Sākums Kas mēs esam Kontakti Jūsu ieteikumi un jautājumi Reklāma Mobilā

Iesaki rakstu: Twitter Facebook Draugiem.lv

Vēršamies pie Rīgas domes priekšsēdētāja un pilsētas izpilddirektora, jo SIA “Rīgas namu pārvaldnieks” (turpmāk tekstā – RNP) notiekošie procesi liek aizdomāties par to, vai mērķtiecīgi netiek sabotēta RNP darbība kāda interesēs, lai pierādītu, ka RNP nespēj nodrošināt kvalitatīvu pakalpojumu, par ko ir atbildīgi tās vadītāji. Vadītāji šajā kontekstā un gadījumā ir gan padome, valde, gan, kā līdz šim šķita un kā tam būtu jābūt, augstākā un vidējā līmeņa vadība, kas komandas darbā nodrošina RNP darbību.

Nav noslēpums, ka RNP, raugoties no rīdzinieku skatpunkta, līdz šim ir bijusi vairāk negatīva nekā pozitīva reputācija. RNP laiku griežos ir bijusi iesaistīta neskaitāmos korupcijas un reputācijas skandālos, to savu interešu realizēšanai ir izmantojušas politiskās varas. Pēc 2020.gada, kad Rīgā mainījās politiskā vara, tās īstenotās vadlīnijas atsaucās arī RNP. Darbinieki sāka izjust sava darba lietderību, kopību un sabiedrības izaugsmes iespējas, ar skaistiem lozungiem rokās tika motivēti ilggadējie darbinieki un piesaistīti jauni profesionāļi, kas līdz šim jau iepriekš norādīto reputācijas problēmu dēļ uz iespējām strādāt RNP raudzījās skeptiski.

RNP 2020.gadā tika iecelta valde, kas atbilstoši katra valdes locekļa atbildības jomai vairāk vai mazāk sekmīgi, ar jau sākotnēji identificējamām personiska rakstura īpatnībām darbojās kopīgu RNP mērķu sasniegšanai. COVID - 19 un karš Ukrainā šīs īpatnības atvirzīja otrajā plānā, līdz 2022.gadā jau publiski savstarpējā komunikācijā un darbos parādījās valdes savstarpējas nesaskaņas, kas sekojoši rezultējās ar valdes priekšsēdētāja atsaukšanu no amata 2023.gada janvārī. Tātad faktiski no 2022.gada novembra RNP darbība tiek degradēta.

Izsludinot konkursu uz RNP valdes locekļa amatu, no iespējamiem pretendentiem tiek prasītas izcilas komunikācijas un sadarbības spējas. Šeit rodas jautājums – kā pašreizējais valdes sastāvs ir izpildījuši šo kritēriju? B.Maļinovska k-ga (attēlā) darba stila raksturojums raksturojums – autoritārs, neuzklausa citu kolēģu viedokli vai to nepieņem, nespēj sadarboties ar darbiniekiem. Šīs nosauktās rakstura iezīmes un to realizācija darba laikā RNP acīmredzami ir tikai attīstījušās, jo jau pusgadu RNP darbinieki tiek pakļauti intensīvam mobingam un bosingam - psiholoģiskam teroram, kas izpaužas kā regulāra darbinieku ļaunprātīga publiska pazemošana, terorizēšana un iespējamo “noziedznieku” meklēšana, nerealizējot savus publiski paustos un neizpildītos solījumus.

Nespējot izturēt radīto psiholoģisko spiedienu darbinieki saskaras ar stresa radītām veselības problēmām, no ģībšanām līdz pat stacionēšanās gadījumam ārstniecības iestādē. Pēdējā laikā, kad RNP politiskā vara faktiski ir sakoncentrējusies pie B.Maļinovska k-ga vienpersonīgi, šīs īpašības izpaužas vēl spilgtāk – vai situācija, kad no pēdējo divu mēnešu 58 valdes rīkojumiem pamatdarbības jautājumos 29 ir par disciplinārlietu un iekšējo pārbaužu veikšanu, tas ir, gandrīz katru darba dienu disciplinārlieta vai rīkojums par iekšējo pārbaudi, pretstatā četrām visā 2022.gadā, ir normāla? Var oponēt pie procesu nesakārtotības, bet procesi ir jāsakārto, nevis jāpakļauj uzņēmuma darbinieki nepārtrauktam stresam.

