Sākums Kas mēs esam Kontakti Jūsu ieteikumi un jautājumi Reklāma Mobilā

Iesaki rakstu: Twitter Facebook Draugiem.lv

Ņemot vērā lielo interesi, ko izraisījis fakts, ka Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta jaunu "ātrās palīdzības" automašīnu iepirkumā ar 4,02 miljonu eiro cenu par 52 automašīnām ir uzvarējusi SIA Auto Blitz, kurā padomes loceklis ir Vienotības vadītājas Solvitas Āboltiņas vīrs Jānis Āboltiņš (abi attēlā), Pietiek turpina publicēt iepirkuma komisijas sēžu protokolus - šodien publicējam konkursa komisijas individuālos vērtējumus par visiem pretendentiem, kā arī konkursa nolikuma tekstu. Un joprojām: ja kādam lasītājam kaut kas šajos apjomīgajos dokumentos šķiet aizdomas raisošs, - dodiet ziņu!

APSTIPRINĀTS

Iepirkuma komisijas 2015.gada 7.septembra sēdē (Protokols Nr.2)

ATKLĀTA KONKURSA NOLIKUMS

„Specializētā medicīniskā autotransporta iegāde un aprīkošana

NMP dienestam"

Iepirkuma identifikācijas Nr. NMPD 2015/53

Rīga, 2015

VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA

Iepirkuma metode: Atklāts konkurss (turpmāk - konkurss), kas tiek organizēts saskaņā ar

Publisko iepirkumu likumu.

Iepirkuma identifikācijas numurs: NMPD 2015/53

Pasūtītājs:

Pasūtītāja nosaukums:       Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests

(turpmāk - NMP dienests)

Adrese:

Laktas iela 8, Rīga, LV-1013

Reģistrācij as numurs:

90009029104

Tālruņa numurs:

+371 67337000

Faksa numurs:

+371 67709176

Interneta mājaslapa:

www.nmpd.gov.lv

E-pasta adrese:

[email protected]

Darba dienās no 08:30 līdz 17:00 (pusdienas

Darba laiks:

pārtraukums no plkst. 12:30 - 13:00).

Pasūtītāja adrese kartē:

http://www.nmpd.gov.lv/nmpd/NMPD/kontakti/in site/tools/download.php?file=files/text/Jaun a_adrese_7_12_12_majas_lapai.jpg

Konkursu organizē Iepirkuma komisija (turpmāk tekstā - Komisija), kas izveidota ar Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta direktora 2015.gada 24.augusta rīkojumu Nr.1- 3/264, ar 2015.gada 7.septembra rīkojuma grozījumiem Nr.1-3/264.1.

4. Kontaktpersonas:

Par organizatorisku informāciju: NMP dienesta Juridiskās nodaļas galvenā juriste

Anna Stinkeviča

Adrese:

Laktas 8, Rīga, LV - 1013

Tālruņa numurs:

+371 67337029

Faksa numurs:

+371 67709176

E-pasta adrese:

[email protected]

NMP dienesta Juridiskas nodaļas vaditaja vietniece Laura Kolneja

Adrese:

Laktas 8, Rīga, LV - 1013

Tālruņa numurs:

+371 67337032

Faksa numurs:

+371 67709176

E-pasta adrese:

Laura.Kolneja@nmpd. gov.lv

Par tehnisku informāciju:

NMP dienesta Transporta nodrošinājuma departamenta vadītājs Egils Lapiņš

Adrese:

Laktas 8, Rīga, LV - 1013

Tālruņa numurs:

+371 67337046

Faksa numurs:

+371 67709176

E-pasta adrese:      [email protected]

Iepirkuma priekšmeta apraksts

Iepirkuma priekšmets ir jaunu, pilnībā aprīkotu un Ceļu satiksmes drošības direkcijā reģistrētu specializēto operatīvo medicīnisko transportlīdzekļu (turpmāk - operatīvie medicīniskie transportlīdzekļi) iegāde, piegāde un transportlīdzekļu apkopju un servisu pakalpojumu sniegšana saskaņā ar Nolikuma 1.pielikuma Tehniskajā specifikācijā definētajām prasībām, ņemot vērā piedāvāto vienas vienības cenu un apkopes izmaksas, un Pasūtītājam pieejamos finanšu līdzekļus.

Iepirkuma nomenklatūra Galvenais CPV kods: 34114121-3 (Neatliekamās medicīniskās palīdzības automašīnas). Papildu CPV kodi: 50117200-0 (Ātrās palīdzības automašīnu pārbūves pakalpojumi), 50100000-6 (Transportlīdzekļu un ar tiem saistītā aprīkojuma remonts, apkope un saistītie pakalpojumi).

Iepirkuma priekšmets nav sadalīts daļās.

Pretendents drīkst iesniegt tikai vienu piedāvājuma variantu par pilnu iepirkuma priekšmeta apjomu saskaņā ar Tehnisko specifikāciju (Nolikuma 1.pielikums).

5.5. Ņemot vērā pretendenta piedāvāto vienas vienības cenu un Pasūtītājam pieejamos finanšu līdzekļus, kā arī ņemot vērā iespējamos grozījumus normatīvajos aktos par neatliekamās medicīniskās palīdzības sniegšanai paredzēto transportlīdzekļu aprīkojuma līmeni, Pasūtītājs iepirkuma rezultātā slēdz līgumu par ne mazāk kā 42 (četrdesmit divu) jaunu operatīvo medicīnisko transportlīdzekļu iegādi. Maksimālais operatīvo transportlīdzekļu skaits tiks noteikts ņemot vērā Pasūtītājam pieejamos finanšu līdzekļus, kas ir paredzēti operatīvo medicīnisko transportlīdzekļu iegādei EUR 3 324 221,49 bez pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk - PVN). *Pretendenta Finanšu piedāvājumā norādītā vienas vienības cena nevar mainīties, pamatojoties uz Pasūtītāja konkrēti noteiktā transportlīdzekļa apjomu.

Līguma izpildes laiks un piegādes vieta:

Pirmā aprīkotā operatīvā medicīniskā transportlīdzekļa piegāde prototipa saskaņošanai veicama ne vēlāk kā 4 (četrus) mēnešus pēc Līguma noslēgšanas. Pēc prototipa rakstiskas saskaņošanas tiek apstiprināts piegādes grafiks, kas paredz 2 (divu) posmu piegādes:

pēc prototipa saskaņošanas ne mazāk kā 24 (divdesmit četru) operatīvo medicīnisko transportlīdzekļu piegāde veicama 8 (astoņu) mēnešu laikā no Līguma noslēgšanas brīža;

Pārējo operatīvo medicīnisko transportlīdzekļu piegāde jānodrošina laika posmā no 2016.gada 5.decembra līdz 2017.gada 5.martam.

Operatīvo medicīnisko transportlīdzekļu piegādes vieta ir Brīvības gatve 403b, Rīga. Operatīvie medicīniskie transportlīdzekļi prioritāri paredzēti izmantošanai NMP dienesta Rīgas reģionālajam centram. Pasūtītājam Līguma darbības laikā ir tiesības iegādātos operatīvos medicīniskos transportlīdzekļus izmantot darbam visā Latvijas teritorijā. Pasūtītājam ir tiesības saņemt Piegādātāja autorizēto servisu pakalpojumus par konkursā piedāvātajām cenām visos Piegādātāja servisos Latvijas teritorijā.

Līguma darbības laiks: Līgums stājās spēkā ar parakstīšanas brīdi un ir spēkā 5 (piecus) gadus vai līdz brīdim, kad maksājumi par piegādātajiem operatīvajiem medicīniskajiem transportlīdzekļiem un saņemtajiem pakalpojumiem sasniedz maksimālo līgumcenu, ieskaitot 5% rezervi servisa pakalpojumu un rezerves daļu iegādei līdz transportlīdzeklis sasniedzis 300 000 km nobraukumu, atkarībā no tā, kurš no šiem nosacījumiem iestājās pirmais. Preces garantijas saistības ir spēkā līdz pilnīgai garantijas saistību izpildei.

Pretendents

Juridiskā persona vai fizisko un juridisko personu apvienība jebkurā to kombinācijā (turpmāk - piegādātāju apvienība), kura ir iesniegusi piedāvājumu. Piegādātāju apvienība

izvirza vienu tas dalībnieku, kurš piegadataju apvienības varda ir pilnvarots parakstīt visu šī konkursa dokumentaciju.

Piedāvājumu iesniegšana

Pretendentam piedavajums jaiesniedz līdz 2015.gada 21.oktobra plkst. 14:00. Piedavajumu var iesniegt personīgi nolikuma 3.punkta minētaja adresē Lietvedības nodaļa Pasūtītaja darba laika: no plkst. 8:30 - 17:00, partraukums 12:30 - 13:00, vai nosūtīt pa pastu ierakstīta sūtījuma. Pasta sūtījums janogada nolikuma 3.punkta minētaja adresē līdz šaja punkta minēta termiņa beigam.

Piedavajumi, kuri tiks saņemti pēc piedavajuma iesniegšanai noteikta termiņa, netiks izskatīti un tiks atdoti atpakaļ pretendentam neatvērti.

Pasūtītaja parstavis reģistrē saņemtos piedavajumus to iesniegšanas secība, atzīmējot to iesniegšanas datumu un laiku.

Piedāvājumu atvēršanas vieta, datums, laiks un kārtība

Piedavajumu atvēršanas sanaksme notiks 2015.gada 21.oktobrī plkst.14:00, Rīga, Laktas iela 8, zalē Nr. 218.

Piedavajumu atvēršana ir atklata, sanaksmē var piedalīties visas ieinteresētas personas.

Pretendentu parstavji reģistrējas komisijas sagatavotaja reģistracijas lapa, noradot pretendenta nosaukumu, adresi, e-pasta adresi, talruņa numuru, savu vardu un uzvardu.

Uzsakot piedavajumu atvēršanas sanaksmi, komisijas priekšsēdētajs paziņo komisijas sastavu.

Piedavajumi tiek atvērti to iesniegšanas secība. Pēc katra piedavajuma atvēršanas komisija nosauc pretendentu, piedavajuma iesniegšanas datumu, laiku un piedavatas cenas.

Kad visi piedavajumi ir atvērti, piedavajumu atvēršanas sanaksmi slēdz.

Piedavajumu atvēršanas sanaksmes norise tiek protokolēta. Sanaksmes protokola ieraksta visas nosauktas ziņas, ka arī informaciju par klatesošajam personam.

Informācijas apmaiņa un papildus informācijas sniegšana

Nolikums ir brīvi un tieši elektroniski pieejams NMP dienesta majas lapa interneta (http://www.nmpd.gov.lv/nmpd/nmpd_iepirkumi/nmpd_2015_gada_iepirkumi/). Nolikumu var saņemt arī NMP dienesta telpas, adrese: Laktas iela 8, Rīga, LV-1013, Juridiskaja nodaļa darba dienas no plkst. 09:00 līdz 16:30, sakot ar dienu, kad paziņojums par konkursu publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja oficialaja majas lapa līdz piedavajumu iesniegšanas termiņa beigam.

Informacijas apmaiņa starp pasūtītaju un pretendentu notiek rakstveida latviešu valoda pa pastu, faksu vai e-pastu, nosūtot informacijas pieprasījumu nolikuma 4.punkta noteiktaj am kontaktpersonam.

Uz informacijas pieprasījumiem un jautajumiem obligati janorada atklata konkursa nosaukums.

Ja Pretendents ir laikus pieprasījis papildu informaciju par iepirkuma dokumentos iekļautajam prasībam attiecība uz piedavajumu sagatavošanu un iesniegšanu vai pretendentu atlasi, pasūtītajs to sniedz piecu dienu laika, bet ne vēlak ka sešas dienas pirms piedavajumu iesniegšanas termiņa beigam.

Papildus informacija un iespējamas izmaiņas vai papildinajumi Nolikuma, ka arī saņemtie jautajumi un sniegtas atbildes tiek publicēti NMP dienesta majas lapa (http://www.nmpd.gov.lv/nmpd/nmpd_iepirkumi/nmpd_2015_gada_iepirkumi/). Vienlaikus atbildes uz saņemtajiem jautajumiem tiek nosūtītas arī rakstveida tam piegadatajam, kas uzdevis attiecīgos jautajumus.

Mutiski sniegta informacija nav saistoša.

Prasības piedāvājuma sagatavošanai un noformēšanai

Piedāvājums iesniedzams aizlīmētā, aizzīmogotā un parakstītā iesaiņojumā, uz kura jānorāda:

Pasūtītāja nosaukums un adrese;

Pretendenta nosaukums un adrese;

Atklātā konkursa nosaukums un iepirkuma identifikācij as numurs;

Atzīme „Neatvērt līdz 2015.gada 21.oktobra plkst.14.00".

Piedāvājums sastāv no trīs dokumentu paketēm:

Pretendenta atlases dokumenti saskaņā ar Nolikuma 14.1.punkta prasībām;

Tehniskais piedāvājums saskaņā ar Nolikuma 14.2.punkta prasībām;

Finanšu piedāvājums saskaņā ar Nolikuma 14.3.punkta prasībām.

Papildus piedāvājuma oriģinālam (kurš marķēts ar atzīmi „Oriģināls") ir jāiesniedz tā 1 (viena) kopija papīra formātā (marķēta ar atzīmi „Kopija"), kā arī 1 (viena) tā elektroniskā kopija. Piedāvājuma elektroniskā kopija ir tehniskā un finanšu piedāvājuma kopija elektroniskā veidā uz ārējā datu nesēja (CD, DVD disks, USB zibatmiņa), Microsoft Word (*.doc vai *.docx) vai Microsoft Excel (*.xls vai *.xlsx) formātā. Uz ārējā datu nesēja ir jābūt atzīmei ar pretendenta nosaukumu un Konkursa nosaukumu. Piedāvājumu kopijas (gan papīra formāta kopijas, gan elektroniskā kopija) ievietojamas Nolikuma 11.1.punktā minētajā iesaiņojumā.

Dokumentiem jābūt noformētiem atbilstoši Dokumentu juridiskā spēka likumam un Ministru kabineta 2010.gada 28.septembra noteikumiem Nr. 916 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība".

Piedāvājuma dokumentu lapām jābūt sanumurētām un jāatbilst pievienotajam satura rādītājam. Katras piedāvājuma dokumentu paketes lapām ir jābūt cauršūtām kopā tā, lai tās nebūtu iespējams atdalīt nesabojājot.

Piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem jābūt skaidri salasāmiem, bez labojumiem.

Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā. Dokumentiem citās valodās jāpievieno Pretendenta pārstāvja ar paraksta tiesībām apliecināts tulkojums latviešu valodā.

Pretendents ir tiesīgs piedāvājumā iesniegtos dokumentu atvasinājumus un tulkojumus par tā pareizību oriģinālam apliecināt pievienojot vienu apliecinājumu, ja piedāvājums ir cauršūts vai caurauklots.

Iesniegtie konkursa piedāvājumi ir Pasūtītāja īpašums un netiek atdoti atpakaļ Pretendentiem, izņemot Nolikuma 8.2. un 19.1.4.punktā minētajā gadījumā.

Tiek uzskatīts, ka pretendenti, iesniedzot savus piedāvājumus, ir iepazinušies ar visiem Latvijā spēkā esošiem normatīvajiem aktiem, kas jebkādā veidā var ietekmēt vai var attiekties uz līgumā noteiktajām vai ar to saistītajām darbībām.

Piedāvājuma nodrošinājums

Piedāvājuma nodrošinājums jāiesniedz atbilstoši šādiem nosacījumiem:

Pretendentiem jāiesniedz piedāvājuma nodrošinājums Eiropas Savienībā vai Eiropas Ekonomikas zonā reģistrētas kredītiestādes vai tās filiāles neatsaucama ekspromisoriska galvojuma veidā vai apdrošināšanas polise, kuras saturs atbilst Nolikuma 3.pielikuma „Piedāvājuma nodrošinājums - galvojums" paraugam (pielikumā pievienotajai formai ir informatīvs raksturs).

Piedāvājuma nodrošinājuma apmērs ir EUR 50 000.00.

Piedāvājuma nodrošinājums ir spēkā no piedāvājuma atvēršanas dienas līdz īsākajam no šādiem termiņiem:

120 dienas vai jebkuram derīguma termiņa pagarinājumam, kuru pasūtītājam rakstveidā apstiprinājis pretendents, nepārsniedzot 6 (sešus) mēnešus no piedāvājumu atvēršanas dienas;

ja pasūtītājs atzīst kādu pretendentu par uzvarējušu Konkursā, — līdz dienai,

kad izraudzītais pretendents iesniedz līguma nodrošinājumu. Līguma nodrošinājums ir pasūtītāja un Konkursā izraudzītā pretendenta noslēgtajā līgumā paredzētais saistību pastiprinājums; 12.2.3. attiecībā uz pretendentu, kas nav uzvarējis Konkursā - līdz iepirkuma līguma noslēgšanai ar Konkursa uzvarētāju.

12.3. Nodrošinājuma devējs izmaksā pasūtītājam piedāvājuma nodrošinājuma summu, ja:

Pretendents atsauc savu piedāvājumu laikā, kamēr ir spēkā piedāvājuma nodrošinājums;

Pretendents, kura piedāvājums izraudzīts saskaņā ar piedāvājuma izvēles kritēriju, neparaksta iepirkuma līgumu Pasūtītāja norādītajā termiņā;

Pretendents, kura piedāvājums izraudzīts saskaņā ar piedāvājuma izvēles kritēriju, Pasūtītāja noteiktajā termiņā nav iesniedzis Pasūtītājam Konkursa nolikumā un līgumā paredzēto līguma izpildes nodrošinājumu.

13. Prasības Pretendentiem

13.1. Nosacījumi Pretendenta dalībai atklātajā konkursā:

pretendentam nav pasludināts maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas procesā tiek piemērota sanācija vai cits līdzīga veida pasākumu kopums, kas vērsts uz parādnieka iespējamā bankrota novēršanu un maksātspējas atjaunošanu), nav apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, nav uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai tas netiek likvidēts;

ievērojot Valsts ieņēmumu dienesta publiskās nodokļu parādnieku datubāzes pēdējās datu aktualizācijas datumu, nav konstatēts, ka pretendentam dienā, kad paziņojums par plānoto līgumu publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā, vai arī dienā, kad pieņemts lēmums par iespējamu līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta, ir nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā kādā no valstīm pārsniedz 150 euro.

Ja pasūtītājs, pārbaudot vai pretendentiem dienā, kad paziņojums par plānoto līgumu publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā, bija nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā kādā no valstīm pārsniedz 150 euro, konstatē, ka kādam no pretendentiem dienā, kad paziņojums par plānoto līgumu publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā, bija nodokļu parāds, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā pārsniedz 150 euro, pasūtītājs lūgs pretendentam 10 dienu laikā pēc informācijas nosūtīšanas dienas iesniegt apliecinājumu nodokļu parāda neesamībai. Pretendents, lai apliecinātu, ka tam dienā, kad paziņojums par plānoto līgumu publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā, nebija nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro, iesniedz attiecīgi pretendenta vai tā pārstāvja apliecinātu izdruku no Valsts ieņēmumu dienesta elektroniskās deklarēšanas sistēmas par to, ka pretendentam dienā, kad paziņojums par plānoto līgumu publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā, nebija nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro. Ja noteiktajā termiņā minētie dokumenti nav iesniegti vai tie neapliecina nodokļu parāda neesamību, pasūtītājs pretendentu izslēdz no dalības iepirkumā.

Ja attiecībā uz pretendentu, kuram saskaņā ar nolikumā noteikto piedāvājuma izvēles kritēriju, ir piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, pasūtītājs konstatē, ka pretendentam dienā, kad pieņemts lēmums par iespējamu līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, ir nodokļu parāds, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā pārsniedz 150 euro, pasūtītājs lūgs pretendentam 10 dienu laikā pēc informācijas nosūtīšanas dienas iesniegt apliecinājumu nodokļu parāda neesamībai.

Pretendents, lai apliecinātu, ka tam dienā, kad pieņemts lēmums par iespējamu līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, nebija nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro, iesniedz attiecīgi pretendenta vai tā pārstāvja apliecinātu izdruku no Valsts ieņēmumu dienesta elektroniskās deklarēšanas sistēmas par to, ka pretendentam dienā, kad pieņemts lēmums par iespējamu līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, nebija nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro. Ja noteiktajā termiņā minētie dokumenti nav iesniegti vai tie neapliecina nodokļu parāda neesamību, pasūtītājs pretendentu izslēdz no dalības iepirkumā.

Attiecībā uz ārvalstī reģistrētu (ārvalstī atrodas pastāvīgā dzīvesvieta) pretendentu pasūtītājs pieprasīs pretendentam iesniegt attiecīgās ārvalsts kompetentās institūcijas izziņu, kas apliecina, ka:

pretendentam nav pasludināts maksātnespējas process, tas neatrodas likvidācijas stadijā un tā saimnieciskā darbība nav apturēta;

pretendentam attiecīgajā ārvalstī dienā, kad paziņojums par plānoto līgumu publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā, nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro;

ja pretendentam tiks piešķirtas līguma slēgšanas tiesības, pretendentam attiecīgajā ārvalstī dienā, kad pieņemts lēmums par iespējamu līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro.

Nolikuma 13.1.1. un 13.1.2.punkts attiecas arī uz pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām, uz personālsabiedrības biedru, ja pretendents ir personālsabiedrība.

Komisija bez tālākas izskatīšanas noraidīs to pretendentu piedāvājumus, kurus tā būs atzinusi par neatbilstošiem pretendenta atlases kritērijiem.

Prasības attiecībā uz pretendenta atbilstību profesionālās darbības veikšanai:

pretendents, atbilstoši spēkā esošo normatīvo aktu prasībām, ir reģistrēts Komercreģistrā vai reģistrēts, licencēts vai sertificēts līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs atbilstoši attiecīgās valsts normatīvo aktu prasībām;

Pretendentam pēdējo 3 (trīs) gadu laikā vai nostrādātajā periodā (ja pieredze ir mazāka par 3 (trīs) gadiem) ir bijusi vismaz 42 (četrdesmit divu) automobiļu piegāde.

Prasības attiecībā uz Pretendenta saimniecisko un finansiālo stāvokli

Pretendenta finanšu apgrozījums vidēji gadā par pēdējiem 3 (trīs) gadiem, par kuriem ir iesniegts gada pārskats Valsts ieņēmuma dienestam, ir līdzvērtīgs vai lielāks par Pretendenta finanšu piedāvājumā piedāvātās viena transportlīdzekļa cenas bez PVN reizinājumu ar pasūtītāja minimālo pasūtījuma apjomu (nolikuma 5.5.punkts).

Ja pretendents ir personu apvienība, tad visu personu apvienības dalībnieku kopējais finanšu apgrozījums vidēji gadā par pēdējiem 3 (trīs) gadiem, par kuriem ir iesniegts gada pārskats Valsts ieņēmuma dienestam, ir līdzvērtīgs vai lielāks par Pretendenta finanšu piedāvājumā piedāvātās viena transportlīdzekļa cenas bez PVN reizinājumu ar pasūtītāja minimālo pasūtījuma apjomu (nolikuma 5.5.punkts).

Vidējais finanšu apgrozījums gadā tiek rēķināts pēc sekojošas formulas:

Vapgr. _ (Aapgr. + Bapgr. + Capgr.)/3

Vapgr. - vidējais finanšu apgrozījums gadā

Aapgr. - finanšu apgrozījums pirmajā gadā no pēdējo 3 gadu finanšu apgrozījuma, par kuriem ir iesniegts gada pārskats Valsts ieņēmumu dienestā (turpmāk - VID) Bapgr. - finanšu apgrozījums otrajā gadā no pēdējo 3 gadu finanšu apgrozījuma, par kuriem ir iesniegts gada pārskats VID

Capgr. - finanšu apgrozījums trešajā gadā no pēdējo 3 gadu finanšu apgrozījuma, par kuriem ir iesniegts gada pārskats VID

13.1.12. Ja Pretendenta pieredze ir mazāka par 3 (trīs) gadiem, Pretendenta finanšu apgrozījums vidēji gadā par nostrādāto periodu ir līdzvērtīgs vai lielāks par Pretendenta finanšu piedāvājumā piedāvātās viena transportlīdzekļa cenas bez PVN reizinājumu ar pasūtītāja minimālo pasūtījuma apjomu (nolikuma 5.5.punkts).

14. Iesniedzamie dokumenti

14.1. Pretendenta atlases dokumenti:

pretendenta pieteikums dalībai konkursā atbilstoši Nolikuma 2.pielikumam. Pieteikumu paraksta Pretendenta amatpersona ar paraksta tiesībām vai pilnvarota persona. Ja pieteikumu dalībai konkursā paraksta pilnvarotā persona, tad pieteikumam tiek pievienota pilnvara (oriģināls vai apliecināta kopija). Ja pieteikumu dalībai konkursā iesniedz personu apvienība, piedāvājuma dokumentus paraksta visas personas, kas ietilpst apvienībā.

Ja Pretendents ir reģistrēts ārvalstīs, uzņēmējdarbību/ komercdarbību reģistrējošas iestādes ārvalstīs izdotas reģistrācijas apliecības kopija, ja šāda reģistrācija ir nepieciešama saskaņā ar normatīvajiem aktiem, kas apliecina, ka pretendents vai piegādātāju apvienības dalībnieki ir reģistrēti likumā noteiktajos gadījumos un likumā noteiktajā kārtībā;

Par Latvijas Republikā reģistrētu Pretendentu komisija pārbaudīs informāciju Uzņēmuma reģistra interneta mājaslapā www.ur.gov.lv .

Piedāvājuma nodrošinājumu apliecinošs dokuments saskaņā ar Nolikuma 12.punktu un 3.pielikumu;

Pretendenta pieredzes apraksts, kas apliecina Pretendenta pieredzes atbilstību Nolikuma 13.1.9.punktam.

Izraksts no Pretendenta finanšu pārskata par pēdējiem 3 (trīs) finanšu gadiem (peļņas un zaudējumu aprēķinu), par kuriem ir sastādīts gada pārskats. Pretendenti, kuru pieredze ir mazāka par 3 (trīs) gadiem, iesniedz izrakstu no Pretendenta finanšu pārskata par finanšu gadiem (peļņas un zaudējumu aprēķinu), par kuriem ir sastādīts gada pārskats vai izraksts no Pretendenta finanšu pārskata par nostrādāto periodu.

Dokumenti, kas atbilstoši Ministru kabineta 2010.gada 21.decembra noteikumu Nr.1184 „Noteikumi par transportlīdzekļu kategorijām, uz kurām iepirkumos attiecināmas īpašas prasības, un transportlīdzekļu darbmūža ekspluatācijas izmaksu aprēķināšanas metodiku" 3.punktam apliecina attiecīgā (piedāvātā) transportlīdzekļa darbmūža enerģijas patēriņu, kā arī oglekļa dioksīda emisijas un piesārņotāju - slāpekļa oksīdu, metānu nesaturošo ogļūdeņražu un cieto daļiņu - emisijas.

Apliecinājums par neatkarīgi izstrādātu piedāvājumu. Apliecinājumu paraksta Pretendenta amatpersona ar paraksta tiesībām vai pilnvarota persona. Ja pieteikumu dalībai konkursā iesniedz personu apvienība, Apliecinājumu aizpilda visas personas, kas ietilpst apvienībā. Apliecinājuma forma pievienota Nolikuma 9.pielikumā.

Izdrukas no Valsts ieņēmumu dienesta elektroniskās deklarēšanas sistēmas par Pretendenta vidējām stundas tarifa likmēm visās pie Pretendenta nodarbinātajās profesiju grupās. Izdrukas iesniedz arī visi personu grupas vai personālsabiedrības biedri, kuri iesniedz piedāvājumu.

Latvija reģistrēts pretendents, vai PIL 39.1panta pirmas daļas 7., 8. un 9.punkta minēta persona, lai pieradītu, ka diena, kad paziņojums par līgumu tika publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja majaslapa, tam nebija nodokļu paradi, taja skaita valsts socialas apdrošinašanas obligato iemaksu paradi, kas kopsumma parsniedz 150 euro, var iesniegt attiecīgas personas vai tas parstavja apliecinatu izdruku no Valsts ieņēmumu dienesta elektroniskas deklarēšanas sistēmas par to, ka attiecīgajai personai nebija nodokļu paradu, taja skaita valsts socialas apdrošinašanas iemaksu paradu, kas kopsumma parsniedz 150 euro.

Ārvalstī reģistrēts pretendents, vai PIL 39.1panta pirmas daļas 7., 8. un 9.punkta minēta persona, kas reģistrēta vai pastavīgi dzīvo arvalstī, lai pieradītu, ka uz to nav attiecinami PIL 39.1panta pirmaja daļa noteiktie izslēgšanas nosacījumi, iesniedz attiecīgas kompetentas institūcijas izziņu (šada izziņa nedrīkst būt vecaka par vienu mēnesi), kas apliecina, ka uz pretendentu, vai PIL 39.1panta pirmas daļas 7., 8. un 9.punkta minēto personu neattiecas PIL 39.1panta pirmaja daļa minētie gadījumi.

Ja tadi dokumenti, ar kuriem arvalstī reģistrēts vai pastavīgi dzīvojošs pretendents var apliecinat, ka uz to neattiecas PIL 39.1 panta pirmaja daļa noteiktie gadījumi, netiek izdoti vai ar šiem dokumentiem nepietiek, lai apliecinatu, ka uz šo kandidatu vai pretendentu neattiecas PIL 39.1 panta pirmaja daļa noteiktie gadījumi, minētos dokumentus var aizstat ar zvērestu vai, ja zvēresta došanu attiecīgas valsts normatīvie akti neparedz, — ar paša pretendenta vai citas PIL 39.1 panta pirmaja daļa minētas personas apliecinajumu kompetentai izpildvaras vai tiesu varas iestadei, zvērinatam notaram vai kompetentai attiecīgas nozares organizacijai to reģistracijas (pastavīgas dzīvesvietas) valstī.

Tehniskais piedāvājums:

Tehniskais piedavajums ir jaiesniedz saskaņa ar Tehniskas specifikacijas prasībam, aizpildot Tehniska piedavajuma formu (Nolikuma 4.pielikums).

Tehniskajam piedavajumam japievieno operatīva medicīniska transportlīdzekļa aprīkojuma projekta attēli (rasējumi, datorgrafika, zīmējumi vai tml.) ar piedavato operatīvo medicīnisko transportlīdzekli un ta aprīkojuma izvietojumu.

Finanšu piedāvājums:

Finanšu piedavajumu sagatavo un iesniedz saskaņa ar Finanšu piedavajuma formu (Nolikuma 5.pielikums).

Cenas janorada euro, noapaļojot līdz 2 (divam) zīmēm aiz komata, iekļaujot visus nodokļus (izņemot pievienotas vērtības nodokli), nodevas un administratīvas izmaksas, kas saistītas ar operatīva medicīniska transportlīdzekļa izgatavošanu, ta piegades izmaksas, izdevumus par transportlīdzekļa reģistraciju Ceļu satiksmes drošības direkcija (balstoties uz NMP dienesta izsniegtu pilnvaru), ka arī transportlīdzekļa apdrošinašanas izmaksas (OCTA) līdz brīdim, kas nav mazaks par 3 (trīs) mēnešiem no transportlīdzekļa reģistrēšanas Ceļu satiksmes drošības direkcija, riepas un apmacības, u.c., tieši un netieši ar Līguma izpildi saistītos izdevumus.

Iepirkuma cena netiks parskatīta, ja, slēdzot Līgumu vai Līguma izpildes laika, izradīsies, ka Pretendents cena nav iekļavis kadas no Pretendenta izmaksam.

Finanšu piedavajumam japievieno reglamentēto tehnisko apkopju intervali un šo apkopju laika veicamo darbu saraksts un izmaksas. Saraksta norada attiecīga intervala tehniskas apkopes laika obligati veicamos darbus un tiem izmantojamos materialus, un papildus norada izmaksas materialiem un pakalpojumiem, kas veicami tikai pie attiecīga mezgla indikatora radījuma (piem., bremžu uzliku vai disku nodilums u.tml.) (informacija janorada saskaņa ar nolikuma 6.pielikuma noradīto formu).

Vērtējot pretendentu Finanšu piedavajumus, komisija visus nepieciešamos aprēķinus veiks, izmantojot pretendenta Finanšu piedavajuma noradītas cenas un izmaksas ar

precizitāti līdz euro vienai simtdaļai (t.i., ar divam zīmēm aiz komata).

14.4. Gadījumā, ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība, katra piegādātāju apvienības dalībnieka parakstīts dokuments (apliecinājums vai vienošanās), kurš apliecina katra piegādātāju apvienības dalībnieka pilnvarojumu vienam no dalībniekiem pretendenta vārdā iesniegt piedāvājumu, un apliecina katra dalībnieka uzņemtās saistības attiecībā uz dalību līguma izpildē, un slēgt līgumu gadījumā, ja pasūtītājs izvēlēsies šo piedāvājumu līguma slēgšanai.

15. Piedāvājumu vērtēšana un piedāvājuma izvēles kritēriji

Piedāvājumu noformējuma pārbaudi, pretendentu atlasi (atbilstoši izslēgšanas nosacījumiem un noteiktajām tehniskajām un kvalifikācijas prasībām), tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaudi un piedāvājuma izvēli saskaņā ar izraudzīto piedāvājuma izvēles kritēriju (turpmāk tekstā - Piedāvājumu vērtēšanu) komisija veic slēgtā sēdē. Pirms uzsākt piedāvājumu vērtēšanu komisija veiks pārbaudi par PIL 39.1 panta pirmajā daļā noteikto pretendentu izslēgšanas gadījumu neesamību attiecībā uz katru pretendentu.

Komisija piedāvājuma vērtēšanu veic 5 (piecos) posmos, katrā nākamajā posmā vērtējot tikai tos piedāvājumus, kas kā neatbilstoši nav noraidīti iepriekšējā posmā:

piedāvājuma noformējuma pārbaude - komisija pārbauda, vai piedāvājums sagatavots un noformēts atbilstoši nolikuma 11.punktā norādītajām prasībām. Ja piedāvājums neatbilst kādai no noteiktajām prasībām, komisija lemj par pretendenta izslēgšanu no turpmākās dalības iepirkumā;

piedāvājuma nodrošinājuma atbilstības prasībām vērtēšana - Komisija veiks 14.1.3.punktā noteiktā dokumenta pārbaudi, lai pārliecinātos, vai piedāvājuma nodrošinājums atbilst Nolikuma 12.punktā noteiktajām prasībām;

pretendenta atlase - komisija, ņemot vērā pretendenta iesniegtos atlases dokumentus, un pārbaudes rezultātus atbilstoši PIL 39.1 panta noteikumiem vērtēs pretendenta atbilstību Nolikuma 13.punktā noteiktajām pretendenta atlases prasībām. Ja pretendents neatbilst kādai no minētajām prasībām, komisija lemj par pretendenta izslēgšanu no turpmākās dalības konkursā;

Tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaude un vērtēšana - komisija novērtē piedāvājuma atbilstību nolikuma 14.2.punkta prasībām, Tehniskajai specifikācijai (Nolikuma 1.pielikums) un Tehniskā piedāvājuma formai (Nolikuma 4.pielikums). Ja piedāvājums neatbilst Tehniskās specifikācijas prasībām, komisija šo piedāvājumu noraida un tālāk to neizskata;

Finanšu piedāvājuma pārbaude un vērtēšana - komisija pārbauda, vai Finanšu piedāvājums atbilst nolikuma 14.3. punktā noteiktajām prasībām un vai piedāvājumā nav aritmētiskās kļūdas, un vai piedāvājums nav nepamatoti lēts, veic cenu salīdzināšanu un to starp pārbauda vai iesniegtais piedāvājums nav nepamatoti lēts saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 48.pantu.

No visiem prasībām atbilstošajiem piedāvājumiem par konkursa uzvarētāju konkursa komisija atzīs Pretendentu, kurš iesniedzis saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu. Par saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu konkursā komisija atzīst to piedāvājumu, kas ieguvis vislielāko kopējo punktu skaitu atbilstoši nolikuma 15.2.7.apakšpunktā noteiktajiem vērtēšanas kritērijiem. Maksimālais punktu skaits ir 100. Punkti tiks piešķirti balstoties uz pretendenta sniegto informāciju iesniegtajos dokumentos, tehniskajā un finanšu piedāvājumā.

Tiek noteikti šādi saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma vērtēšanas kritēriji un tiem atbilstošie maksimāli iegūstamie punkti:

Maksimālais

Nr. p.k.

Vērtēšanas kritēriji

iespējamais punktu skaits

1.

Finanšu piedāvājuma kopējais vērtējums (C):

(91)

1.1.

1 (viena) aprīkota operatīvā medicīniskā transportlīdzekļa cena1 (Comt)

55

1.2.

Reglamentēto tehnisko apkopju izmaksas 300 000 km darbmūža nobraukumam (Capkopes)

14

1.3.

Transportlīdzekļa ekspluatācijas izmaksas 300 000 km

3 . ,

darbmūža nobraukumam (£Cekspl)

14

1.4.

Servisa pakalpojumu izmaksas (Sizmaksas):

(8)

1.4.1.

Autoservisa vienas darba stundas izmaksas4 (Sdarbs)

4

1.4.2.

Atlaide autoservisā iegādātajām rezerves daļām un ekspluatācijas materiāliem (Satl)

4

2.

Tehnisko un garantijas nosacījumu vērtējums (T)

(9)

2.1.

Garantijas nosacījumu vērtējums (G)

5

2.2.

Dzinēja jaudas vērtējums (J)

4

Kopā (K):

100

viena aprīkota operatīvā medicīniskā transportlīdzekļa cena ietver operatīvā medicīniskā transportlīdzekļa izgatavošanu, tā piegādes izmaksas, izdevumus par transportlīdzekļa reģistrāciju Ceļu satiksmes drošības direkcijā (balstoties uz NMP dienesta izsniegtu pilnvaru), kā arī transportlīdzekļa apdrošināšanas izmaksas (OCTA) atbilstoši Nolikuma 14.3.2.punktam, kamēr NMP dienests pieņem to savā īpašumā, riepas un apmācības, u.c., tieši un netieši ar Līguma izpildi saistītos izdevumus;

reglamentēto tehnisko apkopju izmaksas 300 000 km darbmūža nobraukumam ietver visas izmaksas, kas saistītas ar ražotāja noteikto detaļu un tehnisko šķidrumu nomaiņu un transportlīdzekļa mezglu regulēšanas darbiem atbilstoši nobrauktajiem intervāliem (reglamentēto tehnisko apkopju intervālus un apkopju laikā veicamo darbu sarakstu un izmaksas Pretendents iesniedz kopā ar piedāvājumu);

transportlīdzekļa darbmūža ekspluatācijas izmaksas saistībā ar enerģijas patēriņu oglekļa dioksīda emisijām un piesārņotāju - slāpekļa oksīdu, metāna nesaturošo ogļūdeņražu un cieto daļiņu - emisijām, kas saistītas ar attiecīgā transportlīdzekļa ekspluatāciju, izteiktas naudas izteiksmē saskaņā ar Ministru kabineta 2010.gada 21.decembra noteikumiem Nr.1184 „Noteikumi par transportlīdzekļu kategorijām, uz kurām iepirkumos attiecināmas īpašas prasības, un transportlīdzekļu darbmūža ekspluatācijas izmaksu aprēķināšanas metodika ";

Ja tiks piedāvātas dažādas darba stundas izmaksas, piedāvājuma vērtēšanai komisija izmantos lielāko darba stundas likmi, bet līguma izpildes laikā būs saistošas visas norādītās darba stundas likmes;

Ja tiks piedāvātas dažādas atlaides rezerves daļām un ekspluatācijas materiāliem, piedāvājuma vērtēšanai komisija izmantos mazāko atlaidi, bet līguma izpildes laikā būs saistošas visas atlaides. Atlaide tiek piemērota no Pretendenta katalogā/cenrādī norādītās preces cenas.

