Sākums Kas mēs esam Kontakti Jūsu ieteikumi un jautājumi Reklāma Mobilā

Iesaki rakstu: Twitter Facebook Draugiem.lv

Tuvojoties jaunajam, 2014. gadam, Pietiek šodien un nākamajās dienās atgādinās dažus nepelnīti aizmirstus politisko partiju, biedrību un citu organizāciju dokumentus, kuri pašlaik jau sen būtu zaudējuši aktualitāti, ja ne... Sākam ar „Meierovica biedrības" 2010.gada 11.novembra "Ceļamaizi jaunajai Saeimai un valdībai".

„Meierovica biedrība par progresīvām pārmaiņām", atbalstot vēlētāju vēlmi redzēt progresīvas pārmaiņas sabiedrības pārvaldē, iesniedz Saeimas deputātiem un valdības ministriem Ceļamaizi: novēlējumu par darbībām, kuras jaunievēlētajai Saeimai un valdībai nākamajos četros gados būtu jāveic, lai Latvijas valsts būtu tā vieta, kur vēlētos dzīvot un strādāt Latvijas pilsoņi un par kuru mums nebūtu jākaunas.

Veidojot Ceļamaizi, esam ieklausījušies ap 80 dažādu jomu pieredzējušu zinātāju viedoklī. Daudzas būtiskas darbības jau ir uzskaitītas Valda Dombrovska valdības deklarācijā. Mēs ceram, ka tās tiks pildītas. Mēs esam uzsvēruši 10 stratēģiski būtiskākos jautājumu blokus - 10 sāls graudus.

1. Atjaunot sabiedrības uzticību valsts varai

Spēcīga Saeima, kompetenta un enerģiska valdība, godīgi un atbildīgi politiķi, priekšvēlēšanu solījumu un partiju programmu ievērošana.

Saeimai jāuzsāk pildīt Satversmē noteiktie pienākumi, organizējot saturiskas debates par galvenajiem ncībpolitikas jautājumiem, jāveido izpildvaras patiesa atskaitīšanās lēmējvarai. Kā piemērs aplamai domāšanai uzskatāma „Vienotības" un ZZS sadarbības līgumā paustā koalīcijas apņemšanās neierosināt deputātu jautājumu uzdošanu ministriem.

Zemo politiķu un valsts varas institūciju prestižu iespējams atgūt ar vārdu un darbu saskaņu, ētikas prasību paaugstināšanu pret politiķiem, spēju ieklausīties apkārtējos, paraudzīties pāri savas šaurības, iecirtības un paštaisnuma robežām. Lai mazinātu aizdomas par deputātu ietekmējamību, Saeimai jāatsakās no aizklātajiem balsojumiem.

2. Valsts pārvaldību visos līmeņos veidot gudru, godīgu un efektīvu

Apsveicama ir valdības apņemšanās veidot mazu un efektīvu valsts pārvaldi. Institūciju skaita un funkciju mazināšanai jābūt apvienotai ar jaunu, zinošu, moderni domājošu un uz reformām orientētu darbinieku piesaistīšanu, ar depolitizāciju un debirokratizāciju. Valsts pārvaldē plānošanas un atskaitīšanās sistēma jāorientē uz rezultātu, nevis formālu izpildi. Tāpat kā politiķiem, arī valsts pārvaldes darbiniekiem ir jāspēj uzturēt regulārs dialogs ar sabiedrību. Valsts pārvaldes lēmumiem jābūt caurskatāmiem un ar ekspertīzi pamatotiem. Iedzīvotājiem ir jāgūst pārliecība, ka viņu maksātie nodokļi tiek apdomīgi un pamatoti tērēti valsts interesēs.

3. Izvēlēties darbības prioritātes, kas uzlabotu Latvijas konkurētspēju, tēlu un atpazīstamību Eiropā

Valsts vadītājiem jāspēj skaidri un tautai saprotami nosaukt un īstenot valsts attīstības mērķus un prioritātes.

Pieņemot lēmumus, jāsaskata to mijiedarbība ar citiem procesiem, ietekme uz valsts attīstību ilgtermiņā un atbilstība izvirzītajiem mērķiem. Četri gadi nav ilgs laiks, tādēļ svarīgi ir neieslīgt daudzās sīkās darbībās, bet koncentrēties uz būtisko.

