst, tādēļ Iepirkums ir pārtraucams.

Pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 2.pantu, 68.panta pirmo daļu, 71.panta otrās daļas 3.punktu, trešo un septīto daļu, kā arī izvērtējot iesniegumu tajā norādīto faktu un argumentu ietvaros, iesniegumu izskatīšanas komisija nolēma:

- aizliegt pasūtītājam - Rīgas domes Mājokļu un vides departamentam bez grozījumu veikšanas turpināt iepirkumu un slēgt iepirkuma līgumu iepirkumā „Rīgas valstspilsētā izķerto bez saimnieka palikušo kaķu izmitināšana un aprūpes sniegšana dzīvnieku patversmē” (id.Nr. RD DMV 2023/81);

- atcelt Iepirkuma nolikuma 2.5.3. un 4.5.1.punktu un Iepirkuma nolikuma 1.pielikuma „Tehniskā specifikācija” 3.7.punktu.

- uzdot pasūtītājam - Rīgas domes Mājokļu un vides departamentam desmit darbdienu laikā pārtraukt iepirkumu „Rīgas valstspilsētā izķerto bez saimnieka palikušo kaķu izmitināšana un aprūpes sniegšana dzīvnieku patversmē” (id.Nr. RD DMV 2023/81).

Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 72.panta pirmo daļu lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā mēneša laikā no lēmuma paziņošanas dienas.

Komisijas priekšsēdētāja   A. Irmeja

Novērtē šo rakstu:

1
0

Seko mums

Iesūti ziņu
Mēs domājam, ka...

3

Pēc ilgas nolaidības un ākstībām mēs esam sākuši bakstīties ap bumbu patvertņu jautājumu

FotoJautājums par tuvāko drošo vietu militāra apdraudējuma gadījumā joprojām nav atbildēts kopš Krievijas iebrukuma Ukrainā 2022. gada 24. februārī. Kad varēs atbildēt uz šo vienkāršo iedzīvotāja jautājumu, kas ir paveikts līdz šim un kas vēl ir darāms? Šis būs ieskats Rīgas līdz šim paveiktajā.
Lasīt visu...

21

Belēvičs savulaik demisionēja par sīkumu, turpretim Kariņš demisiju pat neapsver

Foto“Atceros tos jocīgos laikus, kad amatpersonas atkāpās sīkumu dēļ. (..) Veselības ministrs Guntis Belēvičs atkāpās tāpēc, ka tika pieķerts ārpusrindas apkalpošanā Onkoloģijas centrā,” piektdien rakstīju savā “Dienas citātā”. Guntis Belēvičs sarunā ar “Neatkarīgo” papildināja redzējumu uz senajiem 2016. gada notikumiem, kuru morālais aspekts šodien kļūst arvien aktuālāks.
Lasīt visu...

21

Par „kapitālā remonta” blaknēm: „Airiston Helmi” un „krievu zemūdeņu bāžu Somijā” piemērs

FotoTā sauktais finanšu sistēmas kapitālais remonts joprojām raisa diskusijas kā Latvijā, tā citās valstīs, kurās tas notika, un tiek meklētas atbildes uz jautājumiem, vai reizēm cēlu mērķu vārdā nav maksāta pārāk dārga cena, bremzēta ekonomikas attīstība, upurēti veiksmīgi strādājoši uzņēmumi, vai nav cietuši cilvēki, kas neko neatļautu nedarīja. Un vai nav bijis arī tā, ka ar "kapitālā remonta" lozungu tika mēģināts sasniegt pavisam citus mērķus, kā arī norakstīt klaju amatpersonu nekompetenci?
Lasīt visu...

6

No Kariņa mācās arī viņa bijusī “labā roka”, tagad - rokas pagarinājums - premjerministre Evika Siliņa

FotoGrūti izvērtēt, vai ārlietu ministra Krišjāņa Kariņa (Jaunā vienotība – JV) “skaidrojumi” par viņa lidināšanos ar privātiem lidaparātiem ir nekaunības, augstprātības, melīguma vai prastas muļķības radīti. Varbūt tur ir viss kopā. Taču simptomātiski ir tas, ka iezīmējas plaisa starp JV līdera un valsts prezidenta pozīcijām.
Lasīt visu...

3

Bez Stambulas konvencijas Latvijas sievietēm gals klāt, ar Stambulas konvenciju Latvijas sievietes zels un plauks

FotoDiskusijās par Stambulas konvenciju (jeb Eiropas Padomes Konvencija par vardarbības pret sievietēm un vardarbības ģimenē novēršanu un apkarošanu) pazūd būtisks jautājums – kāpēc vispār ir domātas konvencijas, kāda ir to nozīme un kāpēc valstis tām pievienojas? Šajā rakstā pievērsīšos potenciālajiem ieguvumiem no konvencijas, kā arī pretestības iemesliem.
Lasīt visu...