15.2.7.1. Finanšu piedāvājuma kopējo vērtējumu nosaka atbilstoši formulai: C — C + C          C + V  kur

C COMT ^ Capkopes ^ Z—t Cekspl ^ V izmaksas, kur

Comt - vērtējums kritērijam viena aprīkota operatīvā medicīniskā transportlīdzekļa cena, EUR bez PVN;

Capkopes - vērtējums kritērijam reglamentēto tehnisko apkopju izmaksas 300 000 km darbmūža nobraukumam, EUR bez PVN; £Cekspi - vērtējums kritērijam transportlīdzekļa ekspluatācijas izmaksas 300 000 km darbmūža nobraukumam, EUR bez PVN;

Sizmaksas - vērtējums kritērijam servisa pakalpojumu izmaksas, EUR bez

PVN.

15.2.7.2. Kritēriju COMT aprēķina atbilstoši formulai:

C .

C             xN kur

C

OMT —    /Oļ/fT i A.MA

OMT-

pied

Cmin - viszemākā piedāvātā 1 (viena) aprīkota operatīvā medicīniskā transportlīdzekļa cena, EUR bez PVN;

Cpied - Pretendenta piedāvātā 1 (viena) aprīkota operatīvā medicīniskā transportlīdzekļa cena, EUR bez PVN

Nomt - kritērija maksimālais punktu skaits, kas kritērij am Comt ir vienāds ar 55.

Kritēriju Capkopes aprēķina atbilstoši formulai:

C

c    _ min xN          kur

apkopes ^  apkopes?

C pied

Cmin - viszemākās reglamentēto tehnisko apkopju izmaksas 300 000 km darbmūža nobraukumam, EUR bez PVN;

Cpied - Pretendenta piedāvātās reglamentēto tehnisko apkopju izmaksas 300 000 km darbmūža nobraukumam, EUR bez PVN; Napkopes - kritērija maksimālais punktu skaits, kas kritērijam Capkopes ir vienāds ar 14.

1 Pretendents norāda reglamentēto tehnisko apkopju izmaksas, kas jāapmaksā Pasūtītājam un kas netiek nodrošinātas garantijas nosacījumu ietvaros. Ja Pretendents piedāvā segt visas reglamentēto tehnisko apkopju izmaksas visam 300 000 km nobraukumam, tad Pretendents iegūst maksimālo punktu skaitu un šādā gadījumā pieņem, ka Cmin=1.

Kritēriju £Cekspl aprēķina atbilstoši formulai:

C

Z Ceksp! — ^ xNe,pl, kur

C pied

Cmiņ - viszemākās transportlīdzekļa darbmūža ekspluatācijas izmaksas saistībā ar enerģijas patēriņu oglekļa dioksīda emisijām un piesārņotāju - slāpekļa oksīdu, metāna nesaturošo ogļūdeņražu un cieto daļiņu - emisijām, kas saistītas ar attiecīgā transportlīdzekļa ekspluatāciju, izteiktas naudas izteiksmē saskaņā ar Ministru kabineta 2010.gada 21.decembra noteikumiem Nr.1184 „Noteikumi par transportlīdzekļu kategorijām, uz kurām iepirkumos attiecināmas īpašas prasības, un transportlīdzekļu darbmūža ekspluatācijas izmaksu aprēķināšanas metodika", ņemot vērā, ka NMP dienesta transportlīdzekļiem darbmūža nobraukums ir noteikts 300 000 km;

Cpied - Pretendenta piedāvātās transportlīdzekļa darbmūža ekspluatācijas izmaksas saistībā ar enerģijas patēriņu oglekļa dioksīda emisijām un piesārņotāju - slāpekļa oksīdu, metāna nesaturošo ogļūdeņražu un cieto daļiņu - emisijām, kas saistītas ar attiecīgā transportlīdzekļa ekspluatāciju, izteiktas naudas izteiksmē saskaņā ar Ministru kabineta 2010.gada 21.decembra noteikumiem Nr.1184 „Noteikumi par transportlīdzekļu kategorijām, uz kurām iepirkumos attiecināmas īpašas prasības, un transportlīdzekļu darbmūža ekspluatācijas izmaksu aprēķināšanas metodika", ņemot vērā, ka NMP dienesta transportlīdzekļiem darbmūža nobraukums ir noteikts 300 000 km; Nekspl - kritērija maksimālais punktu skaits, kas kritērijam Cekspl ir vienāds ar 14.

Metodika transportlīdzekļa darbmūža ekspluatācijas izmaksu aprēķināšanai (£Cekspl)

Transportlīdzekļa darbmūža ekspluatācijas kopējās izmaksas aprēķina, saskaitot transportlīdzekļa darbmūža ekspluatācijas izmaksas saistībā ar enerģijas patēriņu, oglekļa dioksīda emisijām un piesārņotāju emisijām.

Transportlīdzekļa

=

Transportlīdzekļa

+

Transportlīdzekļa

+

Transportlīdzekļa

darbmūža

darbmūža

darbmūža

darbmūža

ekspluatācijas

ekspluatācijas

ekspluatācijas

ekspluatācijas

kopējās

izmaksas saistībā

izmaksas saistībā

izmaksas saistībā

izmaksas (A)

ar enerģijas

ar oglekļa

ar piesārņotāju

patēriņu (B)

dioksīda

emisijām (D)

emisijām (C)

B - Transportlīdzekļa darbmūža ekspluatācijas izmaksas saistībā ar enerģijas patēriņu aprēķina, reizinot transportlīdzekļa darbmūža nobraukumu ar enerģijas patēriņu uz kilometru un enerģijas izmaksām uz vienību.

Transportlīdzekļa

=

Transportlīdzekļa

x

Enerģijas patēriņš

x

Enerģijas izmaksas

darbmūža

darbmūža

uz kilometru

uz vienību

ekspluatācijas

nobraukums

izmaksas

saistībā

ar enerģijas

patēriņu

C - Transportlīdzekļa darbmūža ekspluatācijas izmaksas saistībā ar oglekļa dioksīda emisijām aprēķina, reizinot darbmūža nobraukumu ar oglekļa dioksīda emisijām kilogramos uz kilometru un izmaksām uz kilogramu atbilstoši Ministru kabineta 2010.gada 21.decembra noteikumu Nr.1184 „Noteikumi par transportlīdzekļu kategorijām, uz kurām iepirkumos attiecināmas īpašas prasības, un transportlīdzekļu darbmūža ekspluatācijas izmaksu aprēķināšanas metodika" pielikuma 3.tabulā minētajam oglekļa dioksīda emisiju izmaksu diapazonam.

Transportlīdzekļa

=

Darbmūža

x

Oglekļa dioksīda

x

Oglekļa dioksīda

darbmūža

nobraukums

emisijas

emisiju izmaksas

ekspluatācijas

kilogramos uz

uz kilogramu

izmaksas

kilometru

(atbilstoši

saistībā

Noteikumu

ar oglekļa

pielikuma

dioksīda

3.tabulai)

emisijām

D - Transportlīdzekļa darbmūža ekspluatācijas izmaksas saistībā ar Ministru kabineta 2010.gada 21.decembra noteikumu Nr.1184 „Noteikumi par transportlīdzekļu kategorijām, uz kurām iepirkumos attiecināmas īpašas prasības, un transportlīdzekļu darbmūža ekspluatācijas izmaksu aprēķināšanas metodika" pielikuma 3.tabulā minēto piesārņotāju emisijām aprēķina, saskaitot transportlīdzekļa darbmūža ekspluatācijas izmaksas saistībā ar slāpekļa oksīdu, metānu nesaturošo ogļūdeņražu un cieto daļiņu emisijām.   

Transportlīdzekļa

=

Transportlīdzekļa

+

Transportlīdzekļa

+

Transportlīdzekļa

darbmūža

darbmūža

darbmūža

darbmūža

ekspluatācijas

ekspluatācijas

ekspluatācijas

ekspluatācijas

izmaksas

izmaksas saistībā

izmaksas saistībā

izmaksas

saistībā ar

ar slāpekļa oksīdu

ar metānu

saistībā ar cieto

piesārņotāju

(NOx) emisijām

nesaturošo

daļiņu (PM)

emisijām

ogļūdeņražu

(nMhc)

emisijām

emisijām

Metodika piesārņotāju (NOx; NMHC; PM) darbmūža ekspluatācijas izmaksu aprēķināšanai -Attiecībā uz katru piesārņotāju darbmūža ekspluatācijas izmaksas aprēķina,

reizinot darbmuža nobraukumu ar emisijam gramos uz kilometru un attiecīgajam izmaksam uz gramu.

Transportlīdzekļa

=

Darbmuža

x

Piesarņotaju

x

NOx/ NMHC/ PM

darbmuža

nobraukums

(NOx; NMHC;

emisiju izmaksas

ekspluatacij as

PM)

uz gramu

izmaksas

emisijas gramos

saistībā ar

uz

piesārņotāju

kilometru

(NOx;

NMHC;PM)

emisijām

Kritēriju Sizmaksas aprēķina atbilstoši formulai:

V   — V -1-9 kur

Sizmaksas _ Sdarbs + Satl, kur

Sdarbs - autoservisa vienas darba stundas cena, EUR bez PVN; Sati - atlaide rezerves daļam un ekspluatacijas materialiem (%) no mazumtirdzniecības cenas (bez PVN).

Kritēriju     Sdarbs aprēķina atbilstoši formulai:

s

Sdarbs _ darbSmn XNS , kur

darbs O         Sdarbs

s darb spied

Sdarbs min - zemaka piedavata autoservisa darba stundas cena, EUR bez PVN; Sdarbs pied - Pretendenta piedavata autoservisa darba stundas cena, EUR bez PVN;

NSdarbs - kritērija maksimalais punktu skaits, kas kritērijam Sdarbs ir vienads ar 4.

Kritēriju Satl aprēķina atbilstoši formulai:

s

S _ atlpied xN , kur

§ Sai

atl max

Satl pied - Pretendenta piedavatas atlaides lielums, %; Satl max - vislielaka piedavata atlaide, %;

NSatl - kritērija maksimalais punktu skaits, kas kritērijam Satl ir vienads ar 4. 15.2.8. Tehnisko un garantijas nosacījumu vērtējumu (T) nosaka:

T _ G + J, kur

T - Tehnisko un garantijas nosacījumu vērtējuma punktu skaits; G - garantijas nosacījumu vērtējuma punktu skaits; J - transportlīdzekļa dzinēja jaudas vērtējuma punktu skaits.

15.2.8.1. Garantijas nosacījumu vērtējumu (G) nosaka sekojoši:

Pretendents obligati nodrošina transportlīdzeklim vismaz 2 (divu) gadu garantiju bez nobraukuma ierobežojuma (turpmak - kopēja transportlīdzekļa garantija), kas attiecas gan uz transportlīdzekli, gan taja uzstadīto aprīkojumu

Pretendenti, kas piedava ilgaku kopējo garantiju transportlīdzeklim, iegUst punktus saskaņa ar šadu vērtējumu:

Garantijas laiks Punktu skaits

Vismaz 2 gadi

0

Vismaz 2.5 gadi

0.5

Vismaz 3 gadi

1

Vismaz 3.5 gadi

2

Vismaz 4 gadi

3

Vismaz 4.5 gadi

4

Vismaz 5 gadi

5

Pretendents obligati nodrošina transportlīdzeklim vismaz 7 (septiņu) gadu garantiju transportlīdzekļa virsbūves pretkorozijas aizsardzībai pret caurrūsēšanu (ņemot vēra Latvijas klimatiskos apstakļus un ceļu kvalitati);

Pretendents obligati nodrošina transportlīdzeklim vismaz 5 (piecu) gadu garantiju krasojumam;

Pretendenti, kas nepiedava kopējo transportlīdzekļa garantiju vismaz 2 (divus) gadus, virsbūves pretkorozijas aizsardzības garantiju pret caurrūsēšanu vismaz 7 (septiņus) gadus un garantiju krasojumam vismaz 5 (piecus) gadus, tiek noraidīti ka neatbilstoši;

Pretendentam kopējas transportlīdzekļa garantijas darbības laika aizliegts izvirzīt papildus nosacījumus transportlīdzekļu ekspluatacijai un uzturēšanai, kas var ietekmēt transportlīdzekļu garantiju, tai skaita arī transportlīdzekļu remontiem (izņemot garantijas remontus).

15.2.8.2. Jaudas vērtējumu (J) nosaka sekojoši:

pied

J

J.

xN r, kur

J

Jpied - Pretendenta piedavata transportlīdzekļa dzinēja jauda, kW; Jmax - maksimala piedavata transportlīdzekļa dzinēja jauda, kW; Nj - kritērija maksimalais punktu skaits, kas kritērijam Nj ir vienads ar 4.

Gadījuma, ja vairaku Pretendentu saimnieciski visizdevīgako piedavajumu punktu skaits ir vienads, komisija izvēlas to piedavajumu, kurš atbilst Publisko iepirkumu likuma 46.panta ceturtajai daļai.

Gadījuma, ja vairaki Pretendenti atbilst Nolikuma 15.3.punkta prasībam, Komisija izvēlas to pretendentu, kurš kritērija „Transportlīdzekļa ekspluatacijas izmaksas 300 000 km darbmūža nobraukumam (£Cekspl)" ieguvis lielako punktu skaitu. Ja arī šada gadījuma ir vairaki pretendenti, Komisija izvēlēsies to pretendentu, kurš kritērija „Tehniska piedavajuma - garantijas nosacījumu vērtējums (G)" ir ieguvis lielako punktu skaitu. Ja arī šada gadījuma ir vairaki pretendenti, Komisija izvēlēsies to Pretendentu, kurš būs ieguvis lielako punktu skaitu kritērija Comt viena aprīkota operatīva medicīniska transportlīdzekļa cena.

16. Līguma izpildes, garantiju saistību izpildes nodrošinājums un avansa atmaksas galvojums.

16.1. Līguma izpildes nodrošinajums:

Konkursa uzvarētajs pirms Līguma parakstīšanas iesniedz pasūtītajam Līguma izpildes nodrošinajumu 1% apmēra no kopējas Līgumcenas bez PVN (Nolikuma 7.pielikums);

Līguma darbības laika Piegadatajs, ne vēlak ka (divu) darba dienu laika pēc pirmas Preces pieņemšanas un nodošanas Akta abpusējas parakstīšanas dienas, iesniedz Pasūtītajam garantijas saistību izpildes nodrošinajumu EUR 80 000.00 (astoņdesmit tūkstoši euro, 00 centi) apmēra (Līguma projekta 4.pielikums).

Līguma izpildes un garantijas saistību izpildes nodrošinajumu pasūtītajs ir tiesīgs izmantot, lai kompensētu Pretendenta saistību neizpildes rezultata pasūtītajam nodarītos zaudējumus vai lai ieturētu līgumsodu;

Līguma izpildes nodrošinājums un garantijas saistību izpildes nodrošinājums ir Eiropas Savienībā vai Eiropas Ekonomikas zonā reģistrētas kredītiestādes vai tās filiāles neatsaucams ekspromisorisks galvojums, kura saturs atbilst Nolikuma 7.pielikumam un Līguma projekta 4.pielikumam (pielikumā pievienotajai formai ir informatīvs raksturs).

Ņemot vērā to, ka līguma izpildes nodrošinājuma mērķis ir nodrošināt līguma izpildi, Līguma izpildes nodrošinājuma neiesniegšanas gadījumā (ja nodrošinājums nav iesniegts 10 darba dienu laikā no uzaicinājuma iesniegt nodrošinājumu nosūtīšanas) pretendents zaudē līguma slēgšanas tiesības.

16.2. Pēc Līguma noslēgšanas, ņemot vērā to, ka Nolikumam pievienotā Līguma projekta 4.3.1.punktā noteiktais avansa maksājums pārsniedz Līguma izpildes nodrošinājuma summu, Pasūtītājs avansa maksājumu izdara pēc tam, kad Izpildītājs ir iesniedzis Eiropas Savienībā vai Eiropas Ekonomikas zonā reģistrētas kredītiestādes vai tās filiāles izsniegtu avansa atmaksas galvojumu par summu (Līguma projekta 3.pielikums), kas nav mazāka par starpību starp izmaksājamo avansu un Līguma izpildes nodrošinājuma summu.

Līgumu slēgšana

Līguma projekts ir Nolikuma neatņemama sastāvdaļa (Nolikuma 7.pielikums). To, atbilstoši PIL 67.1 panta noteiktajam, pirms līguma slēgšanas var precizēt, ņemot vērā konkrētā pretendenta piedāvājumu un Pasūtītājam pieejamos finanšu līdzekļus.

Līgumu ar izraudzīto pretendentu slēdz ne agrāk kā nākamajā darbdienā pēc nogaidīšanas termiņa beigām, ja Iepirkumu uzraudzības birojā nav Publisko iepirkumu likuma noteiktajā kārtībā iesniegts iesniegums par iepirkuma procedūras pārkāpumiem un ja ir iesniegts Līguma izpildes nodrošinājums.

Apstākļos, kad vairs nepastāv tiesiski šķēršļi iepirkuma līguma noslēgšanai, izraudzītais pretendents paraksta līgumu ne vēlāk kā 5 (piecu) dienu laikā pēc pasūtītāja rakstveida pieprasījuma. Ja izraudzītais pretendents neparaksta līgumu pasūtītāja noteiktajā termiņā pretendenta vainas dēļ, pasūtītājs to uzskata par atteikumu slēgt līgumu.

Ja izraudzītais pretendents atsakās slēgt līgumu ar pasūtītāju, komisija pieņem lēmumu slēgt līgumu ar nākamo pretendentu, kura piedāvājums ir saimnieciski visizdevīgākais un atbilst visām pasūtītāja prasībām. Pasūtītājs ir tiesīgs pieprasīt no nākamā pretendenta apliecinājumu un, ja nepieciešams, pierādījumus, ka tas nav uzskatāms par vienu tirgus dalībnieku kopā ar sākotnēji izraudzīto pretendentu.

Kopējā Līguma cena veidojas kā Pretendenta piedāvātās viena aprīkota transportlīdzekļa cenas un kopējā iegādājamo transportlīdzekļu skaita reizinājums, kam pieskaita Līguma summas rezervi 5% (piecus procentus) no minētā reizinājuma, kas tiks izmantota, lai nodrošinātu Preces garantijas saglabāšanu, veicot maksājumus par Garantijas termiņā nepieciešamo rezerves daļu nomaiņu (maināmas atkarībā no nodiluma) un citiem servisa pakalpojumiem. 5% Līguma summas rezerve ietver arī reglamentēto tehnisko apkopju izmaksas.

Komisijas darbības pamatnoteikumi, tās tiesības un pienākumi

18.1. Komisijas tiesības:

pārbaudīt nepieciešamo informāciju kompetentā institūcijā, publiski pieejamās datu bāzēs vai citos publiski pieejamos avotos;

noteikt termiņu, līdz kuram pretendentam jāsniedz atbilde, ja komisija pieprasa, lai pretendents precizē informāciju par savu piedāvājumu;

pagarināt piedāvājumu iesniegšanas un citus konkursa termiņus normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;

pieaicināt ekspertus atzinumu sniegšanai;

lūgt pretendentam vai kompetentai institūcijai papildināt vai izskaidrot pretendenta iesniegtos dokumentus, kā arī pieprasīt pretendentiem uzrādīt iesniegto dokumentu kopiju oriģinālus;

labot aritmētiskās kļūdas pretendenta piedāvājumā;

jebkurā brīdī pārtraukt iepirkumu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, ja tam ir objektīvs pamatojums;

veikt citas darbības saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu un citiem normatīvajiem aktiem.

18.2. Komisijas pienākumi:

nodrošināt pretendentu brīvu konkurenci, kā arī vienlīdzīgu un taisnīgu attieksmi pret tiem;

nodrošināt iepirkuma procedūras dokumentu izstrādāšanu, protokolēt iepirkuma procesa gaitu un būt atbildīgai par iepirkuma procedūras norisi;

izvērtēt pretendentus un to iesniegtos piedāvājumus saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu, nolikumu, kā arī citiem normatīvajiem aktiem.

nodrošināt piedāvājumu glabāšanu, lai līdz atvēršanas brīdim neviens nevarētu piekļūt tajos ietvertajai informācijai, un konfidencialitāti līdz lēmuma pieņemšanai;

normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos sniegt paskaidrojumus pretendentiem par pieņemtajiem lēmumiem;

citi pienākumi saskaņā ar nolikumu un normatīvajiem aktiem;

izvērtēt vai piedāvājums nav nepamatoti lēts, saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 48.panta pirmo prim, otro un trešo daļu, ja Komisija konstatē, ka Pretendenta darba ņēmēju vidējā stundas tarifa likme kaut vienā no profesiju grupām pirmajos trijos gada ceturkšņos pēdējo četru gada ceturkšņu periodā līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai ir mazāka par 80 procentiem (vai nesasniedz valstī noteikto minimālo stundas tarifa likmi) no darba ņēmēju vidējās stundas tarifa likmes attiecīgajā profesiju grupā valstī minētajā periodā pēc Valsts ieņēmumu dienesta apkopotajiem datiem, kas publicēti Valsts ieņēmumu dienesta mājaslapā internetā. Ja Pretendents kā nodokļu maksātājs ir reģistrēts pēdējo četru gada ceturkšņu periodā līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai, ņem vērā darba ņēmēju vidējo stundas tarifa likmi periodā no nākamā mēneša pēc reģistrācijas mēneša līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai.

19. Pretendenta tiesības un pienākumi

Pretendenta tiesības:

apvienoties ar citiem piegādātājiem un iesniegt 1 (vienu) kopēju piedāvājumu;

pilnvarot pārstāvi (pārstāvju grupu) piedalīties piedāvājumu atvēršanā;

papildus nolikumā minētajiem dokumentiem iesniegt arī citus dokumentus, kas apliecina pretendenta kvalifikāciju un tā spējas veikt iepirkumu;

līdz nolikuma 8.1.punktā norādītajam piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, ievērojot rakstveida formu, var grozīt vai atsaukt iepriekš iesniegto piedāvājumu. Uz slēgtas aploksnes (iepakojuma) jānorāda nolikuma 11.1.punktā noteiktā informācija, kā arī papildus norāde - „Grozījumi" vai „Atsaukums". Atsaukums izslēdz pretendenta tālāku līdzdalību konkursā. Pēc piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām pretendents piedāvājumu labot nevar, ja vien nav izdarīti grozījumi konkursa nolikumā un nav attiecīgi pagarināts piedāvājumu iesniegšanas termiņš;

pārsūdzēt komisijas pieņemto lēmumu Publisko iepirkumu likumā noteiktajā kārtībā.

Pretendenta pienākumi:

sagatavot un iesniegt piedāvājumu atbilstoši nolikuma prasībām;

lūgumus pēc jebkāda veida paskaidrojumiem iesniegt pasūtītājam rakstveidā un laikus;

rakstveidā un komisijas noteiktajā termiņā sniegt papildu informāciju vai paskaidrojumus par piedāvājumu, ja komisija to pieprasa;

sniegt patiesu informāciju;

segt visas izmaksas, kas saistītas ar piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu. Pielikumā:

Tehniskā specifikācija;

Pieteikuma par piedalīšanos atklātajā konkursā forma;

Piedāvājuma nodrošinājums-galvojuma forma;

Tehniskā piedāvājuma forma;

Finanšu piedāvājuma forma;

Reglamentēto tehnisko apkopju izmaksu forma 300 000 km darbmūža nobraukumam (paraugs);

Līguma izpildes nodrošinājums - galvojums

Līguma projekts;

Apliecinājums par neatkarīgi izstrādātu piedāvājumu.

1.pielikums atklata konkursa

„Specializētā medicīniska autotransporta iegade un aprīkošana NMP dienestam" (iepirkuma identifikācijas Nr. NMPD 2015/53) nolikumam

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA Ceļu ambulancei

a

Apzīmējumi:

Ceļu ambulance - pilnībā aprīkots operatīvais medicīniskais transportlīdzeklis, kas atbilst prasībām, kas noteiktas standartā LVS EN 1789+A2:2015.

Latvijas standarts LVS EN 1789+A2:2015 „Medicīniskie transportlīdzekļi un to aprīkojums. Neatliekamās palīdzības automobiļi" ir identisks Eiropas standartam EN 1789:2007+A2:2014 „Medical vehicles and their equipment - Road ambulances".

Pretendents - persona vai personu apvienība, kas iesniegusi Ceļu ambulances piedāvājumu; NMP dienests - Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests

Informācijai:

Visās tehniskās specifikācijas pozīcijās, kurās ir norādīta atsauce uz konkrētiem standartiem, Pretendents ir tiesīgs piedāvāt ekvivalentu standartu.

Nr.p.k.

Tehniskās prasības

1.

Pamatprasības

1.1.

Ceļu ambulancei ir jāatbilst Ministru kabineta 2009.gada 20.janvāra noteikumiem Nr.60 „Noteikumi par obligātajām prasībām ārstniecības iestādēm un to struktūrvienībām", spēkā esošo standartu LVS EN 1789+A2:2015, LVS EN 1865:2011, LVS 63:2009/A3:2015 prasībām, kā arī citu šajā specifikācijā minēto spēkā esošo standartu un Eiropas Savienības direktīvu prasībām

1.2.

Ar pilnu masu slogotas Ceļu ambulances paātrinājumam ir jāatbilst standarta LVS EN 1789+A2:2015 prasībām - tam ir jānodrošina iespēju uz horizontāla ceļa ar tīru asfaltbetona segumu paātrināties no 0 km/h līdz 80 km/h ne vairāk kā 35 sekundēs

1.3.

Pretendentam visos transportlīdzekļu aprīkošanas par Ceļu ambulanci izpildes etapos ir iespēja pārliecināties par aprīkojamo transportlīdzekļu atbilstību šīs tehniskās specifikācijas prasībām, konsultējoties ar NMP dienestu

1.4.

Iespēju NMP dienestam pārliecināties par Ceļu ambulances atbilstību šīs tehniskās specifikācijas prasībām visos transportlīdzekļu aprīkošanas par Ceļu ambulanci izpildes etapos

2.

Ceļu ambulances

2.1.

Ārējie izmēri:

2.1.1.

Garums - ne lielāks par 6000mm

2.1.2.

Platums - ne mazāks par 1900mm un ne lielāks par 2100mm Mērījumus veic izslēdzot Ceļu ambulances ārējos spoguļus

2.1.3.

Augstums - ne lielāks par 3000mm

Mērījumus veic neslogotai Ceļu ambulancei, izslēdzot ārējās antenas

2.2.

Pacientu nodalījuma izmēri:

2.2.1.

Garums - ne mazāks par 2900mm

2.2.2.

Augstums - ne mazāks par 1850mm „pacienta nodalījuma ergonomiskajā zonā" (LVS EN 1789+A2:2015 p.4.5.2.3. „Treatment area")

2.2.3.

Platums - ne mazāks par 1700mm

2.3.

Pacientu nodalījuma ārējo atveru izmēri:

2.3.1.

Labās puses sānu atvere:

2.3.1.1.

Augstums - ne mazāks par 1700mm

2.3.1.2.

Platums - ne mazāks par 1200mm

2.3.2.

Aizmugures durvju atvere:

2.3.2.1.

Augstums - ne mazāks par 1700mm

2.3.2.2.

Platums - ne mazāks par 1400mm

2.4.

Pacientu nodalījuma grīdas augstums - ne lielāks par 560mm

2.5.

Pacientu nodalījumā labās puses slīddurvju atverei, tās priekšējā daļā ir jābūt aprīkotai ar manuāli atlokāmu kāpsli, kas nodrošina iekāpšanas augstumu ne lielāku par 300 mm.

2.6.

Klīrenss ne mazāks par 160mm

3.

Saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 20.janvāra noteikumiem Nr.60 un standarta LVS EN 1789+A2:2015 p. 4.4.3. un p. 4.5.10. prasībām Ceļu ambulances ietilpībai ir jābūt:

5 personām;

260 kg masas rezervei Ceļu ambulances sanitārajam, medicīniskajam un tehniskajam aprīkojumam.

Ceļu ambulances pilna masa nedrīkst pārsniegt 3500 kg.

3.1.

5 personas Ceļu ambulancē izvietojas:

3.1.1.

1 persona (pacients) - uz nestuvēm pacientu nodalījumā;

3.1.2.

2 personas - uz sēdekļiem pacientu nodalījumā;

3.1.3.

2 personas - uz sēdekļiem kabīnē (autovadītājs un blakussēdētājs);

3.2.

Lai Ceļu ambulances pilna masa nepārsniegtu 3500 kg - Pretendents nodrošina, ka, saskaņā ar šīs Tehniskās specifikācijas prasībām nokomplektētas un aprīkotas, ar degvielu un citiem ekspluatācijas šķidrumiem pilnībā uzpildītas, Pretendenta piegādājamās Ceļu ambulances masa nepārsniedz 2935 kg.

4.

Ceļu ambulances dzinējs:

4.1.

Degvielas tips - dīzeļdegviela

4.2.

Atbilstība izmešu standartiem - ne zemāka par Euro 5

4.3.

Jauda - lielāka par 110 kW

5.

Ceļu ambulances transmisija:

5.1.

Manuāla, vismaz sešu pakāpju pārnesumu kārba

5.2.

Vienas ass riteņu piedziņa (4x2).

6.

Ceļu ambulances balstiekārta:

6.1.

Balstiekārtai ir jānodrošina ilglaicīgu un drošu Ceļu ambulances ekspluatāciju Latvijas ceļu un klimatiskajos apstākļos.

6.2.

Ceļu ambulances balstiekārtai jānodrošina laidenu un saudzējošu

pacienta transportēšanu.

Ceļu ambulancei ir jābūt aprīkotai ar:

6.2.1.

Neatkarīgu balstiekārtu priekšējai asij.

6.2.2.

Neatkarīgu vai atkarīgu pneimatiska atsperojuma balstiekārtu aizmugurējai asij. Pneimatiskajam atsperojumam ir jābūt automātiski un manuāli regulējamam.

7.

Ceļu ambulances stūres iekārtai jābūt aprīkotai ar stūres pastiprinātāju, kā arī augstumā un dziļumā regulējamu stūres ratu. Pieļaujama atkāpe attiecībā uz prasību mainīt stūres rata regulējumu dziļumā, vai vienlaicīgu regulējumu dziļumā un augstumā gadījumā, ja ceļu ambulances vadītāja vieta ir aprīkota ar sēdekli, kam ir šādas īpašības:

)     sēdekļa attāluma regulēšana;

)     sēdekļa atzveltnes slīpuma regulēšana;

)     sēdekļa sēžamās virsmas sagāzuma (slīpuma) regulēšana;

)     sēdekļa atzveltnes muguras atbalsta izliekuma regulēšana;

)     ergonomiski sānu balsti

8.

Ceļu ambulances bremžu iekārtai jābūt nodrošinātai ar divu kontūru bremžu sistēmu, kas aprīkota ar vakuuma pastiprinātāju, kā arī bremžu antibloķēšanas sistēmu (ABS) vai tai analogu sistēmu

9.

Ceļu ambulances tehniskais aprīkojums:

9.1.

Dzinējam jābūt aprīkotam ar ~ 230V sildītāju, kas OMT atrodoties gaidīšanas režīmā darbināms no ārēja strāvas avota

9.2.

Dzinēja karterim jābūt aizsargātam ar metālisku aizsargu

9.3.

Ieslēdzot Ceļu ambulances atpakaļgaitas pārnesumu, automātiski jāieslēdzas skaņas brīdinājuma signālam

9.4.

Ceļu ambulancei ir jābūt aprīkotai ar videokameru Ceļu ambulances aizmugurē, kas, Ceļu ambulancei izmantojot atpakaļgaitas pārnesumu, nodrošina tās vadītājam iespēju konstatēt iespējamos šķēršļus Ceļu ambulances aizmugurē un noteikt attālumu līdz tiem

9.5.

Ceļu ambulancei ir jābūt nokomplektētai ar:

9.5.1.

Pieciem riteņiem (disks ar uzmontētu riepu) komplektā ar šādiem nosacījumiem atbilstošām vasaras riepām:

9.5.1.1.

Riepu protektora zīmējums, protektora forma, rievu un lameļu izvietojums un dziļums nodrošina labu saķeri un vadāmību braucot pa dubļainiem, slapjiem un sausiem ceļiem ar cieto segumu un bezceļa apstākļos.

9.5.1.2.

Riepu ātruma indekss nav mazāks par „R"

9.5.1.3.

Riepu ražošanas atzīmes apliecina, ka riepas nav vecākas par 2015.gadu

9.5.1.4.

Riepas ir jaunas, nav atjaunotas

9.5.1.5.

Riepu slodzes indekss atbilst Ceļu ambulances pilnās masas nosacījumiem

9.5.2.

Pieciem riteņiem (disks ar uzmontētu riepu) komplektā ar šādiem nosacījumiem atbilstošām ziemas riepām:

9.5.2.1.

Riepu gumijas sastāvs ir piemērots transportlīdzekļa ekspluatācijai zemās temperatūrās („Skandināvijas tipa" frikcijas riepas), protektora zīmējums, protektora forma, rievu un lameļu izvietojums un dziļums nodrošina labu saķeri un vadāmību pa sliktas kvalitātes un slideniem ceļiem (dubļi, sniegs, ledus), kā arī ceļiem ar tīru cieto segumu rudens un ziemas apstākļos. Par atbilstošiem tiks uzskatīti protektora zīmējumi, kas nodrošina brīvu sniega masas un netīrumu izspiešanu riepas garenvirzienā un uz riepas sānu malām

9.5.2.2.

Riepas ir apzīmētas ar „M+S" un sniegpārsliņas marķējumu

9.5.2.3.

Riepas bez radzēm

9.5.2.4.

Ātruma indekss nav mazāks par „Q"

9.5.2.5.

Riepas ir jaunas, nav atjaunotas

9.5.2.6.

Riepu slodzes indekss atbilst Ceļu ambulances pilnās masas nosacījumiem

9.5.2.7.

Riepu ražošanas atzīmes apliecina, ka riepas nav vecākas par 2015.gadu

9.5.3.

Ceļu ambulances ārējiem atpakaļskata spoguļiem jābūt:

9.5.3.1.

Ar integrētu platleņķa daļu

9.5.3.2.

Regulējamiem no autovadītāja vietas

9.5.3.3.

Elektriski apsildāmiem

9.5.4.

Priekšējam panelim jābūt aprīkotam ar vismaz šādu funkcionālo aprīkojumu:

9.5.4.1.

Spidometru

9.5.4.2.

Odometru

9.5.4.3.

Tahometru

9.5.4.4.

Degvielas atlikuma norādi degvielas tvertnē

9.5.4.5.

Āra temperatūras norādi, 0C

9.5.4.6.

Tehnisko problēmu indikācijas signāllampiņām un funkcionālām kontrollampiņām

9.5.4.7.

Pretendentam jānodrošina datu iegūšanas iespējas par Ceļu

ambulanci SAE J1939 standartā, izmantojot „FMS" (Fleet

Management System) vai līdzvērtīgu sistēmu, kas nodrošina

vismaz šādu datu saņemšanu:

Odometra rādījums

Braukšanas ātruma dati

Degvielas uzskaites dati

Līguma izpildes ietvaros Pretendentam ir jānodrošina Ceļu ambulances attiecīgo vadības bloku aktivizāciju un programmēšanu

9.5.5.

Riteņu arkām jābūt aprīkotām ar dubļusargiem

9.5.6.

Autovadītāja un blakussēdētāja vietām jābūt nokomplektētām ar gumijas paklājiņiem

9.6.

Ceļu ambulances priekšējā apgaismojuma lukturiem:

9.6.1.

Jābūt iespējai regulēt tuvās/tālās gaismas augstumu no vadītāja vietas

9.6.2.

Ieslēdzot automašīnas dzinēju, automātiski ir jāieslēdzas tuvās gaismas lukturiem, nodrošinot iespēju nepieciešamības gadījumā automātisko ieslēgšanos atslēgt, piemēram, pagriežot tuvās

gaismas lukturu slēdzi pozīcijā „gabarītgaismas"

9.7.

Ceļu ambulancei priekšā un aizmugurē ir jābūt aprīkotai ar miglas lukturiem

9.8.

Ceļu ambulances ārējais darba apgaismojums:

9.8.1.

Ārpus Ceļu ambulances, tās aizmugurē, labajā un kreisajā pusē ir jānodrošina notikuma vietas apgaismojumu diennakts tumšajā laikā un nepietiekamas redzamības apstākļos. Izgaismošanas attālumam jābūt tādam, lai attiecīgajā virzienā pietiekami izgaismotu laukumu, kas sākas no Ceļu ambulances kreisajā/labajā pusē un aizmugurē līdz pat 20 metriem no Ceļu ambulances.

9.8.2.

Sānu un atpakaļvirziena darba apgaismojumu, mirgojošās zilās gaismas bākugunis un papildus bremžu un pagrieziena gaismas ir jāizvieto vienotos paneļos Ceļu ambulances jumta abu sānu aizmugurējās daļas stūros, labajā un kreisajā pusē, iekļaujoties noteiktajos Ceļu ambulances augstuma gabarītos. Pieļaujams sānu darba apgaismojuma novietojums uz Ceļu ambulances virsbūves sāniem.

9.9.

Ceļu ambulancei priekšpusē un aizmugurē jābūt aprīkotai ar viegli pieejamiem, stiprības prasībām atbilstošiem vilkšanas āķiem.

9.10.

Ceļu ambulancei ir jābūt četrām stiklotām durvīm:

autovadītāja kabīnes kreisajā pusē;

autovadītāja kabīnes labajā pusē;

slīddurvīm pacientu nodalījuma labajā pusē;

divvērtņu durvīm pacientu nodalījuma aizmugurē. Visām durvīm jābūt:

9.10.1.

Slēdzamām ar centrālo atslēgu, izmantojot distances vadības pulti

9.10.2.

Aprīkotām ar drošības sistēmu, kas nodrošina šādas iespējas:

9.10.2.1.

Aizslēgt un atslēgt durvis no ārpuses un iekšpuses bez atslēgas lietošanas

9.10.2.2.

Aizslēgt un atslēgt durvis no ārpuses atslēdzot tās ar atslēgu

9.10.3.

Ceļu ambulances autovadītāja kabīnes labo un kreiso durvju apdares iekšējiem paneļiem ir jābūt izveidotiem ar kabatām - dažādu transportlīdzeklī nepieciešamu sīku priekšmetu glabāšanai

9.10.4.

Audio un vizuālam signālam jābrīdina Ceļu ambulances autovadītāju gadījumā, ja kādas Ceļu ambulances durvis nav pilnīgi aizvērtas.

Jābūt iespējai atslēgt audio signālu Ceļu ambulancei stāvot uz vietas.

9.10.5.

Visām Ceļu ambulances durvīm ir jābūt nodrošinātām pret ūdens un putekļu iekļūšanu attiecīgi kabīnē vai pacienta nodalījumā

9.10.6.

Pacientu nodalījuma durvis:

9.10.6.1.

Nodalījuma labajā pusē ir jābūt stiklotām slīddurvīm

9.10.6.3.

Nodalījuma aizmugurē jābūt stiklotām divvērtņu durvīm, durvju vērtnēm ir jābūt atveramām ne mazāk par 240°, vērtnēm ir jābūt aprīkotām ar atstarotājiem

9.10.6.4.

Jābūt iespējai fiksēt visas durvis atvērtā stāvoklī

9.10.6.5.

Durvīm, ir jābūt aprīkotām tā, lai durvis varētu atvērt no ārpuses un iekšpuses

9.10.7.

Uz abām aizmugures durvju vērtnēm jābūt iespējai nostiprināt dažāda veida Ceļu ambulances aprīkojumu. Uz vienas durvju

vērtnes izvietojamā aprīkojuma svars līdz 20 kg. Uz abām aizmugures durvju vērtnēm jābūt izveidotiem stiprinājumiem - 3 (trīs) horizontāli izvietotiem, paralēliem pie durvīm piestiprinātiem slodzi nesošiem profiliem (ar stiprinājuma elementu ievietošanas ligzdām 1 collas (25,4 mm) attālumā visa profila garumā) saskaņā ar standartu LVS EN 1789+A2:2015, kā arī standartu LVS EN ISO 19054:2006 (Medicīnisko iekārtu balstes sliežsistēmas), kas nodrošina salokamā nesamā krēsla un cita aprīkojuma stiprināšanu

10.