4. Paturot prātā Rietumu vērtību orientāciju un stratēģisko partnerību, radīt pamatu katram Latvijas iedzīvotājam sajust piederību šai valstij un lepoties ar to

Jāpanāk sabiedrības vairākuma sapratne par to, ka Latvija ir neatņemama Eiropas telpas sastāvdaļa, ka integrācija Eiropas Savienībā un NATO ir neatgriezeniska, ka Ziemeļvalstu labklājības modeļa pārņemšana ir iespējama vien kopā ar noteiktiem izpratnes un uzvedības standartiem. Eiropa ir jāpiedzīvo un jāsajūt. Latvijas kā modernas 21.gadsimta valsts pazīmei jābūt spējai iesaistīt sabiedriskajā dzīvē arī krieviski runājošo sabiedrību, spējai ieklausīties savādākā, citādi domājošā.

5. Mazināt noslāņošanos un nevienlīdzību sabiedrībā, radīt vienādas iespējas visiem

Nodokļi ir jāmaksā visiem, arī bagātajiem. Palielinot nodokļu slogu, īpaši jārūpējas par mazāk nodrošinātajiem, bet ilgtermiņā - arī par sabiedrības vidusslāņa veidošanu.

Latvija nevar būt miljonāru un nodokļu nemaksātāju paradīze. Ir jāveido vide, kas sniedz visiem uzņēmējiem vienādas iespējas, vienādus konkurences nosacījumus un rosina ilgtermiņa investoru ienākšanu Latvijā. Valsts iepirkumu sistēmai jāatbalsta godīgi nodokļu maksātāji. Sociālās palīdzības sistēma jāorientē uz iedzīvotāju apmācību kā „noķert zivi", nevis kā ilgtermiņā izmantot sociālos pabalstus, veicinot bezdarbnieku atgriešanos darba tirgū.

6. Nebaidīties veikt smagas un nepopulāras reformas, lai ilgtermiņā Latvija spētu piemēroties globalizācijas, demogrāfiskās situācijas un valstu savstarpējas konkurences nestiem izaicinājumiem

Latvijas izaugsmes galvenais resurss ir zināšanas. Augstākās izglītības un profesionālās izglītības sistēmai nepieciešami kardināli uzlabojumi, bet vispārējās izglītības sistēmai jāspēj pārdzīvot demogrāfiskās situācijas radīto skolēnu skaita strauju samazināšanos. Augstākās izglītības iestādēs jārada iespēja klausīties lekcijas Eiropas Savienības izplatītākajās valodās, jāveicina studentu un pasniedzēju apmaiņa. Bērniem, beidzot skolu, ir jābūt nodrošinātiem gan ar zināšanām, gan prasmēm, gataviem konkurēt strauji mainīgajā globālajā pasaulē. Formālajai izglītībai jābūt balansā ar neformālo izglītību. Pedagoģiskajām iestādēm jāsadarbojas ar nevalstisko sektoru. Īpaša uzmanība ir pievēršama jaunajai paaudzei - attīstot dažādas programmas un atbalstot nacionālo jaunatnes organizāciju darbību un iniciatīvas.

Veselības nozares reforma jāveic, pārskatot principus, kā tiek plānoti finanšu līdzekļi, īpašu uzmanību piemērošot atdeves - efektivitātes rādītājiem un vienādam atalgojumam par līdzīgu darbību dažādas iestādēs. Veselības apdrošināšanai ir jābūt pieejamai visiem iedzīvotājiem. Ar e-sistēmu palīdzību pacientiem un ārstiem jārada iespēja sekot līdzi gan slimību vēsturei, gan valsts veiktajiem maksājumiem.

7. Mazināt reģionu, pilsetu-lauku atšķirības un nošķirtību

Ekonomiskā krīze un teritoriālā reforma ir padziļinājusi ekonomiskās atšķirības starp reģioniem, bagātajiem un nabagajiem novadiem. Dzīves kvalitātes saglabāšana ārpus lielajiem attīstības centriem, infrastruktūras un pakalpojumu pieejamība ir svarīga ne tikai policentriskas attīstības veicināšanai, bet arī sociāla miera un latviskuma saglabāšanai. Īpaša uzmanība pievēršama Latgales konkurētspējas uzlabošanai. Lauku attīstības politika veidojama kopsakarā ar reģionālās attīstības politiku, veicinot jauniešu piesaisti laukiem un mazajām pilsētām, kooperācijas attīstību un izstrādājot lauku ilgtermiņa attīstības stratēģiju. Latvijas lauki, zeme un mežs ir Latvijas nacionālais resurss.