12

Valdība ir uz savas planētas, tauta – uz citas

Foto“Biju pārliecināts, ka mūsu ceļi nekad nekrustosies. Bet, re, valsts svētki ir tas, kas tomēr vieno, kaut arī mūsu politiskie uzskati ir pilnīgi pretēji,” saldi smaidot, vienā no 18. novembra pasākumiem mani uzrunāja kāds augsts ierēdnis. Vienojošais elements gan bija tikai reālā, “taustāmā” telpa, kurā atradāmies, bet politiskajā, sociālajā telpā mūs šķīra bezdibenis. Un joprojām šķir. Tas paliek arvien dziļāks un platāks. Ne jau tikai starp mani un konkrēto ierēdni, bet starp tautu un ierēdniecisko valsts aparātu.
Lasīt visu...

21

Latvijas Televīzija palīdz aizdomās turētajiem apzināti kurināt nacionālo naidu, lai netieši mazinātu vainu slepkavībā

FotoUzskatu, ka par mana tēva Andra Ļubkas (attēlā) slepkavību aizdomās turētās personas un to tuvinieki šobrīd apzināti apmelo manu tēvu nacionālā naida kurināšanā, lai tādējādi novērstu uzmanību no patiesajiem slepkavības iemesliem. Kā arī, apzināti publiski nomelnojot manu tēvu, notiek klajš mēģinājums ietekmēt tiesībsargājošās institūcijas un pat tiesu.
Lasīt visu...

Lursoft
Iepriekšējie komentāri un viedokļi Foto

Par “Maximas” traģēdiju: taisnīgs spriedums manā izpratnē būtu inženiera un būvuzņēmuma sodīšana par ēkas sabrukšanu un "Maximas" sodīšana par cilvēku bojāeju

Ar nelabu sajūtu sekoju medijos...

Foto

Vai Latvijā ir pārāk liels publiskais sektors?

ANO 1919. gadā dibinātā Starptautiskā Darba organizācija publicējusi statistiku – 2020. gadā Latvijā aptuveni 29% visu strādājošo bija nodarbināti...

Foto

Tautas pacietības mērs ir izsmelts!

Šis raksts ir pēdējais brīdinājums koloniālajiem pārvaldniekiem Latvijā! Pēdējais brīdinājums viņu pakalpiņiem valdībā un valsts struktūrās. Tautas pacietības mērs ir izsmelts!...

Foto

Nosodām “Vienotības”, “Progresīvo” un ZZS kreisi radikālo partnerību

Saistībā ar jaunās valdības kreisi liberālo kursu vērtību jautājumos, par prioritāti demogrāfiskās krīzes, ekonomiskās stagnācijas, kā arī militāra...

Foto

Aicinām parakstīties par Saeimas atlaišanu

Mēs, Nacionālā savienība “Taisnīgums”, paziņojam, ka esam pievienojušies iniciatīvai par tautas nobalsošanu, lai atlaistu 14. Saeimu....

Foto

Jau tagad „RailBaltica” trūkst sešu miljardu eiro Latvijas posmam

RailBaltica projektam ir visas iespējas kļūt par akmeni kaklā Latvijas budžetam un valsts parādam, jo jau tagad trūkst...

Foto

Šis raksts par Izraēlu un Palestīnu ir īpaši kompentents, jo pirmā līdzautora divi ģimenes locekļi ir strādājuši kibucos, bet otrs ir dzēris košera šņabi un ir „progresīvais”

10. novembrī ASV valsts sekretārs Entonijs Blinkens Izraēlas–Hamās konflikta kontekstā nāca klajā ar paziņojumu, citu lietu starpā atzīmējot, ka “daudz par daudz palestīniešu ir tikuši nogalināti”. Statistika diemžēl ir nepielūdzama – Izraēlas īstenotās blīvi apdzīvotās Gazas bombardēšanā jau ir 11 tūkstoši...

Foto

Uzruna Latvijas Republikas proklamēšanas 105. gadadienai veltītajā svētku koncertā Latvijas Nacionālajā teātrī

Ļoti cienījamā Saeimas priekšsēdētājas kundze! Ļoti cienījamā Ministru prezidentes kundze! Cienījamās dāmas un godātie...

Foto

Tauta nav stulba

Tauta nav stulba. Tautai piemīt veselais saprāts. Tauta to apliecina, kad viņa publiski dzird idejas, kuras sakrīt ar viņas izjusto gudrību....

Foto

Maksātnespējas administrators izsaimnieko atlikušo uzņēmuma mantu

Mēs, maksātnespējīgās AS "Dzintars" kreditori, nolēmām griezties pie valdības vadītājas un atbildīgās ministres ar atklāto vēstuli par samilzušām problēmām, ar...

Foto

Vai Saeima ir jāatlaiž?

