Sākums Kas mēs esam Kontakti Jūsu ieteikumi un jautājumi Reklāma Mobilā

Iesaki rakstu: Twitter Facebook Draugiem.lv

Stambulas konvencijas galvenais deklarētais mērķis ir risināt problemātiku, kas saistīta ar vardarbību pret sievietēm. Kopš Stambulas konvencijas parakstīšanas Latvijā notikušas diskusijas un strīdi par tās ratificēšanu. Konvencijas pretinieku iebildumi balstās pārliecībā, ka tā piesaka dzimumu kā sociālu konstruktu, radot pamatu prasībām pēc vēl plašākas homoseksuālas orientācijas un pašdefinētas dzimuma identitātes atzīšanas un aizstāvības. Taču tas ir pretrunā ar konservatīvo izpratni ar laulības, ģimenes un dzimumu binaritātes nozīmi sabiedrības stabilitātē un izaugsmē.[1]

Konvencijas aizstāvji šos pārmetumus noliedz. Piemēram, sieviešu tiesību aizsardzības centrs MARTA uzsver, ka “Stambulas konvencijas uzdevums un vienīgais mērķis ir vardarbības pret sievietēm un vardarbības ģimenē izskaušana, veicinot dzimumu līdztiesību, līdz ar to visi ar tās ratifikāciju saistītie mīti tiek izplatīti nolūkā polarizēt sabiedrību un veicināt dezinformāciju. Stambulas konvencija nekādā veidā neregulē un nedefinē laulību vai kopdzīvi, kā arī nenosaka prasības likumos noteikt viendzimuma pāru juridisko atzīšanu”.[2]

​Šeit jāpiezīmē, ka centrs MARTA aktīvi sadarbojas ar LGBT+ atbalsta centru “LGBT House Riga”, tāpēc centra darbiniekiem vajadzētu zināt, kāda ir Stambulas konvencijas ietekme uz LGBT+ organizāciju interešu aizstāvību un prasītajām tiesībām.[3]

Līdz ar to ir pārsteidzoši, ka nevalstiskā organizācija savā argumentācijā ignorē Eiropas Savienībā valdošo praksi izmantot Stambulas konvenciju arī LGBT+ prasību virzīšanai. Koncentrējoties uz visaptverošu un iekļaujošu pieeju vardarbības un diskriminācijas apkarošanai, ar terminu “vardarbība pret sievietēm” konvencijā tiek saprasti visi ar dzimumu saistīti vardarbības akti, kas sievietēm rada vai var radīt fizisku, seksuālu, psiholoģisku vai ekonomisku kaitējumu vai ciešanas, kā arī šādu vardarbības aktu draudi, neatkarīgi no tā, vai šāda vardarbība notiek sabiedriskajā vai privātajā dzīvē.

Ņemot vērā tik plašu vardarbības jēdziena interpretāciju un konvencijā rodamo aizliegumu personas diskriminēt pēc tādām pazīmēm kā dzimuma identitāte un seksuālā orientācija, nākotnē sagaidāms, ka konvencijas ratifikācija sniegs LGBT+ organizāciju pārstāvjiem iespēju apgalvot, ka viendzimuma laulību neatzīšana ir emocionāla un ekonomiska vardarbība. Lai šo vardarbību novērstu, tiks pieprasīta viendzimuma laulību legalizācija.

Eiropas Padomes izdotajā biļetenā “Eiropas Padomes konvencija par profilaksi un cīņa pret vardarbību pret sievietēm un vardarbību ģimenē (Stambulas konvencija): Jautājumi un atbildes” var lasīt: “Stambulas konvencijas 4. panta 3. punkts aizliedz diskrimināciju ar dažādiem pamatojumiem, ieskaitot seksuālo orientāciju un dzimuma identitāti (gender identity). Tas ir paredzēts, lai nodrošinātu aizsardzību un atbalstu visiem vardarbības upuriem neatkarīgi no viņu īpašībām. Konvencijas noteikumu piemērošana bez jebkādas diskriminācijas attiecībā uz dzimuma identitāti nozīmē nodrošināt, ka transpersonu dzimuma identitāte nedrīkst liegt viņiem atbalstu un aizsardzību saistībā ar vardarbību ģimenē, seksuālu vardarbība, izvarošanu vai piespiedu laulību. Tas pats attiecas uz sievietēm viendzimuma attiecībās, lai visām sievietēm, tostarp lezbietēm, biseksuālēm un transpersonām, būtu pieejami valsts nodrošināti vardarbības atbalsta pasākumi. Prasība ietver arī gejus, kuri saskaras ar vardarbību ģimenē.”[4]