Ceļu ambulances optiskā un akustiskā brīdinājuma sistēma un ārējais krāsojums:

10.1.

Ceļu ambulancei ir jābūt aprīkotai ar optisko un akustisko brīdinājuma sistēmu, atbilstošu standarta LVS 63:2009/A3:2015 prasībām, kā arī ANO EEK noteikumiem nr.65

10.2.

Ceļu ambulancei ir jābūt aprīkotai ar optiskās brīdinājuma sistēmas mirgojošām zilās gaismas bākugunīm, kas veido arhitektoniski vienotu Ceļu ambulances formu:

10.2.1.

LED tipa, integrētām jumta priekšējās daļas stūros, virzienā uz priekšu un sāniem, izveidotām kā jumta uzlikām, nepārsniedzot Ceļu ambulances noteiktos augstuma gabarītus

10.2.2.

LED tipa integrētām jumta sānu aizmugurējās daļas stūros - virzienā uz aizmuguri un sāniem, izveidotām kā jumta uzlikām, nepārsniedzot Ceļu ambulances noteiktos augstuma gabarītus

10.2.3.

LED tipa 2 lampām - virzienā uz priekšu - priekšējā dekoratīvajā režģī

10.2.4.

LED tipa 2 lampām - virzienā uz priekšu - uz ārējo atpakaļskata spoguļu korpusiem

10.3.

Bākuguņu izvietojumam ir jāizslēdz mirgojošās zilās bākuguņu gaismas atspīduma iespējamību uz Ceļu ambulances vējstikla un stikla tīrītāja slotiņām, priekšējo durvju stikliem

10.4.

Ceļu ambulancei ir ir jābūt aprīkotai ar 100W triju toņu akustiskā brīdinājuma iekārtu

10.5.

Ārējais krāsojums, simboli un uzraksti:

10.5.1.

Ceļu ambulances krāsojumam, uzrakstiem, simboliem ir jābūt izpildītiem saskaņā ar standarta LVS 63:2009/A3:2015 prasībām, kā arī ANO EEK noteikumu nr.104 prasībām:

10.5.1.1.

pamatkrāsa - dzeltena RAL 1016

10.5.1.2.

kontrastējošā krāsa - gaismu atstarojoša sarkana krāsa RAL 3024:

10.5.1.2.1.

divu paralēlu svītru veidā Ceļu ambulances priekšpusē zem logu līmeņa

10.5.1.2.2.

horizontālu un slīpu svītru veidā Ceļu ambulances sānos logu līmenī un zem logu līmeņa, kā arī jumta līmenī

10.5.7.

uz Ceļu ambulances aizmugurējās daļas abām durvju vērtnēm logu līmenī, uz Ceļu ambulances priekšējās daļas, tās labajā pusē zem logu līmeņa, jābūt izvietotiem simboliem „Dzīvības zīme" ar gaismu atstarojošu efektu zilā krāsā RAL 5017 un baltu kontūru RAL 9016

10.5.8.

uz Ceļu ambulances abiem sāniem logu līmenī jābūt izvietotiem NMP dienesta logo ar simbolu „Dzīvības zīme" logo centrā

10.5.9.

uz Ceļu ambulances jumta abiem sāniem sarkanās krāsas RAL 3024 joslā ir jābūt uzrakstiem Ceļu ambulances pamatkrāsā RAL

1016 „AMBULANCE"

10.5.10.

Ceļu ambulances jumta priekšpusē ir jābūt uzrakstam „AMBULANCE" - sarkanā krāsā RAL 3024 ar gaismu atstarojošu efektu

10.5.11.

uz Ceļu ambulances abiem sāniem zem kontrastējošās krāsas joslas ir jābūt uzrakstiem gaismu atstarojošā zilā krāsā RAL 5017 „NEATLIEKAMĀS MEDICĪNISKĀS PALĪDZĪBAS DIENESTS"

10.5.12.

uz Ceļu ambulances abiem sāniem, to aizmugurējā daļā un uz vienas aizmugurējo durvju vērtnes ir jābūt tālruņa piktogrammai un NMP izsaukuma tālruņa numuram 113 zilā krāsā RAL 5017 ar gaismu atstarojošu efektu

10.5.13.

Ceļu ambulances apzīmējumiem, uzrakstiem un simboliem jābūt izgatavotiem no līmējama materiāla, kas nodrošina izturību pret izbalēšanu un atlīmēšanos vismaz trīs gadus

11.

Ceļu ambulances elektroiekārta:

11.1.

Pilnībā aprīkotai Ceļu ambulancei gan braukšanas, gan gaidīšanas režīmā (ar izslēgtu dzinēju, pieslēgtai pie maiņstrāvas 230V ārējā tīkla) gan vasaras, gan ziemas apstākļos ir jābūt nodrošinātai pozitīvai elektrobilancei

11.2.

Pretendentam, lai nodrošinātu Ceļu ambulancei pozitīvu elektrobilanci, ir jāievērtē, ka Ceļu ambulance tiks aprīkota ar:

11.2.1.

Medicīnisko aparatūru, kuras darbības nodrošināšanai nepieciešams piecu dažādu aparātu īslaicīgs (līdz vienai stundai) 10 - 70W pieslēgums Ceļu ambulances elektrosistēmai

11.2.2.

Ledusskapi, kura darbības nodrošināšanai nepieciešams pastāvīgs līdz 50W pieslēgums Ceļu ambulances līdzstrāvas 12V elektrosistēmai

11.2.3.

Mobilo rāciju Motorola, kuras darbības nodrošināšanai nepieciešams pastāvīgs 25W pieslēgums Ceļu ambulances =12V elektrosistēmai

11.2.4.

NMP dienesta brigādes izsaukuma saņemšanas, statusa ziņojumu nosūtīšanas, Ceļu ambulances ģeogrāfiskās orientācijas un braukšanas režīma noteikšanas iekārtu kompleksu - Brigādes darbu nodrošinošais komplekss (BDN komplekss), kura darbībai nepieciešams pastāvīgs 60W pieslēgums Ceļu ambulances =12V elektrosistēmai.

11.2.5.

Planšetdatoru, kura darbības nodrošināšanai nepieciešams 25W pieslēgums Ceļu ambulances =12V elektrosistēmai

11.3.

Ceļu ambulances elektroiekārtai ir jābūt izveidotai tā, ka tiek nodrošināta elektriskās jaudas rezerve Ceļu ambulances motora atkārtotai iedarbināšanai

11.4.

Ceļu ambulances ~230V elektroiekārtai ir jāatbilst standartu LVS EN 1789+A2:2015 un LVS HD 60364-7-708:2010 prasībām

11.5.

Vietās, kur ir dažādu spriegumu sistēmas, pieslēgumu ligzdām jābūt neapmaināmām un ar sprieguma lielumu norādošiem uzrakstiem

11.6.

Elektroinstalācijai ir jābūt vibrāciju izturīgai

11.7.

Neatkarīgi no pamata sistēmas, OMT korpusu nedrīkst izmantot kā vadītāju jebkurai no elektroiekārtas sistēmām

11.8.

~230V aprīkojums:

11.8.1.

Ceļu ambulances ārpusē jābūt uzmontētai ~230V savienojuma kontaktligzdai, atbilstošai Ceļu ambulancē uzstādīto iekārtu elektriskās jaudas prasībām, kas dod iespēju, Ceļu ambulancei atrodoties stāvvietā, nodrošināt akumulatoru bateriju uzlādēšanu, motora priekšsildīšanu, pacientu nodalījuma apsildīšanu, medicīniskās un citas aparatūras darbināšanu no ārējā 50Hz 230V elektrotīkla

11.8.2.

Savienojuma kontaktligzdai ir jābūt Ceļu ambulances kreisās puses priekšējā daļā, aprīkotai atbilstoši elektriskās un mehāniskās drošības prasībām

11.8.3.

Kontaktligzdas tuvumā jābūt uzrakstam: „UZMANĪBU! 230V SAVIENOT TIKAI AR ATĻAUTO KONTAKTDAKŠU!"

11.8.4.

~230V strāvas ķēdei ir jābūt aizsargātai ar strāvas noplūdes automātu (earth leakage device). Ārējo pieslēgumu- 230V tīklam jānodrošina ar Ceļu ambulances aprīkojuma komplektā ietilpstošu, atbilstošām kontaktdakšām aprīkotu, elektrodrošības un elektriskās jaudas prasībām atbilstošu 10m kabeli (viengabala, bez savienojumiem)

11.8.5.

Pie pievienota ārējā -230V pieslēguma ir jānodrošina, ka nav iespējams iedarbināt Ceļu ambulances dzinēju

11.8.6.

Ceļu ambulancē jābūt uzstādītam no -230V ārējās strāvas avota saņemtās elektroenerģijas skaitītājam

11.8.7.

Ceļu ambulancei ir jābūt aprīkotai ar ārējā -230V tīkla darbināmu:

11.8.7.1.

Ceļu ambulances motora akumulatoru baterijas un papildus akumulatoru baterijas uzlādēšanas iekārtām, kurām ir jānodrošina vienlaicīga automātisku abu akumulatoru bateriju uzlāde (pieslēgumam jānodrošina katras akumulatora baterijas atsevišķa uzlāde) un vienlaicīga Ceļu ambulances =12V tīklam pieslēgto iekārtu darbība.

Katras akumulatoru baterijas lādētāja uzlādes strāvas maksimālais stiprums nedrīkst būt mazāks par 14A, uzlādes maksimālais spriegums nedrīkst būt lielāks par 14.7V. Abiem akumulatoru bateriju lādētājiem jābūt aprīkotiem ar akumulatoru uzlādes indikatoriem (katrs indikators norāda savu akumulatoru), kas izvietoti Ceļu ambulances kabīnē viegli pārskatāmā vietā.

11.8.7.2.

Motora priekšsildīšanas iekārtu

11.8.7.3.

Pacientu nodalījuma apsildīšanas iekārtu

11.8.8.

Ceļu ambulancei ir jābūt aprīkotai ar no iekšējā =12V tīkla darbināmu, ar vismaz 600W jaudīgu strāvas pārveidotājierīci no =12V uz ~230V 50Hz

Strāvas pārveidotājierīcei jānodrošina tīra sinusoidāla maiņstrāvas līkne, kas nodrošina medicīnisko iekārtu darbību. Nedrīkst izmantot strāvas pārveidotāj ierīces ar modificēto strāvas līkni. Pieļaujamas iekārtas, kas apvieno vairāku tehniskajā specifikācijā norādīto iekārtu funkcijas (piemēram, apvienota iekārta - strāvas pārveidotājierīce (invertors) un akumulatoru lādētāji)

11.8.9.

Pacientu nodalījumam ir jābūt apgādātam ar kontaktligzdām ~230V spriegumam:

11.8.9.1.

No ārēja elektrotīkla - 2 kontaktligzdas

11.8.9.2.

No strāvas pārveidotāja - 2 kontaktligzdas

11.9.

=12V aprīkojums:

11.9.1.

Ceļu ambulances =12V elektriskajai sistēmai jāsastāv no četrām atsevišķām sistēmām:

11.9.1.1.

pamata =12V elektriskā sistēma neiekārtotā transportlīdzeklī (transportlīdzekļa šasijas =12V elektrosistēma)

11.9.1.2.

piegādes sistēma specifiskām uz transportlīdzekļa korpusa uzmontētām ierīcēm

11.9.1.3.

piegādes sistēma pacientu nodalījumam

11.9.1.4.

piegādes sistēma sakaru līdzekļiem

11.9.2.

Visām strāvas ķēdēm pacientu nodalījumā jābūt ar atsevišķiem drošinātājiem, kas ir viegli pieejami

11.9.3.

Drošinātājiem jābūt skaidri apzīmētiem un katrai strāvas ķēdei skaidri identificētai; drošinātāju apzīmējumiem jābūt izvietotiem pārredzamā vietā

11.9.4.

Ceļu ambulances elektriskajam ģeneratoram pie transportlīdzekļa motora brīvgaitas apgriezieniem ir jānodrošina vismaz 40% no ģeneratora nominālās jaudas

11.9.5.

Akumulatoru bateriju konstrukcijai un visiem savienojumiem ar tām jābūt tādiem, lai izslēgtu jebkādu netīšu īssavienojuma iespējamību

11.9.6.

Ceļu ambulancei ir jābūt aprīkotai ar divām akumulatoru baterijām, kuru nominālais spriegums ir 12V un kuru minimālā ietilpība ir ne mazāka par 100Ah:

11.9.6.1.

Vienu startera akumulatoru bateriju transportlīdzekļa šasijas =12V elektrosistēmā

11.9.6.2.

Vienu lēnas izlādes akumulatoru bateriju Ceļu ambulances specifiskā aprīkojuma =12V elektrosistēmā

11.9.7.

Pacientu nodalījumam jābūt aprīkotam ar vismaz 10 (desmit) =12V kontaktligzdām ar atsevišķiem 20A drošinātājiem Kontaktligzdu izvietojums Ceļu ambulances parauga izgatavošanas laikā tiek precizēts un saskaņots ar NMP dienestu

12.

Klimata uzturēšana Ceļu ambulancē:

12.1.

Ceļu ambulancei saskaņā ar LVS EN 1789+A2:2015 prasībām ir jābūt nodrošinātai ar efektīgu siltumizolāciju (siltumizolācijai jābūt izvietotai Ceļu ambulances griestos, abos sānos, grīdā, pacienta nodalījuma durvīs un citās vietās, kurās var rasties būtiski siltuma zudumi) un aprīkotai ar temperatūras un gaisa apmaiņas prasībām atbilstošu sistēmu - apsildes, gaisa dzesēšanas un ventilācijas nodrošināšanai pacientu nodalījumā un autovadītāja kabīnē.

Pretendents Ceļu ambulances parauga aprīkošanas laikā saskaņo ar NMP dienestu siltumizolācijas izveidei izmantojamos materiālus un to izvietojumu.

12.2.

Nepieciešamā temperatūras režīma nodrošināšanai pacientu nodalījumā un autovadītāja kabīnē pie zemām un ļoti zemām ārējām temperatūrām, Ceļu ambulancei ir jābūt aprīkotai ar šādiem sildītājiem:

12.2.1.

vienu - autovadītāja kabīnē, darbināmu ar motora dzesēšanas šķidrumu

12.2.2.

vienu - Ceļu ambulances kabīnē aiz blakussēdētāja sēdekļa pie pacientu nodalījumā starpsienas, tās labajā pusē, darbināmu ar motora dzesēšanas šķidrumu, aprīkotu ar deflektoru. Deflektoram jānodrošina siltā gaisa plūsmas novadīšanu caur atveri starpsienā pacientu nodalījuma labās puses sānu slīddurvju virzienā.

12.2.3.

vienu - izvietotu pacientu nodalījumā aiz aizmugurējā labā riteņa arkas, autonomu, darbināmu ar motora degvielu automātiskā režīmā, aprīkotu ar deflektoru.

Deflektoram jānodrošina siltā gaisa plūsmas novadīšanu aizmugures durvju virzienā.

12.3.

Lai nodrošinātu normālu motora dzesēšanas sistēmas temperatūru pie zemām un ļoti zemām ārējām temperatūrām, kā arī efektīvu sildītāju darbību, Ceļu ambulancei ir jābūt aprīkotai ar motora degvielu darbināmu autonomu sildītāju, kas darbojas automātiskā režīmā motora dzesēšanas sistēmā kā papildus siltuma avots

12.4.

Izsaukuma gaidīšanas režīmā nepieciešamo siltuma režīmu Ceļu ambulancē ir jānodrošina ar drošības prasībām atbilstošu, ilglaicīgai darbībai paredzētu elektrisko sildītāju, darbināmu no ārējā ~230V elektrotīkla.

Sildītājam ir jābūt aprīkotam ar temperatūras regulatoru Elektriskā sildītāja parametriem jābūt tādiem, lai pie ārējās temperatūras -250C nodrošinātu vismaz +50C temperatūru Ceļu ambulances pacientu nodalījumā

12.5.

Ceļu ambulances apsildes iekārtām jābūt pieslēgtām regulējamai sistēmai, kas nodrošina automātisku temperatūras uzturēšanu Ceļu ambulances pacientu nodalījumā

Temperatūras regulēšanas diapazonam jābūt robežās vismaz no +50C līdz +150C

12.6.

Ceļu ambulances apsildes sistēmas efektivitātei ir jābūt tādai, lai pie ārējās un sākotnējās Ceļu ambulances iekšējās temperatūras - 20°C, ne ilgāk kā pēc 15 minūtēm pacientu nodalījumā tiktu sasniegta temperatūra ne zemāka par +5°C, bet pēc 30 minūtēm pacientu nodalījumā tiktu nodrošināta +22°C temperatūra

12.7.

Nepieciešamā temperatūras režīma nodrošināšanai Ceļu ambulancē pie augstām ārējām temperatūrām, Ceļu ambulancei ir jābūt aprīkotai ar gaisa kondicionēšanas iekārtu:

12.7.1.

Pacientu nodalījumam

12.7.2.

Autovadītāja kabīnei

12.8.

Gaisa kondicionēšanas iekārtai ir jābūt tādai, lai pie ārējās un sākotnējās Ceļu ambulances iekšējās temperatūras +32°C, ne ilgāk kā 15 minūtēs pacientu nodalījumā tiktu sasniegta +27°C temperatūra, bet pēc 30 minūtēm pacientu nodalījumā tiktu nodrošināta +25°C temperatūra

12.9.

Temperatūru Ceļu ambulancē jāmēra atbilstoši standartā LVS EN 1789+A2:2015 norādītajai metodikai

12.10.

Saskaņā ar standartu LVS EN 1789+A2:2015 Ceļu ambulancē gan braukšanas, gan stāvēšanas režīmā jānodrošina filtrēta gaisa apjoma apmaiņu vismaz 20 reizes stundā Nav pieļaujama izplūdes gāzu nokļūšana Ceļu ambulancē

12.11.

Ceļu ambulances klimata nodrošināšanas sistēmas vadības blokiem ir jābūt:

12.11.1.

pacientu nodalījuma klimata nodrošināšanai - pacientu nodalījumā

12.11.2.

autovadītāja kabīnes klimata nodrošināšanai - autovadītāja kabīnē

12.11.3.

izveidotiem tā, lai faktiskās temperatūras un uzstādītās temperatūras starpība nepārsniegtu 50C

13.

Ceļu ambulances drošības aprīkojums:

13.1.

Ugunsdrošība:

13.1.1.

Visiem Ceļu ambulances siltināšanas un interjera materiāliem jābūt ar degšanas ātrumu mazāku par 100 mm/minūtē, testētiem saskaņā ar standartu EN ISO 3795

13.1.2.

Ceļu ambulancē ērti pieejamās vietās ir jābūt izvietotiem un nostiprinātiem ugunsdzēšamajiem aparātiem:

13.1.2.1.

2 kg ogļskābās gāzes ugunsdzēšamajam aparātam pacientu nodalījumā

13.1.2.2.

4 kg pulvera ugunsdzēšamajam aparātam kabīnē

13.2.

Avārijas izejas un drošības inventārs:

13.2.1.

Ceļu ambulancei ir jābūt aprīkotai ar avārijas izeju - lūku pacientu nodalījuma griestos. Pretendents Ceļu ambulances parauga izgatavošanas laikā saskaņo ar NMP dienestu lūkas izveidojumu un izvietojumu

13.2.2.

Visiem Ceļu ambulances logiem, autovadītāja kabīnes, pacientu nodalījuma labās puses slīddurvīm un aizmugures durvīm ir jābūt kā alternatīvām avārijas izejām

13.2.3.

Lai pacientu nodalījuma ārējos logus izmantotu kā avārijas izejas, Ceļu ambulances pacientu nodalījumā redzamā vietā ir jābūt izvietotai efektīvai speciālai ierīcei logu stiklu izsišanai

13.2.4.

Ceļu ambulancē redzamā vietā ir jābūt izvietotai ierīcei drošības jostu pārgriešanai

Pieļaujama kombinēta ierīce logu stiklu izsišanai un drošības jostu pārgriešanai

13.3.

Visiem priekšmetiem, t.sk., medicīniskām iekārtām un citiem objektiem Ceļu ambulancē jābūt nostiprinātiem atbilstoši standarta LVS EN 1789+A2:2015 prasībām

13.4.

Ceļu ambulances interjera elementu šķautnēm, kuras var nonākt kontaktā ar pacientu, personāla vai citu Ceļu ambulancē atrodošos personu rokām, kājām, galvu vai citām ķermeņa daļām, jābūt noapaļotām atbilstoši LVS EN 1789+A2:2015 prasībām. Ceļu ambulances vakuuma matrača atvāžamā nodalījuma ārējai virsmai, labās puses slīddurvju atveres augšējai malai tās iekšpusē, starpsienas caurstaigājamās ejas augšējai malai, ir jābūt triecienus absorbējošai.

13.5.

Attālums, personai vai priekšmetam pārvietojoties pēc tam, kad tie tikuši pakļauti paātrinājumam, nedrīkst apdraudēt drošību Ceļu ambulancē

13.6.

Ceļu ambulancei ir jābūt aprīkotai ar riteņu pretizslīdēšanas sistēmu gaitas izlīdzināšanai saneses gadījumā vai analogu sistēmu, kas nodrošina minētās prasības izpildi

13.7.

Ceļu ambulancei jābūt aprīkotai ar pretaizdzīšanas gaismas un skaņas signalizāciju, kustības sensoriem un imobilaizeru

13.8.

Ceļu ambulancei jābūt aprīkotai ar pirmās palīdzības aptieciņu, atbilstoši Ceļu satiksmes likumam

13.9.

Ceļu ambulancei jabūt aprīkotai ar avarijas zīmi atbilstoši Ministru kabineta 2004.gada 29.jūnija noteikumiem Nr.571 „Ceļu satiksmes noteikumi"

14.

Ceļu ambulancei jābūt aprīkotai ar starpsienu, kas nodala transportlīdzekļa kabīni un pacientu nodalījumu

14.1.

Starpsienai jabūt izveidotai ta, lai uz tas droši varētu nostiprinat dažada veida aprīkojumu gan no kabīnes puses aiz vadītaja un blakussēdētaja sēdekļa, gan no pacientu nodalījuma puses.

14.2.

Starpsienas labajai pusei kabīnē, aiz blakussēdētaja sēdekļa, ir jabūt aprīkotai ar četriem horizontali izvietotiem, paralēliem, pie starpsienas piestiprinatiem, slodzi nesošiem profiliem (ar stiprinajuma elementu ievietošanas ligzdam 1 collas (25,4 mm) attaluma visa profila garuma), kas nodrošina lapstu (sniega, zemes rakšanai) un cita aprīkojuma stiprinašanu Ceļu ambulances kabīnē saskaņa ar standartu LVS EN 1789+A2:2015. Profilu izvietojums Pasūtījuma izpildes laika tiek saskaņots ar NMP dienestu.

14.3.

Starpsienas vidēja daļa ir jabūt izveidotai caurstaigajamai ejai, kas nepieciešamības gadījuma nodrošina atru autovadītaja un blakussēdētaja nokļūšanu pacienta nodalījuma, neizkapjot no transportlīdzekļa.

Ejai jabūt aprīkotai ar gaismu necaurlaidīgu žalūziju, kas fiksējama atvērta un aizvērta stavoklī.

15.

Ceļu ambulances kabīnei jābūt aprīkotai ar:

15.1.

Sēdekļiem:

15.1.1.

Regulējamu sēdekli autovadītajam, kas nodrošina vismaz šadas īpašības:

sēdekļa attaluma regulēšana;

sēdekļa atzveltnes slīpuma regulēšana (Papildus skatīt tehniskas specifikacijas 7.punktu)

15.1.2.

Regulējamu sēdekli blakussēdētajam, kas nodrošina vismaz šadas īpašības:

sēdekļa attaluma regulēšana;

sēdekļa atzveltnes slīpuma regulēšana.

Blakussēdētaja vietai ir jabūt aprīkotai ar drošības un ergonomikas prasībam atbilstošu vietu planšetdatoram, nodrošinatu ar barošanas pieslēgumu Ceļu ambulances =12 V tīklam. Planšetdatora izvietojums pasūtījuma izpildes laika tiek saskaņots ar NMP dienestu.

15.1.3.

Sēdekļiem jabūt ar galvas balstiem, aprīkotiem ar automatiski spriegojamam trīspunktu drošības jostu sistēmam

15.1.4.

Autovadītaja un blakussēdētaja vietam ir jabūt nodrošinatam ar gaisa drošības spilveniem frontalai un sanu aizsardzībai

15.2.

Nolaižamiem un paceļamiem priekšējo sanu durvju stikliem, izmantojot elektrisko piedziņu un vadību

15.3.

Ergonomikas prasībam atbilstošiem rokturiem iekapšanai pa vadītaja un pasažiera durvīm

15.5.

Atsevišķi ieslēdzamu optiski virzītu gaismu blakussēdētaja vietai, kas izveidota uz lokana stiprinajuma un novietota pie kabīnes

priekšējā paneļa labajā pusē

15.6.

Ergonomikas un drošības prasībām atbilstošiem, ar piktogrammām apzīmētiem pastāvīgi izgaismotiem slēdžiem:

15.6.1.

Speciālās zilās operatīvā transporta gaismas un skaņas signalizācijas ieslēgšanai un izslēgšanai;

15.6.2.

Ārējās sānu un aizmugurējās darba gaismas ieslēgšanai un izslēgšanai;

15.7.

Diviem drēbju pakaramiem;

15.8.

Pārnēsājamu prožektoru, kas aprīkots ar lāzera klases starojuma gaismas diodi (vai vairākām diodēm), kas nodrošina ilglaicīgu darbību (ne mazāk kā 5 stundas bez atkārtotas uzlādes), ne smagāku par 0,7 kg (nulle komats septiņi kilogrami), ne lielāku par 300 x 75 x 75mm, aprīkotu ar ātras uzlādes daudzkārtēji uzlādējamu litija jonu akumulatoru (komplektā ar lādētāju)

15.9.

4,0 kg pulvera ugunsdzēšamo aparātu

15.10.

Ceļu ambulances kabīnē ir jābūt izveidotam pieslēgumam un paredzētai brīvai vietai BDN kompleksa pieslēgšanai un tā elementu uzstādīšanai, lai pēc Ceļu ambulances piegādes Pasūtītājs varētu uzstādīt un pieslēgt BDN kompleksu

15.10.1.

Pretendentam jānodrošina BDN kompleksa =12V barošanas pieslēgumu caur atsevišķu 20A drošinātāju, kā arī antenas uzstādīšanu uz Ceļu ambulances jumta Nepieciešamo antenu un to kabeļu piegādi nodrošina NMP dienests, to uzstādīšanu veic Izpildītājs par saviem līdzekļiem BDN kompleksa komponentes un to uzstādīšana nav jānodrošina Pretendentam šī iepirkuma ietvaros

15.10.2.

Pretendentam, plānojot un veicot Ceļu ambulances aprīkošanu, jāparedz ātras uzstādīšanas iespējas BDN kompleksa sastāvdaļām:

15.10.2.1.

centrālais vadības bloks - Ceļu ambulances kabīnē;

15.10.2.2.

transportlīdzekļa vadītāja termināls - Ceļu ambulances kabīnē, pārskatāms no vadītāja vietas;

15.10.2.3.

priekšējā video ieraksta kamera, kas veic video ierakstus transportlīdzekļa kustības virzienā - Ceļu ambulances kabīnē uz priekšējā paneļa;

15.10.2.4.

pacientu nodalījuma video ieraksta kamera, kas veic video ierakstus pacienta nodalījumā - pie griestiem pacientu nodalījuma aizmugurējā daļā;

13.10.2.6.

alkohola kontroles mērierīce - pacientu nodalījumā pie kreisās sienas;

15.10.3.

BDN kompleksa elementu izvietojums Pasūtījuma izpildes laikā tiek precizēts un saskaņots.

15.10.4.

Pasūtījuma izpildes laikā Piegādātājs sadarbojas ar NMP dienestu un BDN kompleksa uzturētāju par BDN kompleksa komponenšu un to instalācijas izvietošanu, uzstādīšanu un pieslēgšanu Ceļu ambulancē, lai nodrošinātu ergonomisku BDN kompleksa lietošanu un ātru komponenšu nomaiņu to bojājumu gadījumā Pretendentam piedāvājumā jāiekļauj visas ar BDN kompleksa pieslēgšanu un aktivizēšanu Ceļu ambulancē (vadības bloku programmēšanu) saistītās izmaksas

15.11.

Ceļu ambulances kabīnē aiz autovadītāja sēdekļa uz starpsienas ir jābūt vietai mobilajai rācijai „Motorola", skaļrunim un mikrofonam, to stiprinājuma kronšteiniem, kā arī antenai uz Ceļu

ambulances jumta.

Nepieciešamo pieslēguma vadu un antenu piegādi nodrošina NMP dienests, to uzstādīšanu veic Izpildītājs par saviem līdzekļiem.

Rācijas izvietošanai paredzētajai vietai jābūt tādai, lai nodrošinātu ergonomisku rācijas lietošanu. Pretendentam jānodrošina:

15.11.1.

rācijas =12V barošanas pieslēgumu caur atsevišķu 20A drošinātāju

15.11.2.

rācijas antenas un pieslēguma kabeļa uzstādīšanu

15.12.

Ceļu ambulancei jābūt aprīkotai ar radiouztvērēju, kas nodrošina vismaz FM viļņu uztveršanu

16.

Ceļu ambulances pacientu nodalījums

16.1.

Vispārīgas prasības Ceļu ambulances pacientu nodalījumam:

16.1.1.

Pacientu nodalījumam ir jābūt projektētam un uzbūvētam tā, lai saskaņā ar standarta LVS EN 1789+A2:2015 punkta 4.5.2.3. prasībām Pacientu nodalījumā Galveno nestuvju galvgalī un nestuvju 1250 mm augšējās daļas garumā tiktu nodrošināts nepieciešamais pacienta ārstēšanas laukums („ergonomic space") ar diviem sēdekļiem medicīniskajam personālam, ergonomiski izvietotām medicīniskām iekārtām, aparatūru, aprīkojumu un medicīniskiem materiāliem saskaņā ar Ministru Kabineta 2009.gada 20.janvāra noteikumiem Nr.60 „Noteikumi par obligātajām prasībām, ārstniecības iestādēm un to struktūrvienībām".

16.1.2.

Pilnībā aprīkota pacientu nodalījuma iekšpusei ir jābūt izveidotai tā, lai līdz minimumam samazinātu traumu risku.

16.1.3.

Ceļu ambulancē nedrīkst būt priekšmeti ar asiem stūriem, asām malām vai elementiem, kas citādi apdraud personu drošību.

16.1.3.1.

Pacientu nodalījuma sienu, griestu, starpsienas un durvju apdares paneļiem un skapīšiem jābūt ar gludu ārējo virsmu baltā krāsā, noapaļotām malām, traumu bīstamās vietās - polsterētām.

16.1.3.2.

Sēdekļiem, apdares paneļu dekoratīvajām uzlikām un energoslāpējošajiem polsterējumiem, grīdas segumam ir jābūt pelēcīgi zaļā krāsā.

16.1.4.

Grīdas izveidojumam jāļauj šķidrumiem brīvi aizplūst. Grīdas pārsegumam jābūt izturīgam un viegli tīrāmam, neslīdošam - arī ja tas ir mitrs.

Grīdas un sienu salaiduma vietām jābūt ar 50 - 100 mm grīdas pārklājuma materiāla pāreju uz sienas, pārejai jābūt noapaļotai, bez asiem stūriem, blīvētai tā, lai šķidrums nevarētu caurplūst. Pacientu nodalījuma kreisajā pusē, uz priekšu no horizontālā skapja grīdai ir jābūt izveidotai ar nelielu (30 - 50mm) paaugstinājumu, lai novērstu ūdens un netīrumu nokļūšanu uz aprīkojuma.

16.1.5.

Ceļu ambulances pacientu nodalījumam jābūt aprīkotam ar atbalstīšanās ierīcēm - pieturstieņiem:

16.1.5.1.

horizontāli - pie kreisās puses augšējās daļas nodalījumiem;

16.1.5.2.

horizontāli - zem labās puses augšējās daļas nodalījumiem ar turpinājumu vertikāli uz leju gar labās puses sānu slīddurvju

atveres aizmugurējo daļu;

16.1.5.3.

vertikāli - pie sānu slīddurvju atveres priekšējās daļas;

16.1.5.4.

vertikāli - pie aizmugurējo durvju atveres tās labajā pusē.

16.2.

Ceļu ambulances pacientu nodalījumam jābūt aprīkotam ar logiem:

16.2.1.

Labās puses slīddurvīs ar daļēji atveramu un aizvērtā un atvērtā stāvoklī droši fiksējamu stiklu

16.2.2.

Labajā pusē aiz slīddurvīm, izgatavotam no selektīvā stikla paketes

16.2.3.

Aizmugures durvju abās vērtnēs, siltinot stiklojumu, ievietojot tā iekšpusē selektīvā stikla paketes

16.2.4.

Pacientu nodalījuma ārējo logu stiklu apakšējai daļai 2/3 no kopējā stikla augstuma ir jābūt pārklātai ar necaurredzamu, gaismu caurlaižošu uzlīmējamu materiālu

16.2.5.

Visiem Ceļu ambulances logiem ir jābūt izgatavotiem no materiāla, kas atbilst Direktīvas 92/22/EC prasībām

16.2.6.

Ceļu ambulances ekspluatācijas piederumi (rezerves ritenis, domkrats, instrumenti u.c.) nedrīkst atrasties pacientu nodalījuma iekšpusē

16.3.

Pacientu nodalījumā ir jābūt ierīkotai stacionārai skābekļa sistēmai, kas sastāv no:

diviem 10 litru AGA tipa apmaināmiem skābekļa baloniem

vai viena 15 litru AGA tipa apmaināma skābekļa balona un reduktora, augstspiediena caurulēm, kas savieno reduktoru ar skābekļa izvadiem, trīs skābekļa izvadiem, diviem plūsmas mērītājiem un viena mitrinātājtrauka.

Skābekļa baloni neietilpst Ceļu ambulances komplektācijā.

16.3.1.

Pacientu nodalījuma labās puses aizmugurējā stūrī ir jābūt vietai un atbilstošiem stiprinājumiem, izmantojot uz pacientu nodalījuma labās puses sienas izvietotos nesošos profilus, divu 10 litru (vai viena 15 litru) AGA tipa apmaināmo skābekļa balonu izvietošanai.

Skābekļa sistēmai ir jābūt aprīkotai ar reduktoru. Reduktoram ir jābūt:

16.3.1.1.

Saderīgam ar skābekļa balonu vītni, kuras parametri ir - vītnes ārējais diametrs 21,8 mm, vītnes solis 1,8 mm (1/14'')

16.3.1.2.

Ar fiksētu darba spiedienu 4 - 6 bar, maksimālo plūsmas apjomu līdz 15 l/min

16.3.1.3.

Aprīkotam ar manometru (0 - 300 bar)

16.3.1.4.

Tieši savienojamam ar skābekļa balonu

16.3.1.5.

Savienojamam ar balonu tikai ar roku spēku, neizmantojot instrumentus

16.3.1.6.

Pievienotam Ceļu ambulances stacionārajai skābekļa iekārtai ar lokanu 6 mm diametra augstspiediena cauruli, kas atbilst standarta LVS EN ISO 7396-1:2007 noteiktajām prasībām, izmantojot ātro savienojumu

16.3.2.

Pie kreisās sienas, uz augšējo profilu pāra nostiprinātā unificētā paneļa, ir jābūt vismaz divām AGA tipa ātrā savienojuma skābekļa ligzdām (rozetēm), no kurām viena ir aprīkota ar skābekļa plūsmas regulatoru, pie kura ar ātro savienojumu ir piestiprināts mitrināšanas trauks ar tilpumu robežās no 200ml līdz 220 ml

16.3.3.

Skābekļa izvadam griestos virs nestuvēm jābūt aprīkotam ar plūsmas regulatoru, pie kura nepieciešamības gadījumā ar ātro savienojumu var piestiprināt mitrināšanas trauku

16.3.4.

Plūsmas mērīšanas ierīcēm jānodrošina brīvu (bezpakāpju) plūsmas regulāciju intervālā no 0 līdz 15 litriem minūtē un tās vizuālo kontroli

16.3.5.

Plūsmas mērīšanas ierīcēm un spiediena regulatoriem jāatbilst standartu EN ISO 10524-1:2006 vai EN ISO 10524-3:2006 noteiktajām prasībām

16.3.6.

Plūsmas mērīšanas ierīču savienojumiem ar gala izeju jāatbilst standarta LVS EN ISO 15002:2008 prasībām

16.3.7.

Gāzes cauruļu sistēmai jāiztur spiediens 1 000kPa, kas ir dubults maksimālais darba spiediens 500kPa, atbilstoši standartam LVS EN 1789+A2:2015

16.4.

Pacientu nodalījuma kreisās puses sienai ir jābūt izveidotai kā Ceļu ambulances aprīkojumu nesošam elementam bez logiem:

16.4.1.

1300 - 1400 mm augstumā no grīdas, visā sienas garumā, ir jābūt 200 - 250 mm augstam un 250 - 300 mm dziļam nodalījumam ar caurredzamām bīdāmām durtiņām visā nodalījuma garumā. Nodalījumam visā tā garumā ir jābūt aprīkotam ar viegli ieliekamiem un izņemamiem caurspīdīgiem konteinertipa ieliktņiem, kuru nodalījumu platums 100 - 200 mm. Konteineriem nodalījumā ir jābūt izvietotiem un fiksētiem virzienā ar atveri pret durtiņām, viegli ieliekamiem un viegli izņemamiem.

Konteineru izveidojums un izvietojums pasūtījuma izpildes laikā tiek saskaņots ar NMP dienestu.

16.4.2.

Aiz nodalījuma ar bīdāmām durtiņām, visā sienas garumā, ir jābūt izveidotiem diviem kanāliem: vienam - elektroinstalācijas, otram - skābekļa instalācijas vadu izvietošanai.

Kanāliem virzienā uz leju ir jābūt izveidotiem tā, ka ir iespējams mainīt instalācijas izvadīšanas vietu visā kanālu garumā. Kanālos izvietotajiem elektroinstalācijas un skābekļa instalācijas vadiem jābūt ar pietiekamu garuma rezervi.

16.4.3.

Sienas augšējā daļā, virs nodalījuma ar bīdāmām durtiņām un instalāciju kanāliem visā sienas garumā, ir jābūt nodalījumam, kura priekšējā daļa - visā garumā no Vakuuma matrača nodalījuma līdz starpsienai ir atverama, aprīkota ar vienām durtiņām.

Nodalījuma aizmugures daļā ir jābūt atverei virzienā pret Vakuuma matrača nodalījumu. Atveres izveidojums Pasūtījuma izpildes laikā tiek saskaņots ar NMP dienestu.

16.4.3.1.

Durtiņām ir jābūt atveramām uz augšu, atvērtā stāvoklī pašfiksējošām.

Durtiņām ir jāatveras automātiski, nospiežot to atvēršanas pogu,

kā arī jābūt nodrošinātām pret pašatvēršanos.

16.4.3.2.

Nodalījumam, tā atveramajā daļā, ir jābūt aprīkotam ar caurspīdīgiem konteinertipa ieliktņiem.

Konteinertipa ieliktņiem nodalījumā ir jābūt izvietotiem ar atveri pret durtiņām, viegli ieliekamiem un viegli izņemamiem, durtiņas aizverot - droši fiksētiem.

Nodalījumam ir jābūt nokomplektētam ar 6 konteinertipa ieliktņiem, kuru izveidojums un izvietojums pasūtījuma izpildes laikā tiek saskaņots ar NMP dienestu.

16.4.4.

Ceļu ambulances aizmugures daļā pie sienas (ap kreisā aizmugurējā riteņa arku) ir jābūt izveidotam iebūvētam ~ 800 mm augstam ~1000 - 1300 mm platam horizontālam skapim, kura augšējā horizontālā virsma izveidota ar nelielu atmali, bet sānu augšējā daļa izveidota ar atvāžamu vāku visā skapja platumā. Skapja izveidojums pasūtījuma izpildes laikā tiek saskaņots ar NMP dienestu.