8. Tiesu varas, iekšlietu un drošības struktūras pārorientēt uz iedzīvotāju tiesību aizsardzību, tās nevar būt piesegs kontrabandai, negodīgumam un draugu būšanai

Latvijas valsts drošības un aizsardzības struktūrām jābūt profesionālām, moderni ekipētām un sociāli aizsargātām. Policijas darba organizācijai un struktūrai jābūt caurskatāmai un saprotamai, jāmazina lieka birokrātija. Veicot sistemātisku apmācību, policijai jākļūst mūsdienīgākai un ar augstāku darba ražīgumu. Tiesu sistēmai jānodrošina lietu izskatīšana saprātīgos termiņos, „mazo" prasību standartizēta izskatīšana, rakstveida procesa paplašināšana. Uzņēmumu reģistram jābūt neatkarīgam no politiskas ietekmes.

9. Enerģētiskās neatkarības palielināšana, energoefektivitāte

Valsts suverenitāti stiprina patiesas rūpes par nacionālajiem resursiem un atkarības mazināšana no viena enerģijas piegādātāja. Mazāks enerģijas patēriņš uz vienu pievienotās vērtības vienību. Māju siltināšanas pasākumi jāpadara iedzīvotājiem un pašvaldībām izdevīgāki.

10. Veicināt pilsoniskumu un iedzīvotāju iesaistīšanu lēmumu pieņemšanā

Politiķiem un ierēdņiem nav jānoniecina idejas un pilsoniskas iniciatīvas, bet jāļauj tām „uzplaukt". Daudzi pamet valsti ne tikai ekonomisku apsvērumu dēļ, bet arī domu šaurības, egoisma un sistēmiskas muļķības dēļ. Svarīgi ir atbalstīt iedzīvotāju apvienošanos labu darbu, novatorisku ideju īstenošanai. Jāturpina veidot mehānismi, kas stimulētu Latvijas iedzīvotājus finansiāli atbalstīt nevalstisko organizāciju un nodibinājumu darbību, piemēram, ieviešot iedzīvotāju ienākuma nodokļa atlaides.

Šodien, Lāčplēša dienā un 92.gadadienā kopš Lielbritānija de facto atzina Latvijas valsti, „Meierovica biedrība" ar šo Ceļamaizi vēlas atgādināt arī paši sev: demokrātijas kvalitāti katrs var veidot sevī un ap sevi, sakot ko domā, runājot skaidru valodu, iestājoties pret savējo kliķēm visapkārt. Ir vajadzīgi cilvēki, kuri sabiedrībā uztur brīvības un pašcieņas ideālus un demonstrē tos savā rīcībā. Mēs esam biedrība par pilsonisku pašcieņu, iekšēju brīvību un atbildību.

„Meierovica biedrība" vērtēs un atbalstīs 10.Saeimas un valdības darbu, sekojot gan „Meierovica biedrības" vērtībām, gan Valdības deklarācijai, gan Ceļamaizei.

Vēlam veiksmi darbos un ceram uz turpmāku sadarbību progresīvu un pozitīvu pārmaiņu īstenošanā Latvijā!

„Meierovica biedrības" valde

„Meierovica biedrība par progresīvām pārmaiņām" ir dibināta 2010.gada martā ar mērķi mobilizēt sabiedrību progresīvām pārmaiņām Latvijas valsts attīstībā, veicināt sabiedrības līdzdarbību, atvērtu politiku, kā arī izstrādāt priekšlikumus dažādu jomu politiku uzlabošanai, piedāvāt risinājumus, veicināt to ieviešanu.