Latvijā diskriminācijas aizliegums saistībā ar seksuālo orientāciju vai dzimuma identitāti izriet arī no:

• Līguma par Eiropas Savienību (19. pants)

• Cietušo direktīvas (ieviesta 2015. gadā)

• ANO speciālā ziņotāja pret spīdzināšanu un citiem nežēlīgas, necilvēcīgas vai pazemojošas izturēšanās un sodīšanas veidiem problemātiku 2016. gada ziņojuma

• Patvēruma likuma (28. panta trešā daļā)

• Krimināllikuma (150. panta pirmajā daļā)[5]

Tādējādi Stambulas konvencija šķietami tikai atkārto jau iepriekš minēto līgumu un likumu normas. Tomēr ceļā uz viendzimuma savienību tiesisku atzīšanu Stambulas konvencija vērtējama kā kārtējais solis tuvāk šim mērķim. Konvencija uzsver aizsardzību ne tikai pret, viņuprāt, publiskajā vidē pastāvošo diskrimināciju saistībā ar personas seksuālo orientāciju vai dzimuma identitāti, bet arī pret vardarbību šādu personu savstarpējo seksuālo attiecību ietvaros, nesamērīgi plaši to traktējot un aicinot veidot institūcijas, kas sniegtu LGBT+ pārstāvjiem palīdzību tādā pašā veidā kā heteroseksuālās attiecībās esošajiem pāriem. Šādi radīsies situācija, kas, piesaucot “diskriminācijas novēršanu”, pavērs ceļu tālākai viendzimuma savienību tiesiskai atzīšanai, panākot pilnībā identiskas tiesības gan heteroseksuāliem, gan viendzimuma pāriem.

Piemēram, transpersonu tiesību aizsardzības NVO Transgender Europe (TGEU) savā rakstā “Transpersonu aizsardzība saskaņā ar Stambulas konvenciju” skaidri norāda, ka seksuālās orientācijas un dzimuma identitātes konkrēta pieminēšana starp nepieļaujamiem diskriminācijas iemesliem bijusi viens no klupšanas akmeņiem konvencijas ratifikācijā dažādās valstīs. Runa ir par konvencijas 4. panta 3. punktu, kas liek dalībvalstīm īstenot visus Stambulas konvencijas pasākumus bez jebkādas diskriminācijas seksuālās orientācijas vai dzimuma identitātes dēļ. Konvencijas paskaidrojuma ziņojumā uzsvērts, ka Stambulas konvencija aizsargā transpersonas, transvestītus un citu personu grupas, kas neatbilst tam, ko sabiedrība “stereotipiski” atzinusi par piederīgu “vīriešu” vai “sieviešu” kategorijām. TGEU aicina Stambulas konvenciju uzraugošo Eiropas Padomes ekspertu grupu GREVIO pievērst vairāk uzmanības LGBT+ tiesību aizsardzībai un radīt monitoringa mehānismu tā izpildes kontrolei.[6]

GREVIO nerūpējas tikai par sievietēm – vai, pareizāk, sievietes nav tikai sievietes bioloģiskā nozīmē. Ekspertu grupas ziņojumā “CoE GREVIO Report on Georgia’s Implementation of Istanbul Convention” par konvencijas principu ieviešanu Gruzijā norādīts, ka vairāk pūļu jāvelta sievietēm, kuras saskaras ar “intersekcionālo diskrimināciju” – sievietēm ar invaliditāti, lezbietēm, biseksuālēm, transpersonām un interseksuālēm, veicinot šo grupu izpratni par viņu tiesībām un pieejamajiem pakalpojumiem, kā arī sniedzot finansiālu atbalstu pētījumiem par šīm grupām.[7]

2020. gada Norvēģijas vienlīdzības un pretdiskriminācijas ombuda sarakstē ar ekspertu grupu GREVIO atrodams ieteikums atļaut transpersonu ievietošanu soda izciešanas iestādēs atbilstoši viņu “dzimuma identitātei”.[8] Acīmredzot šis ir viens no pasākumiem, kas paredzēts, lai veicinātu konvencijā proponētās izmaiņas sociālās vides un kultūras noteiktajos “stereotipiskajos” sieviešu un vīriešu uzvedības modeļos.