16.4.5.

Brīvajā Ceļu ambulances kreisās puses sienas daļā jābūt izveidotiem stiprinājumiem ātrai, variējamai medicīniskās un citas aparatūras, iekārtu un aprīkojuma izvietošanai un stiprināšanai, ar iespēju ātri nomainīt dažādu veidu un modeļu aprīkojumu un iekārtas.

Par stiprinājumiem jāizmanto divus pārus horizontāli izvietotus,

paralēlus, katrā pārī 515 mm attālumā starp to garenasīm, pie

sienas piestiprinātus, speciālus, slodzi nesošus profilus (ar

stiprinājuma elementu ievietošanas ligzdām 1 collas (25,4 mm)

attālumā visā profila garumā) saskaņā ar standartu

LVS EN 1789+A2:2015, kā arī standartu

LVS EN ISO 19054:2006 (Medicīnisko iekārtu balstes

sliežsistēmas).

Augšējais profilu pāris - izvietots visā kreisās sienas garumā zem instalāciju kanāliem.

Apakšējais profilu pāris - izvietots kreisās sienas apakšējā daļā no horizontālā skapja līdz starpsienai un uz aizmuguri no horizontālā skapja

Attālumam 515 mm starp paralēlo profilu asīm pārī ir jānodrošina unifikāciju ar NMP dienesta īpašumā esošajām Ceļu ambulancēm, kas izgatavotas sākot no 2012.gada.

16.4.5.1.

Precīzs zemāk minētā aprīkojuma novietojums tiek saskaņots līguma izpildes laikā.

Uz slodzi nesošajiem paralēlajiem profiliem paredzēts stiprināt:

16.4.5.1.1.

Kronšteinu perfuzoru Braun Compact stiprināšanai Kronšteinam jābūt iekļautam komplektācijā

16.4.5.1.2.

Atkritumu tvertni ar divām atsevišķām daļām (5-7 litri katrai daļai), aprīkotu ar atveramu vāku un stiprinājumu maināmiem, vienreizējas lietošanas atkritumu maisiem katrai daļai. Atkritumu tvertnei, tās stiprinājumam ir jābūt iekļautiem komplektācijā, jāatbilst LVS EN 1789+A2:2015 drošības prasībām

Atkritumu tvertnes izveidojumu un izvietojumu pasūtījuma izpildes laikā saskaņo ar NMP dienestu

16.4.5.1.3.

Septiņiem (7) unificētajiem paneļiem un to stiprinājumiem jābūt iekļautiem Ceļu ambulances komplektācijā.

Uz unificētajiem paneļiem paredzēts nostiprinat dažadu aprīkojumu.

16.4.5.1.4.

Standartam LVS EN 1789+A2:2015 atbilstošu kronšteinu defibrilatora Lifepak 12 un Lifepak 15 stiprinašanai. Kronšteinam jabūt iekļautam Ceļu ambulances komplektacija. Kronšteinam vietas, kuras tas saskaras ar defibrilatora korpusu un rokturi, jabūt parklatam ar berzi mīkstinošiem materialiem. Defibrilatora Lifepak 12 un Lifepak 15 augstumu starpības izlīdzinašanai nepieciešama porainas gumijas starplika Kronšteinu paredzēts stiprinat pie atsevišķa unificēta paneļa

16.4.5.1.5.

Plaušu makslīgas ventilacijas iekartu Piem., Oxylog 3000, Hamilton T1 vai Medumat Transport Iekartai nav jabūt iekļautai komplektacija Iekartu paredzēts stiprinat uz atsevišķa unificēta paneļa

16.4.5.1.6.

Elektrisko vakuumsūkni Piem., LSU4000 vai Accuvac

Iekartai nav jabūt iekļautai komplektacija

Iekartu paredzēts stiprinat uz atsevišķa unificēta paneļa

Unificētais panelis, uz kura nostiprinati:

Divi atra savienojuma skabekļa izvadi, no kuriem viens aprīkots

ar skabekļa plūsmas regulatoru, pie kura ar atro savienojumu

pievienots 200 ml tilpuma mitrinataja trauks ar tilpumu 200 - 220

ml;

Divas ~230V kontaktligzdas arējam ~230V pieslēgumam, divas ~230V kontaktligzdas Ceļu ambulances iekšējam ~230V tīklam un sešas =12V kontaktligzdas.

Skabekļa izvadiem, ~230V un =12V kontaktligzdam ir jabūt

savienotiem ar attiecīgo sistēmu instalacijam.

Elektrības un skabekļa instalacijas kanalos ir jabūt pietiekamai

skabekļa un elektroinstalacijas vadu rezervei.

Vadu izvadiem no kanaliem ir jabūt izveidotiem ta, lai

nodrošinatu variējamu paneļa izvietojumu.

Precīzs paneļa izveidojums un izvietojums līguma izpildes laika

tiek saskaņots ar NMP dienestu.

16.4.5.1.7.

16.4.5.1.8.

Vertikali 600-650 mm augsti un 200-500 mm plati trīs pie pacientu nodalījuma kreisas sienas ergonomiski sniedzamas vietas izvietoti, pie slodzi nesošajiem profiliem stiprinati, konteineri nesterilu cimdu, salvešu un citu NMP brigades darbam pie pacienta nepieciešamu materialu glabašanai. Ir jabūt nodrošinatai iespējai:

materialus konteineros glabat oriģinalos iesaiņojumos;

atsevišķus materialus, piemēram - cimdus, salvetes u.c. paņemt bez konteinera atvēršanas.

Konteineru izmēri un izveidojums pasūtījuma izpildes laika tiek saskaņoti ar NMP dienestu.

16.4.5.1.9.

Jabūt vietai un atbilstošiem stiprinajumiem aukstuma konteinera (ledusskapja) stiprinašanai pie horizontalajiem profiliem, izmantojot atras fiksacijas jostas un gredzenus. Aukstuma konteiners un ta izvietojums līguma izpildes laika tiek saskaņots ar NMP dienestu.

Aukstuma konteineram (ledusskapim) jabūt iekļautam Ceļu ambulances komplektacija.

16.4.5.1.9.1.

Aukstuma konteineram (ledusskapim) jaatbilst šadam prasibam:

16.4.5.1.9.2.

Ietilpība 5-7 litri

16.4.5.1.9.3.

=12 V un ~230 V barošana

16.4.5.1.9.4.

maksimālā jauda līdz 50 W

16.4.5.1.9.5.

Darbības princips: termoelektriskais

16.4.5.1.9.6.

Temperatūras diapazons: ar iespēju uzturēt iekšējo temperatūru vismaz par 150C zemāku salīdzinot ar apkārtējo vidi

16.4.5.1.10.

Jābūt vietai un atbilstošiem stiprinājumiem Krāmera šinu komplekta novietošanai un stiprināšanai. Pasūtījuma izpildes laikā šinu izvietojums un stiprināšana tiek saskaņota ar NMP dienestu.

Krāmera šinu komplekts neietilpst Ceļu ambulances komplektācijā; stiprinājumi ietilpst komplektācijā.

16.4.5.1.11.

Jābūt vietai un atbilstošiem stiprinājumiem Trakcijas šinu novietošanai un stiprināšanai.

Pasūtījuma izpildes laikā šinu izvietojums un stiprināšana tiek saskaņota ar NMP dienestu.

Trakcijas šinas neietilpst Ceļu ambulances komplektācijā; stiprinājumi ietilpst komplektācijā.

16.5.

Pacientu nodalījuma priekšējā daļa:

16.5.1.

Virs autovadītāja kabīnes ir jābūt nodalījumam ar iespējami augstu atveri no pacientu nodalījuma puses, ar necaurspīdīgu, uz augšu paceļamu, atvērtā stāvoklī fiksējamu lūku, aprīkotu ar drošības prasībām atbilstošu atslēgu ar slēdzeni.

16.5.2.

Pie pacientu nodalījuma starpsienas, tās labajā pusē ir:

16.5.2.1.

Viens atlokāms vertikāli pārbīdāms plaukts NMP brigādes Reanimācijas / Medikamentu somas 520 x 490 x 210 mm (somas svars ~ 12 kg) novietošanai un fiksācijai. Plauktam ir jābūt izveidotam tā, ka:

savāztā (transporta) stāvoklī tas nodrošina somas vertikālu fiksāciju pie sienas bez papildus fiksācijas elementiem;

atvāztā stāvoklī tas nodrošina iespēju brīvi paņemt somu un izmantot to darbā pie pacienta ārpus Ceļu ambulances;

atvāztā - horizontālā stāvoklī plaukts ir kā galdiņš, uz kura Ceļu ambulances pacientu nodalījuma „ergonomic space" ietvaros blakus nestuvju galvgalī izvietotajam sēdeklim, izvietojas atvērta soma, tādējādi nodrošinot NMP brigādei iespēju ērti izmantot somā izvietoto medicīnisko ekipējumu darbā pie pacienta Ceļu ambulancē.

Reanimācijas/Medikamentu soma neietilpst Ceļu ambulances komplektācijā. Pretendentam Pasūtījuma izpildes laikā būs pieejams somas paraugs.

16.5.2.2.

Divi 330 x 450 mm atlokāmi plaukti NMP brigādes pārnēsājamā inventāra (inventāra svars ~ 10 kg) izvietošanai. Katram no šiem diviem plauktiem jābūt aprīkotiem ar regulējamu četru punktu jostu sistēmu (X veida), kas aprīkota ar vienu drošības prasībām atbilstošu fiksatoru un katrā no četriem fiksācijas punktiem jābūt slodzi nesošajiem paralēlajiem profiliem atbilstošiem ātrās fiksācijas gredzeniem.

16.5.2.3.

Plauktiem jābūt maināma augstuma, stiprinātiem pie starpsienas tās labajā pusē pie 1500 - 1600 mm gariem, vertikāli 352 mm attālumā mērot starp stiprinājuma asīm paralēli novietotiem, slodzi nesošiem profiliem (ar stiprinājuma elementu ievietošanas ligzdām 1 collas (25,4 mm) attālumā visa profila garumā) saskaņā ar standartu LVS EN 1789+A2:2015, kā arī standartu LVS EN ISO 19054:2006 (Medicīnisko iekārtu balstes sliežsistēmas).

16.5.2.4.

Tehniskās specifikācijas p.p. 16.5.2.1. un 16.5.2.2. plauktu izveidojums un izvietojums Pasūtījuma izpildes laikā tiek saskaņots ar NMP dienestu.

16.5.2.5.

Pacientu nodalījuma starpsienā, tās labās puses apakšējā daļā ir jābūt pacientu nodalījuma sildītājam, kas darbojas izmantojot Ceļu ambulances motora dzesēšanas sistēmas siltumu, aprīkotam ar siltā gaisa izvadu paralēli pacientu nodalījuma grīdai virzienā uz pacientu nodalījuma slīddurvīm.

16.5.3.

Pie pacientu nodalījuma starpsienas ir jābūt izvietotam un nostiprinātam 2 kg ogļskābās gāzes ugunsdzēšamajam aparātam

16.6.

Pacientu nodalījuma labās puses siena:

16.6.1.

Sienas augšējā daļā, virs sānu loga, ir jābūt nodalījumam, kura priekšējā daļa - visā garumā uz priekšu no Vakuuma matrača nodalījuma, ir atverama, aprīkota ar vienām durtiņām.

16.6.1.1.

Durtiņām ir jābūt atveramām uz augšu, atvērtā stāvoklī pašfiksējošām.

Durtiņām ir jāatveras automātiski, nospiežot to atvēršanas pogu, kā arī jābūt nodrošinātām pret pašatvēršanos.

16.6.1.2.

Nodalījumam, tā atveramajā daļā, ir jābūt aprīkotam ar caurspīdīgiem konteinertipa ieliktņiem.

Konteinertipa ieliktņiem nodalījumā ir jābūt izvietotiem ar atveri pret durtiņām, viegli ieliekamiem un viegli izņemamiem, durtiņas aizverot - droši fiksētiem.

Nodalījumam ir jābūt nokomplektētam ar 4 konteinertipa ieliktņiem, kuru izveidojums un izvietojums pasūtījuma izpildes laikā tiek saskaņots ar NMP dienestu. Nodalījuma aizmugurējā daļā ir jābūt atverei virzienā pret Vakuuma matrača nodalījumu. Atveres izveidojums Pasūtījuma izpildes laikā tiek saskaņots ar NMP dienestu.

16.6.2.

Sienas daļai zem sānu loga līmeņa visā tās garumā ir jābūt aprīkotai ar vienu pāri horizontālu slodzi nesošu profilu (ar stiprinājuma elementu ievietošanas ligzdām 1 collas (25,4 mm) attālumā visā profila garumā) saskaņā ar standartu LVS EN 1789+A2:2015, kā arī ar standartu LVS EN ISO 19054:2006 (Medicīnisko iekārtu balstes sliežsistēmas). Profilu izvietojums un to izmantojums Ceļu ambulances aprīkojuma stiprināšanai tiek precizēts un saskaņots Pasūtījuma izpildes laikā.

16.6.3.

Pie sienas aiz slīddurvīm ir jābūt 330 x 450 mm atlokāmam plauktam, stiprinātam pie horizontālajiem slodzi nesošajiem profiliem. Plauktam ir jābūt ar 5 mm atmali.

16.6.3.

Sienas apakšējā daļā aiz sānu slīddurvīm pie pacientu nodalījuma labās puses sienas iepretī galveno nestuvju vidusdaļai ir jābūt

izvietotam vienam atvāžamam/pagriežamam sēdeklim. Sēdekļa izveidojums un izvietojums Pasūtījuma izpildes laikā tiek saskaņots ar NMP dienestu. Atvāžamajam/pagriežamajam sēdeklim ir jābūt:

16.6.3.1.

Aprīkotam ar regulējamu atzveltni, galvas un roku balstiem

16.6.3.2.

Sēdeklim ir jābūt ar fiksāciju savāztā, pie sienas piegrieztā stāvoklī

16.6.3.3.

Savāztā un pie sienas piegrieztā stāvoklī sēdeklim ir jābūt Ceļu ambulances aizmugurējā labā riteņa arkas gabarītos, nodrošinot brīvu pieeju pie galvenajām nestuvēm.

16.6.3.4.

Atvāztā stāvoklī sēdeklim ir jābūt ar fiksāciju, kas nodrošina iespēju sēdēt virzienā pret nestuvēm, nodrošinot sēdošajam iespēju veikt manipulācijas pie pacienta, kā arī iespēju izmantot sēdekli medikamentu somas vai cita medicīniskā aprīkojuma uzlikšanai

16.6.3.5.

Atvāztā stāvoklī sēdeklim ir jābūt ar fiksāciju, kas nodrošina iespēju sēdēt braukšanas virzienā

16.6.3.6.

Aprīkotam ar četru punktu drošības jostu sistēmu

16.6.3.7.

Atbilstošam standartam LVS EN 1789+A2:2015

16.6.4.

Sienas apakšējā daļā - no sānu slīddurvju atveres līdz aizmugurējo durvju atverei, aptverot Ceļu ambulances aizmugurējā labā riteņa arku, ir jābūt izveidotam horizontālam tuneļveida pacēlumam

16.6.5.

Pacēluma priekšējā daļā ir jābūt nodalījumam infūzo šķīdumu glabāšanai - apsildāmam, aprīkotam ar termoregulatoru

16.6.6.

Pacēluma aizmugurējā daļā aiz Ceļu ambulances labā aizmugures riteņa arkas ir jābūt izvietotam autonomajam sildītājam, darbināmam ar motora degvielu. Siltā gaisa plūsmai ir jābūt novadītai paralēli pacientu nodalījuma grīdai aizmugurējo durvju virzienā

16.6.7.

Uz pacēluma, tā vidusdaļā, tiek izvietots un nostiprināts atvāžamais/pagriežamais sēdeklis

16.7.

Pacientu nodalījuma griesti:

16.7.1.

Pacientu nodalījuma griestu aizmugurējā daļā ir jābūt atveramam nodalījumam, kurā var izvietot:

Vakuuma matraci, ievietotu somā, komplektā ar sūkni,

Īso mugurkaula fiksācijas dēli (SED). Nodalījumam, tā priekšējā daļā ir jābūt atvāžamam uz leju - ātrai, ērtai Vakuuma matrača un Īsā mugurkaula dēļa (SED) ievietošanai un izņemšanai, aizvērtā stāvoklī droši fiksētam ar atbilstošām, ilgizturīgām atslēgām.

Nodalījumam ir jābūt izveidotam kā vienotam elementam kopēji ar kreisās un labās puses augšējiem skapīšiem. Nodalījuma atvēršanai un aizvēršanai ir jābūt ar minimālu fizisku piepūli.

Nodalījumam ir jābūt ar noapaļotām ārējām virsmām un energoslāpējošu apdari.

Par pamatu nodalījuma izmēriem var izmantot šobrīd NMP dienesta brigāžu ekipējumā esošā vakuuma matrača Orange All- in-One un Īsā mugurkaula fiksācijas dēļa (SED) izmērus

16.7.2.

Griestos virs nestuvēm ir jābūt izvietotiem:

16.7.2.1.

Pacientu nodalījuma apgaismojumam

16.7.2.2.

Atveramam nodalījumam ar:

16.7.2.2.1.

infūziju turētājiem (kopējā nestspēja ne mazāka par 5 kg)

16.7.2.2.2.

Ceļu ambulances stacionārās skābekļa sistēmas skābekļa izvadu, aprīkotam ar skābekļa plūsmas regulatoru, pie kura ar ātro savienojumu iespējams pievienot mitrinātāju

16.7.2.3.

Pacientu nodalījuma kondicioniera gaisa izvadiem, kas nodrošina gaisa cirkulāciju nestuvju virzienā

16.7.3.

Pacientu nodalījuma griestos ir jābūt avārijas izejas lūkai, nodrošinātai ar labu siltumizolāciju, necaurspīdīgai, avārijas gadījumā atveramai gan no pacientu nodalījuma puses, gan ārpuses

Lūkas izveidojumu un novietojumu saskaņo ar NMP dienestu pasūtījuma izpildes laikā

16.8.

Pacientu nodalījuma grīda:

16.8.1.

Ceļu ambulancei ir jābūt aprīkotai ar Galvenajām nestuvēm, atbilstošām LVS EN 1789+A2:2015, LVS EN 1865:2011 prasībām.

Galvenās nestuves, elementi to ielādēšanai/izlādēšanai no Ceļu ambulances caur aizmugurējo durvju atveri, fiksācijas elementi Ceļu ambulancē ietilpst Ceļu ambulances komplektācijā. Nestuvēm ir jābūt novietotām un nostiprinātām Ceļu ambulances pacientu nodalījuma vidus daļas kreisajā pusē uz grīdas, paralēli Ceļu ambulances garenasij.

Nestuvēm ir jābūt fiksētām ar elementiem, atbilstošiem LVS EN 1789+A2:2015 prasībām.

Piedāvājumā ir jābūt norādītiem datiem par piedāvājamām

Galvenajām nestuvēm - marka, modelis, izcelsme.

Pirms Ceļu ambulances piegādes līguma slēgšanas Pretendentam -

Konkursa uzvarētājam ir jānodod NMP dienestam vienas

piedāvājamās Galvenās nestuves komplektā ar aprīkojumu,

fiksācijas mezgliem, Galveno nestuvju tehnisko dokumentāciju un

dokumentāciju to atbilstības pārbaudei.

Galveno nestuvju un to fiksācijas elementu izvietojums

Pasūtījuma izpildes laikā tiek saskaņots ar NMP dienestu.

16.8.1.1.

Galvenajām nestuvēm ir jānodrošina:

16.8.1.1.1.

iespējas pārvietot un transportēt pacientu guļus stāvoklī;

16.8.1.1.2.

pacelt pacienta ķermeņa augšdaļu sēdus un pussēdus stāvoklī, ne mazāk kā 75°;

16.8.1.1.3.

pacelt pacienta nestuvju kājgali ne mazāk kā 30°, t.sk. nodrošināt funkciju saliekt kājas ceļgalos;

16.8.1.1.4.

novietot Ceļu ambulancē un pārvietot ārpus tās pacientu šoka un komforta pozīcijā;

16.8.1.1.5.

nepieciešamības gadījumā NMP brigādes personālam piekļūt pie pacientu nodalījumā uz Galvenajām nestuvēm guloša pacienta no abām pusēm.

16.8.1.2.

Galvenajām nestuvēm jābūt monobloka tipa, aprīkotām ar:

16.8.1..2.1.

viengabala nestuvju matraci un pagalvi;

pagalvis var būt atsevišķi piestiprināms nestuvju matracim;

16.8.1.2.2.

riteņu bremzēm;

16.8.1.2.3.

četru punktu drošības jostu sistēmu pacienta ķermeņa augšdaļai un divām jostām pacienta ķermeņa lejasdaļai;

16.8.1.2.4.

paceļamiem sānu balstiem;

18.5.1.2.5.

infūziju šķidrumu turētāju, kas integrēts nestuvju rāmī, ir paceļams, nolaižams un teleskopiski izvelkams;

16.8.1.2.6.

nestuvju rāmi, kurā ievietots un glabājas transporta stāvoklī Garais mugurkaula imobilizācijas dēlis, komplektā ar siksnām pacienta stiprināšanai un galvas balstam (bez paša galvas balsta)

16.8.1.3.

Galvenajām nestuvēm ir jābūt ar šādiem parametriem:

16.8.1.3.1.

pieļaujamā slodze ne mazāka par 250 kg;

16.8.1.3.2.

garums 1950 - 1970 mm;

16.8.1.3.3.

platums 550 - 560 mm;

16.8.1.3.4.

nestuvju virsmas augstums no Ceļu ambulances grīdas 500 - 650 mm;

16.8.1.3.5.

aprīkotām ar ap vertikālu asi 360° grozāmiem visiem četriem nestuvju riteņiem, ar iespēju bloķēt viena nestuvju gala riteņu pāri braukšanai nestuvju garenass virzienā;

16.8.1.3.6.

lai nestuves bez grūtībām varētu pārvietot gan pa līdzenām virsmām, gan grants/zemes seguma virsmām - riteņiem ir jābūt diametrā ne mazākiem par 200-220 mm, platumā ne mazākiem par 50 mm;

16.8.1.3.7.

nodrošinātām ar „roll-in" funkciju iekraušanai un fiksēšanai uz Ceļu ambulances grīdas; Ceļu ambulances grīdas augstums līdz 580 mm;

16.8.1.3.8.

nestuvju svars - ne lielāks par 45 kg;

16.8.1.3.9.

nodrošināt pacienta uzņemšanu uz nestuvēm (guļus vai sēdus pozīcijā) un nocelšanas augstumu no nestuvēm, ne mazāk kā 5 horizontāli fiksētos augstumos robežās vismaz no 350 līdz 1000 mm;

nestuvju augstums var atšķirties galvgalī un kājgalī

16.8.3.

Pacientu nodalījumā, Galveno nestuvju galvgalī ir jābūt LVS EN 1789+A2:2015 prasībām atbilstošam sēdeklim, pagriežamam ap vertikālu asi.

Sēdekļa izveidojumu un izvietojumu Pasūtījuma izpildes laikā precizē un saskaņo ar NMP dienestu

16.8.3.1.

Sēdeklim darba stāvoklī jābūt pavērstam pret nestuvju galvgali, nodrošinot pamatfunkciju - NMP brigādes personāla darbu ar pacientu

16.8.3.2.

Ja tas ir tehniski iespējams, braukšanas režīmā jābūt iespējai nodrošināt NMP brigādes personāla sēdēšanu braukšanas virzienā

16.8.3.3.

Sēdeklim jābūt:

16.8.3.3.1.

pārbīdāmam sēdēšanas virzienā;

16.8.3.3.2.

ar regulējamu atzveltni;

16.8.3.3.3.

ar galvas balstu;

16.8.3.3.4.

paceļamiem roku balstiem;

16.8.3.3.5.

fiksējamiem sēdekļa pagrieziena stāvokļiem;

16.8.3.3.6.

aprīkotam ar četru punktu drošības jostu sistēmu.

16.8.4.

Galveno nestuvju fiksācijas elementiem uz pacientu nodalījuma grīdas un nestuvju galvgalī izvietotā sēdekļa pamatnei ir jābūt

tādiem, ka:

to izveidojums neveicina netīrumu uzkrāšanos uz grīdas;

neapgrūtina pacientu nodalījuma grīdas tīrīšanu un mazgāšanu

16.9.

Pacientu nodalījuma brīvajās vietās jāizvieto:

16.9.1.

labi saskatāmu elektronisku pulksteni ar stundu, minūšu un sekunžu rādījumiem;

16.9.2.

digitālu termometru;

16.9.3.

četrus drēbju pakaramos.

16.10.

Uz aizmugurējo durvju vērtnēm:

16.10.1.

Uz aizmugurējo durvju labās puses vērtnes,

izmantojot slodzi nesošos profilus, ir jābūt nostiprinātam atbilstoši LVS EN 1789+A2:2015 prasībām salokāmam nesamajam krēslam.

Krēsla izvietojumam un stiprinājumam Pasūtījuma izpildes laikā ir jābūt saskaņotam ar NMP dienestu. Nesamais krēsls un tā stiprinājuma elementi uz aizmugurējo durvju vērtnes ietilpst Ceļu ambulances komplektācijā. Piedāvājumā ir jābūt norādītai piedāvājamā Krēsla markai, modelim, izcelsmei.

Pirms Ceļu ambulances piegādes līguma slēgšanas Pretendentam - Konkursa uzvarētājam ir jānodod NMP dienestam vienu piedāvājamo Nesamo krēslu komplektā ar aprīkojumu, Nesamā krēsla tehnisko un tā atbilstības dokumentāciju tā atbilstības pārbaudei, aprobācijai un saskaņošanai. Nesamajam krēslam ir jāatbilst šādām prasībām:

16.10.1.1.

Jānodrošina iespēju pārvietot pacientu ārpus Ceļu ambulances sēdus stāvoklī

16.10.1.2.

Krēslam ir jābūt aprīkotam ar:

drošības prasībām atbilstošu drošības jostu sistēmu;

kāju atbalstu;

vismaz diviem riteņiem krēsla aizmugurējā daļā, kas nodrošina ērtu krēsla pārvietošanu telpās un ārpus tām;

palīgierīci krēsla ar pacientu saudzīgai transportēšanai lejup pa kāpnēm, ja tehniski iespējams - ātri noņemamu un pievienojamu;

konstruktīviem elementiem krēsla nešanai

Krēslam ir jāatbilst sekojošiem tehniskajiem parametriem:

16.10.1.3.

Darba stāvoklī:

pieļaujamā slodze ne mazāka par 180 kg;

sēdekļa dziļums ne mazāks par 400 mm;

sēdekļa platums ne mazāks par 400 mm;

svars - ne lielāks par 16 kg (kopā ar palīgierīci);

krēsla augstums ne mazāk kā 1000 mm, ja tehniski iespējams - ar izvelkamu galvas atbalstu

Savāztā stāvoklī: biezums ne lielāks par 300 mm.

16.10.2.

Uz aizmugurējo durvju kreisās puses vērtnes, izmantojot slodzi nesošos profilus, ir jābūt Ceļu ambulances komplektācijā

ietilpstošam LVS EN 1789+A2:2015 prasībām atbilstošam stiprinājumam Kausveida nestuvēm. Pasūtījuma izpildes laikā kausveida nestuvju stiprinājumu izveidojums un novietojums tiek saskaņots ar NMP dienestu Kausveida nestuves neietilpst Ceļu ambulances komplektācijā

16.11.

Pacientu nodalījumam ir jābūt aprīkotam:

16.11.1.

Ar apgaismes armatūru, kas nodrošina pacientu nodalījuma un Galveno nestuvju apgaismojumu saskaņā ar LVS EN 1789+A2:2015 p.4.5.6. prasībām.

16.11.2.

Ar plafoniem, kas ieslēdzas, atverot sānu slīddurvis vai aizmugurējās durvis, ar iespēju atslēgt plafonus, izmantojot atsevišķus slēdžus

16.11.3.

Ar paneli, kurā izvietoti ar attiecīgām piktogrammām apzīmēti, pastāvīgi izgaismoti pacientu nodalījuma apgaismojuma slēdži un pacientu nodalījuma klimata kontroles vadības bloks. Panelim ir jābūt izvietotam pie labās puses sānu loga, tā priekšējā, augšējā stūrī.

17.

Ceļu ambulances elektromagnētiskā savietojamība:

17.1.

Ceļu ambulancei un tajā izvietotajam aprīkojumam jāatbilst standarta LVS EN 60601-1-2:2008, direktīvas 72/245/EEK un direktīvas 89/336/EEK noteiktajām prasībām elektromagnētiskajai saderībai

18.

Ceļu ambulances iekšējais trokšņu līmenis:

18.1.

Iekšējais trokšņa līmenis pilnīgi aprīkotai Ceļu ambulancei saskaņā ar LVS EN 1789+A1:2010 nedrīkst pārsniegt 70 dB(A) pie 60 km/h (vai 40% no maksimālā ātruma), vai 78dB(A) pie 120 km/h (vai 60% no maksimālā ātruma) Skaņas spiediena līmeņa novirze ir pieļaujama līdz 3dB(A)

19.

Apzīmējumi, marķēšana un lietošanas instrukcijas:

19.1.

Slēdžiem, indikatoriem un kontrolierīcēm Ceļu ambulancē ir jābūt ergonomiski izvietotiem, pastāvīgi izgaismotiem (pie ieslēgtas Ceļu ambulances dzinēja aizdedzes), viegli aizsniedzamiem un redzamiem

19.2.

Apzīmējumiem un marķējumiem jālieto SI mērvienības, standartizēti grafiskie simboli un piktogrammas

19.3.

Marķēšana un lietošanas instrukcijas ir jāizpilda atbilstoši standarta LVS EN 980:2008 un standarta LVS EN 1041:2009 prasībām

19.4.

Ceļu ambulancei un visam tajā uzstādītajam aprīkojumam ir jābūt pievienotām lietošanas un apkopes instrukcijām latviešu valodā

20.

Ceļu ambulancei jāpievieno šāda dokumentācija:

20.1.

Pilnībā aprīkotas Ceļu ambulances elektrobilance vasaras un ziemas režīmos:

20.2.1.

braucošai ceļu ambulancei;

20.2.2.

gaidīšanas režīmā esošai Ceļu ambulancei (ar izslēgtu motoru, pieslēgtai pie ~230V ārējā elektrotīkla)

20.2.

Ceļu ambulances atbilstības sertifikāts

20.3.

Ceļu ambulances elektroiekārtas shēmas un tehniskā specifikācija

20.4.

Ekspluatācijas un servisa instrukcijas

20.5.

Aprīkojuma rezerves daļu katalogs

20.6.

Dokumenti par Ceļu ambulances testēšanas rezultātu atbilstību šīs tehniskās specifikācijas prasībām

20.7.

Ceļu ambulances komplektējošo izstrādājumu dokumentācija un to garantijas dokumenti

21.

Pretendents nodrošina NMP dienesta speciālistu vismaz 8 stundu apmācību pēc ar NMP dienestu saskaņotas programmas, Programmā jābūt iekļautai apmācībai par Ceļu ambulances konstrukciju (t.sk. vadības slēdži un to funkcijas), ekspluatāciju (t.sk. aprīkojuma funkcionalitāti), Ceļu ambulances un tās aprīkojuma tehniskajām apkopēm un remontiem

22.

Prasības Ceļu ambulances garantijai:

22.1.

Ceļu ambulances kopējai garantijai jābūt ne mazākai par diviem gadiem bez nobraukuma ierobežojuma (attiecas gan uz transportlīdzekļa šasiju, gan aprīkoto daļu, gan uzstādīto aprīkojumu)

22.2.

Ceļu ambulances virsbūves pretkorozijas garantijai pret caurrūsēšanu jābūt ne mazākai par septiņiem gadiem (ņemot vērā Latvijas klimatiskos apstākļus un ceļu kvalitāti)

22.3.

Ceļu ambulances krāsojuma garantijai jābūt ne mazākai par pieciem gadiem

23.

Ceļu ambulanču tehniskās apkopes un remonti:

23.1.

Pretendents nodrošina Ceļu ambulanču tehniskās apkopes un remontus Rīgā

23.2.

Pretendentam j ānodrošina:

23.2.1.

transportlīdzekļu pieņemšanu servisā 24 stundu laikā pēc to pieteikšanas;

reglamentēto tehnisko apkopju un neplānotu vienkāršu remontu (t.sk. garantijas remontu) veikšanu ne ilgāk kā 24 stundu laikā pēc nodošanas servisā;

sarežģītu remontu (t.sk. garantijas remontu) veikšanu 48 stundu laikā pēc nodošanas servisā, ja nepieciešams, veicot agregātu vai komplektējošo daļu nomaiņu.

Remonta saskaņošanai nepieciešamās garantijas prasību atbilstības ekspertīzes, ar to saistītās procedūras un dokumentācijas sakārtošana nedrīkst aizkavēt šajā punktā minēto prasību izpildi.

23.2.2.

Servisa darbu veicējs Ceļu ambulanču remontiem un apkopēm izmanto tikai attiecīgās markas un modeļa transportlīdzeklim paredzētās oriģinālās transportlīdzekļu rezerves daļas

23.2.3.

Servisa darbu veicējs sniedz garantijas par paveiktajiem darbiem un uzstādītajām rezerves daļām. Garantiju apmēru un ilgumu nosaka atkarībā no veicamo darbu specifikas un izmantotajiem materiāliem

23.3.

Pretendents Ceļu ambulances garantijas periodā nodrošina 24 stundu

tehnisko palīdzību uz ceļa, tai skaita, nepieciešamības gadījuma, evakuāciju līdz remonta veikšanas vietai

24.

Ceļu ambulanču piegādes nosacījumi:

24.1.

Pirmo aprīkoto Ceļu ambulanci (prototipu) Pretendents piegādā NMP dienestam saskaņošanai ne vēlāk kā četru mēnešu laikā pēc Līguma noslēgšanas. Pārējo Ceļa ambulanču aprīkošanu uzsāk tikai pēc pirmā prototipa saskaņošanas ar NMP dienestu.

24.2.

Pēc Ceļu ambulances prototipa piegādes Pretendents un NMP dienests rakstiski saskaņo iespējami precīzu aprīkojuma izvietojumu un sastāda pārējo Ceļa ambulanču piegādes grafiku atbilstoši Līgumā noteiktajiem Ceļu ambulanču piegādes termiņiem.

2.pielikums atklāta konkursa ,Specializētā medicīniskā autotransporta iegāde un aprīkošana NMP dienestam"

(iepirkuma identifikācijas Nr. NMPD 2015/53)

sastadīšanas vieta  datums

PIETEIKUMS DALĪBAI ATKLĀTĀ KONKURSĀ

Atklātam konkursam

„Specializētā medicīniskā autotransporta iegāde un aprīkošana NMP dienestam"

Iepirkuma identifikācijas Nr. NMPD 2015/53

Informācija par pretendentu*      

Pretendenta nosaukums:              

Reģistrācij as numurs un datum s:                       

Juridiskā adrese:               

Pasta adrese:                    

Tālrunis:                Fakss:

E-pasta adrese:                 

Finanšu rekvizīti*

Bankas nosaukums: Bankas kods: Konta numurs:

Informācija par pretendenta kontaktpersonu (atbildīgo personu)*

Vārds, uzvārds:                

Ieņemamais amats:                       

Tālrunis:                Fakss: _

E-pasta adrese:                 

*

Ar šo

pretendenta nosaukums, piegādātāju apvienības gadījumā - papildus arī katra dalībnieka nosaukums

apliecinām savu dalību atklātā konkursā „Specializētā medicīniskā autotransporta iegāde un aprīkošana NMP dienestam", iepirkuma identifikācijas Nr. NMPD 2015/53.

Ar šo apliecinām, ka uz mums neattiecas nolikuma Publisko iepirkumu likuma 39[1] .panta izslēgšanas nosacījumi.

Ar šo apliecinām, ka nekādā veidā neesam ieinteresēti nevienā citā piedāvājumā un nepiedalāmies nevienā citā piedāvājumā, kas iesniegts šajā konkursā.

Apstiprinām, ka esam iepazinušies ar konkursa nolikumu, tajā skaitā arī ar iepirkuma (piegādes) līguma projektu, un piekrītam visiem tajā minētajiem noteikumiem, tie ir skaidri un saprotami, iebildumu un pretenziju pret tiem nav.

Ja pasūtītājs izvēlēsies šo piedāvājumu, apņemamies slēgt iepirkuma (piegādes) līgumu pasūtītāja noteiktajos termiņos un pildīt visus līguma nosacījumus.

Mūsu piedāvājumā iekļautā informācija un dokumenti ir pilnīgi un patiesi.

Pretendenta nosaukums*:

Pretendenta vārds, uzvārds*:

Pretendenta amats*:

Pretendenta paraksts*:

Datums:

* Ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība, šie lauki jāaizpilda par katru piegādātāju apvienības dalībnieku un pieteikums jāparaksta visiem dalībniekiem.

Papildus jāiesniedz pilnvara ar informāciju par piegādātāju apvienības vārdā izvirzīto atbildīgo juridisko personu un dokumentu parakstīšanai attiecīgi pilnvaroto fizisko personu, kā arī papildus jānorāda katras personas atbildības apjoms.

3.pielikums atklāta konkursa „Specializētā medicīniskā autotransporta iegāde un aprīkošana NMP dienestam"

(iepirkuma identifikācijas Nr. NMPD 2015/53)

Piedāvājuma nodrošinājums-galvojums[2] (iepirkuma identifikācijas numurs NMPD 2015/53)

Rīga,          2015.gada      

Pretendents           , turpmāk - Pretendents,

(nosaukums, reģistrācijas numurs)

ir iesniedzis piedāvājumu Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta, turpmāk - Pasūtītājs, rīkotajā atklātā konkursā „Specializētā medicīniskā autotransporta iegāde un aprīkošana NMP dienestam" (iepirkuma identifikācijas Nr. NMPD 2015/53), turpmāk - Konkurss. Saskaņā ar Konkursa nolikumu Pretendentam jāiesniedz Pasūtītājam sava piedāvājuma nodrošinājums.

Ņemot vērā minēto, ar šo mēs      

(bankas nosaukums, reģistrācijas numurs)

uzņemamies saistības EUR 50 000.00 ( piecdesmit tūkstoši euro) apmērā, gadījumā, ja ievērojot šajā nodrošinājumā noteiktās prasības ir iesniegts atbilstošs Pasūtītāja parakstīts dokuments, ar kuru Pasūtītājs pieprasa veikt maksājumu uz šī nodrošinājuma pamata un, kurā norādīts, ka attiecībā uz Konkursu ir iestājies vismaz viens no šādiem nosacījumiem:

Pretendents atsauc savu piedāvājumu laikā, kamēr ir spēkā šis piedāvājuma nodrošinājums;

Pretendents, kura piedāvājums izraudzīts saskaņā ar piedāvājuma izvēles kritēriju, neparaksta iepirkuma līgumu Pasūtītāja norādītajā termiņā;

Pretendents, kura piedāvājums izraudzīts saskaņā ar piedāvājuma izvēles kritēriju, Pasūtītāja noteiktajā termiņā nav iesniedzis Pasūtītājam Konkursa nolikumā un līgumā paredzēto līguma izpildes nodrošinājumu.

Mēs apņemamies samaksāt augstāk minēto summu pēc Pasūtītāja pirmā rakstiskā pieprasījuma 10 (desmit) darba dienu laikā, neprasot Pasūtītājam pamatot savu prasību, pie nosacījuma, ka Pasūtītājs norāda, ka viņa pieprasītā summa attiecas uz vismaz viena no iepriekš minēto nosacījumu spēkā stāšanos.

Šī garantija ir spēkā 120 (viens simts divdesmit) dienas (ieskaitot) no Konkursa piedāvājumu atvēršanas dienas vai jebkuram derīguma termiņa pagarinājumam, nepārsniedzot 6 (sešus) mēnešus no piedāvājumu atvēršanas dienas. Jebkura prasība šajā sakarā ir jāiesniedz bankā ne vēlāk kā līdz šī termiņa beigām.