RNP kārtējā saimnieciskā gada darbību regulē vai būtu jāregulē vairākiem svarīgiem dokumentiem – tādiem kā sabiedrības budžets, iepirkumu plāns, rīcības plāns, stratēģija un citi dokumenti, kurus attiecīgi atbildīgās struktūrvienības savas kompetences ietvaros sagatavo un iesniedz izskatīšanai RNP valdei. Diemžēl B.Maļinovska k-gs šos dokumentus izskata subjektīvi un pieņem lēmumus vienpersoniski, neņemot vērā struktūrvienību nepieciešamības un ieteikumus. Rezultātā RNP darbojas bez jebkādiem savlaicīgi apstiprinātiem plānošanas dokumentiem, atbildīgajām struktūrvienībām ir jāatbild par rīcības plāna, iepirkumu plāna un citu plānošanas dokumentu izpildi, kuri tām, lai cik dīvaini tas neizklausītos, gluži vienkārši vēl nav pieejami.

Esošā RNP valde meklē neievērošanas ieganstus šī gada sākumā apstiprinātajā vidējā termiņa stratēģijā paredzētajām aktivitātēm (struktūrvienību reorganizācija, daļu likvidācija), jo jau izstrādes procesā tika novēroti RNP valdes locekļu un valdes priekšsēdētāja atšķirīgie viedokļi. Piemēram, klientiem lētāka un efektīvāka risinājuma mērķim - iekšējā avārijas dienesta likvidācija un pakalpojuma nodošana ārpakalpojumam – Maļinovska k-gs uzdod atrast finansiālu pamatojumu, tikai lai no tā atteiktos un nepildītu.

Ja kādam šķiet, ka darbinieku iekšējās darba attiecības, viņu veselība, intereses, normāls administratīvais process nav prioritāte un ir upurējams, ja RNP sasniedz izvirzītos mērķus, tad varam informēt, ka arī šajā jomā atrodamies situācijā, kad turpmāka klusēšana apdraud ne tikai katra darbinieka karjeru, bet arī turpmāko RNP darbību. B.Maļinovska k-gs, izmantojot deleģētās RNP valdes locekļa pilnvaras, sistemātiski neievēro iekšējos un ārējos normatīvos aktos noteiktās procesuālās darbības, kavē un kropļo RNP pamatdarbības nodrošināšanai nepieciešamos procesus (piemēram, iejaucoties iepirkumu komisiju darbā un pārkāpjot Publisko iepirkumu likuma 25.pantā noteiktās prasības).

Šīs darbības izpaužas kā sistemātiska iejaukšanās jebkurā procesā, kurā ir nepieciešams pieņemt lēmumu un procesu bremzēšanu, kur šāds akcepts nav saņemts, neskatoties uz to, ka šādu akceptu neparedz normatīvie akti. B.Maļinovska k-ga darbības izpaužas kā pilnvaru pārsniegšana, varas uzurpēšana un absolūta neuzticēšanās padotajiem, vienalga, vai tas ir attiecīgās jomas inženieris, direktors, jurists, finansists vai cits speciālists, un ir skaidrs, ka tik liela uzņēmuma vadīšanā šāds risinājums ilgtermiņā nav iespējams. Redzam un saprotam, ka jau pašlaik ir apdraudēta vai pat neiespējama šādu klientiem un RNP svarīgu procesu izpilde:

Aukstā ūdens sūkņu stacijas iegāde, uzstādīšana, apkope un remonts (netiek nodrošināta no 2021.gada);

Zāles pļaušana (netiks nodrošināta nepieciešamajā termiņā);

Avārijas dienesta pakalpojums (netiks nodrošināts nepieciešamajā termiņā);

Autoceltņu noma (netiek nodrošināts no 2022.gada);

Melnzemes piegāde (netiks nodrošināta nepieciešamajā termiņā);

Asenizācijas pakalpojums (netiks nodrošināts nepieciešamajā termiņā);