No minētajiem paraugiem redzams, ka GREVIO aktivitātes neaprobežojas tikai ar sieviešu aizsardzību. Tās ir vērstas arī uz LGBT+ organizāciju prasību apmierināšanu, iejaucoties suverēnu valstu iekšējās lietās un nedemokrātiski ignorējot tautas pašnoteikšanās tiesības brīvi noteikt savas valsts likumus ģimenes jomā.

Pēc Stambulas konvencijas ratifikācijas var prognozēt nākamās prasības Satversmes tiesā no LGBT+ organizāciju puses. Satversmes tiesas spriedums, ka Satversmes 110. pants aizsargājot arī viendzimuma pārus, liecina par to, ka pēc Stambulas konvencijas ratifikācijas līdzīga rakstura “juridiskai jaunradei” būs vēl lielākas likumu pārinterpretācijas iespējas.

Darbosies arī citas ietekmes sviras. Ja Latvija tiešā veidā pārkāps Stambulas konvencijā noteikto, GREVIO rekomendācijas var būt obligātas.[9]

Vēl vienas nevēlamas sekas no Stambulas konvencijas ratifikācijas ir tās iespējamā netiešā ietekme uz migrācijas pieaugumu no trešajām valstīm. Šeit svarīgi ņemt vērā plašāko kontekstu, kurā darbojas Stambulas konvencija. Migrācijā var būt iesaistītas personas, kas meklē drošību un aizsardzību no dažādiem vardarbības veidiem – gan ar bioloģisko dzimumu, gan ar “dzimuma identitāti” saistīto. Šādas personas tiek atzītas par grupu, kas ir neaizsargāta, un tad tās aizsardzībai tiek veikti dažādi “pozitīvās diskriminācijas” pasākumi.

Pirmkārt, jāmin atvieglotas iespējas iegūt bēgļa statusu. Stambulas konvencijas 60. pants paredz, ka, ja tiek konstatētas bažas par vajāšanu viena vai vairāku iemeslu dēļ, pieteikuma iesniedzējam piešķir bēgļa statusu saskaņā ar attiecīgajiem spēkā esošajiem tiesību aktiem. Šāds izplūdis kritērijs, labticīgi piešķirot patvērumu tikai uz bažu pamata, vērtējams kā bīstams migrāciju stimulējošs atvieglojums, jo netiek prasīti pierādījumi notikušai vardarbībai.  

Patvēruma gūšanu, uzdodoties par LGBT+ pārstāvi, atvieglo arī Eiropas Kopienu Tiesas (EKT) 2018. gada 25. janvāra spriedums par to, ka patvēruma meklētājiem ES valstīs vairs netiks veiktas psiholoģiskās pārbaudes, lai pierādītu viņu homoseksualitāti. EKT paziņoja, ka ir nelikumīgi veikt psiholoģiskās pārbaudes, izmantojot projektīvos personības testus patvēruma meklētāju seksuālās orientācijas noteikšanā.[10] 

Otrkārt, Stambulas konvencijas 61. pants paredz atvieglojumus no vardarbības cietušiem patvēruma pieprasītājiem un nosaka šo personu neizraidīšanas principu (the non-refoulement principle). Konvencijas aizsargātās personas neatkarīgi no viņu statusa vai uzturēšanās termiņa nekādos apstākļos netiek izraidītas uz valsti, kur pastāv bažas, ka būtu apdraudēta viņu dzīvība, kur viņas varētu tikt spīdzinātas, pret viņām izturētos necilvēcīgi vai pazemojoši vai arī viņas sodītu.