Bankas vārdā:

(paraksts, zīmogs)

4.pielikums atklāta konkursa „Specializētā medicīniskā autotransporta iegāde un aprīkošana NMP dienestam"

(iepirkuma identifikācijas Nr. NMPD 2015/53)

TEHNISKĀ PIEDĀVĀJUMA (FORMA) Pretendents,            , Reģ.Nr.         ,

Nr.p.k.

Tehniskas prasības

Pretendenta piedāvājums (jāaizpilda izvērsti pretim katram prasību punktam)

1.

Pamatprasības

1.1.

Ceļu ambulancei ir jāatbilst Ministru kabineta 2009.gada 20.janvāra noteikumiem Nr.60 „Noteikumi par obligātajām prasībām ārstniecības iestādēm un to struktūrvienībām", spēkā esošo standartu LVS EN 1789+A2:2015, LVS EN 1865:2011, LVS 63:2009/A3:2015 prasībām, kā arī citu šajā specifikācijā minēto spēkā esošo standartu un Eiropas Savienības direktīvu prasībām

1.2.

Ar pilnu masu slogotas Ceļu ambulances paātrinājumam ir jāatbilst standarta LVS EN 1789+A2:2015 prasībām - tam ir jānodrošina iespēju uz horizontāla ceļa ar tīru asfaltbetona segumu paātrināties no 0 km/h līdz 80 km/h ne vairāk kā 35 sekundēs

1.3.

Pretendentam visos transportlīdzekļu aprīkošanas par Ceļu ambulanci izpildes etapos ir iespēja pārliecināties par aprīkojamo transportlīdzekļu atbilstību šīs tehniskās specifikācijas prasībām, konsultējoties ar NMP dienestu

1.4.

Iespēju NMP dienestam pārliecināties par Ceļu ambulances atbilstību šīs tehniskās specifikācijas prasībām visos transportlīdzekļu aprīkošanas par Ceļu ambulanci izpildes etapos

2.

Ceļu ambulances

2.1.

Ārējie izmēri:

2.1.1.

Garums - ne lielāks par 6000mm

2.1.2.

Platums - ne mazāks par 1900mm un ne lielāks par 2100mm

Mērījumus veic izslēdzot Ceļu ambulances ārējos spoguļus

2.1.3.

Augstums - ne lielāks par 3000mm

Mērījumus veic neslogotai Ceļu ambulancei, izslēdzot ārējās antenas

2.2.

Pacientu nodalījuma izmēri:

2.2.1.

Garums - ne mazāks par 2900mm

2.2.2.

Augstums - ne mazāks par 1850mm „pacienta nodalījuma ergonomiskajā zonā" (LVS EN 1789+A2:2015 p.4.5.2.3. „Treatment area")

2.2.3.

Platums - ne mazāks par 1700mm

2.3.

Pacientu nodalījuma ārējo atveru izmēri:

2.3.1.

Labās puses sānu atvere:

2.3.1.1.

Augstums - ne mazāks par 1700mm

2.3.1.2.

Platums - ne mazāks par 1200mm

2.3.2.

Aizmugures durvju atvere:

2.3.2.1.

Augstums - ne mazāks par 1700mm

2.3.2.2.

Platums - ne mazāks par 1400mm

2.4.

Pacientu nodalījuma grīdas augstums - ne lielāks par 560mm

2.5.

Pacientu nodalījumā labās puses slīddurvju atverei, tās priekšējā daļā ir jābūt aprīkotai ar manuāli atlokāmu kāpsli, kas nodrošina iekāpšanas augstumu ne lielāku par 300 mm.

2.6.

Klīrenss ne mazāks par 160mm

Saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 20.janvāra

noteikumiem Nr.60 un standarta LVS EN 1789+A2:2015 p.

4.4.3. un p. 4.5.10. prasībām Ceļu ambulances ietilpībai ir

jābūt:

3.

5 personām;

260 kg masas rezervei Ceļu ambulances sanitārajam, medicīniskajam un tehniskajam aprīkojumam.

Ceļu ambulances pilna masa nedrīkst pārsniegt 3500 kg.

3.1.

5 personas Ceļu ambulancē izvietojas:

3.1.1.

1 persona (pacients) - uz nestuvēm pacientu nodalījumā;

3.1.2.

2 personas - uz sēdekļiem pacientu nodalījumā;

3.1.3.

2 personas - uz sēdekļiem kabīnē (autovadītājs un blakussēdētājs);

3.2.

Lai Ceļu ambulances pilna masa nepārsniegtu 3500 kg - Pretendents nodrošina, ka, saskaņā ar šīs Tehniskās specifikācijas prasībām nokomplektētas un aprīkotas, ar degvielu un citiem ekspluatācijas šķidrumiem pilnībā uzpildītas, Pretendenta piegādājamās Ceļu ambulances masa nepārsniedz 2935 kg.

4.

Ceļu ambulances dzinējs:

4.1.

Degvielas tips - dīzeļdegviela

4.2.

Atbilstība izmešu standartiem - ne zemāka par Euro 5

4.3.

Jauda - lielāka par 110 kW

5.

Ceļu ambulances transmisija:

5.1.

Manuāla, vismaz sešu pakāpju pārnesumu kārba

5.2.

Vienas ass riteņu piedziņa (4x2).

6.

Ceļu ambulances balstiekārta:

6.1.

Balstiekārtai ir jānodrošina ilglaicīgu un drošu Ceļu ambulances ekspluatāciju Latvijas ceļu un klimatiskajos apstākļos.

6.2.

Ceļu ambulances balstiekārtai jānodrošina laidenu un saudzējošu pacienta transportēšanu. Ceļu ambulancei ir jābūt aprīkotai ar:

6.2.1.

Neatkarīgu balstiekārtu priekšējai asij.

6.2.2.

Neatkarīgu vai atkarīgu pneimatiska atsperojuma balstiekārtu aizmugurējai asij. Pneimatiskajam atsperojumam ir jābūt

automātiski un manuāli regulējamam.

7.

Ceļu ambulances stūres iekārtai jābūt aprīkotai ar stūres pastiprinātāju, kā arī augstumā un dziļumā regulējamu stūres ratu.

Pieļaujama atkāpe attiecībā uz prasību mainīt stūres rata regulējumu dziļumā, vai vienlaicīgu regulējumu dziļumā un augstumā gadījumā, ja ceļu ambulances vadītāja vieta ir aprīkota ar sēdekli, kam ir šādas īpašības:

)     sēdekļa attāluma regulēšana;

)     sēdekļa atzveltnes slīpuma regulēšana;

)     sēdekļa sēžamās virsmas sagāzuma (slīpuma) regulēšana;

)     sēdekļa atzveltnes muguras atbalsta izliekuma regulēšana;

)     ergonomiski sānu balsti

8.

Ceļu ambulances bremžu iekārtai jābūt nodrošinātai ar divu kontūru bremžu sistēmu, kas aprīkota ar vakuuma pastiprinātāju, kā arī bremžu antibloķēšanas sistēmu (ABS) vai tai analogu sistēmu

9.

Ceļu ambulances tehniskais aprīkojums:

9.1.

Dzinējam jābūt aprīkotam ar ~ 230V sildītāju, kas OMT atrodoties gaidīšanas režīmā darbināms no ārēja strāvas avota

9.2.

Dzinēja karterim jābūt aizsargātam ar metālisku aizsargu

9.3.

Ieslēdzot Ceļu ambulances atpakaļgaitas pārnesumu, automātiski jāieslēdzas skaņas brīdinājuma signālam

9.4.

Ceļu ambulancei ir jābūt aprīkotai ar videokameru Ceļu ambulances aizmugurē, kas, Ceļu ambulancei izmantojot atpakaļgaitas pārnesumu, nodrošina tās vadītājam iespēju konstatēt iespējamos šķēršļus Ceļu ambulances aizmugurē un noteikt attālumu līdz tiem

9.5.

Ceļu ambulancei ir jābūt nokomplektētai ar:

9.5.1.

Pieciem riteņiem (disks ar uzmontētu riepu) komplektā ar šādiem nosacījumiem atbilstošām vasaras riepām:

9.5.1.1.

Riepu protektora zīmējums, protektora forma, rievu un lameļu izvietojums un dziļums nodrošina labu saķeri un vadāmību braucot pa dubļainiem, slapjiem un sausiem ceļiem ar cieto segumu un bezceļa apstākļos.

9.5.1.2.

Riepu ātruma indekss nav mazāks par „R"

9.5.1.3.

Riepu ražošanas atzīmes apliecina, ka riepas nav vecākas par 2015.gadu

9.5.1.4.

Riepas ir jaunas, nav atjaunotas

9.5.1.5.

Riepu slodzes indekss atbilst Ceļu ambulances pilnās masas nosacījumiem

9.5.2.

Pieciem riteņiem (disks ar uzmontētu riepu) komplektā ar šādiem nosacījumiem atbilstošām ziemas riepām:

9.5.2.1.

Riepu gumijas sastāvs ir piemērots transportlīdzekļa ekspluatācijai zemās temperatūrās („Skandināvijas tipa" frikcijas riepas), protektora zīmējums, protektora forma, rievu un lameļu izvietojums un dziļums nodrošina labu saķeri un vadāmību pa sliktas kvalitātes un slideniem ceļiem (dubļi, sniegs, ledus), kā arī ceļiem ar tīru cieto segumu rudens un ziemas apstākļos. Par atbilstošiem tiks uzskatīti protektora zīmējumi, kas nodrošina brīvu sniega masas un netīrumu izspiešanu riepas garenvirzienā un uz riepas sānu malām

9.5.2.2.

Riepas ir apzīmētas ar „M+S" un sniegpārsliņas marķējumu

9.5.2.3.

Riepas bez radzēm

9.5.2.4.

Ātruma indekss nav mazāks par „Q"

9.5.2.5.

Riepas ir jaunas, nav atjaunotas

9.5.2.6.

Riepu slodzes indekss atbilst Ceļu ambulances pilnās masas nosacījumiem

9.5.2.7.

Riepu ražošanas atzīmes apliecina, ka riepas nav vecākas par 2015.gadu

9.5.3.

Ceļu ambulances ārējiem atpakaļskata spoguļiem jābūt:

9.5.3.1.

Ar integrētu platleņķa daļu

9.5.3.2.

Regulējamiem no autovadītāja vietas

9.5.3.3.

Elektriski apsildāmiem

9.5.4.

Priekšējam panelim jābūt aprīkotam ar vismaz šādu

funkcionālo aprīkojumu:

9.5.4.1.

Spidometru

9.5.4.2.

Odometru

9.5.4.3.

Tahometru

9.5.4.4.

Degvielas atlikuma norādi degvielas tvertnē

9.5.4.5.

Āra temperatūras norādi, 0C

9.5.4.6.

Tehnisko problēmu indikācijas signāllampiņām un funkcionālām kontrollampiņām

9.5.4.7.

Pretendentam jānodrošina datu iegūšanas iespējas par Ceļu

ambulanci SAE J1939 standartā, izmantojot „FMS" (Fleet

Management System) vai līdzvērtīgu sistēmu, kas nodrošina

vismaz šādu datu saņemšanu:

Odometra rādījums

Braukšanas ātruma dati

Degvielas uzskaites dati

Līguma izpildes ietvaros Pretendentam ir jānodrošina Ceļu ambulances attiecīgo vadības bloku aktivizāciju un programmēšanu

9.5.5.

Riteņu arkām jābūt aprīkotām ar dubļusargiem

9.5.6.

Autovadītāja un blakussēdētāja vietām jābūt nokomplektētām ar gumijas paklājiņiem

9.6.

Ceļu ambulances priekšējā apgaismojuma lukturiem:

9.6.1.

Jābūt iespējai regulēt tuvās/tālās gaismas augstumu no vadītāja vietas

9.6.2.

Ieslēdzot automašīnas dzinēju, automātiski ir jāieslēdzas tuvās gaismas lukturiem, nodrošinot iespēju nepieciešamības gadījumā automātisko ieslēgšanos atslēgt, piemēram, pagriežot tuvās gaismas lukturu slēdzi pozīcijā „gabarītgaismas"

9.7.

Ceļu ambulancei priekšā un aizmugurē ir jābūt aprīkotai ar miglas lukturiem

9.8.

Ceļu ambulances ārējais darba apgaismojums:

9.8.1.

Ārpus Ceļu ambulances, tās aizmugurē, labajā un kreisajā pusē ir jānodrošina notikuma vietas apgaismojumu diennakts

tumšajā laikā un nepietiekamas redzamības apstākļos. Izgaismošanas attālumam jābūt tādam, lai attiecīgajā virzienā pietiekami izgaismotu laukumu, kas sākas no Ceļu ambulances kreisajā/labajā pusē un aizmugurē līdz pat 20 metriem no Ceļu ambulances.

9.8.2.

Sānu un atpakaļvirziena darba apgaismojumu, mirgojošās zilās gaismas bākugunis un papildus bremžu un pagrieziena gaismas ir jāizvieto vienotos paneļos Ceļu ambulances jumta abu sānu aizmugurējās daļas stūros, labajā un kreisajā pusē, iekļaujoties noteiktajos Ceļu ambulances augstuma gabarītos. Pieļaujams sānu darba apgaismojuma novietojums uz Ceļu ambulances virsbūves sāniem.

9.9.

Ceļu ambulancei priekšpusē un aizmugurē jābūt aprīkotai ar viegli pieejamiem, stiprības prasībām atbilstošiem vilkšanas āķiem.

9.10.

Ceļu ambulancei ir jābūt četrām stiklotām durvīm:

autovadītāja kabīnes kreisajā pusē;

autovadītāja kabīnes labajā pusē;

slīddurvīm pacientu nodalījuma labajā pusē;

divvērtņu durvīm pacientu nodalījuma aizmugurē. Visām durvīm jābūt:

9.10.1.

Slēdzamām ar centrālo atslēgu, izmantojot distances vadības pulti

9.10.2.

Aprīkotām ar drošības sistēmu, kas nodrošina šādas iespējas:

9.10.2.1.

Aizslēgt un atslēgt durvis no ārpuses un iekšpuses bez atslēgas lietošanas

9.10.2.2.

Aizslēgt un atslēgt durvis no ārpuses atslēdzot tās ar atslēgu

9.10.3.

Ceļu ambulances autovadītāja kabīnes labo un kreiso durvju apdares iekšējiem paneļiem ir jābūt izveidotiem ar kabatām - dažādu transportlīdzeklī nepieciešamu sīku priekšmetu glabāšanai

9.10.4.

Audio un vizuālam signālam jābrīdina Ceļu ambulances autovadītāju gadījumā, ja kādas Ceļu ambulances durvis nav

pilnīgi aizvērtas.

Jābūt iespējai atslēgt audio signālu Ceļu ambulancei stāvot uz vietas.

9.10.5.

Visām Ceļu ambulances durvīm ir jābūt nodrošinātām pret ūdens un putekļu iekļūšanu attiecīgi kabīnē vai pacienta nodalījumā

9.10.6.

Pacientu nodalījuma durvis:

9.10.6.1.

Nodalījuma labajā pusē ir jābūt stiklotām slīddurvīm

9.10.6.3.

Nodalījuma aizmugurē jābūt stiklotām divvērtņu durvīm, durvju vērtnēm ir jābūt atveramām ne mazāk par 240°, vērtnēm ir jābūt aprīkotām ar atstarotājiem

9.10.6.4.

Jābūt iespējai fiksēt visas durvis atvērtā stāvoklī

9.10.6.5.

Durvīm, ir jābūt aprīkotām tā, lai durvis varētu atvērt no ārpuses un iekšpuses

9.10.7.

Uz abām aizmugures durvju vērtnēm jābūt iespējai nostiprināt dažāda veida Ceļu ambulances aprīkojumu. Uz vienas durvju vērtnes izvietojamā aprīkojuma svars līdz 20 kg. Uz abām aizmugures durvju vērtnēm jābūt izveidotiem stiprinājumiem - 3 (trīs) horizontāli izvietotiem, paralēliem pie durvīm piestiprinātiem slodzi nesošiem profiliem (ar stiprinājuma elementu ievietošanas ligzdām 1 collas (25,4 mm) attālumā visa profila garumā) saskaņā ar standartu LVS EN 1789+A2:2015, kā arī standartu LVS EN ISO 19054:2006 (Medicīnisko iekārtu balstes sliežsistēmas), kas nodrošina salokamā nesamā krēsla un cita aprīkojuma stiprināšanu

10.

Ceļu ambulances optiskā un akustiskā brīdinājuma sistēma un ārējais krāsojums:

10.1.

Ceļu ambulancei ir jābūt aprīkotai ar optisko un akustisko brīdinājuma sistēmu, atbilstošu standarta LVS 63:2009/A3:2015 prasībām, kā arī ANO EEK noteikumiem nr.65

10.2.

Ceļu ambulancei ir jābūt aprīkotai ar optiskās brīdinājuma sistēmas mirgojošām zilās gaismas bākugunīm, kas veido

arhitektoniski vienotu Ceļu ambulances formu:

10.2.1.

LED tipa, integrētām jumta priekšējās daļas stūros, virzienā uz priekšu un sāniem, izveidotām kā jumta uzlikām, nepārsniedzot Ceļu ambulances noteiktos augstuma gabarītus

10.2.2.

LED tipa integrētām jumta sānu aizmugurējās daļas stūros - virzienā uz aizmuguri un sāniem, izveidotām kā jumta uzlikām, nepārsniedzot Ceļu ambulances noteiktos augstuma gabarītus

10.2.3.

LED tipa 2 lampām - virzienā uz priekšu - priekšējā dekoratīvajā režģī

10.2.4.

LED tipa 2 lampām - virzienā uz priekšu - uz ārējo atpakaļskata spoguļu korpusiem

10.3.

Bākuguņu izvietojumam ir jāizslēdz mirgojošās zilās bākuguņu gaismas atspīduma iespējamību uz Ceļu ambulances vējstikla un stikla tīrītāja slotiņām, priekšējo durvju stikliem

10.4.

Ceļu ambulancei ir ir jābūt aprīkotai ar 100W triju toņu akustiskā brīdinājuma iekārtu

10.5.

Ārējais krāsojums, simboli un uzraksti:

10.5.1.

Ceļu ambulances krāsojumam, uzrakstiem, simboliem ir jābūt izpildītiem saskaņā ar standarta LVS 63:2009/A3:2015 prasībām, kā arī ANO EEK noteikumu nr.104 prasībām:

10.5.1.1.

pamatkrāsa - dzeltena RAL 1016

10.5.1.2.

kontrastējošā krāsa - gaismu atstarojoša sarkana krāsa RAL 3024:

10.5.1.2.1.

divu paralēlu svītru veidā Ceļu ambulances priekšpusē zem logu līmeņa

10.5.1.2.2.

horizontālu un slīpu svītru veidā Ceļu ambulances sānos logu līmenī un zem logu līmeņa, kā arī jumta līmenī

10.5.7.

uz Ceļu ambulances aizmugurējās daļas abām durvju vērtnēm logu līmenī, uz Ceļu ambulances priekšējās daļas, tās labajā pusē zem logu līmeņa, jābūt izvietotiem simboliem „Dzīvības zīme" ar gaismu atstarojošu efektu zilā krāsā RAL 5017 un baltu kontūru RAL 9016

10.5.8.

uz Ceļu ambulances abiem sāniem logu līmenī jābūt izvietotiem NMP dienesta logo ar simbolu „Dzīvības zīme" logo centrā

10.5.9.

uz Ceļu ambulances jumta abiem sāniem sarkanās krāsas RAL 3024 joslā ir jābūt uzrakstiem Ceļu ambulances pamatkrāsā RAL 1016 „AMBULANCE"

10.5.10.

Ceļu ambulances jumta priekšpusē ir jābūt uzrakstam „AMBULANCE" - sarkanā krāsā RAL 3024 ar gaismu atstarojošu efektu

10.5.11.

uz Ceļu ambulances abiem sāniem zem kontrastējošās krāsas joslas ir jābūt uzrakstiem gaismu atstarojošā zilā krāsā RAL 5017 „NEATLIEKAMĀS MEDICĪNISKĀS PALĪDZĪBAS DIENESTS"

10.5.12.

uz Ceļu ambulances abiem sāniem, to aizmugurējā daļā un uz vienas aizmugurējo durvju vērtnes ir jābūt tālruņa piktogrammai un NMP izsaukuma tālruņa numuram 113 zilā krāsā RAL 5017 ar gaismu atstarojošu efektu

10.5.13.

Ceļu ambulances apzīmējumiem, uzrakstiem un simboliem jābūt izgatavotiem no līmējama materiāla, kas nodrošina izturību pret izbalēšanu un atlīmēšanos vismaz trīs gadus

11.

Ceļu ambulances elektroiekārta:

11.1.

Pilnībā aprīkotai Ceļu ambulancei gan braukšanas, gan gaidīšanas režīmā (ar izslēgtu dzinēju, pieslēgtai pie maiņstrāvas 230V ārējā tīkla) gan vasaras, gan ziemas apstākļos ir jābūt nodrošinātai pozitīvai elektrobilancei

11.2.

Pretendentam, lai nodrošinātu Ceļu ambulancei pozitīvu elektrobilanci, ir jāievērtē, ka Ceļu ambulance tiks aprīkota ar:

11.2.1.

Medicīnisko aparatūru, kuras darbības nodrošināšanai nepieciešams piecu dažādu aparātu īslaicīgs (līdz vienai stundai) 10 - 70W pieslēgums Ceļu ambulances elektrosistēmai

11.2.2.

Ledusskapi, kura darbības nodrošināšanai nepieciešams pastāvīgs līdz 50W pieslēgums Ceļu ambulances līdzstrāvas

12V elektrosistēmai

11.2.3.

Mobilo rāciju Motorola, kuras darbības nodrošināšanai nepieciešams pastāvīgs 25W pieslēgums Ceļu ambulances =12V elektrosistēmai

11.2.4.

NMP dienesta brigādes izsaukuma saņemšanas, statusa ziņojumu nosūtīšanas, Ceļu ambulances ģeogrāfiskās orientācijas un braukšanas režīma noteikšanas iekārtu kompleksu - Brigādes darbu nodrošinošais komplekss (BDN komplekss), kura darbībai nepieciešams pastāvīgs 60W pieslēgums Ceļu ambulances =12V elektrosistēmai.

11.2.5.

Planšetdatoru, kura darbības nodrošināšanai nepieciešams 25W pieslēgums Ceļu ambulances =12V elektrosistēmai

11.3.

Ceļu ambulances elektroiekārtai ir jābūt izveidotai tā, ka tiek nodrošināta elektriskās jaudas rezerve Ceļu ambulances motora atkārtotai iedarbināšanai

11.4.

Ceļu ambulances ~230V elektroiekārtai ir jāatbilst standartu LVS EN 1789+A2:2015 un LVS HD 60364-7-708:2010 prasībām

11.5.

Vietās, kur ir dažādu spriegumu sistēmas, pieslēgumu ligzdām jābūt neapmaināmām un ar sprieguma lielumu norādošiem uzrakstiem

11.6.

Elektroinstalācijai ir jābūt vibrāciju izturīgai

11.7.

Neatkarīgi no pamata sistēmas, OMT korpusu nedrīkst izmantot kā vadītāju jebkurai no elektroiekārtas sistēmām

11.8.

~230V aprīkojums:

11.8.1.

Ceļu ambulances ārpusē jābūt uzmontētai ~230V savienojuma kontaktligzdai, atbilstošai Ceļu ambulancē uzstādīto iekārtu elektriskās jaudas prasībām, kas dod iespēju, Ceļu ambulancei atrodoties stāvvietā, nodrošināt akumulatoru bateriju uzlādēšanu, motora priekšsildīšanu, pacientu nodalījuma apsildīšanu, medicīniskās un citas aparatūras darbināšanu no ārējā 50Hz 230V elektrotīkla

11.8.2.

Savienojuma kontaktligzdai ir jābūt Ceļu ambulances kreisās

puses priekšējā daļā, aprīkotai atbilstoši elektriskās un mehāniskās drošības prasībām

11.8.3.

Kontaktligzdas tuvumā jābūt uzrakstam: „UZMANĪBU! 230V SAVIENOT TIKAI AR ATĻAUTO KONTAKTDAKŠU!"

11.8.4.

~230V strāvas ķēdei ir jābūt aizsargātai ar strāvas noplūdes automātu (earth leakage device). Ārējo pieslēgumu- 230V tīklam jānodrošina ar Ceļu ambulances aprīkojuma komplektā ietilpstošu, atbilstošām kontaktdakšām aprīkotu, elektrodrošības un elektriskās jaudas prasībām atbilstošu 10m kabeli (viengabala, bez savienojumiem)

11.8.5.

Pie pievienota ārējā -230V pieslēguma ir jānodrošina, ka nav iespējams iedarbināt Ceļu ambulances dzinēju

11.8.6.

Ceļu ambulancē jābūt uzstādītam no -230V ārējās strāvas avota saņemtās elektroenerģijas skaitītājam

11.8.7.

Ceļu ambulancei ir jābūt aprīkotai ar ārējā -230V tīkla darbināmu:

11.8.7.1.

Ceļu ambulances motora akumulatoru baterijas un papildus akumulatoru baterijas uzlādēšanas iekārtām, kurām ir jānodrošina vienlaicīga automātisku abu akumulatoru bateriju uzlāde (pieslēgumam jānodrošina katras akumulatora baterijas atsevišķa uzlāde) un vienlaicīga Ceļu ambulances =12V tīklam pieslēgto iekārtu darbība. Katras akumulatoru baterijas lādētāja uzlādes strāvas maksimālais stiprums nedrīkst būt mazāks par 14A, uzlādes maksimālais spriegums nedrīkst būt lielāks par 14.7V. Abiem akumulatoru bateriju lādētājiem jābūt aprīkotiem ar akumulatoru uzlādes indikatoriem (katrs indikators norāda savu akumulatoru), kas izvietoti Ceļu ambulances kabīnē viegli pārskatāmā vietā.

11.8.7.2.

Motora priekšsildīšanas iekārtu

11.8.7.3.

Pacientu nodalījuma apsildīšanas iekārtu

11.8.8.

Ceļu ambulancei ir jābūt aprīkotai ar no iekšējā =12V tīkla darbināmu, ar vismaz 600W jaudīgu strāvas pārveidotājierīci no =12V uz ~230V 50Hz

Strāvas pārveidotājierīcei jānodrošina tīra sinusoidāla maiņstrāvas līkne, kas nodrošina medicīnisko iekārtu darbību. Nedrīkst izmantot strāvas pārveidotāj ierīces ar modificēto strāvas līkni.

Pieļaujamas iekārtas, kas apvieno vairāku tehniskajā specifikācijā norādīto iekārtu funkcijas (piemēram, apvienota iekārta - strāvas pārveidotājierīce (invertors) un akumulatoru lādētāji)

11.8.9.

Pacientu nodalījumam ir jābūt apgādātam ar kontaktligzdām ~230V spriegumam:

11.8.9.1.

No ārēja elektrotīkla - 2 kontaktligzdas

11.8.9.2.

No strāvas pārveidotāja - 2 kontaktligzdas

11.9.

=12V aprīkojums:

11.9.1.

Ceļu ambulances =12V elektriskajai sistēmai jāsastāv no četrām atsevišķām sistēmām:

11.9.1.1.

pamata =12V elektriskā sistēma neiekārtotā transportlīdzeklī (transportlīdzekļa šasijas =12V elektrosistēma)

11.9.1.2.

piegādes sistēma specifiskām uz transportlīdzekļa korpusa uzmontētām ierīcēm

11.9.1.3.

piegādes sistēma pacientu nodalījumam

11.9.1.4.

piegādes sistēma sakaru līdzekļiem

11.9.2.

Visām strāvas ķēdēm pacientu nodalījumā jābūt ar atsevišķiem drošinātājiem, kas ir viegli pieejami

11.9.3.

Drošinātājiem jābūt skaidri apzīmētiem un katrai strāvas ķēdei skaidri identificētai; drošinātāju apzīmējumiem jābūt izvietotiem pārredzamā vietā

11.9.4.

Ceļu ambulances elektriskajam ģeneratoram pie transportlīdzekļa motora brīvgaitas apgriezieniem ir jānodrošina vismaz 40% no ģeneratora nominālās jaudas

11.9.5.

Akumulatoru bateriju konstrukcijai un visiem savienojumiem ar tām jābūt tādiem, lai izslēgtu jebkādu netīšu īssavienojuma iespējamību

11.9.6.

Ceļu ambulancei ir jābūt aprīkotai ar divām akumulatoru

baterijām, kuru nominālais spriegums ir 12V un kuru minimālā ietilpība ir ne mazāka par 100Ah:

11.9.6.1.

Vienu startera akumulatoru bateriju transportlīdzekļa šasijas =12V elektrosistēmā

11.9.6.2.

Vienu lēnas izlādes akumulatoru bateriju Ceļu ambulances specifiskā aprīkojuma =12V elektrosistēmā

11.9.7.

Pacientu nodalījumam jābūt aprīkotam ar vismaz 10 (desmit) =12V kontaktligzdām ar atsevišķiem 20A drošinātājiem Kontaktligzdu izvietojums Ceļu ambulances parauga izgatavošanas laikā tiek precizēts un saskaņots ar NMP dienestu

12.

Klimata uzturēšana Ceļu ambulancē:

12.1.

Ceļu ambulancei saskaņā ar LVS EN 1789+A2:2015 prasībām ir jābūt nodrošinātai ar efektīgu siltumizolāciju (siltumizolācijai jābūt izvietotai Ceļu ambulances griestos, abos sānos, grīdā, pacienta nodalījuma durvīs un citās vietās, kurās var rasties būtiski siltuma zudumi) un aprīkotai ar temperatūras un gaisa apmaiņas prasībām atbilstošu sistēmu - apsildes, gaisa dzesēšanas un ventilācijas nodrošināšanai pacientu nodalījumā un autovadītāja kabīnē. Pretendents Ceļu ambulances parauga aprīkošanas laikā saskaņo ar NMP dienestu siltumizolācijas izveidei izmantojamos materiālus un to izvietojumu.

12.2.

Nepieciešamā temperatūras režīma nodrošināšanai pacientu nodalījumā un autovadītāja kabīnē pie zemām un ļoti zemām ārējām temperatūrām, Ceļu ambulancei ir jābūt aprīkotai ar šādiem sildītājiem:

12.2.1.

vienu - autovadītāja kabīnē, darbināmu ar motora dzesēšanas šķidrumu

12.2.2.

vienu - Ceļu ambulances kabīnē aiz blakussēdētāja sēdekļa pie pacientu nodalījumā starpsienas, tās labajā pusē, darbināmu ar motora dzesēšanas šķidrumu, aprīkotu ar deflektoru.

Deflektoram jānodrošina siltā gaisa plūsmas novadīšanu caur atveri starpsienā pacientu nodalījuma labās puses sānu slīddurvju virzienā.

12.2.3.

vienu - izvietotu pacientu nodalījumā aiz aizmugurējā labā riteņa arkas, autonomu, darbināmu ar motora degvielu automātiskā režīmā, aprīkotu ar deflektoru. Deflektoram jānodrošina siltā gaisa plūsmas novadīšanu aizmugures durvju virzienā.

12.3.

Lai nodrošinātu normālu motora dzesēšanas sistēmas temperatūru pie zemām un ļoti zemām ārējām temperatūrām, kā arī efektīvu sildītāju darbību, Ceļu ambulancei ir jābūt aprīkotai ar motora degvielu darbināmu autonomu sildītāju, kas darbojas automātiskā režīmā motora dzesēšanas sistēmā kā papildus siltuma avots

12.4.

Izsaukuma gaidīšanas režīmā nepieciešamo siltuma režīmu Ceļu ambulancē ir jānodrošina ar drošības prasībām atbilstošu, ilglaicīgai darbībai paredzētu elektrisko sildītāju, darbināmu no ārējā ~230V elektrotīkla. Sildītājam ir jābūt aprīkotam ar temperatūras regulatoru Elektriskā sildītāja parametriem jābūt tādiem, lai pie ārējās temperatūras -250C nodrošinātu vismaz +50C temperatūru Ceļu ambulances pacientu nodalījumā

12.5.

Ceļu ambulances apsildes iekārtām jābūt pieslēgtām regulējamai sistēmai, kas nodrošina automātisku temperatūras uzturēšanu Ceļu ambulances pacientu nodalījumā Temperatūras regulēšanas diapazonam jābūt robežās vismaz no +50C līdz +150C

12.6.

Ceļu ambulances apsildes sistēmas efektivitātei ir jābūt tādai, lai pie ārējās un sākotnējās Ceļu ambulances iekšējās temperatūras -20°C, ne ilgāk kā pēc 15 minūtēm pacientu nodalījumā tiktu sasniegta temperatūra ne zemāka par +5°C, bet pēc 30 minūtēm pacientu nodalījumā tiktu nodrošināta +22°C temperatūra

12.7.

Nepieciešamā temperatūras režīma nodrošināšanai Ceļu

ambulancē pie augstām ārējām temperatūrām, Ceļu ambulancei ir jābūt aprīkotai ar gaisa kondicionēšanas iekārtu:

12.7.1.

Pacientu nodalījumam

12.7.2.

Autovadītāja kabīnei

12.8.

Gaisa kondicionēšanas iekārtai ir jābūt tādai, lai pie ārējās un sākotnējās Ceļu ambulances iekšējās temperatūras +32°C, ne ilgāk kā 15 minūtēs pacientu nodalījumā tiktu sasniegta +27°C temperatūra, bet pēc 30 minūtēm pacientu nodalījumā tiktu nodrošināta +25°C temperatūra

12.9.

Temperatūru Ceļu ambulancē jāmēra atbilstoši standartā LVS EN 1789+A2:2015 norādītajai metodikai

12.10.

Saskaņā ar standartu LVS EN 1789+A2:2015 Ceļu ambulancē gan braukšanas, gan stāvēšanas režīmā jānodrošina filtrēta gaisa apjoma apmaiņu vismaz 20 reizes stundā Nav pieļaujama izplūdes gāzu nokļūšana Ceļu ambulancē

12.11.

Ceļu ambulances klimata nodrošināšanas sistēmas vadības blokiem ir jābūt:

12.11.1.

pacientu nodalījuma klimata nodrošināšanai - pacientu nodalījumā

12.11.2.

autovadītāja kabīnes klimata nodrošināšanai - autovadītāja kabīnē

12.11.3.

izveidotiem tā, lai faktiskās temperatūras un uzstādītās temperatūras starpība nepārsniegtu 50C

13.

Ceļu ambulances drošības aprīkojums:

13.1.

Ugunsdrošība:

13.1.1.

Visiem Ceļu ambulances siltināšanas un interjera materiāliem jābūt ar degšanas ātrumu mazāku par 100 mm/minūtē, testētiem saskaņā ar standartu EN ISO 3795

13.1.2.

Ceļu ambulancē ērti pieejamās vietās ir jābūt izvietotiem un nostiprinātiem ugunsdzēšamajiem aparātiem:

13.1.2.1.

2 kg ogļskābās gāzes ugunsdzēšamajam aparātam pacientu nodalījumā

13.1.2.2.

4 kg pulvera ugunsdzēšamajam aparātam kabīnē

13.2.

Avārijas izejas un drošības inventārs:

13.2.1.

Ceļu ambulancei ir jābūt aprīkotai ar avārijas izeju - lūku pacientu nodalījuma griestos. Pretendents Ceļu ambulances parauga izgatavošanas laikā saskaņo ar NMP dienestu lūkas izveidojumu un izvietojumu

13.2.2.

Visiem Ceļu ambulances logiem, autovadītāja kabīnes, pacientu nodalījuma labās puses slīddurvīm un aizmugures durvīm ir jābūt kā alternatīvām avārijas izejām

13.2.3.

Lai pacientu nodalījuma ārējos logus izmantotu kā avārijas izejas, Ceļu ambulances pacientu nodalījumā redzamā vietā ir jābūt izvietotai efektīvai speciālai ierīcei logu stiklu izsišanai

13.2.4.

Ceļu ambulancē redzamā vietā ir jābūt izvietotai ierīcei drošības jostu pārgriešanai

Pieļaujama kombinēta ierīce logu stiklu izsišanai un drošības jostu pārgriešanai

13.3.

Visiem priekšmetiem, t.sk., medicīniskām iekārtām un citiem objektiem Ceļu ambulancē jābūt nostiprinātiem atbilstoši standarta LVS EN 1789+A2:2015 prasībām

13.4.

Ceļu ambulances interjera elementu šķautnēm, kuras var nonākt kontaktā ar pacientu, personāla vai citu Ceļu ambulancē atrodošos personu rokām, kājām, galvu vai citām ķermeņa daļām, jābūt noapaļotām atbilstoši LVS EN 1789+A2:2015 prasībām.

Ceļu ambulances vakuuma matrača atvāžamā nodalījuma ārējai virsmai, labās puses slīddurvju atveres augšējai malai tās iekšpusē, starpsienas caurstaigājamās ejas augšējai malai, ir jābūt triecienus absorbējošai.

13.5.

Attālums, personai vai priekšmetam pārvietojoties pēc tam, kad tie tikuši pakļauti paātrinājumam, nedrīkst apdraudēt drošību Ceļu ambulancē

13.6.

Ceļu ambulancei ir jābūt aprīkotai ar riteņu pretizslīdēšanas sistēmu gaitas izlīdzināšanai saneses gadījumā vai analogu sistēmu, kas nodrošina minētās prasības izpildi

13.7.

Ceļu ambulancei jābūt aprīkotai ar pretaizdzīšanas gaismas un

skaņas signalizaciju, kustības sensoriem un imobilaizeru

13.8.

Ceļu ambulancei jabūt aprīkotai ar pirmas palīdzības aptieciņu, atbilstoši Ceļu satiksmes likumam

13.9.

Ceļu ambulancei jabūt aprīkotai ar avarijas zīmi atbilstoši Ministru kabineta 2004.gada 29.jūnija noteikumiem Nr.571 „Ceļu satiksmes noteikumi"

14.

Ceļu ambulancei jābūt aprīkotai ar starpsienu, kas nodala transportlīdzekļa kabīni un pacientu nodalījumu

14.1.

Starpsienai jabūt izveidotai ta, lai uz tas droši varētu nostiprinat dažada veida aprīkojumu gan no kabīnes puses aiz vadītaja un blakussēdētaja sēdekļa, gan no pacientu nodalījuma puses.

14.2.

Starpsienas labajai pusei kabīnē, aiz blakussēdētaja sēdekļa, ir jabūt aprīkotai ar četriem horizontali izvietotiem, paralēliem, pie starpsienas piestiprinatiem, slodzi nesošiem profiliem (ar stiprinajuma elementu ievietošanas ligzdam 1 collas (25,4 mm) attaluma visa profila garuma), kas nodrošina lapstu (sniega, zemes rakšanai) un cita aprīkojuma stiprinašanu Ceļu ambulances kabīnē saskaņa ar standartu LVS EN 1789+A2:2015.

Profilu izvietojums Pasūtījuma izpildes laika tiek saskaņots ar NMP dienestu.

14.3.

Starpsienas vidēja daļa ir jabūt izveidotai caurstaigajamai ejai, kas nepieciešamības gadījuma nodrošina atru autovadītaja un blakussēdētaja nokļūšanu pacienta nodalījuma, neizkapjot no transportlīdzekļa.

Ejai jabūt aprīkotai ar gaismu necaurlaidīgu žalūziju, kas fiksējama atvērta un aizvērta stavoklī.

15.

Ceļu ambulances kabīnei jābūt aprīkotai ar:

15.1.

Sēdekļiem:

15.1.1.

Regulējamu sēdekli autovadītajam, kas nodrošina vismaz šadas īpašības:

sēdekļa attāluma regulēšana;

sēdekļa atzveltnes slīpuma regulēšana (Papildus skatīt tehniskās specifikācijas 7.punktu)

15.1.2.

Regulējamu sēdekli blakussēdētājam, kas nodrošina vismaz šādas īpašības:

sēdekļa attāluma regulēšana;

sēdekļa atzveltnes slīpuma regulēšana. Blakussēdētāja vietai ir jābūt aprīkotai ar drošības un ergonomikas prasībām atbilstošu vietu planšetdatoram, nodrošinātu ar barošanas pieslēgumu Ceļu ambulances =12 V tīklam. Planšetdatora izvietojums pasūtījuma izpildes laikā tiek saskaņots ar NMP dienestu.