Novērtē šo rakstu:

0
0

Seko mums

Iesūti ziņu
Mēs domājam, ka...

pietiek_postit

Aicinu nepakļauties šauras personu grupas spiedienam un balsot par Varakļānu novada iekļaušanu Madonas novadā

FotoKā Varakļānu novada iedzīvotājs un viens no lielākajiem novada uzņēmējiem vēršos pie Jums saistībā ar Administratīvi teritoriālās reformas (ATR) likumprojekta pieņemšanas gaitā Saeimā izvērsto dezinformācijas kampaņu, kurā esat tikuši aicināti balsot par Varakļānu novada iekļaušanu Rēzeknes novadā, nevis Madonas novadā.
Lasīt visu...

Foto
Lasīt visu...

12

Troļļi

FotoTroļļošana - tas nav tikai internets, tā ir sadzīvē sen izmantota metode kādu ietekmēt, kādu nosodīt, kādam sariebt. Tas notiek skolās, darba vietās un citos kolektīvos. Baumošana un nepatiesību izplatīšana par kādu vai kādiem ir troļļošanas pirmsākums.
Lasīt visu...

21

Vai Latvija izmantos vai izniekos jaunas biznesa iespējas post-COVID pasaulē?

FotoSavulaik vēl jaunā un naivā Latvija sapņoja kļūt par banku paradīzi – “tuvāk par Šveici”. Par banku paradīzi tā netapa, drīzāk – par banku likvidatoru paradīzi. Sekoja sapnis par “tiltu starp Austrumiem un Rietumiem”, kas arī palicis neizsapņots. Vīzija par miljoniem Rīgas šprotu visā Krievijā palojošajās Latvijas piena upēs pamanījās izplēnēt ne vienreiz vien, neraugoties uz Latvijas uzņēmumu spītīgo vēlmi pēc katras krīzes tirgū atgriezties no jauna.
Lasīt visu...

6

Pieprasu pārtraukt pārkāpt Satversmi un Saeimas Kārtības rulli: vēstule Saeimas priekšsēdētājai Inārai Mūrniecei

FotoSaskaņā ar Satversmes 15.pantu "Saeima savas sēdes notur Rīgā un tikai ārkārtīgu apstākļu dēļ tā var sanākt citā vietā". Satversmes 22.pantā ir noteikts, ka "Saeimas sēdes ir atklātas".
Lasīt visu...

3

Kā tagad pareizi vajadzētu „apgūt” Eiropas naudu

FotoEiropa gatavojas vērienīgai ekonomikas atjaunošanas programmai, plānojot tērēt simtiem miljardu, iespējams, pat triljonu eiro. Tā ir labā ziņa. Pats svarīgākais šajā ziņā ir tas, ka ES valstis tomēr ir gatavas vienoties un mēģināt pārvarēt šo krīzi kopā.
Lasīt visu...

pietiek_nokluset

Notiek valsts apvērsums: ja jūs tagad necelsieties, tad paši vainīgi

FotoSaeimas Prezidijs ir sasaucis Saeimas attālināto ārkārtas sēdi 2020.gada 26.maijā pulksten 14.00 (e-Saeima platformā). Tas ir pretēji Satversmes 15.pantam! Tur rakstīts - Saeima savas sēdes notur Rīgā un tikai ārkārtīgu apstākļu dēļ tā var sanākt citā vietā. Kur notiks sēde? Maskavā, Vašingtonā, Ipiķos, Briselē? Kur? Kādi ir ārkārtīgie apstākļi?
Lasīt visu...

pietiek_postit

Tiek pārkāptas kaucošo motoru trokšņa ietekmes zonā dzīvojošo iedzīvotāju Satversmē noteiktās cilvēktiesības

FotoNe tikai jaunā koronavīrusa izraisītā slimība Covid-19 veicina nāves gadījumus, bet arī „...69 000 cilvēku vides trokšņa dēļ ir nonākuši slimnīcās un 15 900 ir priekšlaicīgi miruši...” rakstīts Eiropas komisijas 2017.gada 30.marta ziņojumā 
Lasīt visu...

pietiek_nokluset

Latvijā ir padevīga tauta, kas lieto vārdus, kuri "negriež" ausīs nevienam, un bāž galvu smiltīs

FotoMums Latvijā ir bijuši visvisādi "laiki". Vieni no senākajiem bija "vācu laiki" - ap 700 gadu, kas Kurzemē atstāja kā mantojumu pat vācu baronu latviešu valodas izrunas dialektu, tad "zviedru laiki, vēl - "poļu laiki", ilgu laiku valdīja "krievu laiki", tad bija Latvijas laiki, Kārļa Ulmaņa laiki.
Lasīt visu...