Migrantu jautājums ir būtiski svarīgs Izraēlai, kura 2022. gadā atteicās pievienoties Stambulas konvencijai, kā iemeslu minot 60. un 61. panta patvēruma noteikumu bīstamību. Tika norādīts, ka šie noteikumi prasītu Izraēlai izskatīt patvēruma pieprasījumus ne tikai tiem ārzemniekiem, kuri bēg no politiskās vai etniskās vajāšanas, bet arī visiem tiem, kuri apgalvo, ka cietuši no seksuālās vai ar dzimuma identitāti saistītās vardarbības.[11] Papildus noteikumi, kas atvieglo patvēruma pieprasīšanu, var būt nelabvēlīgi arī Latvijai, ņemot vērā migrantu plūsmas pieaugumu un ar to saistīto hibrīdapdraudējumu uz Latvijas – Baltkrievijas robežas. Stambulas konvenciju, visticamāk, arī izmantos kā argumentu, ar kuru migrāciju atbalstošās NVO ekonomisko migrantu prasības ienākt Latvijas teritorijā pasniegs kā cilvēktiesību prasības.

Šajā ziņā pastāv vēl kāds risks, ko, iespējams, pavērs topošā Partnerības likumu pakotne, kas ļaus reģistrēt partnerattiecības, faktiski legalizējot viendzimuma savienības un būtiskos aspektos pielīdzinot tās laulībai. Hibrīdapdraudējuma kontekstā tas dos iespēju Krievijas un Baltkrievijas pilsoņiem atvieglotā veidā slēgt partnerības līgumus ar Latvijas valstspiederīgajiem un tādā veidā iegūt legālu pamatu uzturēšanās atļaujas iegūšanai Latvijas teritorijā.[12]

Pagaidām sešas ES valstis – Latvija, Bulgārija, Čehija, Ungārija, Lietuva un Slovākija nav ratificējušas Stambulas konvenciju. 2021. gada martā Turcija, pirmā valsts, kas parakstījusi un ratificējusi konvenciju, paziņoja par izstāšanos, apgalvojot, ka tā tiek izmantota, lai normalizētu homoseksuālu dzīvesveidu, kas nav savienojams ar Turcijas sociālajām un ģimenes vērtībām.[13]

Stambulas konvencijas formulējums būtībā ir nekonsekvents. Tas pasludina mērķi izskaust vardarbību pret “sievietēm”, vienlaikus pakārtojot jēdzienus “vīrietis” un “sieviete” dzimuma “sociālajam konstruktam”, tādējādi radot augsni plašākai dzimuma identitātes interpretācijai. To veicina apstāklis, ka jēdziens “dzimuma identitāte” (gender identity) tiek izmantots, gan aprakstot bioloģiskas sievietes, gan arī transpersonas. Šāds fenomens sakņojas apstāklī, ka Stambulas konvenciju ir radījuši kreisi orientēti politiķi, ievietojot tajā savus ideoloģiskos priekšstatus par nepieciešamajiem sociālajiem eksperimentiem un skaidrojošajos materiālos lietojot intersekcionālo feministu un LGBT+ organizāciju terminoloģiju.[14] Vērtējot no konservatīvisma viedokļa, šādā veidā formulētas konvencijas ratifikācija tikai nostiprinās kreisās ideoloģijas pozīcijas Latvijā. Lietderīgāk būtu no tās atteikties, tās vietā ģimenes problēmu risināšanai radot alternatīvu vietējo likumdošanu, kurā netiktu izmantoti neskaidri un plaši interpretējami jēdzieni.

Vērtējot Stambulas konvencijas ratifikācijas procesu, jāsecina, ka labējās, sociāli konservatīvās, valdības parasti atturas no konvencijas ratifikācijas, bet kreisās, sociāli progresīvās, to atbalsta. Politiskie strīdi par ratifikāciju reizē ir arī cīņa par tām vērtībām, kuras katra puse vēlētos redzēt valdām savā valstī. Stambulas konvenciju šādā ziņā var uzskatīt par svarīgu robežšķirtni starp labējiem un kreisajiem, kas atklāj partiju patieso politisko orientāciju.