15.1.3.

Sēdekļiem jābūt ar galvas balstiem, aprīkotiem ar automātiski spriegojamām trīspunktu drošības jostu sistēmām

15.1.4.

Autovadītāja un blakussēdētāja vietām ir jābūt nodrošinātām ar gaisa drošības spilveniem frontālai un sānu aizsardzībai

15.2.

Nolaižamiem un paceļamiem priekšējo sānu durvju stikliem, izmantojot elektrisko piedziņu un vadību

15.3.

Ergonomikas prasībām atbilstošiem rokturiem iekāpšanai pa vadītāja un pasažiera durvīm

15.5.

Atsevišķi ieslēdzamu optiski virzītu gaismu blakussēdētāja vietai, kas izveidota uz lokana stiprinājuma un novietota pie kabīnes priekšējā paneļa labajā pusē

15.6.

Ergonomikas un drošības prasībām atbilstošiem, ar piktogrammām apzīmētiem pastāvīgi izgaismotiem slēdžiem:

15.6.1.

Speciālās zilās operatīvā transporta gaismas un skaņas signalizācijas ieslēgšanai un izslēgšanai;

15.6.2.

Ārējās sānu un aizmugurējās darba gaismas ieslēgšanai un izslēgšanai;

15.7.

Diviem drēbju pakaramiem;

15.8.

Pārnēsājamu prožektoru, kas aprīkots ar lāzera klases starojuma gaismas diodi (vai vairākām diodēm), kas nodrošina ilglaicīgu darbību (ne mazāk kā 5 stundas bez

atkārtotas uzlādes), ne smagāku par 0,7 kg (nulle komats septiņi kilogrami), ne lielāku par 300 x 75 x 75mm, aprīkotu ar ātras uzlādes daudzkārtēji uzlādējamu litija jonu akumulatoru (komplektā ar lādētāju)

15.9.

4,0 kg pulvera ugunsdzēšamo aparātu

15.10.

Ceļu ambulances kabīnē ir jābūt izveidotam pieslēgumam un paredzētai brīvai vietai BDN kompleksa pieslēgšanai un tā elementu uzstādīšanai, lai pēc Ceļu ambulances piegādes Pasūtītājs varētu uzstādīt un pieslēgt BDN kompleksu

15.10.1.

Pretendentam jānodrošina BDN kompleksa =12V barošanas pieslēgumu caur atsevišķu 20A drošinātāju, kā arī antenas uzstādīšanu uz Ceļu ambulances jumta Nepieciešamo antenu un to kabeļu piegādi nodrošina NMP dienests, to uzstādīšanu veic Izpildītājs par saviem līdzekļiem BDN kompleksa komponentes un to uzstādīšana nav jānodrošina Pretendentam šī iepirkuma ietvaros

15.10.2.

Pretendentam, plānojot un veicot Ceļu ambulances aprīkošanu, jāparedz ātras uzstādīšanas iespējas BDN kompleksa sastāvdaļām:

15.10.2.1.

centrālais vadības bloks - Ceļu ambulances kabīnē;

15.10.2.2.

transportlīdzekļa vadītāja termināls - Ceļu ambulances kabīnē, pārskatāms no vadītāja vietas;

15.10.2.3.

priekšējā video ieraksta kamera, kas veic video ierakstus transportlīdzekļa kustības virzienā - Ceļu ambulances kabīnē uz priekšējā paneļa;

15.10.2.4.

pacientu nodalījuma video ieraksta kamera, kas veic video ierakstus pacienta nodalījumā - pie griestiem pacientu nodalījuma aizmugurējā daļā;

13.10.2.6.

alkohola kontroles mērierīce - pacientu nodalījumā pie kreisās sienas;

15.10.3.

BDN kompleksa elementu izvietojums Pasūtījuma izpildes laikā tiek precizēts un saskaņots.

15.10.4.

Pasūtījuma izpildes laikā Piegādātājs sadarbojas ar NMP dienestu un BDN kompleksa uzturētāju par BDN kompleksa

komponenšu un to instalācijas izvietošanu, uzstādīšanu un pieslēgšanu Ceļu ambulancē, lai nodrošinātu ergonomisku BDN kompleksa lietošanu un ātru komponenšu nomaiņu to bojājumu gadījumā

Piedāvājumā jāiekļauj visas ar BDN kompleksa pieslēgšanu un aktivizēšanu Ceļu ambulancē (vadības bloku programmēšanu) saistītās izmaksas

15.11.

Ceļu ambulances kabīnē aiz autovadītāja sēdekļa uz starpsienas ir jābūt vietai mobilajai rācijai „Motorola", skaļrunim un mikrofonam, to stiprinājuma kronšteiniem, kā arī antenai uz Ceļu ambulances jumta. Nepieciešamo pieslēguma vadu un antenu piegādi nodrošina NMP dienests, to uzstādīšanu veic Izpildītājs par saviem līdzekļiem.

Rācijas izvietošanai paredzētajai vietai jābūt tādai, lai nodrošinātu ergonomisku rācijas lietošanu. Pretendentam jānodrošina:

15.11.1.

rācijas =12V barošanas pieslēgumu caur atsevišķu 20A drošinātāju

15.11.2.

rācijas antenas un pieslēguma kabeļa uzstādīšanu

15.12.

Ceļu ambulancei jābūt aprīkotai ar radiouztvērēju, kas nodrošina vismaz FM viļņu uztveršanu

16.

Ceļu ambulances pacientu nodalījums

16.1.

Vispārīgas prasības Ceļu ambulances pacientu nodalījumam:

16.1.1.

Pacientu nodalījumam ir jābūt projektētam un uzbūvētam tā, lai saskaņā ar standarta LVS EN 1789+A2:2015 punkta 4.5.2.3. prasībām Pacientu nodalījumā Galveno nestuvju galvgalī un nestuvju 1250 mm augšējās daļas garumā tiktu nodrošināts nepieciešamais pacienta ārstēšanas laukums („ergonomic space") ar diviem sēdekļiem medicīniskajam personālam, ergonomiski izvietotām medicīniskām iekārtām,

aparatūru, aprīkojumu un medicīniskiem materiāliem saskaņā ar Ministru Kabineta 2009.gada 20.janvāra noteikumiem Nr.60 „Noteikumi par obligātajām prasībām, ārstniecības iestādēm un to struktūrvienībām".

16.1.2.

Pilnībā aprīkota pacientu nodalījuma iekšpusei ir jābūt izveidotai tā, lai līdz minimumam samazinātu traumu risku.

16.1.3.

Ceļu ambulancē nedrīkst būt priekšmeti ar asiem stūriem, asām malām vai elementiem, kas citādi apdraud personu drošību.

16.1.3.1.

Pacientu nodalījuma sienu, griestu, starpsienas un durvju apdares paneļiem un skapīšiem jābūt ar gludu ārējo virsmu baltā krāsā, noapaļotām malām, traumu bīstamās vietās - polsterētām.

16.1.3.2.

Sēdekļiem, apdares paneļu dekoratīvajām uzlikām un energoslāpējošajiem polsterējumiem, grīdas segumam ir jābūt pelēcīgi zaļā krāsā.

16.1.4.

Grīdas izveidojumam jāļauj šķidrumiem brīvi aizplūst. Grīdas pārsegumam jābūt izturīgam un viegli tīrāmam, neslīdošam - arī ja tas ir mitrs.

Grīdas un sienu salaiduma vietām jābūt ar 50 - 100 mm grīdas pārklājuma materiāla pāreju uz sienas, pārejai jābūt noapaļotai, bez asiem stūriem, blīvētai tā, lai šķidrums nevarētu caurplūst.

Pacientu nodalījuma kreisajā pusē, uz priekšu no horizontālā skapja grīdai ir jābūt izveidotai ar nelielu (30 - 50mm) paaugstinājumu, lai novērstu ūdens un netīrumu nokļūšanu uz aprīkojuma.

16.1.5.

Ceļu ambulances pacientu nodalījumam jābūt aprīkotam ar atbalstīšanās ierīcēm - pieturstieņiem:

16.1.5.1.

horizontāli - pie kreisās puses augšējās daļas nodalījumiem;

16.1.5.2.

horizontāli - zem labās puses augšējās daļas nodalījumiem ar turpinājumu vertikāli uz leju gar labās puses sānu slīddurvju atveres aizmugurējo daļu;

16.1.5.3.

vertikāli - pie sānu slīddurvju atveres priekšējās daļas;

16.1.5.4.

vertikāli - pie aizmugurējo durvju atveres tās labajā pusē.

16.2.

Ceļu ambulances pacientu nodalījumam jābūt aprīkotam ar logiem:

16.2.1.

Labās puses slīddurvīs ar daļēji atveramu un aizvērtā un atvērtā stāvoklī droši fiksējamu stiklu

16.2.2.

Labajā pusē aiz slīddurvīm, izgatavotam no selektīvā stikla paketes

16.2.3.

Aizmugures durvju abās vērtnēs, siltinot stiklojumu, ievietojot tā iekšpusē selektīvā stikla paketes

16.2.4.

Pacientu nodalījuma ārējo logu stiklu apakšējai daļai 2/3 no kopējā stikla augstuma ir jābūt pārklātai ar necaurredzamu, gaismu caurlaižošu uzlīmējamu materiālu

16.2.5.

Visiem Ceļu ambulances logiem ir jābūt izgatavotiem no materiāla, kas atbilst Direktīvas 92/22/EC prasībām

16.2.6.

Ceļu ambulances ekspluatācijas piederumi (rezerves ritenis, domkrats, instrumenti u.c.) nedrīkst atrasties pacientu nodalījuma iekšpusē

16.3.

Pacientu nodalījumā ir jābūt ierīkotai stacionārai skābekļa sistēmai, kas sastāv no:

diviem 10 litru AGA tipa apmaināmiem skābekļa baloniem

vai viena 15 litru AGA tipa apmaināma skābekļa balona

un reduktora, augstspiediena caurulēm, kas savieno reduktoru ar skābekļa izvadiem, trīs skābekļa izvadiem, diviem plūsmas mērītājiem un viena mitrinātājtrauka.

Skābekļa baloni neietilpst Ceļu ambulances komplektācijā.

16.3.1.

Pacientu nodalījuma labās puses aizmugurējā stūrī ir jābūt vietai un atbilstošiem stiprinājumiem, izmantojot uz pacientu

nodalījuma labas puses sienas izvietotos nesošos profilus, divu 10 litru (vai viena 15 litru) AGA tipa apmainamo skabekļa balonu izvietošanai.

Skabekļa sistēmai ir jabūt aprīkotai ar reduktoru. Reduktoram ir jabūt:

16.3.1.1.

Saderīgam ar skabekļa balonu vītni, kuras parametri ir - vītnes arējais diametrs 21,8 mm, vītnes solis 1,8 mm (1/14'')

16.3.1.2.

Ar fiksētu darba spiedienu 4 - 6 bar, maksimalo plūsmas apjomu līdz 15 l/min

16.3.1.3.

Aprīkotam ar manometru (0 - 300 bar)

16.3.1.4.

Tieši savienojamam ar skabekļa balonu

16.3.1.5.

Savienojamam ar balonu tikai ar roku spēku, neizmantojot instrumentus

16.3.1.6.

Pievienotam Ceļu ambulances stacionarajai skabekļa iekartai ar lokanu 6 mm diametra augstspiediena cauruli, kas atbilst standarta LVS EN ISO 7396-1:2007 noteiktajam prasībam, izmantojot atro savienojumu

16.3.2.

Pie kreisas sienas, uz augšējo profilu para nostiprinata unificēta paneļa, ir jabūt vismaz divam AGA tipa atra savienojuma skabekļa ligzdam (rozetēm), no kuram viena ir aprīkota ar skabekļa plūsmas regulatoru, pie kura ar atro savienojumu ir piestiprinats mitrinašanas trauks ar tilpumu robežas no 200ml līdz 220 ml

16.3.3.

Skabekļa izvadam griestos virs nestuvēm jabūt aprīkotam ar plūsmas regulatoru, pie kura nepieciešamības gadījuma ar atro savienojumu var piestiprinat mitrinašanas trauku

16.3.4.

Plūsmas mērīšanas ierīcēm janodrošina brīvu (bezpakapju) plūsmas regulaciju intervala no 0 līdz 15 litriem minūtē un tas vizualo kontroli

16.3.5.

Plūsmas mērīšanas ierīcēm un spiediena regulatoriem jaatbilst standartu EN ISO 10524-1:2006 vai EN ISO 10524-3:2006 noteiktajam prasībam

16.3.6.

Plūsmas mērīšanas ierīču savienojumiem ar gala izeju jaatbilst standarta LVS EN ISO 15002:2008 prasībam

16.3.7.

Gazes cauruļu sistēmai jāiztur spiediens 1 000kPa, kas ir dubults maksimālais darba spiediens 500kPa, atbilstoši standartam LVS EN 1789+A2:2015

16.4.

Pacientu nodalījuma kreisās puses sienai ir jābūt izveidotai kā Ceļu ambulances aprīkojumu nesošam elementam bez logiem:

16.4.1.

1300 - 1400 mm augstumā no grīdas, visā sienas garumā, ir jābūt 200 - 250 mm augstam un 250 - 300 mm dziļam nodalījumam ar caurredzamām bīdāmām durtiņām visā nodalījuma garumā. Nodalījumam visā tā garumā ir jābūt aprīkotam ar viegli ieliekamiem un izņemamiem caurspīdīgiem konteinertipa ieliktņiem, kuru nodalījumu platums 100 - 200 mm.

Konteineriem nodalījumā ir jābūt izvietotiem un fiksētiem virzienā ar atveri pret durtiņām, viegli ieliekamiem un viegli izņemamiem.

Konteineru izveidojums un izvietojums pasūtījuma izpildes laikā tiek saskaņots ar NMP dienestu.

16.4.2.

Aiz nodalījuma ar bīdāmām durtiņām, visā sienas garumā, ir jābūt izveidotiem diviem kanāliem: vienam - elektroinstalācijas, otram - skābekļa instalācijas vadu izvietošanai.

Kanāliem virzienā uz leju ir jābūt izveidotiem tā, ka ir iespējams mainīt instalācijas izvadīšanas vietu visā kanālu garumā.

Kanālos izvietotajiem elektroinstalācijas un skābekļa instalācijas vadiem jābūt ar pietiekamu garuma rezervi.

16.4.3.

Sienas augšējā daļā, virs nodalījuma ar bīdāmām durtiņām un instalāciju kanāliem visā sienas garumā, ir jābūt nodalījumam, kura priekšējā daļa - visā garumā no Vakuuma matrača nodalījuma līdz starpsienai ir atverama, aprīkota ar vienām durtiņām.

Nodalījuma aizmugures daļā ir jābūt atverei virzienā pret Vakuuma matrača nodalījumu. Atveres izveidojums

Pasūtījuma izpildes laikā tiek saskaņots ar NMP dienestu.

16.4.3.1.

Durtiņām ir jābūt atveramām uz augšu, atvērtā stāvoklī pašfiksējošām.

Durtiņām ir jāatveras automātiski, nospiežot to atvēršanas pogu, kā arī jābūt nodrošinātām pret pašatvēršanos.

16.4.3.2.

Nodalījumam, tā atveramajā daļā, ir jābūt aprīkotam ar caurspīdīgiem konteinertipa ieliktņiem. Konteinertipa ieliktņiem nodalījumā ir jābūt izvietotiem ar atveri pret durtiņām, viegli ieliekamiem un viegli izņemamiem, durtiņas aizverot - droši fiksētiem. Nodalījumam ir jābūt nokomplektētam ar 6 konteinertipa ieliktņiem, kuru izveidojums un izvietojums pasūtījuma izpildes laikā tiek saskaņots ar NMP dienestu.

16.4.4.

Ceļu ambulances aizmugures daļā pie sienas (ap kreisā aizmugurējā riteņa arku) ir jābūt izveidotam iebūvētam ~ 800 mm augstam ~1000 - 1300 mm platam horizontālam skapim, kura augšējā horizontālā virsma izveidota ar nelielu atmali, bet sānu augšējā daļa izveidota ar atvāžamu vāku visā skapja platumā. Skapja izveidojums pasūtījuma izpildes laikā tiek saskaņots ar NMP dienestu.

16.4.5.

Brīvajā Ceļu ambulances kreisās puses sienas daļā jābūt izveidotiem stiprinājumiem ātrai, variējamai medicīniskās un citas aparatūras, iekārtu un aprīkojuma izvietošanai un stiprināšanai, ar iespēju ātri nomainīt dažādu veidu un modeļu aprīkojumu un iekārtas.

Par stiprinājumiem jāizmanto divus pārus horizontāli izvietotus, paralēlus, katrā pārī 515 mm attālumā starp to garenasīm, pie sienas piestiprinātus, speciālus, slodzi nesošus profilus (ar stiprinājuma elementu ievietošanas ligzdām 1 collas (25,4 mm) attālumā visā profila garumā) saskaņā ar standartu LVS EN 1789+A2:2015, kā arī standartu LVS EN ISO 19054:2006 (Medicīnisko iekārtu balstes sliežsistēmas).

Augšējais profilu pāris - izvietots visā kreisās sienas garumā zem instalāciju kanāliem.

Apakšējais profilu pāris - izvietots kreisās sienas apakšējā daļā no horizontālā skapja līdz starpsienai un uz aizmuguri no horizontālā skapja

Attālumam 515 mm starp paralēlo profilu asīm pārī ir jānodrošina unifikāciju ar NMP dienesta īpašumā esošajām Ceļu ambulancēm, kas izgatavotas sākot no 2012.gada.

16.4.5.1.

Precīzs zemāk minētā aprīkojuma novietojums tiek saskaņots līguma izpildes laikā.

Uz slodzi nesošajiem paralēlajiem profiliem paredzēts stiprināt:

16.4.5.1.1.

Kronšteinu perfuzoru Braun Compact stiprināšanai Kronšteinam jābūt iekļautam komplektācijā

16.4.5.1.2.

Atkritumu tvertni ar divām atsevišķām daļām (5-7 litri katrai daļai), aprīkotu ar atveramu vāku un stiprinājumu maināmiem, vienreizējas lietošanas atkritumu maisiem katrai daļai.

Atkritumu tvertnei, tās stiprinājumam ir jābūt iekļautiem komplektācijā, jāatbilst LVS EN 1789+A2:2015 drošības prasībām

Atkritumu tvertnes izveidojumu un izvietojumu pasūtījuma izpildes laikā saskaņo ar NMP dienestu

16.4.5.1.3.

Septiņiem (7) unificētajiem paneļiem un to stiprinājumiem jābūt iekļautiem Ceļu ambulances komplektācijā. Uz unificētajiem paneļiem paredzēts nostiprināt dažādu aprīkojumu.

16.4.5.1.4.

Standartam LVS EN 1789+A2:2015 atbilstošu kronšteinu defibrilatora Lifepak 12 un Lifepak 15 stiprināšanai. Kronšteinam jābūt iekļautam Ceļu ambulances komplektācijā. Kronšteinam vietās, kurās tas saskaras ar defibrilatora korpusu un rokturi, jābūt pārklātam ar berzi mīkstinošiem materiāliem. Defibrilatora Lifepak 12 un Lifepak 15 augstumu starpības izlīdzināšanai nepieciešama porainas gumijas starplika Kronšteinu paredzēts stiprināt pie atsevišķa unificētā paneļa

16.4.5.1.5.

Plaušu mākslīgās ventilācijas iekārtu Piem., Oxylog 3000,

Hamilton T1 vai Medumat Transport

Iekārtai nav jābūt iekļautai komplektācijā

Iekārtu paredzēts stiprināt uz atsevišķa unificētā paneļa

16.4.5.1.6.

Elektrisko vakuumsūkni Piem., LSU 4000 vai Accuvac

Iekārtai nav jābūt iekļautai komplektācijā

Iekārtu paredzēts stiprināt uz atsevišķa unificētā paneļa

16.4.5.1.7.

Unificētais panelis, uz kura nostiprināti: Divi ātrā savienojuma skābekļa izvadi, no kuriem viens aprīkots ar skābekļa plūsmas regulatoru, pie kura ar ātro savienojumu pievienots 200 ml tilpuma mitrinātāja trauks ar tilpumu 200 - 220 ml;

Divas ~230V kontaktligzdas ārējam ~230V pieslēgumam, divas ~230V kontaktligzdas Ceļu ambulances iekšējam ~230V tīklam un sešas =12V kontaktligzdas. Skābekļa izvadiem, ~230V un =12V kontaktligzdām ir jābūt savienotiem ar attiecīgo sistēmu instalācijām. Elektrības un skābekļa instalācijas kanālos ir jābūt pietiekamai skābekļa un elektroinstalācijas vadu rezervei. Vadu izvadiem no kanāliem ir jābūt izveidotiem tā, lai nodrošinātu variējamu paneļa izvietojumu. Precīzs paneļa izveidojums un izvietojums līguma izpildes laikā tiek saskaņots ar NMP dienestu.

16.4.5.1.8.

Vertikāli 600-650 mm augsti un 200-500 mm plati trīs pie pacientu nodalījuma kreisās sienas ergonomiski sniedzamās vietās izvietoti, pie slodzi nesošajiem profiliem stiprināti, konteineri nesterilu cimdu, salvešu un citu NMP brigādes darbam pie pacienta nepieciešamu materiālu glabāšanai. Ir jābūt nodrošinātai iespējai:

materiālus konteineros glabāt oriģinālos iesaiņojumos;

atsevišķus materiālus, piemēram - cimdus, salvetes u.c. paņemt bez konteinera atvēršanas.

Konteineru izmēri un izveidojums pasūtījuma izpildes laikā tiek saskaņoti ar NMP dienestu.

16.4.5.1.9.

Jābūt vietai un atbilstošiem stiprinājumiem aukstuma

konteinera (ledusskapja) stiprināšanai pie horizontālajiem profiliem, izmantojot ātrās fiksācijas jostas un gredzenus. Aukstuma konteiners un tā izvietojums līguma izpildes laikā tiek saskaņots ar NMP dienestu.

Aukstuma konteineram (ledusskapim) jābūt iekļautam Ceļu ambulances komplektācijā.

16.4.5.1.9.1.

Aukstuma konteineram (ledusskapim) jāatbilst šādām prasībām:

16.4.5.1.9.2.

Ietilpība 5-7 litri

16.4.5.1.9.3.

=12 V un ~230 V barošana

16.4.5.1.9.4.

maksimālā jauda līdz 50 W

16.4.5.1.9.5.

Darbības princips: termoelektriskais

16.4.5.1.9.6.

Temperatūras diapazons: ar iespēju uzturēt iekšējo temperatūru vismaz par 150C zemāku salīdzinot ar apkārtējo vidi

16.4.5.1.10.

Jābūt vietai un atbilstošiem stiprinājumiem Krāmera šinu komplekta novietošanai un stiprināšanai. Pasūtījuma izpildes laikā šinu izvietojums un stiprināšana tiek saskaņota ar NMP dienestu.

Krāmera šinu komplekts neietilpst Ceļu ambulances komplektācijā; stiprinājumi ietilpst komplektācijā.

16.4.5.1.11.

Jābūt vietai un atbilstošiem stiprinājumiem Trakcijas šinu novietošanai un stiprināšanai.

Pasūtījuma izpildes laikā šinu izvietojums un stiprināšana tiek saskaņota ar NMP dienestu.

Trakcijas šinas neietilpst Ceļu ambulances komplektācijā; stiprinājumi ietilpst komplektācijā.

16.5.

Pacientu nodalījuma priekšējā daļa:

16.5.1.

Virs autovadītāja kabīnes ir jābūt nodalījumam ar iespējami augstu atveri no pacientu nodalījuma puses, ar necaurspīdīgu, uz augšu paceļamu, atvērtā stāvoklī fiksējamu lūku, aprīkotu ar drošības prasībām atbilstošu atslēgu ar slēdzeni.

16.5.2.

Pie pacientu nodalījuma starpsienas, tās labajā pusē ir:

16.5.2.1.

Viens atlokāms vertikāli pārbīdāms plaukts NMP brigādes Reanimācijas / Medikamentu somas 520 x 490 x 210 mm (somas svars ~ 12 kg) novietošanai un fiksācijai. Plauktam ir jābūt izveidotam tā, ka:

savāztā (transporta) stāvokli tas nodrošina somas vertikālu fiksāciju pie sienas bez papildus fiksācijas elementiem;

atvāztā stāvokli tas nodrošina iespēju brīvi paņemt somu un izmantot to darbā pie pacienta ārpus Ceļu ambulances;

atvāztā - horizontālā stāvokli plaukts ir kā galdiņš, uz kura Ceļu ambulances pacientu nodalījuma „ergonomic space" ietvaros blakus nestuvju galvgalī izvietotajam sēdeklim, izvietojas atvērta soma, tādējādi nodrošinot NMP brigādei iespēju ērti izmantot somā izvietoto medicīnisko ekipējumu darbā pie pacienta Ceļu ambulancē.

Reanimācijas/Medikamentu soma neietilpst Ceļu ambulances komplektācijā. Pretendentam Pasūtījuma izpildes laikā būs pieejams somas paraugs.

16.5.2.2.

Divi 330 x 450 mm atlokāmi plaukti NMP brigādes pārnēsājamā inventāra (inventāra svars ~ 10 kg) izvietošanai. Katram no šiem diviem plauktiem jābūt aprīkotiem ar regulējamu četru punktu jostu sistēmu (X veida), kas aprīkota ar vienu drošības prasībām atbilstošu fiksatoru un katrā no četriem fiksācijas punktiem jābūt slodzi nesošajiem paralēlajiem profiliem atbilstošiem ātrās fiksācijas gredzeniem.

16.5.2.3.

Plauktiem jābūt maināma augstuma, stiprinātiem pie starpsienas tās labajā pusē pie 1500 - 1600 mm gariem, vertikāli 352 mm attālumā mērot starp stiprinājuma asīm paralēli novietotiem, slodzi nesošiem profiliem (ar stiprinājuma elementu ievietošanas ligzdām 1 collas (25,4 mm) attālumā visa profila garumā) saskaņā ar standartu LVS EN 1789+A2:2015, kā arī standartu LVS EN ISO 19054:2006 (Medicīnisko iekārtu balstes sliežsistēmas).

16.5.2.4.

Tehniskās specifikācijas p.p. 16.5.2.1. un 16.5.2.2. plauktu izveidojums un izvietojums Pasūtījuma izpildes laikā tiek

saskaņots ar NMP dienestu.

16.5.2.5.

Pacientu nodalījuma starpsiena, tas labas puses apakšēja daļa ir jabūt pacientu nodalījuma sildītajam, kas darbojas izmantojot Ceļu ambulances motora dzesēšanas sistēmas siltumu, aprīkotam ar silta gaisa izvadu paralēli pacientu nodalījuma grīdai virziena uz pacientu nodalījuma slīddurvīm.

16.5.3.

Pie pacientu nodalījuma starpsienas ir jabūt izvietotam un nostiprinatam 2 kg ogļskabas gazes ugunsdzēšamajam aparatam

16.6.

Pacientu nodalījuma labās puses siena:

16.6.1.

Sienas augšēja daļa, virs sanu loga, ir jabūt nodalījumam, kura priekšēja daļa - visa garuma uz priekšu no Vakuuma matrača nodalījuma, ir atverama, aprīkota ar vienam durtiņam.

16.6.1.1.

Durtiņam ir jabūt atveramam uz augšu, atvērta stavoklī pašfiksējošam.

Durtiņam ir jaatveras automatiski, nospiežot to atvēršanas pogu, ka arī jabūt nodrošinatam pret pašatvēršanos.

16.6.1.2.

Nodalījumam, ta atveramaja daļa, ir jabūt aprīkotam ar caurspīdīgiem konteinertipa ieliktņiem. Konteinertipa ieliktņiem nodalījuma ir jabūt izvietotiem ar atveri pret durtiņam, viegli ieliekamiem un viegli izņemamiem, durtiņas aizverot - droši fiksētiem. Nodalījumam ir jabūt nokomplektētam ar 4 konteinertipa ieliktņiem, kuru izveidojums un izvietojums pasūtījuma izpildes laika tiek saskaņots ar NMP dienestu. Nodalījuma aizmugurēja daļa ir jabūt atverei virziena pret Vakuuma matrača nodalījumu. Atveres izveidojums Pasūtījuma izpildes laika tiek saskaņots ar NMP dienestu.

16.6.2.

Sienas daļai zem sanu loga līmeņa visa tas garuma ir jabūt aprīkotai ar vienu pari horizontalu slodzi nesošu profilu (ar stiprinajuma elementu ievietošanas ligzdam 1 collas (25,4 mm) attaluma visa profila garuma) saskaņa ar standartu LVS

EN 1789+A2:2015, kā arī ar standartu LVS EN ISO 19054:2006 (Medicīnisko iekārtu balstes sliežsistēmas). Profilu izvietojums un to izmantojums Ceļu ambulances aprīkojuma stiprināšanai tiek precizēts un saskaņots Pasūtījuma izpildes laikā.

16.6.3.

Pie sienas aiz slīddurvīm ir jābūt 330 x 450 mm atlokāmam plauktam, stiprinātam pie horizontālajiem slodzi nesošajiem profiliem. Plauktam ir jābūt ar 5 mm atmali.

16.6.3.

Sienas apakšējā daļā aiz sānu slīddurvīm pie pacientu nodalījuma labās puses sienas iepretī galveno nestuvju vidusdaļai ir jābūt izvietotam vienam atvāžamam/pagriežamam sēdeklim.

Sēdekļa izveidojums un izvietojums Pasūtījuma izpildes laikā tiek saskaņots ar NMP dienestu. Atvāžamajam/pagriežamajam sēdeklim ir jābūt:

16.6.3.1.

Aprīkotam ar regulējamu atzveltni, galvas un roku balstiem

16.6.3.2.

Sēdeklim ir jābūt ar fiksāciju savāztā, pie sienas piegrieztā stāvoklī

16.6.3.3.

Savāztā un pie sienas piegrieztā stāvoklī sēdeklim ir jābūt Ceļu ambulances aizmugurējā labā riteņa arkas gabarītos, nodrošinot brīvu pieeju pie galvenajām nestuvēm.

16.6.3.4.

Atvāztā stāvoklī sēdeklim ir jābūt ar fiksāciju, kas nodrošina iespēju sēdēt virzienā pret nestuvēm, nodrošinot sēdošajam iespēju veikt manipulācijas pie pacienta, kā arī iespēju izmantot sēdekli medikamentu somas vai cita medicīniskā aprīkojuma uzlikšanai

16.6.3.5.

Atvāztā stāvoklī sēdeklim ir jābūt ar fiksāciju, kas nodrošina iespēju sēdēt braukšanas virzienā

16.6.3.6.

Aprīkotam ar četru punktu drošības jostu sistēmu

16.6.3.7.

Atbilstošam standartam LVS EN 1789+A2:2015

16.6.4.

Sienas apakšējā daļā - no sānu slīddurvju atveres līdz aizmugurējo durvju atverei, aptverot Ceļu ambulances aizmugurējā labā riteņa arku, ir jābūt izveidotam horizontālam tuneļveida pacēlumam

16.6.5.

Pacēluma priekšējā daļā ir jābūt nodalījumam infūzo šķīdumu glabāšanai - apsildāmam, aprīkotam ar termoregulatoru

16.6.6.

Pacēluma aizmugurējā daļā aiz Ceļu ambulances labā aizmugures riteņa arkas ir jābūt izvietotam autonomajam sildītājam, darbināmam ar motora degvielu. Siltā gaisa plūsmai ir jābūt novadītai paralēli pacientu nodalījuma grīdai aizmugurējo durvju virzienā

16.6.7.

Uz pacēluma, tā vidusdaļā, tiek izvietots un nostiprināts atvāžamais/pagriežamais sēdeklis

16.7.

Pacientu nodalījuma griesti:

16.7.1.

Pacientu nodalījuma griestu aizmugurējā daļā ir jābūt atveramam nodalījumam, kurā var izvietot:

Vakuuma matraci, ievietotu somā, komplektā ar sūkni,

Īso mugurkaula fiksācijas dēli (SED). Nodalījumam, tā priekšējā daļā ir jābūt atvāžamam uz leju - ātrai, ērtai Vakuuma matrača un Īsā mugurkaula dēļa (SED) ievietošanai un izņemšanai, aizvērtā stāvoklī droši fiksētam ar atbilstošām, ilgizturīgām atslēgām.

Nodalījumam ir jābūt izveidotam kā vienotam elementam kopēji ar kreisās un labās puses augšējiem skapīšiem. Nodalījuma atvēršanai un aizvēršanai ir jābūt ar minimālu fizisku piepūli.

Nodalījumam ir jābūt ar noapaļotām ārējām virsmām un energoslāpējošu apdari.

Par pamatu nodalījuma izmēriem var izmantot šobrīd NMP dienesta brigāžu ekipējumā esošā vakuuma matrača Orange All-in-One un Īsā mugurkaula fiksācijas dēļa (SED) izmērus

16.7.2.

Griestos virs nestuvēm ir jābūt izvietotiem:

16.7.2.1.

Pacientu nodalījuma apgaismojumam

16.7.2.2.

Atveramam nodalījumam ar:

16.7.2.2.1.

infūziju turētājiem (kopējā nestspēja ne mazāka par 5 kg)

16.7.2.2.2.

Ceļu ambulances stacionārās skābekļa sistēmas skābekļa izvadu, aprīkotam ar skābekļa plūsmas regulatoru, pie kura ar

ātro savienojumu iespējams pievienot mitrinātāju

16.7.2.3.

Pacientu nodalījuma kondicioniera gaisa izvadiem, kas nodrošina gaisa cirkulāciju nestuvju virzienā

16.7.3.

Pacientu nodalījuma griestos ir jābūt avārijas izejas lūkai, nodrošinātai ar labu siltumizolāciju, necaurspīdīgai, avārijas gadījumā atveramai gan no pacientu nodalījuma puses, gan ārpuses

Lūkas izveidojumu un novietojumu saskaņo ar NMP dienestu pasūtījuma izpildes laikā

16.8.

Pacientu nodalījuma grīda:

16.8.1.

Ceļu ambulancei ir jābūt aprīkotai ar Galvenajām nestuvēm, atbilstošām LVS EN 1789+A2:2015, LVS EN 1865:2011 prasībām.

Galvenās nestuves, elementi to ielādēšanai/izlādēšanai no Ceļu ambulances caur aizmugurējo durvju atveri, fiksācijas elementi Ceļu ambulancē ietilpst Ceļu ambulances komplektācijā.

Nestuvēm ir jābūt novietotām un nostiprinātām Ceļu ambulances pacientu nodalījuma vidus daļas kreisajā pusē uz grīdas, paralēli Ceļu ambulances garenasij. Nestuvēm ir jābūt fiksētām ar elementiem, atbilstošiem LVS EN 1789+A2:2015 prasībām.

Piedāvājumā ir jābūt norādītiem datiem par piedāvājamām Galvenajām nestuvēm - marka, modelis, izcelsme. Pirms Ceļu ambulances piegādes līguma slēgšanas Pretendentam - Konkursa uzvarētājam ir jānodod NMP dienestam vienas piedāvājamās Galvenās nestuves komplektā ar aprīkojumu, fiksācijas mezgliem, Galveno nestuvju tehnisko dokumentāciju un dokumentāciju to atbilstības pārbaudei.

Galveno nestuvju un to fiksācijas elementu izvietojums Pasūtījuma izpildes laikā tiek saskaņots ar NMP dienestu.

16.8.1.1.

Galvenajām nestuvēm ir jānodrošina:

16.8.1.1.1.

iespējas pārvietot un transportēt pacientu guļus stāvoklī;

16.8.1.1.2.

pacelt pacienta ķermeņa augšdaļu sēdus un pussēdus stāvoklī, ne mazāk kā 75°;

16.8.1.1.3.

pacelt pacienta nestuvju kājgali ne mazāk kā 30°, t.sk. nodrošināt funkciju saliekt kājas ceļgalos;

16.8.1.1.4.

novietot Ceļu ambulancē un pārvietot ārpus tās pacientu šoka un komforta pozīcijā;

16.8.1.1.5.

nepieciešamības gadījumā NMP brigādes personālam piekļūt pie pacientu nodalījumā uz Galvenajām nestuvēm guloša pacienta no abām pusēm.

16.8.1.2.

Galvenajām nestuvēm jābūt monobloka tipa, aprīkotām ar:

16.8.1..2.1.

viengabala nestuvju matraci un pagalvi;

pagalvis var būt atsevišķi piestiprināms nestuvju matracim;

16.8.1.2.2.

riteņu bremzēm;

16.8.1.2.3.

četru punktu drošības jostu sistēmu pacienta ķermeņa augšdaļai un divām jostām pacienta ķermeņa lejasdaļai;

16.8.1.2.4.

paceļamiem sānu balstiem;

18.5.1.2.5.

infūziju šķidrumu turētāju, kas integrēts nestuvju rāmī, ir paceļams, nolaižams un teleskopiski izvelkams;

16.8.1.2.6.

nestuvju rāmi, kurā ievietots un glabājas transporta stāvoklī Garais mugurkaula imobilizācijas dēlis, komplektā ar siksnām pacienta stiprināšanai un galvas balstam (bez paša galvas balsta)

16.8.1.3.

Galvenajām nestuvēm ir jābūt ar šādiem parametriem:

16.8.1.3.1.

pieļaujamā slodze ne mazāka par 250 kg;

16.8.1.3.2.

garums 1950 - 1970 mm;

16.8.1.3.3.

platums 550 - 560 mm;

16.8.1.3.4.

nestuvju virsmas augstums no Ceļu ambulances grīdas 500 - 650 mm;

16.8.1.3.5.

aprīkotām ar ap vertikālu asi 360° grozāmiem visiem četriem nestuvju riteņiem, ar iespēju bloķēt viena nestuvju gala riteņu pāri braukšanai nestuvju garenass virzienā;

16.8.1.3.6.

lai nestuves bez grūtībām varētu pārvietot gan pa līdzenām

virsmām, gan grants/zemes seguma virsmām - riteņiem ir jābūt diametrā ne mazākiem par 200-220 mm, platumā ne mazākiem par 50 mm;

nodrošinātām ar „roll-in" funkciju iekraušanai un fiksēšanai

16.8.1.3.7.

uz Ceļu ambulances grīdas; Ceļu ambulances grīdas augstums līdz 580 mm;

16.8.1.3.8.

nestuvju svars - ne lielāks par 45 kg;

16.8.1.3.9.

nodrošināt pacienta uzņemšanu uz nestuvēm (guļus vai sēdus pozīcijā) un nocelšanas augstumu no nestuvēm, ne mazāk kā 5 horizontāli fiksētos augstumos robežās vismaz no 350 līdz 1000 mm;

nestuvju augstums var atšķirties galvgalī un kājgalī

Pacientu nodalījumā, Galveno nestuvju galvgalī ir jābūt

LVS EN 1789+A2:2015 prasībām atbilstošam sēdeklim,

16.8.3.

pagriežamam ap vertikālu asi.

Sēdekļa izveidojumu un izvietojumu Pasūtījuma izpildes laikā precizē un saskaņo ar NMP dienestu

16.8.3.1.

Sēdeklim darba stāvoklī jābūt pavērstam pret nestuvju galvgali, nodrošinot pamatfunkciju - NMP brigādes personāla darbu ar pacientu

16.8.3.2.

Ja tas ir tehniski iespējams, braukšanas režīmā jābūt iespējai nodrošināt NMP brigādes personāla sēdēšanu braukšanas virzienā

16.8.3.3.

Sēdeklim jābūt:

16.8.3.3.1.

pārbīdāmam sēdēšanas virzienā;

16.8.3.3.2.

ar regulējamu atzveltni;

16.8.3.3.3.

ar galvas balstu;

16.8.3.3.4.

paceļamiem roku balstiem;

16.8.3.3.5.

fiksējamiem sēdekļa pagrieziena stāvokļiem;

16.8.3.3.6.

aprīkotam ar četru punktu drošības jostu sistēmu.

16.8.4.