20

Izlaidums pandēmijas laikā: neviens tiesību akts neparedz vecāku tiesības piedalīties sava bērna izlaidumā

FotoTiesībsargs aicina IZM izstrādāt vadlīnijas par izglītības iestāžu izlaiduma pasākuma organizēšanu, ievērojot Covid-19 izplatības noteiktos ierobežojošos pasākumus. Vienlaikus lemšanā par svinīgā pasākuma organizēšanu būtu jāuzklausa arī pašu absolventu viedoklis.
Lasīt visu...

Lursoft
Iepriekšējie komentāri un viedokļi Foto

Kad TAS beigsies?

Ārkārtas stāvokļa ieviešana ir ļoti būtisks solis, jo ietekmē visus valsts iedzīvotājus. Ņemot to vērā, būtu tikai normāli, ja valdība mūs informētu, kādiem...

Foto

Bondara situācijā būtu jāatkāpjas jebkuram

Progresīvie uzskata, ka pēc trešās instances nelabvēlīgā sprieduma maksātnespējīgās Latvijas Krājbankas lietā Mārtiņam Bondaram ir jāatkāpjas no Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas priekšsēdētāja...

Foto

Kāpēc mūs uzskata par idiotiem?

Izskaidrojiet man. Es tiešām nesaprotu. 1. Epidemiologs (infektologs) Uga Dumpis neuzskata, ka visiem publiskās vietās obligāti sejas maskas būtu jānēsā. Un...

Foto

Aicinu mūsu gejus: jo vairāk palīdzēsiet aizsargāt daudzbērnu mammu un tēti, jo mazāk jums nāksies izmantot retoriku - mūs diskriminē

Ugunsdzēsēju un glābēju diena. Apsveicu! Taču...

Foto

Žurka Sparāns, JKP, Lembergs, valsts noslēpums un izzagšana, Kalnozola uzstājība, Pelēkie spēki un Tautas vara

Liels paldies M.Kučinska, J.Maizīša un N.Mežvieta kungiem, ka esat izķēruši žurku,...

Foto

Viendzimuma pāru kopdzīves regulējuma tiesībpolitiskā problemātika (pilnā versija, bez cenzūras)

2014. gada nogalē Latvijas juristu, politiķu un sabiedrisko darbinieku aprindās arvien biežāk sāka skanēt viendzimuma attiecību...

Foto

Kamēr pasaule cīnās pret netīriem miljardiem, tikmēr mums ir tikai “otkati” un nodokļu nemaksātāji

Cīņai pret nelegālās naudas legalizāciju pēdējo gadu laikā pasaulē pievērsta pastiprināta uzmanība....

Foto

Valsts naudu nedrīkst ieguldīt tur, kur nebūs pietiekamas atdeves

Igaunija, Latvija un Lietuva ir izveidojušas "mazo Šengenas" telpu Eiropā – telpu bez iekšējām robežām. No šodienas...

Foto

“Izdzīt četrgadīgu bērnu no tiesas zāles”: ieraksts no tiesas sēdes

Koronavīrusa pašizolācijas un attālinātā darba laikā bez ierobežojumiem turpinās Aivara Lemberga tiesāšana, kura norisinās pietiekami lielā...

Foto

Kāpēc jums jātic, ka mēs visu izdarījām ļoti laikus un ļoti labi, bet pie visa vainīgi tikai apstākļi

Ņemot vērā publiski izskanējušo informāciju, kas radījusi šaubas...

Foto

Vienkārši par sarežģīto: tikai tautiska, suverēna, pēc nacionālisma principiem veidota valsts var būt par pamatu īstas demokrātijas pastāvēšanai

Reizēm mēs pārāk sarežģīti runājam par vienkāršām lietām....

Foto

Par 2. Pasaules karu, 9. maiju, Latviju, latviešiem, krieviem un vēl šo to

Šodien ir divas aktualitātes - pasaules tautu celšanās cīņā pret "kovida" mega afēru,...