Pārpublicēts no telos.lv


[1] B. Rudevska, “Stambulas konvencija. Atrunas, deklarācijas un Satversmes tiesas spriedums kā juridisks brāķis.” Pieejams: https://telos.lv/stambulas-konvencija-juridisks-brakis/

[2] “Dezinformācijai nē! Stambulas konvencija nevar iznīcināt ģimenes vērtības.” Pieejams: https://lvportals.lv/dienaskartiba/353751-dezinformacijai-ne-stambulas-konvencija-nevar-iznicinat-gimenes-vertibas-2023

[3] “Aicinām doties uz mūsu draugu Centra MARTA rīkoto diskusiju.” Pieejams: https://www.lgbthouse.lv/zinas/params/post/2317724/aicinam-doties-uz-musu-draugu-centra-marta-rikoto-diskusiju

[4] “The Council of Europe Convention on Preventing and Combating Violence against Women and Domestic Violence (Istanbul Convention): Questions and answers.” Pieejams: https://rm.coe.int/istanbul-convention-questions-and-answers/16808f0b80

[5] “Eiropas Padomes Konvencija par vardarbība pret sievietēm un vardarbības ģimenē novēršanu un apkarošanu.“ Pieejams: https://www.lm.gov.lv/lv/ep-konvencija-par-vardarbibas-pret-sievietem-un-vardarbibas-gimene-noversanu-un-apkarosanu/prezent-stamb-20181.pdf

[6] “Protection of Trans People under the Istanbul Convention.” https://tgeu.org/protection-of-trans-people-under-the-istanbul-convention/

[7] “CoE GREVIO Report on Georgia’s Implementation of Istanbul Convention.” Pieejams: https://civil.ge/archives/515964

[8] “The Council of Europe Convention on preventing and combating violence against women and domestic violence.” Pieejams: https://www.ldo.no/globalassets/_ldo_2019/_bilder-til-nye-nettsider/kjonn/ldos-innspill-tl-grevio.pdf

[9] L. Liepa, B. Jonīte, “Stambulas konvencijas ratifikācija: piemērošana, tiesiskie aspekti, uzraudzība.” Pieejams: https://lvportals.lv/tiesas/355789-stambulas-konvencijas-ratifikacija-piemerosana-tiesiskie-aspekti-uzraudziba-2023

[10] J. Zheng, “European Court of Justice Bans Homosexuality Tests for Asylum Seekers.” Pieejams: https://www.ejiltalk.org/european-court-of-justice-bans-homosexuality-tests-for-asylum-seekers/

[11] E. Kontorovich, “Why Israel shouldn’t join the Istanbul Convention.” Pieejams: https://en.kohelet.org.il/publication/why-israel-shouldnt-join-the-istanbul-convention

[12] I. Vīksne, “Krievijas pilsoņi izliek īrniekus Latvijā. Dzīvos paši.” Pieejams: https://news.lv/Neatkariga_Rita_Avize_Latvijai/2022/04/11/krievijas-pilsoni-izliek-irniekus-latvija-dzivos-pasi

[13] “Israel’s New Government Agrees Not to Sign Istanbul Convention on Violence Against Women.”  Pieejams: https://www.haaretz.com/israel-news/2022-12-26/ty-article/israels-new-government-agrees-not-to-sign-istanbul-convention-on-violence-against-women/00000185-4da2-d75d-a5d5-6fabc6570000

[14] H. Kaplan, “Why did Turkey withdraw from the Istanbul Convention?” Pieejams: https://www.dailysabah.com/opinion/columns/why-did-turkey-withdraw-from-the-istanbul-convention

Novērtē šo rakstu:

9
0

Seko mums

Iesūti ziņu
Mēs domājam, ka...

3

Pēc ilgas nolaidības un ākstībām mēs esam sākuši bakstīties ap bumbu patvertņu jautājumu

FotoJautājums par tuvāko drošo vietu militāra apdraudējuma gadījumā joprojām nav atbildēts kopš Krievijas iebrukuma Ukrainā 2022. gada 24. februārī. Kad varēs atbildēt uz šo vienkāršo iedzīvotāja jautājumu, kas ir paveikts līdz šim un kas vēl ir darāms? Šis būs ieskats Rīgas līdz šim paveiktajā.
Lasīt visu...

21

Belēvičs savulaik demisionēja par sīkumu, turpretim Kariņš demisiju pat neapsver

Foto“Atceros tos jocīgos laikus, kad amatpersonas atkāpās sīkumu dēļ. (..) Veselības ministrs Guntis Belēvičs atkāpās tāpēc, ka tika pieķerts ārpusrindas apkalpošanā Onkoloģijas centrā,” piektdien rakstīju savā “Dienas citātā”. Guntis Belēvičs sarunā ar “Neatkarīgo” papildināja redzējumu uz senajiem 2016. gada notikumiem, kuru morālais aspekts šodien kļūst arvien aktuālāks.
Lasīt visu...