Ārpuskārtas remontdarbi (aukstais ūdens/kanalizācija un elektroapgāde) (netiks nodrošināts nepieciešamajā termiņā);

Būvgružu izvešana (netiek nodrošināta nepieciešamajā termiņā);

Deratizācija un dezinsekcija (netiks nodrošināta nepieciešamajā termiņā);

Inženierkomunikāciju projektēšana (netiek nodrošināts no 2021.gada);

Ūdens skaitītāji ar attālināto nolasīšanu (netiek nodrošināts no 2021.gada);

Logu mazgāšana (netiek nodrošināta nepieciešamajā termiņā);

Metāla durvju izgatavošana un uzstādīšana (netiek nodrošināts no 2021.gada);

Dabasgāzes iegāde (esošajā situācijā tiek diskutēts Maļinovska k-ga personā par risinājumu, kas neatbilst pārvaldīšanā esošo māju dzīvokļu īpašnieku interesēm);

Elektrotīklu remontdarbi (kopš 2023.gada marta tiek bremzēta lēmuma pieņemšana);

Netiek saskaņotas (parakstītas) pretenzijas ārpakalpojuma sniedzējiem par līgumsodu piemērošanu (liftu remontdarbi);

Elektroenerģijas iegādes līgums (elektroenerģija tiek iepirkta pēdējās garantētās piegādes ietvaros, kas neatbilst pārvaldīšanā esošo māju dzīvokļu īpašnieku interesēm).

Pat namu apsaimniekošanā neiesaistītam adresātam ir skaidrs, ka šādu būtisku procesu vai procesu sastāvdaļu nenodrošināšana ir būtisks apdraudējums, kas paralizēs uzņēmuma darbību, kura sekas atspoguļosies ne tikai uz RNP plānotajiem rezultatīvajiem rādītājiem, bet arī uz klientiem, klientu īpašumu stāvokli un sabiedrības reputāciju un darbību nākotnē.

Vai šādu darbību, precīzāk bezdarbības, iemesli ir apzināti, šaubas par savu kompetenci vai tomēr cits iemesls, nav zināms, bet ir skaidrs, ka aktīva rīcība svarīgos procesos tiek aizvietota ar uzdevumiem sagatavot neskaitāmas izmeklēšanas, atskaites un tabulas, kuru izpildei darbinieki ir spiesti strādāt neatmaksātas virsstundas, pat nakts stundas. Bieži ir sastopama biedējoša, bet ierasta situācija, kad uzdevumu “šodien, kaut līdz naktij strādājiet!” dažādu struktūrvienību koleģiāli nakts laikā saskaņo un iesniedz dokumentus.

Jāpiebilst, ka doto uzdevumu formulējums un konstrukcija jau iekļauj adresāta vainošanu un sasaisti ar valdei doto uzdevumu neizpildi, acīmredzot vēloties vainot darbiniekus par padomei solīto uzdevumu neizpildi [ņemot vērā, ka esat veikuši/neveikuši pienākumos esošās darbības, kuras ir rezultējušās mūsu doto solījumu neizpildē, lūdzam sagatavot atskaiti par…].

Kā spilgtāko un plaši sabiedrībā izskanējušo solījumu var uzskatīt padomei, Rīgas domei un klientiem apsolīto apsaimniekošanas maksas nepaaugstināšanas solījumu 2023.gadā. Faktiski plānota darbība ar izdevumu pārlikšanu no apsaimniekošanas maksas uz komunālo maksājumu sadaļu, tas ir, papildu izdevumiem klientiem, vai kāda no plānoto pakalpojumu nesniegšanu. Piemēram, plašsaziņas līdzekļos plašu rezonansi guvusī digitalizācijas procesa kļūda par lapu izvešanas izmaksu iekļaušanu klientu rēķinos, patiesība bija budžeta izstrādāšanas procesā plānota darbība, lai nepaaugstinātu apsaimniekošanas maksu. Bet tad, kad valdei no preses un deputātiem tika uzdoti neērti jautājumi, steidzami tika atsaukti rēķini, norādot, ka tā ir kļūda, nevis iepriekš plānots un apzināts lēmums un zemāka līmeņa darbinieku vainošana.