Foto

Kopā ar kinologiem un hipologiem mēs 9. maijā lieliski pastrādājām

“Ministru kabineta izdotais rīkojums par ārkārtējās situācijas izsludināšanu neierobežo cilvēku tiesības individuāli apmeklēt jebkuru piemiņas vietu,...

Foto

Pārdomas par Covid - 19 afēru un ne tikai...

Mani draugi un tuvinieki var liecināt, ka sākotnēji, kad vēl nebija pietiekami daudz informācijas, es pret jauno...

Foto

Nepazaudēt Latvijas ekonomikas kodolu

COVID-19 krīze pasaules ekonomikā ienesusi krietnu devu nenoteiktības, sašūpojusi ierastās piegāžu ķēdes un patēriņa tirgus. Atsaukšos uz Alberta Einšteina teikto: “Kad tiek...

Foto

Bērniem invalīdiem nav naudas, 250 tūkstoši PR pakalpojumiem "APar" kampaņas veidotāja sievai gan ir

Tātad. C19 kļūst ļoti bīstams pēc 24.00, tad visam būs jābūt ciet....

Foto

Kurš normāls cilvēks dzird Dieva balsi un uzklausa aicinājumu glābt dzimteni no okupantiem?

Šorīt pa radio skanēja raidījums, kurā tika uzskaitītas visas iespējamās Žannas d'Arkas psihiskās...

Foto

Kam nāk smiekli, var pasmieties, bet šī ir mana prognoze par tuvāko nākotni

Kādreiz es izklaidējos ar troļļu kaitināšanu vienā no lielākajiem ziņu portāliem Latvijā. It...

Foto

Teorijā Latvija ir brīva valsts, praksē tā nav

Man nav nekādas saistības ar aktīvistiem, kas tika aizturēti pie Brīvības pieminekļa. Man nav skaidri šo cilvēku motīvi....

Foto

Koku ciršana Ziepniekkalnā ir ķecerīga rīcība: vēstule Rīgas Grebenščikova vecticībnieku draudzei

Daudziem Ziepniekkalnā viens no sāpīgākajiem notikumiem ir atļauja masveidā nocirst kokus, cik lasāms presē –...

Foto

Aicinu atcerēties, cik daudz pacietības ir mūsu tautā

Tautas vēsturiskajā likteņgaitā ir brīži, kuros summējas pašas būtiskākās, eksistenciālākās izvēles. Tad lemtais un paveiktais uz ilgiem laikiem...

Foto

Ko mums nozīmē 4. maijs?

Precīzākā un īsākā atbilde uz šo jautājumu iekodēta pašā svētku nosaukumā – "Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanas diena". Tāds formulējums valsts kalendārā...

Foto

Vai tiešām vajag, par nākotni nedomājot, atteikties no dzelzceļa elektrifikācijas?

Rakstu saistībā ar savu reālu sirdssāpi par valdības publiskoto informācija, ka ekonomiku sildīs ar 75 miljoniem...

Foto

Kur Latvijas valstij ņemt naudu? No cilvēkiem, kuriem tā ir?

Mūsu valsts ir nabadzīga, jo tajā piekopj atņemšanas un represiju politiku. Uz šīm pārdomām mani pamudināja...

Foto

Kā krīzē klājas vienkāršajai tautai, un cik taisnīgi mūsu valdības aparāts palīdz cilvēkiem pārvarēt krīzi

Dīkstāves pabalstus atsaka nodokļu nemaksātājiem? Prēmijas maksā visiem par papildu darbu...

Foto

Man kā Saeimas loceklim ir nodarīts pāri

Latvijas Republika ir neatkarīga demokrātiska republika, kurā Latvijas valsts suverēnā vara pieder Latvijas tautai, kura vispārīgās, vienlīdzīgās, tiešās, aizklātās...

Foto

Pasaka par loģiskās domāšanas attīstību

Pasakās, kuras paredzētas bērniem, labais vienmēr uzvar ļauno. Loģiskās domāšanas vidē izaugušais bērns kļūst par pieaugušo, kuram ir prasība, lai pareizais...

Foto

Krīze – iespēja drosmīgiem lēmumiem

Kā jau katra krīze, tā ir ne tikai lielāka vai mazāka ķibele, bet arī zināmā mērā iespēja. Šoreiz manas pārdomas par...