Galveno nestuvju fiksācijas elementiem uz pacientu nodalījuma grīdas un nestuvju galvgalī izvietotā sēdekļa pamatnei ir jābūt tādiem, ka:

to izveidojums neveicina netīrumu uzkrāšanos uz grīdas;

neapgrūtina pacientu nodalījuma grīdas tīrīšanu un mazgāšanu

16.9.

Pacientu nodalījuma brīvajās vietās jāizvieto:

16.9.1.

labi saskatāmu elektronisku pulksteni ar stundu, minūšu un sekunžu rādījumiem;

16.9.2.

digitālu termometru;

16.9.3.

četrus drēbju pakaramos.

16.10.

Uz aizmugurējo durvju vērtnēm:

16.10.1.

Uz aizmugurējo durvju labās puses vērtnes,

izmantojot slodzi nesošos profilus, ir jābūt nostiprinātam atbilstoši LVS EN 1789+A2:2015 prasībām salokāmam nesamajam krēslam.

Krēsla izvietojumam un stiprinājumam Pasūtījuma izpildes laikā ir jābūt saskaņotam ar NMP dienestu. Nesamais krēsls un tā stiprinājuma elementi uz aizmugurējo durvju vērtnes ietilpst Ceļu ambulances komplektācijā. Piedāvājumā ir jābūt norādītai piedāvājamā Krēsla markai, modelim, izcelsmei.

Pirms Ceļu ambulances piegādes līguma slēgšanas Pretendentam - Konkursa uzvarētājam ir jānodod NMP dienestam vienu piedāvājamo Nesamo krēslu komplektā ar aprīkojumu, Nesamā krēsla tehnisko un tā atbilstības dokumentāciju tā atbilstības pārbaudei, aprobācijai un saskaņošanai.

Nesamajam krēslam ir jāatbilst šādām prasībām:

16.10.1.1.

Jānodrošina iespēju pārvietot pacientu ārpus Ceļu ambulances sēdus stāvoklī

16.10.1.2.

Krēslam ir jābūt aprīkotam ar:

drošības prasībām atbilstošu drošības jostu sistēmu;

kāju atbalstu;

vismaz diviem riteņiem krēsla aizmugurējā daļā, kas nodrošina ērtu krēsla pārvietošanu telpās un ārpus tām;

palīgierīci krēsla ar pacientu saudzīgai transportēšanai lejup pa kāpnēm, ja tehniski iespējams - ātri noņemamu un pievienojamu;

konstruktīviem elementiem krēsla nešanai

Krēslam ir jāatbilst sekojošiem tehniskajiem parametriem:

16.10.1.3.

Darba stāvoklī:

pieļaujamā slodze ne mazāka par 180 kg;

sēdekļa dziļums ne mazāks par 400 mm;

sēdekļa platums ne mazāks par 400 mm;

svars - ne lielāks par 16 kg (kopā ar palīgierīci);

krēsla augstums ne mazāk kā 1000 mm, ja tehniski iespējams - ar izvelkamu galvas atbalstu

Savāztā stāvoklī: biezums ne lielāks par 300 mm.

16.10.2.

Uz aizmugurējo durvju kreisās puses vērtnes, izmantojot slodzi nesošos profilus, ir jābūt Ceļu ambulances komplektācijā ietilpstošam LVS EN 1789+A2:2015 prasībām atbilstošam stiprinājumam Kausveida nestuvēm. Pasūtījuma izpildes laikā kausveida nestuvju stiprinājumu izveidojums un novietojums tiek saskaņots ar NMP dienestu Kausveida nestuves neietilpst Ceļu ambulances komplektācijā

16.11.

Pacientu nodalījumam ir jābūt aprīkotam:

16.11.1.

Ar apgaismes armatūru, kas nodrošina pacientu nodalījuma un Galveno nestuvju apgaismojumu saskaņā ar LVS EN 1789+A2:2015 p.4.5.6. prasībām.

16.11.2.

Ar plafoniem, kas ieslēdzas, atverot sānu slīddurvis vai aizmugurējās durvis, ar iespēju atslēgt plafonus, izmantojot atsevišķus slēdžus

16.11.3.

Ar paneli, kurā izvietoti ar attiecīgām piktogrammām apzīmēti, pastāvīgi izgaismoti pacientu nodalījuma apgaismojuma slēdži un pacientu nodalījuma klimata

kontroles vadības bloks.

Panelim ir jābūt izvietotam pie labās puses sānu loga, tā priekšējā, augšējā stūrī.

17.

Ceļu ambulances elektromagnētiskā savietojamība:

17.1.

Ceļu ambulancei un tajā izvietotajam aprīkojumam jāatbilst standarta LVS EN 60601-1-2:2008, direktīvas 72/245/EEK un direktīvas 89/336/EEK noteiktajām prasībām elektromagnētiskajai saderībai

18.

Ceļu ambulances iekšējais trokšņu līmenis:

18.1.

Iekšējais trokšņa līmenis pilnīgi aprīkotai Ceļu ambulancei saskaņā ar LVS EN 1789+A1:2010 nedrīkst pārsniegt 70 dB(A) pie 60 km/h (vai 40% no maksimālā ātruma), vai 78dB(A) pie 120 km/h (vai 60% no maksimālā ātruma) Skaņas spiediena līmeņa novirze ir pieļaujama līdz 3dB(A)

19.

Apzīmējumi, marķēšana un lietošanas instrukcijas:

19.1.

Slēdžiem, indikatoriem un kontrolierīcēm Ceļu ambulancē ir jābūt ergonomiski izvietotiem, pastāvīgi izgaismotiem (pie ieslēgtas Ceļu ambulances dzinēja aizdedzes), viegli aizsniedzamiem un redzamiem

19.2.

Apzīmējumiem un marķējumiem jālieto SI mērvienības, standartizēti grafiskie simboli un piktogrammas

19.3.

Marķēšana un lietošanas instrukcijas ir jāizpilda atbilstoši standarta LVS EN 980:2008 un standarta LVS EN 1041:2009 prasībām

19.4.

Ceļu ambulancei un visam tajā uzstādītajam aprīkojumam ir jābūt pievienotām lietošanas un apkopes instrukcijām latviešu valodā

20.

Ceļu ambulancei jāpievieno šāda dokumentācija:

20.1.

Pilnībā aprīkotas Ceļu ambulances elektrobilance vasaras un ziemas režīmos:

20.2.1.

braucošai ceļu ambulancei;

20.2.2.

gaidīšanas režīmā esošai Ceļu ambulancei (ar izslēgtu motoru, pieslēgtai pie ~230V ārējā elektrotīkla)

20.2.

Ceļu ambulances atbilstības sertifikāts

20.3.

Ceļu ambulances elektroiekārtas shēmas un tehniskā specifikācija

20.4.

Ekspluatācijas un servisa instrukcijas

20.5.

Aprīkojuma rezerves daļu katalogs

20.6.

Dokumenti par Ceļu ambulances testēšanas rezultātu atbilstību šīs tehniskās specifikācijas prasībām

20.7.

Ceļu ambulances komplektējošo izstrādājumu dokumentācija un to garantijas dokumenti

21.

Pretendents nodrošina NMP dienesta speciālistu vismaz 8 stundu apmācību pēc ar NMP dienestu saskaņotas programmas,

Programmā jābūt iekļautai apmācībai par Ceļu ambulances konstrukciju (t.sk. vadības slēdži un to funkcijas), ekspluatāciju (t.sk. aprīkojuma funkcionalitāti), Ceļu ambulances un tās aprīkojuma tehniskajām apkopēm un remontiem

22.

Prasības Ceļu ambulances garantijai:

22.1.

Ceļu ambulances kopējai garantijai jābūt ne mazākai par diviem gadiem bez nobraukuma ierobežojuma (attiecas gan uz transportlīdzekļa šasiju, gan aprīkoto daļu, gan uzstādīto aprīkojumu)

22.2.

Ceļu ambulances virsbūves pretkorozijas garantijai pret caurrūsēšanu jābūt ne mazākai par septiņiem gadiem (ņemot vērā Latvijas klimatiskos apstākļus un ceļu kvalitāti)

22.3.

Ceļu ambulances krāsojuma garantijai jābūt ne mazākai par pieciem gadiem

23.

Ceļu ambulanču tehniskās apkopes un remonti:

23.1.

Pretendents nodrošina Ceļu ambulanču tehniskās apkopes un remontus Rīgā

23.2.

Pretendentam j ānodrošina:

23.2.1.

transportlīdzekļu pieņemšanu servisā 24 stundu laikā pēc to pieteikšanas;

reglamentēto tehnisko apkopju un neplānotu vienkāršu remontu (t.sk. garantijas remontu) veikšanu ne ilgāk kā 24 stundu laikā pēc nodošanas servisā;

sarežģītu remontu (t.sk. garantijas remontu) veikšanu 48 stundu laikā pēc nodošanas servisā, ja nepieciešams, veicot agregātu vai komplektējošo daļu nomaiņu.

Remonta saskaņošanai nepieciešamās garantijas prasību atbilstības ekspertīzes, ar to saistītās procedūras un dokumentācijas sakārtošana nedrīkst aizkavēt šajā punktā minēto prasību izpildi.

23.2.2.

Servisa darbu veicējs Ceļu ambulanču remontiem un apkopēm izmanto tikai attiecīgās markas un modeļa transportlīdzeklim paredzētās oriģinālās transportlīdzekļu rezerves daļas

23.2.3.

Servisa darbu veicējs sniedz garantijas par paveiktajiem darbiem un uzstādītajām rezerves daļām. Garantiju apmēru un ilgumu nosaka atkarībā no veicamo darbu specifikas un izmantotajiem materiāliem

23.3.

Pretendents Ceļu ambulances garantijas periodā nodrošina 24 stundu tehnisko palīdzību uz ceļa, tai skaitā, nepieciešamības gadījumā, evakuāciju līdz remonta veikšanas vietai

24.

Ceļu ambulanču piegādes nosacījumi:

24.1.

Pirmo aprīkoto Ceļu ambulanci (prototipu) Pretendents piegādā NMP dienestam saskaņošanai ne vēlāk kā četru mēnešu laikā pēc Līguma noslēgšanas. Pārējo Ceļa ambulanču aprīkošanu uzsāk tikai pēc pirmā prototipa saskaņošanas ar NMP dienestu.

24.2.

Pēc Ceļu ambulances prototipa piegādes Pretendents un NMP dienests rakstiski saskaņo iespējami precīzu aprīkojuma

izvietojumu un sastāda pārējo Ceļa ambulanču piegādes grafiku atbilstoši Līgumā noteiktajiem Ceļu ambulanču piegādes termiņiem.

*Aizpilda Pretendents, ņemot vērā tehniskās specifikācijas prasības.

Datums

2

Pretendenta paraksts:

Vārds, uzvārds:

Amats:

2 Tehnisko piedāvājumu paraksta Pretendentu pārstāvēt tiesīga persona vai pilnvarota persona (šādā gadījumā obligāti jāpievieno pilnvara).

5.pielikums atklāta konkursa ,Specializētā medicīniskā autotransporta iegāde un aprīkošana NMP dienestam"

(iepirkuma identifikācijas Nr. NMPD 2015/53)

FINANSU PIEDĀVĀJUMA (forma)

 Reģ.Nr._

Pretendents,_

Priekšmets

*Vienas vienības cena, EUR bez PVN, pie plānotā minimālā apjoma vismaz 42 (četrdesmit divi) transportlīdzekļi

Transportlīdzekļa marka un modelis:

Pilnībā aprīkota operatīvā medicīniskā transportlīdzekļa cena:

Pozīcija

*Cena EUR bez PVN

Reglamentēto tehnisko apkopju izmaksas 300 000 km darbmūža nobraukumam

Nr.p.k.

Pozīcija

*Pretendenta piedāvājums

1.

Transportlīdzekļa darbmūža ekspluatācijas izmaksas saistībā ar enerģijas patēriņu, EUR:

1.1.

Transportlīdzekļa darbmūža nobraukums, km

300 000

1.2.

Enerģijas patēriņš uz kilometru1, MJ/km

1.3.

Enerģijas izmaksas uz vienību , EUR/MJ

(Atbilstoši MK 2010.gada 21.decembra noteikumu nr.1184 9.punkta regulējumam NMP dienests izmantos piedāvājumu iesniegšanas termiņa pēdējā dienā Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā publicēto enerģijas izmaksu aprēķināšanai izmantojamo monetāro vērtību uz vienību.)

2.

Transportlīdzekļa darbmūža ekspluatācijas izmaksas saistībā ar oglekļa dioksīda emisijām, EUR

2.1.

Transportlīdzekļa darbmūža nobraukums, km

300 000

2.2.

Oglekļa dioksīda emisijas1, kg/km

2.3.

Oglekļa dioksīda emisiju izmaksas uz kilogramu3, EUR /kg

0,04 euro/kg

3.

Transportlīdzekļa darbmūža ekspluatācijas izmaksas saistībā ar slāpekļa oksīdu emisijām, EUR

3.1.

Transportlīdzekļa darbmūža nobraukums, km

300 000

3.2.

Slāpekļa oksīdu emisijas1, g/km

3.3.

Slāpekļa oksīdu emisiju izmaksas uz gramu3, EUR /g

4.

Transportlīdzekļa darbmūža ekspluatācijas izmaksas saistībā ar metānu nesaturošo ogļūdeņražu emisijām, EUR

4.1.

Transportlīdzekļa darbmūža nobraukums, km

300 000

4.2.

Metānu nesaturošo ogļūdeņražu emisijas1, g/km

4.3.

Metānu nesaturošo ogļūdeņražu emisiju izmaksas uz gramu , EUR /g

5.

Transportlīdzekļa darbmūža ekspluatācijas izmaksas saistībā ar cieto daļiņu emisijām, EUR

5.1.

Transportlīdzekļa darbmūža nobraukums, km

300 000

5.2.

Cieto daļiņu emisijas1, g/km

5.3.

Cieto daļiņu emisiju izmaksas uz gramu[3], EUR /g

Transportlīdzekļa darbmūža ekspluatācijas kopējās izmaksas, EUR

saskaņā ar Ministru kabineta 2010.gada 21.decembra noteikumu Nr.1184 „Noteikumi par transportlīdzekļu kategorijām, uz kurām iepirkumos attiecināmas īpašas prasības, un transportlīdzekļu darbmūža ekspluatācijas izmaksu aprēķināšanas metodiku" 13.punktu;

saskaņā ar Ministru kabineta 2010.gada 21.decembra noteikumu Nr.1184 „Noteikumi par transportlīdzekļu kategorijām, uz kurām iepirkumos attiecināmas īpašas prasības, un transportlīdzekļu darbmūža ekspluatācijas izmaksu aprēķināšanas metodiku" 9.punktu;

saskaņā ar Ministru kabineta 2010.gada 21.decembra noteikumu Nr.1184 „Noteikumi par transportlīdzekļu kategorijām, uz kurām iepirkumos attiecināmas īpašas prasības, un transportlīdzekļu darbmūža ekspluatācijas izmaksu aprēķināšanas metodiku" pielikuma 3.tabulu;

*Servisa pakalpojumu izmaksas:

Pozīcija

* Pretendenta piedāvājums

Servisa pakalpojumu vienas stundas izmaksas, EUR bez PVN

Atlaide rezerves daļām un ekspluatācijas materiāliem, %

* Finanšu piedāvājumā norādītās cenas nevar mainīties, ne slēdzot līgumu, ne līguma izpildes laikā.

3Pretendenta paraksts:

Vārds, uzvārds:

Amats:

6.pielikums atklata konkursa „Specializēta medicīniska autotransporta iegade un aprīkošana NMP dienestam"

(iepirkuma identifikacijas Nr. NMPD 2015/53)

Reglamenteto tehnisko apkopju izmaksu forma 300 000 km darbmuža nobraukumam    (piemērs)       

Nr. p.k.

Pakalpojumu un tam izmantoto materialu izmaksas (izmaksas norada atsevišķi) EUR bez PVN

Ražotaja noteiktie apkopju intervali, km (janorada intervali līdz 300 000 km)

Apkopes veids

Materialu izmaksas

Pakalpojuma izmaksas

Apkopes veids

Materialu izmaksas

Pakalpojuma izmaksas

u.t.t.

Izmaksas kopa:

Papildus informācija par izmaksām, materiāliem un pakalpojumiem, kas veicami tikai pie attiecīgā mezgla indikatora rādījuma (piem., bremžu uzliku vai disku nodilums u.tml.)

Nr. p.k.

Materiala cenas EUR bez PVN

Darba cena EUR bez PVN

Cena kopa EUR bez PVN

Datums

4Pretendenta paraksts:

Vards, uzvards:

Amats:

4 Finanšu piedavajumu paraksta Pretendentu parstavēt tiesīga persona vai pilnvarota persona (šada gadījuma piedavajumam obligati japievieno pilnvara)

7.pielikums atklāta konkursa

„Specializētā medicīniskā autotransporta iegāde un aprīkošana NMP dienestam"

(iepirkuma identifikācijas Nr. NMPD 2015/53) Līguma izpildes nodrošinājums - galvojums[4]

Rīga,

(Paraugs, kas aizvietojams ar oriģinālo garantiju)

2015.gada

Mēs -         (vienotais reģistrācijas numurs:           ; juridiskā adrese:

      ) (turpmāk -Banka) - esam informēti par to, ka 2015.gada

      .           starp mūsu klientu -    (vienotais reģistrācijas

numurs:     ; juridiskā adrese:        ) (turpmāk -Piegādātājs) -un

Jums -        (vienotais reģistrācijas numurs):          ; juridiskā adrese

(adrese):    ) (turpmāk -Pasūtītājs) - tiks noslēgts Līgums Nr.      par

      (turpmāk -Līgums).

Saskaņā atklātā konkursa NMPD 2015/53 „Specializētā medicīniskā autotransporta iegāde un aprīkošana NMP dienestam" Nolikuma noteikumiem Piegādātājam pirms Līguma noslēgšanas jāiesniedz Pasūtītājam no Līguma izrietošo Piegādātāja saistību izpildes garantija.

Ņemot vērā iepriekš minēto, ar šo Banka neatsaucami uzņemas pienākumu 10 (desmit) darba dienu laikā samaksāt Pasūtītājam jebkuru tā pieprasīto naudas summu, nepārsniedzot

EUR         (           ), gadījumā, ja Bankai ir iesniegts atbilstošs

Pasūtītāja parakstīts dokuments, (turpmāk -Pieprasījums), ar kuru Pasūtītājs pieprasa Bankai veikt maksājumu uz šīs garantijas pamata un kurā ietverts Pasūtītāja apgalvojums, ka Piegādātājs nav izpildījis savas saistības saskaņā ar Līgumu, norādot, kādas saistības nav izpildītas.

Mūsu garantija ir spēkā līdz visas Līgumā noteiktās Preces apjoma piegādei un Preces piegādes

Akta abpusējas parakstīšanas brīdim, t.i.,              , ieskaitot jebkuru Līguma

termiņa pagarinājumu, un izbeidzas pilnībā un automātiski, ja līdz tās beigu datumam mēs neesam saņēmuši Jūsu rakstisko prasību maksāt un apstiprinājumu par Piegādātāja līgumsaistību neizpildi.

Šī garantija izdota vienā oriģinālā eksemplārā - garantijas saņēmējam.

8.pielikums atklāta konkursa „Specializētā medicīniskā autotransporta iegāde un aprīkošana NMP dienestam"

(iepirkuma identifikācijas Nr. NMPD 2015/53)

Pasūtītāja Līguma reģ.Nr.

Piegādātāja Līguma reģ.Nr.         

LĪGUMA projekts

(Par specializētā medicīniskā autotransporta iegādi un aprīkošanu NMP dienestam) Rīgā,         2015. gada __.           

Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests tā direktora          personā, kurš

darbojas saskaņā ar 2009.gada 15.decembra Ministru kabineta noteikumiem Nr.1480 „Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta nolikums", turpmāk - Pasūtītājs, no vienas puses, un

      , tās      personā, kura(š)

rīkojas saskaņā ar  , turpmāk - Piegādātājs, no otras puses,

turpmāk abi kopā - Puses un katra atsevišķi - Puse, saskaņā ar atklātā konkursa „Specializētā medicīniskā autotransporta iegāde un aprīkošana NMP dienestam" (identifikācijas Nr. NMPD 2015/53), turpmāk - Konkurss", rezultātiem noslēdz šādu līgumu, turpmāk - Līgums:

1. Līguma priekšmets.

Piegādātājs atbilstoši Konkursa rezultātiem pārdod un piegādā Pasūtītājam, bet Pasūtītājs pērk un pieņem īpašumā [skaits ar cipariem] (skaits ar vārdiem) jaunas aprīkotas automašīnas - operatīvos medicīniskos transportlīdzekļus, turpmāk - Prece, saskaņā ar Līguma noteikumiem, pielikumiem un Pasūtītāja norādījumiem.

Piegādātājs piegādā Pasūtītājam Preci, kas ir reģistrēta Latvijas Republikā atbilstoši normatīvo aktu prasībām uz Pasūtītāja vārda, kurai ir piešķirtas valsts reģistrācijas numura zīmes, kā arī kurai ir noformēta vismaz 3 (trīs) mēnešus derīga sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas polise.

2. Preces piegādes kārtība.

Piegādātājs ne vēlāk kā 1 (viena) mēneša laikā no Līguma noslēgšanas brīža iesniedz Pasūtītājam Preces ražotāja (vairumtirgotāja) apstiprinātu Piegādātāja pasūtījumu. Pēc attiecīgās informācijas saņemšanas no Preces ražotāja (vairumtirgotāja) Piegādātājam, Piegādātājs informē Līguma 6.5.punktā minēto Pasūtītāja par Līguma izpildi atbildīgo personu, nosūtot tai uz e-pastu informāciju, par attiecīgās Preces šasijas numuru/-iem, turpmāk - VIN.

Piegādātājs pirms pirmās Preces 1 (vienas) vienības aprīkošanas, saskaņo ar Līguma 6.5.punktā minēto Pasūtītāja par Līguma izpildi atbildīgo personu e-pastā vai rakstiski aprīkošanas laikā nomaināmās/uzstādāmās rezerves daļas, iekārtas un materiālus, to izvietojumu, kā arī saskaņo siltumizolācijas uzstādīšanas vietas un Preces pārbūves projektu.

Preces Prototipa saskaņošanas un piegādes kārtība:

Piegādātājs ne vēlāk kā 4 (četru) mēnešu laikā no Līguma abpusējas parakstīšanas dienas veic pirmās aprīkotās Preces 1 (vienas) vienības, turpmāk - Prototipa, piegādi Pasūtītājam Prototipa saskaņošanai, par Prototipa saskaņošanas vietu un laiku vienojoties ar par Līguma izpildi atbildīgo personu.

Prototipa saskaņošana notiek divos etapos:

pārbauda Prototipa atbilstību tehniskās specifikācijas prasībām;

aprobē Prototipu neatliekamās medicīniskās palīdzības sniegšanā (ne ilgāk par 30 kalendārajām dienām).

Prototipa   saskaņošanu fiksē Protokolā, pārbauda Prototipa atbilstību Līguma noteikumiem, Preces aprīkojuma, iekārtu un materiālu izvietojumu, iespējas ērti piekļūt un izmantot aprīkojumu, Piegādātāja uzstādītā aprīkojuma funkcionalitāti un pielietošanas iespējas, u.t.t.

Pēc            Pasūtītāja par Līguma izpildi atbildīgās personas pieprasījuma, Prototipam var tikt veiktas sekojošas pārbaudes Prototipa aprīkošanas vietā vai Prototipa aprobācijas laikā:

Prototipa balstiekārtas pārbaude pret vibrāciju un paātrinājumu radīto risku - pārbauda prototipa atbilstību Līguma noteikumiem un Ministru kabineta 2004.gada 13.aprīļa noteikumiem nr.284 „Darba aizsardzības prasības nodarbināto aizsardzībai pret vibrācijas radīto risku darba vidē" un standartam LVS ISO 2631-1:2003/A1:2010 „Mehāniskās vibrācijas un triecieni. Cilvēka ķermeņa vispārējās vibroeksponētības izvērtēšana. 1.daļa: Vispārīgās prasības" vai analogam standartam. Prototipa pārbaudi veic uz Eiropas Savienības kvalitātes standartiem atbilstošu ceļu posmiem, kas ekspluatācijā nodoti ne vēlāk kā 2010.gada 30.jūnijā;

Prototipa klimata uzturēšanas prasību izpildes pārbaude - pārbauda prototipa atbilstību Līguma noteikumiem un standartam LVS EN 1789+A1:2010 „Medicīniskie transportlīdzekļi un to aprīkojums. Neatliekamās palīdzības automobiļi" vai analogam standartam;

Prototipa atbilstība Ministru kabineta 2009.gada 20.janvāra noteikumiem nr.60 „Noteikumi par obligātajām prasībām ārstniecības iestādēm un to struktūrvienībām" un neatliekamās medicīniskās palīdzības sniegšanas vadlīnijām.

Prototips    tiek uzskatīts par saskaņotu, kad Puses abpusēji paraksta Protokolu bez iebildumiem visos Prototipa pieņemšanas posmos. Ja Pasūtītājs saskaņojot Prototipu konstatē Prototipa neatbilstību Līguma noteikumiem vai neatbilstības, kas saistītas ar Prototipa izmantošanu neatliekamās medicīniskās palīdzības sniegšanā, turpmāk - Prototipa Trūkumi, Pasūtītājs to fiksē Protokolā un ir tiesīgs pieprasīt, lai Piegādātājs novērš konstatētos Prototipa Trūkumus par saviem līdzekļiem.

Pēc            Prototipa Trūkumu novēršanas Piegādātājs veic atkārtotu Prototipa saskaņošanu ar Pasūtītāju Līgumā noteiktajā kārtībā. Līguma noteikumi, kas uzliek Piegādātājam pienākumu novērst Prototipa Trūkumus un atkārtoti saskaņot ar Pasūtītāju Prototipu Līgumā noteiktajos termiņos, nav uzskatāmi par pamatu Prototipa piegādes un saskaņošanas termiņa (Līguma 2.3. un 2.4.punkts) pagarināšanai un līgumsoda nepiemērošanai.

Preces piegādes kārtība:

Pēc Prototipa rakstiskas saskaņošanas Puses sagatavo un saskaņo visas Preces apjoma piegādes grafiku turpmāk - Grafiks, nodrošinot, ka ir ievēroti sekojoši Preču piegādes termiņi, turpmāk - Piegādes termiņš:

Pirmais piegādes posms [skaits ar cipariem] (skaits ar vārdiem). Preču piegādes termiņš ir ne vēlāk kā 8 (astoņi) mēnešu laikā no Līguma abpusējas parakstīšanas dienas;

Otrais piegādes posms [skaits ar cipariem] (skaits ar vārdiem) Preču piegādes termiņš ir no 2016.gada 5.decembra līdz 2017.gada 5.martam.

Piegādātājs piegādā Preci Pasūtītājam Rīgā, Brīvības gatvē 403b, darba dienās no plkst. 9:00 līdz plkst. 17:00, iepriekš Piegādātājs informē Pasūtītāja par Līguma izpildi atbildīgo personu telefoniski un rakstiski uz e-pastu par gatavību nodot Preci, norādot piegādājamo Preču šasijas numurus.

Pēc Piegādātāja paziņojuma par gatavību nodot Preci, Puses vienojas par laiku, kad

notiks Preces nodošana Pasūtītājam, kas nav ilgāks par 10 (desmit) dienām no paziņojuma par gatavību nodot Preci saņemšanas dienas.

Preci piegādā atbilstoši saskaņotajam Prototipam, pilnā lietošanas gatavībā, ar ražotāja noteikto atslēgu skaitu, aprīkotu atbilstoši Līgumā norādītajām prasībām, reģistrētu Latvijā, ar spēkā esošu sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas polisi, transportlīdzekļa reģistrācijas apliecību, kurā Pasūtītājs norādīts kā Preces īpašnieks, kā arī Preces lietošanas dokumentāciju, kas ietver arī Preces ražotāja prasības attiecībā uz Preces tehnisko apkopi, darbību un lietošanu, t.sk. garantijas nosacījumus (lietošanas instrukcijas, reģistrācijas dokumentāciju, garantijas dokumentāciju u.c.) latviešu valodā un, kurā norādīts Preces saņemšanas datums, kas sakrīt ar Preces pieņemšanas - nodošanas aktā norādīto Preces saņemšanas datumu.

Par Preces nodošanas dienu tiek uzskatīta diena, kad Piegādātājs Pasūtītājam nodod Preci un Pušu par Līguma izpildi atbildīgās personas paraksta attiecīgu Preces pieņemšanas - nodošanas aktu, turpmāk - Akts, un Preču pavadzīmi, kas kļūst par šī Līguma neatņemamu sastāvdaļu. Piegādātājs Preces nodošanas dienā iesniedz Pasūtītājam Aktu 2 (divos) eksemplāros, kurā norāda Preces marku, modeli, reģistrācijas numuru, šasijas numuru, Preces komplektāciju, nodotās dokumentācijas uzskaitījumu un atzīmi par Preces atbilstību Līguma noteikumiem, kā arī Līguma numuru.

Ja Pasūtītājs, pieņemot Preci, konstatē Preces neatbilstību Līguma noteikumiem vai saskaņotajam Prototipam, turpmāk - Defekti, Pasūtītājs ir tiesīgs pieprasīt, lai Piegādātājs novērš konstatētos Defektus par saviem līdzekļiem.

Ja iestājas Līguma 2.12.punktā noteiktais gadījums, Pasūtītājs Preci nepieņem un neparaksta Aktu un Pavadzīmi, bet sastāda defekta aktu, kurā Pasūtītājs norāda atklātos Defektus. Piegādātājam uz sava rēķina tie jānovērš ne vēlāk kā 10 (desmit) darba dienu laikā vai citā abpusēji saskaņotā laikā.

Defekta aktu paraksta Pušu pilnvarotie pārstāvji un tas kļūst par šī Līguma neatņemamu sastāvdaļu.

Pēc Defektu novēršanas Piegādātājs veic atkārtotu Preces nodošanu Pasūtītājam Līgumā noteiktajā kārtībā.

Ja Pasūtītājs konstatē Precei būtiskus defektus (neatbilstību Līguma noteikumiem), kurus Piegādātājs nevar pilnībā novērst 10 (desmit) darba dienu laikā vai citā abpusēji saskaņotā laikā, Pasūtītājam ir tiesības atteikties no Preces pieņemšanas un pieprasīt Piegādātājam veikt Preces apmaiņu pret atbilstošas kvalitātes jaunu Preci (pusēm savstarpēji vienojoties par jaunās Preces piegādes termiņu, kas nevar būt ilgāk par 30 (trīsdesmit) dienām no Defektu akta sastādīšanas dienas.

Līguma noteikumi, kas uzliek Piegādātājam pienākumu novērst Precei konstatētos Defektus un atkārtoti nodot Preci Pasūtītājam Līgumā noteiktajos termiņos, nav uzskatāmi par pamatu Preces Piegādes termiņa (Līguma 2.7.punkts) pagarināšanai un līgumsoda nepiemērošanai.

Piegādātājs ir atbildīgs par piegādājamās Preces pilnīgas vai daļējas bojāejas vai bojāšanās risku līdz tās nodošanai Pasūtītājam.

3. Preces apkopes un garantijas nosacījumi

Piegādātājs nodrošina Preces garantijas remontus un tehniskās apkopes vismaz Līguma 2.pielikumā minētajā apmērā, saskaņā ar Līguma 2.pielikumā noteiktajām apkopju izmaksām. Piegādātājs nodrošina Līguma pielikumos noteikto tehnisko apkopju un garantijas remontu veikšanu visās Līguma 1.pielikumā noteiktajās servisa pakalpojumu sniegšanas vietās. Nepieciešamības gadījumā Piegādātājs nodrošina arī cita veida remontu veikšanu saskaņā ar Līguma 2.pielikumā noteiktajām servisa pakalpojumu izmaksām.

Piegādātājs nodrošina:

transportlīdzekļu pieņemšanu servisā 24 stundu laikā pēc to pieteikšanas;

reglamentēto tehnisko apkopju un neplānotu vienkāršu remontu (t.sk. garantijas

remontu) veikšanu ne ilgāk kā 24 stundu laikā pēc nodošanas servisā;

3.2.3. sarežģītu remontu (t.sk. garantijas remontu) veikšanu 48 stundu laikā pēc nodošanas servisā, ja nepieciešams, veicot agregātu vai komplektējošo daļu nomaiņu.

Pretendents           Ceļu ambulances garantijas periodā nodrošina 24 stundu tehnisko palīdzību uz ceļa, tai skaitā, nepieciešamības gadījumā, evakuāciju līdz remonta veikšanas vietai.

Garantijas  remonta saskaņošanai nepieciešamās garantijas prasību atbilstības ekspertīzes, ar to saistītās procedūras un dokumentācijas sakārtošana nedrīkst aizkavēt Līguma 3.2.punktā minēto prasību izpildi.

Preces garantijas periods ir            (           ) gadi bez nobraukuma ierobežojuma (attiecas gan uz

Preci, gan tajā uzstādīto aprīkojumu) no Akta abpusējas parakstīšanas dienas saskaņā ar Preces ražotāja noteiktajiem garantijas nosacījumiem.

Preces garantija virsbūves pretkorozijas aizsardzībai pret caurrūsēšanu (ņemot vērā Latvijas

klimatiskos apstākļus un ceļu kvalitāti) ir (           ) gadi no Akta abpusējas parakstīšanas

dienas Pasūtītāja īpašumā.

Preces garantija Preces krāsojumam ir      (           ) gadi no Akta abpusējas parakstīšanas

dienas, turpmāk Līguma 3.2., 3.3. un 3.4.punktā noteiktie termiņi - Garantijas termiņš.

Pasūtītājam ir tiesības Garantijas termiņā pieteikt Piegādātājam pretenzijas par Preces kvalitāti, bojājumiem un apslēptiem defektiem, turpmāk - garantijas defektiem, kurus nebija iespējams konstatēt Preces pieņemšanas brīdī, turpmāk - Pretenzija.

Garantijas termiņā konstatētie garantijas defekti, ja tie nav radušies Pasūtītāja vainas dēļ un Preces ekspluatācija un uzglabāšana veikta atbilstoši Preces dokumentācijai, kas nodota Pasūtītājam Akta parakstīšanas dienā, kā arī nav iestājies apdrošināšanas gadījums, Piegādātājam jānovērš par saviem līdzekļiem.

Gadījumā, ja Pretenzijā norādītos defektus nav iespējams novērst, tad Piegādātājs par saviem līdzekļiem veic Preces nomaiņu pret Līguma un tā 1.pielikuma prasībām atbilstošu jaunu Preci 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā, skaitot no dienas, kad beidzies šajā Līguma punktā noteiktais termiņš, kas paredzēts Preces defektu novēršanai vai citā abpusēji saskaņotā termiņā.

Tiesības pieprasīt trūkumu un defektu novēršanu saskaņā ar šajā nodaļā paredzēto garantiju izbeidzas ar 3.2., 3.3. un 3.4.punktā noteiktā garantijas termiņa notecēšanu. Attiecībā uz trūkumiem, par kuriem Pasūtītājs ir informējis Piegādātāju pirms Garantijas termiņa notecēšanas, bet kuri nav tikuši novērsti pirms šāda termiņa notecēšanas, garantija darbosies līdz brīdim, kamēr attiecīgie trūkumi ir novērsti.

Garantijas laikā Piegādātājs apņemas veikt bojātās Preces remontu Piegādātāja norādītajās servisa pakalpojuma sniegšanas vietās: [pakalpojuma sniedzēja nosaukums un adrese].

Pasūtītāja uzdevumā transportlīdzekļus Piegādātājam apkopes, garantijas remonta vai cita remonta pakalpojuma (turpmāk - servisa darbi) sniegšanai nogādā un nodod Pasūtītāja darbinieks vai pilnvarotā persona.

Ja Preces servisa darbu sniegšanas laikā Piegādātājs konstatē papildus defektus, tie tiek novērsti tikai pēc saskaņošanas ar Pasūtītāja par Līguma izpildi atbildīgo personu.

Preces servisa darbu pakalpojumi tiek sniegti izmantojot kvalitatīvas rezerves daļas, materiālus un kvalificētu darbaspēku.

Preces servisa darbu pakalpojumu saņemot, Piegādātāja un Pasūtītāja pārstāvji paraksta pieņemšanas - nodošanas aktu (rēķins-pavadzīme).

Pretenzijas par Piegādātāja sniegtā Preces servisa darbu pakalpojumu neatbilstību Pasūtītājs ir tiesīgs pieteikt, iesniedzot Piegādātājam rakstveida paziņojumu 5 (piecu) darba dienu laikā no brīža, kad tiek konstatēta neatbilstība.

Līguma 3.2.punktā noteiktās garantijas laikā, ņemot vērā saimnieciskās vajadzības, Pasūtītājs no Piegādātāja var iegādāties Preces rezerves daļas, norādot Piegādātājam nepieciešamo rezerves daļu veidu (nosaukumu, modeli vai tml.) un to daudzumu.

3.19. Pasūtītājam ir tiesības saņemt Piegādātāja autorizēto servisu pakalpojumus par konkursā piedāvātajām cenām visos Piegādātāja servisos Latvijas teritorijā.

4. Līguma summa un norēķinu kārtība.

Līguma summa ir EUR     (           ), neieskaitot pievienotās

vērtības nodokli, turpmāk - PVN, PVN 21% (divdesmit viens procents) EUR

      (           ), kas kopā ar PVN sastāda EUR       

(     ), turpmāk tekstā - Līguma summa, kurā ir iekļauta:

līgumcena Preces iegādei bez PVN ir      (          ,           ), PVN 21%

(divdesmit viens procents) ir EUR            (          ,           ), kopā ar PVN

līgumcena ir EUR ,           (           ,           ):

Par pirmajā posmā piegādātājām Precēm bez PVN ir       (          ,           ),

PVN 21% (divdesmit viens procents) ir EUR      (          ,           ), kopā ar

PVN līgumcena ir EUR    ,__ (     ,           );

Par otrajā posmā piegādātājām Precēm bez PVN ir          (           ,           ), PVN

21% (divdesmit viens procents) ir EUR   (          ,           ), kopā ar PVN

līgumcena ir EUR ,           (           ,           );

līgumcena 5% (piecu procentu) apmērā no Līguma 4.1.1.punktā noteiktās kopējās

Līguma summas Preces iegādei, t.i., bez PVN     (           ,           ), PVN

21% (divdesmit viens procents) EUR      (           ,           ), kopā ar PVN

līgumcena ir EUR             ,__ (     , ___), kas tiks izmantota, lai

nodrošinātu Preces garantijas saglabāšanu, veicot maksājumus par Garantijas termiņā nepieciešamo rezerves daļu nomaiņu un servisa pakalpojumiem, tostarp Preces apkopēm un remontiem.

Līguma summā ir iekļautas visas tiešās un netiešās izmaksas, kas saistītas ar Preces piegādi un nodošanu, tai skaitā izmaksas Preces aprīkošanai, reģistrācijai, nodokļiem, nodevām, OCTA polisei un garantijai, kā arī Preces apkopes un remonta izdevumi Garantijas termiņā, riepas un apmācības, u.c. tieši un netieši ar Līguma izpildi saistītie izdevumi.

Līguma summu Pasūtītājs maksā Piegādātājam šādā kārtībā:

Avansa maksājumu EUR 627 681.00 (seši simti divdesmit septiņi tūkstoši seši simti astoņdesmit viens euro un 00 centi) ar PVN apmērā no Līguma 4.1.1.1.punktā norādītās līgumcenas pēc tam, kad Piegādātājs iesniedzis Bankas vai apdrošināšanas kompānijas izsniegtu avansa atmaksas galvojumu (Līguma 3.pielikums) par summu, kas nav mazāka par starpību starp izmaksājamo avansu un Līguma izpildes nodrošinājuma summu;

Atlikušo Līguma 4.1.1.1.punktā norādīto līgumcenu maksā pēc Akta abpusējas parakstīšanas un Piegādātāja izrakstītas Preču pavadzīmes saņemšanas kā pēcapmaksu atbilstoši Preces piegādes apjomam, ņemot vērā vienas vienības cenu un Preču pavadzīmes summu samazinot atbilstoši Līguma 4.3.1.punktā veiktajam avansa maksājumam proporcionāli piegādāto vienību skaitam.