Pieminēšanas vērts arī un pie neizpildāmiem solījumiem pieskaitāms ir arī pārsteidzīgais L.Keiseles k-dzes virzītais projekts par jaunās Biznesa un attīstības pārvaldes struktūrvienības izveidi, kas paredz uzlabot RNP reputāciju, klientu apmierinātību un finansiālos rādītājus. Rezultātā no esošajām struktūrvienībām tiek atdalīti darbinieki, tai skaitā namu pārvaldnieki, palielinot jau tā neadekvāti lielo darba apjomu, turklāt vēl samazinot pārvaldnieku skaitu un uzliekot papildus pienākumus un atbildību. Solot rožainus nākotnes uzlabojumus, tajā skaitā atbalsta funkcijas, neviens nav pārdomājis, kā tiks nodrošināta RNP darbība pārejas procesa starta posmā, nav veikta namu pārvaldnieku faktisko funkciju analīze un slodzes pašreizējie mērījumi. Rezumējot – nepārtraukti tiek izvirzīti mērķi, kas faktiski nav sasniedzami un rezultējas administratīvo resursu izšķērdēšanā un darbinieku demotivācijā.

RNP fiziskā darba veicēji (sanitārtehniķi, elektriķi, sētnieki un citi darbinieki) novēloti, bet dažos gadījumos pat vispār nesaņem algas daļu, kura pārsniedz ar iekšējiem normatīvajiem aktiem noteikto algas sliekšņa limitu, jo tas ir jāsaskaņo ar struktūrvienību vadītājiem un valdes priekšsēdētāju. Kopš valdes priekšsēdētāja R.Neimaņa k-ga atsaukšanas atsaukšanas no amata Maļinovska k-gs nepamatoti meklē iemeslus neizmaksāt pēc viņa uzskatiem pārāk lielas algas, meklējot nelikumības, tajā pašā laikā pieprasot palielināt remontdarbu plāna izpildi, nodrošināt pakalpojumu sniegšanu, neskatoties, ka minētie darbinieki pilda vakanto darbinieku pienākumus.

Uzskatām, ka klusēt un vērot, kā RNP valdes, bet īpaši B.Maļinovska k-ga rīcības rezultātā RNP grimst, būtu vieglākā, bet ne pareizākā izvēle šādā situācijā. Vēršanās par norādītajām problēmām pie RNP padomes nav devusi nekādu rezultātu, gluži pretēji, pret trauksmes cēlāju ir vērstas represīvas darbības. Varam tikai minēt, vai notiek apzināta RNP graušana, lai tas nesasniegtu izvirzītos mērķus par kotēšanos biržā ar veicamajām darbībām, panākot RNP vērtības mazināšanos, lai to sekojoši pārdotu par iespējami zemāku cenu.

Ir jāsaprot, ka šādas vēstules parakstīšana nes lielus riskus tās autoriem, kuri pārstāv procentuāli lielāko daļu RNP darbinieku un faktiski nodrošina pamatfunkciju veikšanu RNP, tāpēc aicinām steidzami:

- izvērtēt RNP padomes kā sabiedrības uzraugošās institūcijas darbības vēstulē norādīto, tai zināmo faktu piesegšanā;

- RNP valdes darbību atbilstību normatīvo aktu prasībām, sabiedrības, klientu un kapitāldaļu turētāja interesēm;

- RNP valdes locekļu atbilstību ieņemtajiem amatiem.

Sagaidām un aicinām rīkoties un sniegt atbildi pēc būtības, pretējā gadījumā un, lai aizstāvētu RNP, darbinieku un klientu intereses, paturam tiesības vērsties pie preses, pašvaldības deputātiem, tiesībsargājošās iestādēs, pašvaldības darbības pārraugošajā institūcijā VARAM, kā arī neizslēdzam iespēju koordinēt sekojošus soļus ar citu pašvaldības kapitālsabiedrības darbinieku līdzdalību, tas ir, veikt jebkādas darbības, kas atjaunotu RNP normālu funkcionēšanu, kas balstīta uz tiesiskiem un demokrātiskiem darbības principiem.