Pēdējās dienās daudz dzirdams par rosinājumu atlaist 14. Saeimu. Izskan gan aicinājumi tādā veidā sodīt arvien kreisāko “Jaunās Vienotības” valdību, gan pretēji...

Foto

Mēs, Kozins, Levrence, Bogustova, Pūpola, Raubiško, Austers un vēl virkne citu Iļjiča mazbērnu...

Kopš teroristiskās organizācijas "Hamas" uzbrukuma 2023. gada 7. oktobrī, kura laikā tika veikti...

Foto

„Rail Baltica” finansējuma plūsmai ir jābūt loģiskai un saskaņotai ar būvdarbu gaitu, citādi Putniņa un Pauniņa kungiem būs problēmas

Lai Rail Baltica būvniecība noritētu raiti un efektīvi un...

Foto

Kas ir "mēs"?

Lūdzu zemāko izklāstu neuzskatīt par konservatīvās domas konferences rīkotāju autoritatīvu versiju. Ticu, ka 28. novembrī Demos II sesijā no runātājiem dzirdēsim pavisam citas...

Foto

Biotehnologa fabulas

Cilvēks ir radies no šūnām, viss organisms - āda, miesa, kauli, tauki, muskuļi, orgāni - arī ir veidots no šūnām. Šūnās veidojas arī enerģija,...

Foto

Vai šodien jau esi ļāvis sevi apmuļķot? Ja ne, ņem vērā šo rakstu!

Nevienam nepatīk, ka viņu apmuļķo. Pēc Eirobarometra datiem 64% Latvijas iedzīvotāju jūtas pārliecināti,...

Foto

Elektrības cenu līkloči – vai Latvijas iedzīvotāji izmanto savas iespējas?

Ir pagājis gads kopš Nord Pool biržas vairumtirdzniecības cenas Latvijā uzrādīja prātam neticamus rekordus, vidējai mēneša cenai pārsniedzot...

Foto

Man ir cits viedoklis!

Ģenerālās Asamblejas 1948. gada 10. decembra 217. A (III) rezolūcijas preambulā teikts - ņemot vērā to, ka visiem cilvēku sabiedrības locekļiem piemītošās...

Foto

Nevajag ņaudēt!

Visa nauda tiek izsaimniekota caur valsts konkursiem, sadārdzinot visu 5x utt. Vajag pieņemt tikai pareizu likumu par visu konkursu auditu un konkursus auditēt no...

Foto

Vai privātie mežu īpašnieki šobrīd saredz ilgtspējīgas mežsaimniecības jēgu?

Nav noslēpums, ka Latvijā šobrīd pret mežsaimniecības nozari valda sarežģīta un bieži vien pretrunīga sabiedrības attieksme. Vairāku...

Foto

„Rail Baltica” skandalozais iepirkums – kas tālāk?

„Rail Baltica” - uzņēmumu apvienība no Turcijas, kuras sastāvā ir kompānijas "IC Içtaş Inşaat Sanayi Ve Ticaret A.Ş." un...

Foto

Helmanis publiski sašutis par... Puntuļa rīkoto konkursu?

Ir tāda anekdote: “Zvēru mazuļi pagalmā lielās ar saviem vecākiem. Vienam tētis tādā amatā, otram mamma tur strādā. Lācēns...

Foto

Cilvēku viedoklis SIF ekspertiem nerūp!

Ir tāda anekdote: “Eksperti norāda, ka valsts attīstās, iedzīvotāji apgalvo, ka viņi to nejūt, bet iedzīvotāji jau nav nekādi eksperti!” Līdzīgi...

Foto

Piesakos uz pirmo vietu konkursā par vistukšākajām frāzēm

Vispārējie latviešu Dziesmu un Deju svētki ir viena no mūsu vissvarīgākajām kultūras tradīcijām. Ir nepieņemami, ka mākslinieki un...

Foto

„airBaltic” - varbūt viss ir stipri vienkāršāk

Lai aizmuktu ar „airBaltic” lidmašīnām nav jātaisa slēgtas Ministru kabineta (MK) sēdes. Tā ir valstij piederoša kompānija un pietiks...

Foto

Kādēļ vairs nenotiks neviena mana intervija ar “Latvijas Avīzes” žurnālisti Egli?

Galvenais iemesls ir – es nevēlos piedalīties iestudētās izrādēs, kas aiz žurnālistikas maskas nolaupa mums...

Foto

Enerģijas pašpietiekamības nozīme Latvijas nākotnei

Saeimas deputātiem nodoti izskatīšanai Klimata un enerģētikas ministrijas izstrādātie un iepriekšējās valdības atbalstītie grozījumi Elektroenerģijas tirgus likumā....