Līguma 4.1.1.2.punktā norādīto līgumcenu maksā kā pēcapmaksu pēc Akta abpusējas parakstīšanas un Piegādātāja izrakstītas Preču pavadzīmes saņemšanas, atbilstoši Preces piegādes apjomam.

Līguma 4.1.2.punktā noteikto līgumcenu maksā kā pēcapmaksu, atbilstoši pakalpojuma un preces (rezerves daļu) faktiski saņemtajam apjomam, ņemot vērā vienas vienības cenu un Piegādātāja un Pasūtītāja abpusēji parakstītā rēķina summu.

Pasūtītājs samaksu veic 45 (četrdesmit piecu) dienu laikā pēc Akta abpusējas parakstīšanas un/vai rēķina vai Preču pavadzīmes saņemšanas un abpusējas parakstīšanas, veicot samaksu bezskaidras naudas norēķinu veidā uz Piegādātāja Līguma 13.punktā norādīto

kontu kredītiestādē. Par samaksas brīdi tiek uzskatīta diena, kad Pasūtītājs veicis pārskaitījumu uz Piegādātāja kontu.

Pasūtītājs samaksu par Preces piegādi un samaksu par Preču apkopi, remontu un rezerves daļām Pasūtītājs veic ar pārskaitījumu no konta Nr.LV86TREL2290649007000.

PVN aprēķina atbilstoši spēkā esošajai nodokļa likmei. Nodokļu jomu regulējošo normatīvo aktu izmaiņu gadījumā, PVN likmi piemēro saskaņā ar Prece piegādes un Garantijas termiņa uzturēšanas brīdī spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, neveicot atsevišķus grozījumus Līgumā.

Piegādātājs rēķinā vai Pavadzīmē norāda Pasūtītāja Līguma reģistrācijas numuru, noslēgšanas datumu un Līguma priekšmetu, pretējā gadījumā Pasūtītājs var aizkavēt rēķina savlaicīgu samaksu, nesedzot Piegādātājam zaudējumus, kas var rasties šāda nokavējuma rezultātā. Rēķins saskaņā ar šo Līgumu var tikt izrakstīts tikai par Līguma priekšmeta izpildi Līguma ietvaros.

5. Piegādātāja tiesības un pienākumi

Piegādātājs            apliecina, ka:

ir tiesīgs slēgt šo Līgumu, pārzina tā saturu un uzņemto saistību apjomu un piegādās Līguma noteikumiem un Latvijas Republikā un Eiropas Savienības spēkā esošo normatīvo aktu prasībām atbilstošu Preci;

Līguma saistību izpilde netiks kavēta vai apgrūtināta, kam par pamatu varētu būt Piegādātāja saistības ar trešajām personām;

ievēros Pasūtītāja norādījumus Līguma izpildes laikā;

Prece atbilst spēkā esošiem standartiem, kā arī citām Pasūtītāja izvirzītajām Preces kvalitātes prasībām;

līdz Akta abpusējai parakstīšanas dienai uzņemas visu risku par Preci, tostarp visu risku par nejaušu Preces bojāeju.

Piegādātājs            ir atbildīgs par savu Līgumā noteikto saistību pilnīgu un savlaicīgu izpildi.

Piegādātājam         ir pienākums:

ar saviem spēkiem un līdzekļiem Līgumā vai Pasūtītāja norādītajā termiņā novērst konstatētos Prototipa Trūkumus, Preces Defektus vai nomainīt Preci ar citu Preci, kas atbilst Līguma 1.pielikumam, ja konstatētos Trūkumus, apkopes darbu defektus vai Preces garantijas defektus nav iespējams novērst;

nekavējoties, bet ne vēlāk kā vienas darba dienas laikā, informēt Pasūtītāju par visiem Līguma izpildes laikā esošajiem vai iespējamajiem sarežģījumiem, kas varētu aizkavēt ar šo Līgumu uzņemto saistību izpildi;

Akta abpusējas parakstīšanas brīdī nodot Pasūtītājam visu ar Preci saistīto dokumentāciju;

pēc Pasūtītāja pieprasījuma nekavējoties sniegt informāciju par Preču piegādi.

Piegādātājs            garantē, ka Prece nav nevienam citam atsavināta, nav ieķīlāta, nav apgrūtināta ar parādiem un saistībām un par to nav tiesas strīdu.

Gadījumos, kad Precei ir radušies bojājumi, kuru novēršanas izdevumus sedz apdrošinātājs saskaņā ar brīvprātīgo sauszemes transportlīdzekļu apdrošināšanu (KASKO), un apdrošinātājs nepiekrīt bojājumu novēršanai pie Piegādātāja norādītajiem servisa pakalpojumu sniedzējiem, Piegādātājs nodrošina Pasūtītājam nepieciešamo informāciju un rezerves daļas defektu novēršanai saskaņā ar Pretendenta norādītajām tehnoloģijām.

Piegādātāja            par Līguma izpildi atbildīgā persona ir           .

6. Pasūtītāja tiesības un pienākumi

Pasūtītājs ir atbildīgs par savu Līguma saistību savlaicīgu un pilnīgu izpildi.

Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt Piegādātājam informāciju par Preces piegādi, kā arī par Līguma izpildes gaitu un to kavējošiem faktoriem.

Pasūtītājam ir tiesības nepieņemt Preci, kurai ir konstatēti Preces Defekti un pieprasīt Preces Defektu novēršanu saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un Preces ražotāja standartiem.

Pasūtītājs apņemas:

izmantot Preci atbilstoši tās ekspluatācijas noteikumu prasībām, ievērojot noteiktos reglamentēto apkopju termiņus un darbus;

ievērot reglamentēto apkopju intervālus saskaņā ar Piegādātāja iesniegto sarakstu vai saskaņā ar informāciju no Precē uzstādītās apkopju termiņu uzskaites sistēmas;

sagatavot pilnvaru Piegādātājam par tiesībām piereģistrēt piegādātos transportlīdzekļus uz Pasūtītāja vārda un Pasūtītāja īpašumā Ceļu satiksmes drošības direkcijā;

organizēt operatīvā transportlīdzekļa statusa piešķiršanu aprīkotajai un piegādātajai Precei, atbilstoši Piegādātāja norādītajam Preces šasijas numuram (VIN).

Pasūtītāja par Līguma izpildi atbildīgā persona ir Neatliekamās medicīniskās palīdzības

dienesta     , tālrunis:         ; fakss:             ; e-

pasts:          .

Pasūtītāja par Līguma izpildi atbildīgajai personai ir tiesības Pasūtītāja vārdā saskaņot Preču piegādes laiku, parakstīt Protokolu, Aktu, defekta aktu, Pretenzijas, norādīt uz Trūkumiem, garantijas defektiem, pieprasīt no Piegādātāja informāciju par Līguma izpildes gaitu, kā arī risināt citus ar Līguma izpildi saistītus organizatoriskus jautājumus.

7. Pušu saistības un atbildība.

Puses par Līgumā noteikto savu saistību nepildīšanu vai nepienācīgu izpildi atbild saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem un Līguma noteikumiem, zaudējumu nodarīšanas gadījumā atlīdzinot otrai Pusei nodarītos zaudējumus.

Līgumā      noteikto saistību nesavlaicīgas vai nolaidīgas izpildes gadījumā, Piegādātājs 10 (desmit) darba dienu laikā pēc Pasūtītāja rakstiska pieprasījuma nosūtīšanas maksā Pasūtītājam līgumsodu 0,01% (nulle komats nulle viena procents) apmērā no Līguma kopējās summas bez PVN par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no Līguma summas.

Par Līguma 3.2.punktā noteikto prasību pārkāpšanu, Piegādātājs maksā Pasūtītājam Līgumsodu 24,25 EUR (bez PVN) apmērā par katru kavēto stundu virs noteiktā 24 stundu vai 48 stundu limita.

Maksājumu            nesavlaicīgas apmaksas gadījumā, Pasūtītājs 10 (desmit) darba dienu laikā pēc Piegādātāja rakstiska pieprasījuma nosūtīšanas maksā Piegādātājam līgumsodu 0,1% (nulle komats viens procents) apmērā no neapmaksātā rēķina vai Pavadzīmes summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no neapmaksātā rēķina vai Pavadzīmes summas.

Līgumsoda samaksa netiek ieskaitīta zaudējumu summas aprēķinā.

Līgumsoda atlīdzināšana neatbrīvo Puses no saistību pilnīgas izpildes.

Ja Piegādātājs neveic līgumsoda samaksu noteiktajā termiņā, Pasūtītājam ir tiesības ieturēt, saskaņā ar Līguma noteikumiem aprēķināto, līgumsodu no Piegādātājam maksājamās Līguma summas, par to paziņojot Piegādātājam rakstiski 5 (piecu) darba dienu laikā, skaitot no ieturējuma veikšanas dienas.

Ja Piegādātājs Garantijas termiņā nenovērš Pretenzijā norādītos Preces garantijas defektus Līgumā noteiktajā termiņā, Pasūtītājam ir tiesības par saviem līdzekļiem novērst Preces garantijas defektus un piedzīt no Piegādātāja Preces defektu novēršanas izmaksas un tā rezultātā radītos zaudējumus.

8. Līguma termiņš un tā darbības izbeigšana

8.1.Līgums stājās spēkā ar parakstīšanas brīdi un ir spēkā 5 (piecus) gadus vai līdz brīdim, kad maksājumi par piegādāto Preci un saņemtajiem pakalpojumiem sasniedz maksimālo līgumcenu, ieskaitot 5% rezervi servisa pakalpojumu un rezerves daļu iegādei līdz transportlīdzeklis sasniedzis 300 000 km nobraukumu, atkarībā no tā, kurš no šiem nosacījumiem iestājās pirmais, izņemot gadījumu, kad Līgums zaudē spēku vai tiek izbeigts saskaņā ar Līguma noteikumiem. Preces garantijas saistības ir spēkā līdz pilnīgai garantijas saistību izpildei.

Līgums var tikt izbeigts pirms termiņa Līgumā vai normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos, kā arī Pusēm abpusēji vienojoties.

Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma, par to brīdinot Piegādātāju vismaz 10 (desmit) darba dienas iepriekš, ja:

Piegādātāja piegādātajam Preces Prototipam tiek konstatēti būtiski Prototipa Trūkumi, kurus Piegādātājs nenovērš noteiktajā termiņā un nokavējums sasniedz ne mazāk kā 15 (piecpadsmit) darba dienas;

Piegādātājs neievēro Līgumā noteikto Preces Piegādes termiņu un Piegādātāja nokavējums ir sasniedzis ne mazāk kā 10 (desmit) dienas;

Piegādātājs nepilda kādas Līgumā noteiktās saistības, un ja Piegādātājs šādu neizpildi nav novērsis 10 (desmit) dienu laikā pēc attiecīga Pasūtītāja paziņojuma saņemšanas;

ja ir notikusi Piegādātāja labprātīga vai piespiedu likvidācija;

ja pret Piegādātāju ir uzsākta maksātnespējas vai bankrota procedūra, vai tā darbībā ir apturēta.

Piegādātājam         ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma, par to brīdinot Pasūtītāju vismaz 10 (desmit) darba dienas iepriekš, ja Pasūtītājs neapmaksā rēķinu Līgumā noteiktajos termiņos un nokavējums ir sasniedzis ne mazāk kā 45 (četrdesmit piecas) dienas.

Līguma      8.3. un 8.4.punkta gadījumā, Pusei, kura atkāpjas no Līguma, nav jāatlīdzina otrai Pusei zaudējumus, kas radušies saistībā ar Līguma izbeigšanu pirms termiņa.

Ja Līgums tiek izbeigts pirms termiņa un maksājumi par piegādāto Preču apjomu nav sasnieguši avansa maksājuma apjomu, Piegādātājs saskaņā ar Līguma 4.3.1.punktu saņemto avansa maksājumu vai tā daļu atmaksā atpakaļ Pasūtītājam.

9. Līguma izpildes, garantijas saistību izpildes nodrošinājums un avansa atmaksas

galvojums

Piegādātājs pirms Līguma parakstīšanas ir iesniedzis Pasūtītājam Līguma izpildes nodrošinājumu 1% apmērā no Līguma kopējās summas bez PVN.

Līguma izpildes nodrošinājumu Pasūtītājs ir tiesīgs izmantot:

lai ieturētu Preces defektu novēršanas izdevumus, ja Piegādātājs neievēro Līguma 3.7. un 6.3. punktā noteikto;

lai ieturētu Līgumsodu, kuru nosaka saskaņā ar Līguma 7.2. un 7.3.punktu;

ja ir notikusi Piegādātāja labprātīga vai piespiedu likvidācija, ja pret Piegādātāju ir pasludināts maksātnespējas process vai uzsākta bankrota procedūra, vai tā darbībā ir apturēta un Līgums tiek izbeigts;

ja tiek konstatēti būtiski Defekti Piegādātāja piegādātajai Precei;

lai kompensētu Pretendenta saistību neizpildes vai nolaidīgas izpildes rezultātā Pasūtītājam nodarītos zaudējumus;

ja Piegādātājs 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā no Piegādes termiņa notecējuma nav nodevis Preci.

Piegādātājs, ne vēlāk kā (divu) darba dienu laikā pēc pirmās Preces pieņemšanas un nodošanas Akta abpusējas parakstīšanas dienas, iesniedz Pasūtītājam garantijas saistību izpildes nodrošinājumu EUR 80 000.00 (astoņdesmit tūkstoši euro, 00 centi) apmērā.

Garantijas saistību izpildes nodrošinājumu Pasūtītājs ir tiesīgs izmantot:

lai ieturētu Preces trūkumu novēršanas izdevumus, ja Piegādātājs neievēro Līguma 3.punktā noteikto;

lai ieturētu Līgumsodu, kuru nosaka saskaņā ar Līguma 7.2.un 7.3.punktu;

ja ir notikusi Piegādātāja labprātīga vai piespiedu likvidācija, ja pret Piegādātāju ir pasludināts maksātnespējas process vai uzsākta bankrota procedūra, vai tā darbība ir apturēta un Līgums tiek izbeigts;

kompensētu Pretendenta saistību neizpildes vai nolaidīgas izpildes rezultātā Pasūtītājam nodarītos zaudējumus vai, lai ieturētu līgumsodu.

Ņemot       vērā to, ka Līgumā noteiktais avansa maksājums pārsniedz Līguma izpildes nodrošinājuma summu, Pasūtītājs avansa maksājumu veic pēc tam, kad Izpildītājs ir iesniedzis Eiropas Savienībā vai Eiropas ekonomikas zonā reģistrētas kredītiestādes vai tās filiāles izsniegtu avansa atmaksas galvojumu par summu, kas nav mazāka par starpību starp izmaksājamo avansu un Līguma izpildes nodrošinājuma summu.

Garantijas saistību izpildes nodrošinājums ir Eiropas Savienībā vai Eiropas Ekonomikas zonā reģistrētas kredītiestādes vai tās filiāles neatsaucams ekspromisorisks galvojums, kura saturs atbilst Līguma 4.pielikumā pievienotajam paraugam. Līguma izpildes nodrošinājums un garantijas saistību izpildes nodrošinājums ir Pasūtītāja īpašums un netiek atdots Piegādātājam.

Līguma izpildes nodrošinājums ir spēkā līdz visa Preces apjoma piegādei. Garantijas saistību izpildes nodrošinājums ir spēkā visu Līgumā noteikto garantijas laiku un tiek samazināts proporcionāli piedāvātajai maksimālajai garantijai (tai skaitā garantija krāsojumam un pret caurrūsēšanu) katra garantijas gada beigās, t.i., izdalot garantijas summu ar maksimālo garantijas laiku un attiecīgi katru gadu samazinot par vienu šādu dalījumu.

Piegādātājam pēc Pasūtītāja pieprasījuma jebkurā laikā jāsniedz visa Pasūtītāja pieprasītā informācija par tā Līguma nodrošinājumu un Garantijas saistību nodrošinājumu.

Ja Piegādātājs noteiktajā termiņā neiesniedz atbilstošu Līguma nodrošinājumu, Līgums nav spēkā, it kā tas nebūtu noslēgts Piegādātāja vainas dēļ.

Ja šī Līguma spēkā esamības laikā (tai skaitā, jebkurā no tā pagarinājumiem) Līguma izpildes nodrošinājums vai Garantijas saistību nodrošinājums jebkāda iemesla dēļ zaudē spēku (kas uzskatāms par Piegādātāja saistību neizpildi), Pasūtītājs ir tiesīgs nekavējoties vienpusēji izbeigt šo Līgumu, rakstiski informējot par to Piegādātāju.

10. Nepārvarama vara

Puses tiek atbrīvotas no atbildības par Līguma pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja šāda neizpilde radusies nepārvaramas varas rezultātā, kuras darbība sākusies pēc Līguma noslēgšanas un kuru nevarēja iepriekš ne paredzēt, ne novērst. Puses par nepārvaramas varas apstākļiem uzskata dabas stihijas (zemestrīces, plūdus, un tml.), ugunsgrēkus, jebkāda veida karadarbību, terora aktus, blokādes, embargo, streikus (izņemot Pušu darbinieku streikus).

Par nepārvaramas varas apstākļu iestāšanos vai izbeigšanos otra Puse tiek informēta rakstveidā 3 (trīs) dienu laikā, skaitot no šādu apstākļu iestāšanās vai izbeigšanās.

Nepārvaramas varas apstākļu iestāšanas gadījumā Puses 5 (piecu) darba dienu laikā vienojas par Līgumā noteikto saistību izpildes nosacījumu grozīšanu.

11. Strīdu izšķiršana

Strīdus, kuri rodas saistībā ar šo Līgumu, Puses risina sarunu ceļā. Ja vienošanās netiek panākta, strīda izskatīšana tiek nodota tiesā Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

Pretenzijas, kas saistītas ar līgumsaistību izpildi, tiek izskatītas 10 (desmit) darba dienu laikā, skaitot no rakstiskas pretenzijas saņemšanas dienas.

12. Nobeiguma noteikumi

Visi Līguma grozījumi ir spēka tikai tad, ja tie nav pretruna Publisko iepirkumu likuma 67.1 panta regulējumam, noformēti rakstveida un ir Pušu parakstīti. Līguma grozījumi ar to parakstīšanas brīdi kļūst par Līguma neatņemamu sastavdaļu.

Puses apņemas neizpaust trešajam personam konfidenciala rakstura informaciju, kas, izpildot šī Līguma noteikumus, ir nonakusi viņu rīcība. Šis noteikums neattiecas uz visparpieejamas informacijas izpaušanu un gadījumiem, kad Pusei normatīvajos aktos uzlikts pienakums sniegt pieprasīto informaciju. Noteikums ir saistošs Pusēm arī pēc saistību pilnīgas izpildes.

Visa no Līguma izrietoša korespondence ir noformējama rakstveida un nosūtama adresatam uz Līguma noradīto korespondences adresi ierakstītas vēstules veida, ar kurjeru vai nododama personīgi pret parakstu. Pa pastu nosūtītas vēstules tiks uzskatītas par saņemtam ceturtaja diena pēc to nodošanas pasta.

Neviena no Pusēm nav tiesīga bez otras Puses rakstiskas piekrišanas nodot kadu no Līguma noteiktajam saistībam vai tas izpildi trešajam personam.

Ar šo Līgumu uzņemtas Pušu tiesības un pienakumi ir saistoši Pušu tiesību un saistību parņēmējiem.

Jautajumos, kas nav atrunati Līguma, Puses vadīsies pēc spēka esošajiem Latvijas Republikas tiesību aktiem. Ja kads no Līguma noteikumiem zaudē spēku, tas neietekmē parējo Līguma noteikumu spēka esamību.

Parakstot šo Līgumu, Puses apliecina, ka tam ir pilnvaras noslēgt šo Līgumu.

Līgums ar ta pielikumiem sagatavots uz   (           ) lapam latviešu valoda

divos eksemplaros, pa vienam eksemplaram katrai Pusei. Abiem eksemplariem ir vienads juridiskais spēks.

13. Pušu rekvizīti un paraksti.

1.pielikums

pie 2015.gada        .           līguma Nr.      

Par specializētā medicīniskā autotransporta iegādi un

aprīkošanu NMP dienestam

Tehniskais piedāvājums

2.pielikums

pie 2015.gada        .           līguma Nr.      

Par specializētā medicīniskā autotransporta iegādi un

aprīkošanu NMP dienestam

Finanšu piedāvājums

3.pielikums

pie 2015.gada        .           līguma Nr.      

Par specializētā medicīniskā autotransporta iegādi un

aprīkošanu NMP dienestam AVANSA ATMAKSAS GARANTIJA

Līguma (projekta ) nosaukums     

AdresātaVārds un adrese 

      (kurulīgumadokumentidefinēkāPasūtītāju)

Mēs esam informēti, ka     (turpmāk tekstā - "Piegādātājs") ir Jūsu Piegādātājs

saskaņā ar tādu Līgumu un tas vēlas saņemt avansa maksājumu, kādēļ Līgums uzliek par pienākumu viņam saņemt garantiju.

Pēc pieprasījuma mēs (kredītiestādes/apdrošināšanas sabiedrības nosaukums)

      ar šo _ neatsaucami apņemamies samaksāt Jums, Pasūtītajam, jebkuru

summu vai summas, kas nepārsniedz kopējo summu apmērā ( cipariem un vārdiem), saņemot no Jums rakstveida formas pieprasījumu, kas norādītu:

ka Piegādātājs nav izpildījis savu pienākumu atmaksāt avansa maksājumu saskaņā ar Līguma noteikumiem, un

summu, kuru Piegādātājs nav atmaksājis.

Šī garantija stājas spēkā no brīža, kad Piegādātājs saņem avansa maksājumu. Šīs garantijas summa ir samazināma par jebkurām avansa maksājuma summām, kas ir Jums atmaksātas, kā to pierāda Jūsu paziņojumi, kas izsniegti saskaņā ar Līguma noteikumiem.

Datums       Paraksts(i)

4.pielikums

pie 2015.gada        .           līguma Nr.      

Par specializētā medicīniskā autotransporta iegādi un

aprīkošanu NMP dienestam

Garantijas saistību izpildes nodrošinājums

Rīga,          2015.gada      

Mēs -         (vienotais reģistrācijas numurs:           ; juridiskā adrese:

      ) (turpmāk -Banka) - esam informēti par to, ka 2014.gada

      .           starp mūsu klientu -    (vienotais reģistrācijas

numurs:     ; juridiskā adrese:        ) (turpmāk -Piegādātājs) -un

Jums -        (vienotais reģistrācijas numurs):          ; juridiskā adrese

(adrese):    ) (turpmāk -Pasūtītājs) - ir noslēgts Līgums Nr.          par

      (turpmāk -Līgums).

Saskaņā ar Līguma noteikumiem Piegādātājam jāiesniedz Pasūtītājam no Līguma izrietošo Piegādātāja saistību izpildes garantija.

Ņemot vērā iepriekš minēto, ar šo Banka neatsaucami uzņemas pienākumu 10 (desmit) darba dienu laikā samaksāt Pasūtītājam jebkuru tā pieprasīto naudas summu, nepārsniedzot

EUR         (           ), gadījumā, ja Bankai ir iesniegts atbilstošs

Pasūtītāja parakstīts dokuments, (turpmāk -Pieprasījums), ar kuru Pasūtītājs pieprasa Bankai veikt maksājumu uz šīs garantijas pamata un kurā ietverts Pasūtītāja apgalvojums, ka Piegādātājs nav izpildījis savas saistības saskaņā ar Līgumu, norādot, kādas saistības nav izpildītas.

Mūsu garantija ir spēkā visu Līgumā noteikto Preces termiņa garantijas laiku un izbeidzas pilnībā un automātiski, ja līdz tās beigu datumam mēs neesam saņēmuši Jūsu rakstisko prasību maksāt un apstiprinājumu par Piegādātāja līgumsaistību neizpildi.

Šī garantija izdota vienā oriģinālā eksemplārā - garantijas saņēmējam.

* Garantijas izpildes nodrošinajuma-galvojuma formai ir informatīvs raksturs.

4.pielikums

pie 2015.gada        .           līguma Nr.      

(Par specializētā medicīniskā autotransporta iegādi un

aprīkošanu NMP dienestam

Reglamentēto tehnisko apkopju intervālu un apkopju laikā veicamie darbi un izmaksas

9.pielikums atklāta konkursa „Specializētā medicīniskā autotransporta iegāde un aprīkošana NMP dienestam"

(iepirkuma identifikācijas Nr. NMPD 2015/53) Apliecinājums par neatkarīgi izstrādātu piedāvājumu

Ar šo, sniedzot izsmeļošu un patiesu informāciju,           

Pretendenta nosaukums, reģ. Nr. (turpmāk - Pretendents) attiecībā uz konkrēto iepirkuma procedūru apliecina, ka

Pretendents ir iepazinies un piekrīt šī apliecinājuma saturam.

Pretendents apzinās, ka var tikt izslēgts no dalības iepirkuma procedūrā, ja atklāsies, ka šis apliecinājums jebkādā veidā nav izsmeļošs un patiess.

Pretendents ir pilnvarojis, katru personu, kuras paraksts atrodas uz iepirkuma piedāvājuma, parakstīt šo apliecinājumu Pretendenta vārdā.

Pretendents informē, ka (pēc vajadzības, atzīmējiet vienu no turpmāk minētajiem):

4.1. ir iesniedzis piedāvājumu neatkarīgi no konkurentiem[5] un bez konsultācijām, līgumiem vai vienošanām, vai cita veida saziņas ar konkurentiem;

4.2. tam ir bijušas konsultācijas, līgumi, vienošanās vai cita veida saziņa ar vienu vai vairākiem konkurentiem saistībā ar šo iepirkumu, un tādēļ Pretendents šī apliecinājuma Pielikumā atklāj izsmeļošu un patiesu informāciju par to, ieskaitot konkurentu nosaukumus un šādas saziņas mērķi, raksturu un saturu.

Pretendentam, izņemot gadījumu, kad pretendents šādu saziņu ir paziņojis saskaņā ar šī apliecinājuma 4.2. apakšpunktu, ne ar vienu konkurentu nav bijusi saziņa attiecībā uz:

cenām;

cenas aprēķināšanas metodēm, faktoriem (apstākļiem) vai formulām;

nodomu vai lēmumu piedalīties vai nepiedalīties iepirkumā (iesniegt vai neiesniegt piedāvājumu); vai

tādu piedāvājuma iesniegšanu, kas neatbilst iepirkuma prasībām;

kvalitāti, apjomu, specifikāciju, izpildes, piegādes vai citiem nosacījumiem, kas risināmi neatkarīgi no konkurentiem, tiem produktiem vai pakalpojumiem, uz ko attiecas šis iepirkums.

Pretendents nav apzināti, tieši vai netieši atklājis un neatklās piedāvājuma noteikumus nevienam konkurentam pirms oficiālā piedāvājumu atvēršanas datuma un laika vai līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas, vai arī tas ir īpaši atklāts saskaņā šī apliecinājuma ar 4.2. apakšpunktu.

Pretendents apzinās, ka Konkurences likumā noteikta atbildība par aizliegtām vienošanām, paredzot naudas sodu līdz 10% apmēram no pārkāpēja pēdējā finanšu gada neto

2

apgrozījuma, un Publisko iepirkumu likums[6] paredz uz 12 mēnešiem izslēgt pretendentu no dalības iepirkuma procedūrā. Izņēmums ir gadījumi, kad kompetentā konkurences iestāde, konstatējot konkurences tiesību pārkāpumu, ir atbrīvojusi pretendentu, kurš iecietības programmas ietvaros ir sadarbojies ar to, no naudas soda vai naudas sodu samazinājusi.

Uzņēmuma adrese tālruņa (faksa) numuri,

e-pasta adrese        Uzņēmuma vadītāja vai pilnvarotās personas

amats, vārds un uzvārds    ^raks^v.

(Piezīme: Pretendents atbilstoši situācijai aizpilda tukšās vietas šajā formā, kā arī aizpilda pielikumu vai izmanto to kā apliecinājuma paraugu.)

Pielikums

Informācija par Pretendenta saziņu ar konkurentiem saistībā ar konkrēto

Nr.

Uzņēmums - konkurents, ar kuru ir bijusi saziņa

Saziņas veids, mērķis, raksturs

a / j /

un saturs

[Komersanta nosaukums, reģ. Nr.]

Uzņēmuma adrese e-pasta adrese

amats, vārds un uzvārds

tālruņa (faksa) numuri,

Uzņēmuma vadītāja vai pilnvarotās personas

Paraksts

z.v.

1 Šī apliecinājuma kontekstā ar terminu „konkurents" apzīmē jebkuru fizisku vai juridisku personu, kura nav Pretendents un kura:

2)   ņemot vērā tās kvalifikāciju, spējas vai pieredzi, kā arī piedāvātās preces vai pakalpojumus, varētu iesniegt piedāvājumu šim iepirkumam.

3     Programma, kuras ietvaros uzņēmumam, kas ir vai bija iesaistīts kartelī, Ministru kabineta 29.09.2008. noteikumos Nr.796 „Kārtība, kādā nosakāms naudas sods par Konkurences likuma 11.panta pirmajā daļā un 13.pantā paredzētajiem pārkāpumiem " noteiktajā kārtībā piešķir pilnīgu atbrīvojumu no naudas soda par to, ka tas pirmais brīvprātīgi iesniedz pierādījumus par šo pārkāpumu Konkurences padomei, vai naudas soda samazinājumu par sadarbību ar Konkurences padomi pārkāpuma atklāšanā, ja pilnīgs atbrīvojums no naudas soda nav pieejams.


[1] Formu paraksta Pretendentu pārstāvēt tiesīga persona vai pilnvarota persona (šādā gadījumā obligāti jāpievieno pilnvara).

[2] Piedavajuma nodrošinajuma-galvojuma formai ir informatīvs raksturs

[3] Finanšu piedāvājumu paraksta Pretendentu pārstāvēt tiesīga persona vai pilnvarota persona (šādā gadījumā piedāvājumam obligāti jāpievieno pilnvara)

[4]Līguma izpildes nodrošinajuma-galvojuma formai ir informatīvs raksturs.

[5]  iesniedz piedāvājumu šim iepirkumam;

[6] Publisko iepirkumu likuma 39.1 panta pirmās daļas 3.punkts un ceturtās daļas 2.punkts.

Dokumenti

Novērtē šo rakstu:

0
0

Seko mums

Iesūti ziņu
Mēs domājam, ka...

21

Izglītības reforma kā valsts pārvaldes vājuma spoguļattēls

FotoProblēmas VAS “Pasažieru vilciens” darbībā un neauglīgās diskusijas par skolu reformu kārtējo reizi apliecina valsts izpildu varas ieslīgšanu pamatīgā attīstības krīzē, taču šis fakts netiek īsti pat atzīts. Līdz ar to iztrūkst kritiskas analīzes.
Lasīt visu...

21

Vai birokrāts - mūsu kungs?

FotoDomājams, katram no iedzīvotājiem kādreiz ir iezibsnījusi doma, kāpēc ir jāmaksā nodokļi? Nodokļu maksāšanas jēga būtībā ir savākt resursus tajās nozarēs, kas prasa lielus ieguldījumus. Ne velti nodokļus vispirms sāka maksāt tur, kur bija lieli apūdeņošanas darbi. Piemēram, izveidoja dambi, lai palu laikos neapplūstu lauksaimniecības zemes.
Lasīt visu...

21

Nepieciešamais ļaunums – 2. daļa: derīgie idioti un jātnieki bez galvas

FotoĻenins aktīvākos fanus partijas iekšējās sarunās nekautrējoties mēdza saukt par noderīgajiem idiotiem - poļeznije idioti
Lasīt visu...

21

Karš kibertelpā

FotoKrievijas Ārējās izlūkošanas dienests (SVR) ir izmantojis ievainojamību, kas tika atklāta 2023. gada sākumā populārā Čehijas programmatūras giganta “JetBrains” produktā.
Lasīt visu...

21

Gauss – kas viņš ir? Vairāk Ostaps Benders vai Maikls O’Līrijs?

FotoPatiesības mirklis par airBaltic spējām segt obligāciju saistības arvien tuvāk. Attiecīgi arī Gausa retorika arvien nepārliecinošāka un sabiedrības uzmanība saasinātāka.
Lasīt visu...

21

Ak, eglīte...

FotoPēdējās darbdienās pirms Ziemassvētkiem netālu no manām mājām parādījās trīs hektāru kailcirte egļu mežā vietā, kur to galīgi nebiju gaidījis. Līdz likumā noteiktajam galvenās cirtes vecumam šim mežam bija jāaug vēl vairāk nekā 20 gadus, un, kā liecina Valsts meža dienesta dati, arī galvenās cirtes caurmērs (t.i., koku resnums), kas ļautu mežu nocirst ātrāk, vēl nebija sasniegts. Tātad skaidrs, ka šeit veikta sanitārā cirte[1] vai rekonstruktīvā cirte[2]. Tātad mežs nocirsts tāpēc, ka atzīts par bojātu vai neproduktīvu.
Lasīt visu...

12

Tramps esot atkal ko sliktu pateicis. Iespējams. Tomēr - kas notiek Latvijā?!

FotoKatrā valstī ir "stratēģiski svarīgas" jomas. Diemžēl, vērtējot savus kolēģus, ārstus un viņu absolūti toleranto attieksmi pret resertifikācijas procedūru, kas mūsu "de iure" demokrātiskajā valstī gadiem ilgi nav saprotama ne loģiski, ne tiesiski, var secināt, ka liberālās demokrātijas (vai tomēr maskēta totalitārisma) idejas ir pārņēmušas pat mūsu tautas it kā kritiski domājošo daļu.
Lasīt visu...

Lursoft
Iepriekšējie komentāri un viedokļi Foto

Saeimas deputāti pamazām sāk kaut ko nojaust

Redzot grūti un ļoti dārgi risināmo problēmu apjomu Satiksmes ministrijā, deputāti beidzot nonāca pie atskārsmes, ka ir stipri nokavējuši...

Foto

Nu nevarēja jau cerēt, ka Latvija nesaķers šo „progresīvo” infekciju, bet gan jau pāries arī tā

Bet, klau, esot tādi "progresīvie". Cik lasu soctīklos, tādas sniegpārslas,...

Foto

„Vienotība” ir kā gangrēna uz kādas no ekstremitātēm, kas ir jāamputē, atdalot to no ķermeņa - tautas

Politiskā komunikācija ļoti ietekmē sabiedrības viedokļus un uztveri. Kas...

Foto

Par jaunā „Rail Baltica” dzelzceļa tilta būvniecību: naudas nav, taču būvējam!

Vismaz uzbūvēsim trīs labā krasta balstus ar laidumiem, un tad jau redzēs, varbūt pat saimniecībā...

Foto

"Latvijas pasta" nesmukumi, jeb Linkaita saimniekošanas rezultāti Satiksmes ministrijā nebeidz pārsteigt

Nule pēc virknes skandālu atkāpās "Latvijas pasta" padome. Tā tam arī vajadzēja būt, taču kurš...

Foto

Krievu latvieši, nevis Latvijas krievi: latvietībai jākļūst par lipīgu, pievilcīgu zīmolu

Raksta beigās piedāvāšu neizmantot "Latvijas krievu" vai "Latvijas ukraiņu" terminus, kad runājam par Latvijas pilsoņiem....

Foto

Viss ir lieliski, tikai neprasiet mums neko par tiem 200 miljoniem eiro, ko mums vasarā atkal vajadzēs no nodokļu maksātāju kabatas!

Apkopojot 2023.gada nozīmīgākos statistikas datus...

Foto

Dzintars izēd Kiršteinu - un kas tālāk?

Vēl tikai slinkais nav uzrakstījis par Aleksandra Kiršteina izlingošanu no pašpasludinātās nacionālās apvienības (NA). Iespraudīšu arī savus ķešā aizķērušos...

Foto

Kāpēc LTV nespēj un nevēlas raidījumus organizēt efektīvi un operatīvi?

Latvijas televīzija aktīvi jau vairākas dienas reklamē 6.februāra raidījumu ar konkrēta "viesa" piedalīšanos. Viņš nav izcils zinātnieks,...

Foto

"Pasažieru vilciena" valde atrod "pārmijniekus"

Izcils „ViVi” valdes paziņojums! Tikai vienā teikumā ir izdevies pierādīt visu savu nekompetenci. AS "Pasažieru vilciens" jaunajai padomei laikam vairs nebūtu...

Foto

Briškena politiskās bezatbildības un profesionālās nespējas dēļ ir apdraudēta turpmākā Latvijas reģionu ekonomiskā attīstība

Nacionālā apvienība (NA) rosina izteikt neuzticību satiksmes ministram Kasparam Briškenam (Progresīvie), to...

Foto

Re, cik smuki es varu izteikties arī par skolu slēgšanu (bet tās vienalga tiks slēgtas)

Skola ir kas vairāk par ēku pagasta vai pilsētas vidū. Diskusijām...

Foto

Ja iedzīvotājiem jāgatavo sava 72 stundu soma, tad sabiedrība grib redzēt, kā savu “somu” kārto valsts

72 stundu soma un klausies radio! Mani šis nemierina. Ne...

Foto

Gulags pie apvāršņa

Krievijas Valsts domes valdošās frakcijas “Vienotā Krievija” deputāts ar ģenerāļa uzplečiem Andrejs Guruļovs neslēpj, ka jāatjauno gulaga tipa nometnes, lai tie, kas iekšzemē...

Foto

Skola, kurai paveicās

Varbūt zinošie apzinās, ka tuvojas kas neizbēgams, un tāpēc, laikus atkāpjoties, tiek "dedzināti tilti", vien žēl, ka šīs ugunis mums tiek pasniegtas kā nepieciešamība mūsu tumsonības...

Foto

Pilnmēness mistērijas

To, ka Mēnesim ir ietekme uz planētas Zemes dzīvi un arī cilvēku psihi, mūsu senči tika pamanījuši jau sen. Latvijā dzīvojošiem ir it sevišķi...

Foto

Svarīgi nekļūt atkarīgiem no svešas žēlastības!

Ir kāds vēsturisks janvāra datums, kuru parasti aizēno gan barikāžu laiks, gan, mazliet mazāk, arī 13.janvāra nemieri. Gan nesenie, gan...

Foto

Par atbildību pašreizējā haosa un nebūšanu sakarā pasažieru vilcienu satiksmē

Tā kā 15 gadus nostrādāju VAS "Latvijas dzelzceļš" atbildīgā amatā, tad man ir gana daudz pieredzes...

Foto

Krišjānis Kariņš kļūst par apkaunojumu Latvijas politikai un arī savai partijai

Saeimas deputātu grupas vizīte Ķīnā un Krievijas graudu tranzīts caur Latviju pēdējās nedēļās ir politiskās...

Foto

Atkal

Atkal zobens pacēlies pār dažām skolām, šoreiz Kurzemes pusē. Aizķēra, jo vienā no tām savlaik esmu strādājusi. Laikam vēršot ciet. Nē, vēl jau nekas neesot...

Foto

Īss komentārs par uzņēmēja Guntara Vītola izteikto viedokli “airBaltic” un tā nulles vērtības sakarā

Viss ir pareizi, un žetons Guntaram par drosmi, tikai jebkuram cilvēkam, kuram...

Foto

Kas mums pieder?

Valsts esot mēs, mēs esot bagāti - mums pieder meži, vien koku cenas mums ir augstākas kā Norvēģijā un Zviedrijā, mums pieder spēkstacijas,...

Foto

Vienu sabiedrisko mediju mums būs daudz vienkāršāk kontrolēt un komandēt nekā divus!

Ceturtdien Saeimā galīgajā lasījumā gandrīz vienprātīgi atbalstīja Latvijas Radio un Latvijas Televīzijas apvienošanu no...

Foto

Tā kā KNAB Straume ir piebarots, Kariņš bez bažām var par nodokļu maksātāju naudu doties priekšvēlēšanu braucienā uz Valmieru

2024. gada 17. janvārī ārlietu ministrs Krišjānis Kariņš dosies reģionālajā...