Novērtē šo rakstu:

1
0

Seko mums

Iesūti ziņu
Mēs domājam, ka...

3

Bez Stambulas konvencijas Latvijas sievietēm gals klāt, ar Stambulas konvenciju Latvijas sievietes zels un plauks

FotoDiskusijās par Stambulas konvenciju (jeb Eiropas Padomes Konvencija par vardarbības pret sievietēm un vardarbības ģimenē novēršanu un apkarošanu) pazūd būtisks jautājums – kāpēc vispār ir domātas konvencijas, kāda ir to nozīme un kāpēc valstis tām pievienojas? Šajā rakstā pievērsīšos potenciālajiem ieguvumiem no konvencijas, kā arī pretestības iemesliem.
Lasīt visu...

12

Valdība ir uz savas planētas, tauta – uz citas

Foto“Biju pārliecināts, ka mūsu ceļi nekad nekrustosies. Bet, re, valsts svētki ir tas, kas tomēr vieno, kaut arī mūsu politiskie uzskati ir pilnīgi pretēji,” saldi smaidot, vienā no 18. novembra pasākumiem mani uzrunāja kāds augsts ierēdnis. Vienojošais elements gan bija tikai reālā, “taustāmā” telpa, kurā atradāmies, bet politiskajā, sociālajā telpā mūs šķīra bezdibenis. Un joprojām šķir. Tas paliek arvien dziļāks un platāks. Ne jau tikai starp mani un konkrēto ierēdni, bet starp tautu un ierēdniecisko valsts aparātu.
Lasīt visu...

21

Latvijas Televīzija palīdz aizdomās turētajiem apzināti kurināt nacionālo naidu, lai netieši mazinātu vainu slepkavībā

FotoUzskatu, ka par mana tēva Andra Ļubkas (attēlā) slepkavību aizdomās turētās personas un to tuvinieki šobrīd apzināti apmelo manu tēvu nacionālā naida kurināšanā, lai tādējādi novērstu uzmanību no patiesajiem slepkavības iemesliem. Kā arī, apzināti publiski nomelnojot manu tēvu, notiek klajš mēģinājums ietekmēt tiesībsargājošās institūcijas un pat tiesu.
Lasīt visu...

12

Par “Maximas” traģēdiju: taisnīgs spriedums manā izpratnē būtu inženiera un būvuzņēmuma sodīšana par ēkas sabrukšanu un "Maximas" sodīšana par cilvēku bojāeju

FotoAr nelabu sajūtu sekoju medijos publicētajām ziņām par Zolitūdes traģēdijas tiesvedību. Esmu būvinženieris, absolvējis Venecuēlas Centrālo universitāti, un man ir Kārnegija un Melona Universitātes (ASV) maģistra grāds būvinženierijā (ar iespējami augstāko atzīmi).
Lasīt visu...

21

Vai Latvijā ir pārāk liels publiskais sektors?

FotoANO 1919. gadā dibinātā Starptautiskā Darba organizācija publicējusi statistiku – 2020. gadā Latvijā aptuveni 29% visu strādājošo bija nodarbināti publiskajā sektorā, bet labākā proporcija esot Austrijā – 4%. Ieliku šo ziņu Twitter, un tas sāka vārīties. Esot sajaukti āboli ar bumbieriem, un vispār, kas tā tāda par organizāciju?
Lasīt visu...

12

Tautas pacietības mērs ir izsmelts!

FotoŠis raksts ir pēdējais brīdinājums koloniālajiem pārvaldniekiem Latvijā! Pēdējais brīdinājums viņu pakalpiņiem valdībā un valsts struktūrās. Tautas pacietības mērs ir izsmelts! Mēs runājām, aicinājām apstāties un pārtraukt LATVJU TAUTAS iznīcināšanas politiku. Taču viss veltīgi. Jūs nevēlējāties mūs sadzirdēt, ieklausīties un saprast - PIETIEK! Tad runāsim citā "valodā" ! Jums saprotamajā!
Lasīt visu...