Foto

Tautas kustība "Veselais saprāts"

Šorīt, kad pasaule dejo virs bezdibeņa, kad mūsu dzīvei tiek sisti pamati zem kājām, kad pašsaprotamas lietas tiek apšaubītas, kad sabiedrībai un...

Foto

Vēlreiz brīdinām – neaiztieciet mūsu peļņu!

Ir skaidrs, ka priekšlikumi palēninās vai daļēji apstādinās kreditēšanu, kā arī negatīvi ietekmēs Latvijas reputāciju un kredītreitingu, kas sadārdzinātu valsts...

Foto

Valdība parādīja visa veida migrantiem, ka mēs esam mīkstie

Vakar bija ļoti svarīgs tests mūsu valdībai, prezidentam, drošības iestādēm, kuru tie neizturēja....

Foto

Izraēlai ir jāizdara pareizā izvēle

23.oktobrī Pietiek tika publicēts mans raksts ar nosaukumu ”Izraēla pret “Hamās””, kurā izklāstīju savu redzējumu par notikumu attīstības scenāriju un lēmumiem, kas būtu...

Foto

Nediplomātiskais un nekorektais Kariņš nav visa Latvija

Diena sākās ar ziņu par Latvijas ārlietu ministra Krišjāņa Kariņa izraisīto skandālu. Katalonijā viena no centrālajām mediju ziņām ir...

Foto

Piederība Rietumiem nav tikai ērtības un iespējas

Diemžēl var prognozēt, ka Eiropā pieaugs naida noziegumu skaits. Diemžēl mazāka, manuprāt, ir izpratne, ka tā nav specifiski ebreju...

Foto

Komentārs par to, ka Latvijai jākļūst par bezskaidras naudas valsti

Pārlasīju rakstu vairākas reizes un tā arī nesapratu, kāpēc Latvijai jākļūst par bezskaidras naudas norēķinu valsti...

Foto

Kad divi latvieši savā starpā runā angliski vai krieviski, tie faktiski noliedz savu tēvu un māti

Sveicu jūs Valsts valodas dienā! Latvijas valstiski un nacionāli domājošās...

Foto

Kāpēc VAS "Latvijas dzelzceļš" neveicas ar ES projektu realizāciju

Divi vienkārši iemesli. Pirmais: uzņēmuma padomes nekompetence. Izjaucot koncerna vadības procesus, kas sekmīgi un izmaksu ziņā arī...

Foto

“Saskaņai” ir vieta Latvijas politikā, jo tās misija ir svarīga un mērķi ir aktuāli kā nekad iepriekš

Ir pagājis gads, kopš partija “Saskaņa” zaudēja vietu politiskajā...

Foto

Kas kopīgs Baznīcai ar LGBT, un kas uzsauc mūziku?

Skolās māca, kā naudu pelnīt, augstskolās, kā to ekonomēt un radīt, bet kāpēc skolās nemāca, kā nauda...

Foto

Laimes māti un naudas koku meklējot, jeb „Global Animal Law organisation” likumdošanas datubāze un tās interpretācija

Salīdzināt Latviju ar Nigēriju, tādējādi norādot uz Latvijas neiedomājamo atpalicību,...

Foto

Hosams paņem rokās mietu. Ar s...diem

Stradiņa slimnīcas – jeb saīsinājumā PSKUS – padomes zibenīgā patriekšana no amatiem liecina, ka jaunais veselības ministrs Hosams Abu Meri...

Foto

Atklāta vēstule “Swedbank” vadītājam Laurim Mencim

Sveicināts Jūsu jaunajā amatā kā „Swedbank” valdes priekšsēdētājs! Es rakstu Jums saistībā ar konkrētu situāciju, kurā esmu nonācis kā Jūsu...

Foto

Cik īsti vērta biļete uz Džordanu Pītersonu?

Par mūsdienu mesiju dēvētajam Toronto profesoram Džordanam Pītersonam pošoties uz Rīgu ar priekšlasījumu, interesentiem nenāktu par ļaunu tomēr piedomāt...

Foto

Nākamgad daļa pašvaldību var nespēt pildīt pamatfunkcijas!

Valsts budžeta pieņemšanas procesā gandrīz neievērots palicis jautājums par pašvaldību budžetiem, bet tas ir ļoti svarīgs. Tieši no pašvaldību rocības...

Foto

Kolektīvais saprāts ir vājprātu summa

Ja reiz dzīvnieku pasaules kolektīvie saprāti mums ir pašsaprotami, kas mums liek uzskatīt, ka tāda, līdzīga kā dzīvnieku pasaulēm kolektīvā saprāta,...

Foto

Mēs nogalinām tikai tik daudz dzīvnieku, cik vajag!

Latvijas Veterinārārstu biedrība (LVB) šodien, 10.oktobrī informēja Zemkopības ministrijas Dzīvnieku aizsardzības un labturības konsultatīvo padomi par dezinformāciju un...