Foto

Globālās identitātes amoka skrējiens

Pandēmijai “Covid-19” lepni piestāv pārnestā nozīmē lietotas runas figūras. Tajā skaitā lepni piestāv alegorija “amoka skrējiens”. Alegorijas konkrētais tēls ir psihiskais traucējums vārdā...

Foto

Ekonomiskais vīruss

Ekonomikas izaugsmes bremzēšana, darbaspēka trūkums, algu lielāka izaugsme par darba ražīgumu - tie bija daži no jaunas ekonomiskās krīzes vēstnešiem, ko uzņēmēji un ekonomisti...

Foto

Dabas aizsardzības sistēmas reforma ir aizsegs nezaļu lobistu atbalstam

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības (VARAM) ministra Jura Pūces (A/PAR) steidzīgās reformas valstī izsludinātās ārkārtas situācijas laikā,...

Foto

Valdība, attopies

Neesmu nekāds profesors, esmu parasta "skrūvīte", kas strādā valsts pārvaldē un dzīvo no algas līdz algai. Bet vēlos padalīties ar dažām pārdomām par šodienas...

Foto

Vai var uzticēties Aigaram Strupišam kā Augstākās tiesas priekšsēdētāja kandidātam

Nododu publicēšanai pēdējos safabricēto disciplinārlietu tiesnešu disciplinārtiesas safabricētos lēmumus, no kuriem redzams, kā vienā gadījumā ierosina...

Foto

BVKB ietaupīja vairāk nekā 50%, uzstādot GPS, - paraksties par likumdošanas iniciatīvu

Būvniecības valsts kontroles birojs (BVKB) 2018. gada sākumā lietoja 16 automašīnas un mēnesī patērēja 1600...

Foto

Kad Viņķele ļurina tukšu kā zariņu govs par savām orbītām

Noskatieties vēlreiz uzmanīgi Facebook publicēto video ar Viņķeli! Viņa vairākkārt saka, ka ministrijas ierēdņi no janvāra strādā “pastiprinātā...

Foto

Miljons eiro, lai korumpētu presi

Informācijas nozari ir būtiski skārusi Covid-19 krīze. Laikā, kad cilvēki paliek mājās, drukātās preses pārdošanas apjomi neglābjami samazinās. Lai ierobežotu epidēmiju,...

Foto

No kā vajadzētu mācīties mūsu politiķiem un ierēdņiem

“Unikāli! Tā kā Valkā mazturīgos, trūcīgos un daudzbērnu ģimeņu bērnus sākām ēdināt pirms MK noteikumiem, Izglītības un zinātnes...

Foto

Tas jaunais laiks, kas šalkās trīs... Pārdomas par zināmo nezināmajā

Dārgo lasītāj, ja vēlies viedokli par mūsu valdības pareizo/nepareizo rīcību epidēmijas laikā, infekcijas izplatības datu patiesumu/nepatiesumu...

Foto

Iebilstam pret Kalnciema kvartāla izpostīšanu

Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijai, Rīgas pilsētas būvvaldei, RD Satiksmes departamentam no Āgenskalna iedzīvotājiem: lūdzam nelikvidēt kokus Āgenskalnā un rūpēties par...

Foto

Kas ir mana Galileja?

Dārgie brāļi un māsas Kristū. Jūdiem bija paraža pēc apbedīšanas vēl trīs dienas apciemot kapu, lai pārliecinātos, ka aizgājējs patiešām ir miris;...

Foto

Covid-19 pandēmijas aizsegā notiek mēģinājums iznīcināt iepakojuma depozīta sistēmu

Depozīta sistēma ir ražotāju atbildības sistēma – tas ir veids, kādā ražotāji nodrošina tiem uzlikto pienākumu izpildi...

Foto

Optimisma nomācošā aura

Sabiedrībā ir cilvēki, kuru amata pienākums ir izstarot optimismu. Sabiedrība no viņiem gaida vienīgi optimistiskus izteikumus. Taču tam nav jābūt sentimentāli šķebīgam optimismam...

Foto

Šis piebremzētais laiks un īpatnējās Lieldienas būs jauna, vienojoša pieredze mūsu likteņkopībā un iespēja apzināties garīgo brīvtelpu

Mīļie Latvijas cilvēki! Ir Lieldienu laiks. Mēs to sagaidām...