21

Nosodām “Vienotības”, “Progresīvo” un ZZS kreisi radikālo partnerību

FotoSaistībā ar jaunās valdības kreisi liberālo kursu vērtību jautājumos, par prioritāti demogrāfiskās krīzes, ekonomiskās stagnācijas, kā arī militāra un hibrīdkara apdraudējuma apstākļos steidzami izvirzot “partnerības” likumprojektu pieņemšanu, paužam savu nostāju.
Lasīt visu...

21

Aicinām parakstīties par Saeimas atlaišanu

FotoMēs, Nacionālā savienība “Taisnīgums”, paziņojam, ka esam pievienojušies iniciatīvai par tautas nobalsošanu, lai atlaistu 14. Saeimu.
Lasīt visu...

pietiek_nokluset

Jau tagad „RailBaltica” trūkst sešu miljardu eiro Latvijas posmam

FotoRailBaltica projektam ir visas iespējas kļūt par akmeni kaklā Latvijas budžetam un valsts parādam, jo jau tagad trūkst ~6 miljardu eiro Latvijas posmam (~puse Latvijas budžeta) un Eiropa visu naudu 100% nedos. Ko darīt?
Lasīt visu...

Lursoft
Iepriekšējie komentāri un viedokļi Foto

Šis raksts par Izraēlu un Palestīnu ir īpaši kompentents, jo pirmā līdzautora divi ģimenes locekļi ir strādājuši kibucos, bet otrs ir dzēris košera šņabi un ir „progresīvais”

10. novembrī ASV valsts sekretārs Entonijs Blinkens Izraēlas–Hamās konflikta kontekstā nāca klajā ar paziņojumu, citu lietu starpā atzīmējot, ka “daudz par daudz palestīniešu ir tikuši nogalināti”. Statistika diemžēl ir nepielūdzama – Izraēlas īstenotās blīvi apdzīvotās Gazas bombardēšanā jau ir 11 tūkstoši...

Foto

Uzruna Latvijas Republikas proklamēšanas 105. gadadienai veltītajā svētku koncertā Latvijas Nacionālajā teātrī

Ļoti cienījamā Saeimas priekšsēdētājas kundze! Ļoti cienījamā Ministru prezidentes kundze! Cienījamās dāmas un godātie...

Foto

Tauta nav stulba

Tauta nav stulba. Tautai piemīt veselais saprāts. Tauta to apliecina, kad viņa publiski dzird idejas, kuras sakrīt ar viņas izjusto gudrību....

Foto

Maksātnespējas administrators izsaimnieko atlikušo uzņēmuma mantu

Mēs, maksātnespējīgās AS "Dzintars" kreditori, nolēmām griezties pie valdības vadītājas un atbildīgās ministres ar atklāto vēstuli par samilzušām problēmām, ar...

Foto

Vai Saeima ir jāatlaiž?

Pēdējās dienās daudz dzirdams par rosinājumu atlaist 14. Saeimu. Izskan gan aicinājumi tādā veidā sodīt arvien kreisāko “Jaunās Vienotības” valdību, gan pretēji...

Foto

Mēs, Kozins, Levrence, Bogustova, Pūpola, Raubiško, Austers un vēl virkne citu Iļjiča mazbērnu...

Kopš teroristiskās organizācijas "Hamas" uzbrukuma 2023. gada 7. oktobrī, kura laikā tika veikti...

Foto

„Rail Baltica” finansējuma plūsmai ir jābūt loģiskai un saskaņotai ar būvdarbu gaitu, citādi Putniņa un Pauniņa kungiem būs problēmas

Lai Rail Baltica būvniecība noritētu raiti un efektīvi un...

Foto

Kas ir "mēs"?

Lūdzu zemāko izklāstu neuzskatīt par konservatīvās domas konferences rīkotāju autoritatīvu versiju. Ticu, ka 28. novembrī Demos II sesijā no runātājiem dzirdēsim pavisam citas...

Foto

Biotehnologa fabulas

Cilvēks ir radies no šūnām, viss organisms - āda, miesa, kauli, tauki, muskuļi, orgāni - arī ir veidots no šūnām. Šūnās veidojas arī enerģija,...

Foto

Vai šodien jau esi ļāvis sevi apmuļķot? Ja ne, ņem vērā šo rakstu!

Nevienam nepatīk, ka viņu apmuļķo. Pēc Eirobarometra datiem 64% Latvijas iedzīvotāju jūtas pārliecināti,...

Foto

Elektrības cenu līkloči – vai Latvijas iedzīvotāji izmanto savas iespējas?

Ir pagājis gads kopš Nord Pool biržas vairumtirdzniecības cenas Latvijā uzrādīja prātam neticamus rekordus, vidējai mēneša cenai pārsniedzot...

Foto

Man ir cits viedoklis!

Ģenerālās Asamblejas 1948. gada 10. decembra 217. A (III) rezolūcijas preambulā teikts - ņemot vērā to, ka visiem cilvēku sabiedrības locekļiem piemītošās...

Foto

Nevajag ņaudēt!

Visa nauda tiek izsaimniekota caur valsts konkursiem, sadārdzinot visu 5x utt. Vajag pieņemt tikai pareizu likumu par visu konkursu auditu un konkursus auditēt no...

Foto

Vai privātie mežu īpašnieki šobrīd saredz ilgtspējīgas mežsaimniecības jēgu?

Nav noslēpums, ka Latvijā šobrīd pret mežsaimniecības nozari valda sarežģīta un bieži vien pretrunīga sabiedrības attieksme. Vairāku...

Foto

„Rail Baltica” skandalozais iepirkums – kas tālāk?

„Rail Baltica” - uzņēmumu apvienība no Turcijas, kuras sastāvā ir kompānijas "IC Içtaş Inşaat Sanayi Ve Ticaret A.Ş." un...

Foto

Helmanis publiski sašutis par... Puntuļa rīkoto konkursu?

Ir tāda anekdote: “Zvēru mazuļi pagalmā lielās ar saviem vecākiem. Vienam tētis tādā amatā, otram mamma tur strādā. Lācēns...

Foto

Cilvēku viedoklis SIF ekspertiem nerūp!

Ir tāda anekdote: “Eksperti norāda, ka valsts attīstās, iedzīvotāji apgalvo, ka viņi to nejūt, bet iedzīvotāji jau nav nekādi eksperti!” Līdzīgi...

Foto

Piesakos uz pirmo vietu konkursā par vistukšākajām frāzēm

Vispārējie latviešu Dziesmu un Deju svētki ir viena no mūsu vissvarīgākajām kultūras tradīcijām. Ir nepieņemami, ka mākslinieki un...

Foto

„airBaltic” - varbūt viss ir stipri vienkāršāk

Lai aizmuktu ar „airBaltic” lidmašīnām nav jātaisa slēgtas Ministru kabineta (MK) sēdes. Tā ir valstij piederoša kompānija un pietiks...

Foto

Kādēļ vairs nenotiks neviena mana intervija ar “Latvijas Avīzes” žurnālisti Egli?

Galvenais iemesls ir – es nevēlos piedalīties iestudētās izrādēs, kas aiz žurnālistikas maskas nolaupa mums...

Foto

Enerģijas pašpietiekamības nozīme Latvijas nākotnei

Saeimas deputātiem nodoti izskatīšanai Klimata un enerģētikas ministrijas izstrādātie un iepriekšējās valdības atbalstītie grozījumi Elektroenerģijas tirgus likumā....

Foto

Tautas kustība "Veselais saprāts"

Šorīt, kad pasaule dejo virs bezdibeņa, kad mūsu dzīvei tiek sisti pamati zem kājām, kad pašsaprotamas lietas tiek apšaubītas, kad sabiedrībai un...

Foto

Vēlreiz brīdinām – neaiztieciet mūsu peļņu!

Ir skaidrs, ka priekšlikumi palēninās vai daļēji apstādinās kreditēšanu, kā arī negatīvi ietekmēs Latvijas reputāciju un kredītreitingu, kas sadārdzinātu valsts...

Foto

Valdība parādīja visa veida migrantiem, ka mēs esam mīkstie

Vakar bija ļoti svarīgs tests mūsu valdībai, prezidentam, drošības iestādēm, kuru tie neizturēja....

Foto

Izraēlai ir jāizdara pareizā izvēle

23.oktobrī Pietiek tika publicēts mans raksts ar nosaukumu ”Izraēla pret “Hamās””, kurā izklāstīju savu redzējumu par notikumu attīstības scenāriju un lēmumiem, kas būtu...

Foto

Nediplomātiskais un nekorektais Kariņš nav visa Latvija

Diena sākās ar ziņu par Latvijas ārlietu ministra Krišjāņa Kariņa izraisīto skandālu. Katalonijā viena no centrālajām mediju ziņām ir...

Foto

Piederība Rietumiem nav tikai ērtības un iespējas

Diemžēl var prognozēt, ka Eiropā pieaugs naida noziegumu skaits. Diemžēl mazāka, manuprāt, ir izpratne, ka tā nav specifiski ebreju...

Foto

Komentārs par to, ka Latvijai jākļūst par bezskaidras naudas valsti

Pārlasīju rakstu vairākas reizes un tā arī nesapratu, kāpēc Latvijai jākļūst par bezskaidras naudas norēķinu valsti...

Foto

Kad divi latvieši savā starpā runā angliski vai krieviski, tie faktiski noliedz savu tēvu un māti

Sveicu jūs Valsts valodas dienā! Latvijas valstiski un nacionāli domājošās...

Foto

Kāpēc VAS "Latvijas dzelzceļš" neveicas ar ES projektu realizāciju

Divi vienkārši iemesli. Pirmais: uzņēmuma padomes nekompetence. Izjaucot koncerna vadības procesus, kas sekmīgi un izmaksu ziņā arī...

Foto

“Saskaņai” ir vieta Latvijas politikā, jo tās misija ir svarīga un mērķi ir aktuāli kā nekad iepriekš

Ir pagājis gads, kopš partija “Saskaņa” zaudēja vietu politiskajā...

Foto

Kas kopīgs Baznīcai ar LGBT, un kas uzsauc mūziku?

Skolās māca, kā naudu pelnīt, augstskolās, kā to ekonomēt un radīt, bet kāpēc skolās nemāca, kā nauda...

Foto

Laimes māti un naudas koku meklējot, jeb „Global Animal Law organisation” likumdošanas datubāze un tās interpretācija

Salīdzināt Latviju ar Nigēriju, tādējādi norādot uz Latvijas neiedomājamo atpalicību,...

Foto

Hosams paņem rokās mietu. Ar s...diem

Stradiņa slimnīcas – jeb saīsinājumā PSKUS – padomes zibenīgā patriekšana no amatiem liecina, ka jaunais veselības ministrs Hosams Abu Meri...

Foto

Atklāta vēstule “Swedbank” vadītājam Laurim Mencim

Sveicināts Jūsu jaunajā amatā kā „Swedbank” valdes priekšsēdētājs! Es rakstu Jums saistībā ar konkrētu situāciju, kurā esmu nonācis kā Jūsu...

Foto

Cik īsti vērta biļete uz Džordanu Pītersonu?

Par mūsdienu mesiju dēvētajam Toronto profesoram Džordanam Pītersonam pošoties uz Rīgu ar priekšlasījumu, interesentiem nenāktu par ļaunu tomēr piedomāt...

Foto

Nākamgad daļa pašvaldību var nespēt pildīt pamatfunkcijas!

Valsts budžeta pieņemšanas procesā gandrīz neievērots palicis jautājums par pašvaldību budžetiem, bet tas ir ļoti svarīgs. Tieši no pašvaldību rocības...

Foto

Kolektīvais saprāts ir vājprātu summa

Ja reiz dzīvnieku pasaules kolektīvie saprāti mums ir pašsaprotami, kas mums liek uzskatīt, ka tāda, līdzīga kā dzīvnieku pasaulēm kolektīvā saprāta,...

Foto

Mēs nogalinām tikai tik daudz dzīvnieku, cik vajag!

Latvijas Veterinārārstu biedrība (LVB) šodien, 10.oktobrī informēja Zemkopības ministrijas Dzīvnieku aizsardzības un labturības konsultatīvo padomi par dezinformāciju un...