21

Par „kapitālā remonta” blaknēm: „Airiston Helmi” un „krievu zemūdeņu bāžu Somijā” piemērs

FotoTā sauktais finanšu sistēmas kapitālais remonts joprojām raisa diskusijas kā Latvijā, tā citās valstīs, kurās tas notika, un tiek meklētas atbildes uz jautājumiem, vai reizēm cēlu mērķu vārdā nav maksāta pārāk dārga cena, bremzēta ekonomikas attīstība, upurēti veiksmīgi strādājoši uzņēmumi, vai nav cietuši cilvēki, kas neko neatļautu nedarīja. Un vai nav bijis arī tā, ka ar "kapitālā remonta" lozungu tika mēģināts sasniegt pavisam citus mērķus, kā arī norakstīt klaju amatpersonu nekompetenci?
Lasīt visu...

6

No Kariņa mācās arī viņa bijusī “labā roka”, tagad - rokas pagarinājums - premjerministre Evika Siliņa

FotoGrūti izvērtēt, vai ārlietu ministra Krišjāņa Kariņa (Jaunā vienotība – JV) “skaidrojumi” par viņa lidināšanos ar privātiem lidaparātiem ir nekaunības, augstprātības, melīguma vai prastas muļķības radīti. Varbūt tur ir viss kopā. Taču simptomātiski ir tas, ka iezīmējas plaisa starp JV līdera un valsts prezidenta pozīcijām.
Lasīt visu...

3

Bez Stambulas konvencijas Latvijas sievietēm gals klāt, ar Stambulas konvenciju Latvijas sievietes zels un plauks

FotoDiskusijās par Stambulas konvenciju (jeb Eiropas Padomes Konvencija par vardarbības pret sievietēm un vardarbības ģimenē novēršanu un apkarošanu) pazūd būtisks jautājums – kāpēc vispār ir domātas konvencijas, kāda ir to nozīme un kāpēc valstis tām pievienojas? Šajā rakstā pievērsīšos potenciālajiem ieguvumiem no konvencijas, kā arī pretestības iemesliem.
Lasīt visu...

12

Valdība ir uz savas planētas, tauta – uz citas

Foto“Biju pārliecināts, ka mūsu ceļi nekad nekrustosies. Bet, re, valsts svētki ir tas, kas tomēr vieno, kaut arī mūsu politiskie uzskati ir pilnīgi pretēji,” saldi smaidot, vienā no 18. novembra pasākumiem mani uzrunāja kāds augsts ierēdnis. Vienojošais elements gan bija tikai reālā, “taustāmā” telpa, kurā atradāmies, bet politiskajā, sociālajā telpā mūs šķīra bezdibenis. Un joprojām šķir. Tas paliek arvien dziļāks un platāks. Ne jau tikai starp mani un konkrēto ierēdni, bet starp tautu un ierēdniecisko valsts aparātu.
Lasīt visu...

21

Latvijas Televīzija palīdz aizdomās turētajiem apzināti kurināt nacionālo naidu, lai netieši mazinātu vainu slepkavībā

FotoUzskatu, ka par mana tēva Andra Ļubkas (attēlā) slepkavību aizdomās turētās personas un to tuvinieki šobrīd apzināti apmelo manu tēvu nacionālā naida kurināšanā, lai tādējādi novērstu uzmanību no patiesajiem slepkavības iemesliem. Kā arī, apzināti publiski nomelnojot manu tēvu, notiek klajš mēģinājums ietekmēt tiesībsargājošās institūcijas un pat tiesu.
Lasīt visu...

Lursoft
Iepriekšējie komentāri un viedokļi Foto

Par “Maximas” traģēdiju: taisnīgs spriedums manā izpratnē būtu inženiera un būvuzņēmuma sodīšana par ēkas sabrukšanu un "Maximas" sodīšana par cilvēku bojāeju

Ar nelabu sajūtu sekoju medijos...

Foto

Vai Latvijā ir pārāk liels publiskais sektors?

ANO 1919. gadā dibinātā Starptautiskā Darba organizācija publicējusi statistiku – 2020. gadā Latvijā aptuveni 29% visu strādājošo bija nodarbināti...

Foto

Tautas pacietības mērs ir izsmelts!

Šis raksts ir pēdējais brīdinājums koloniālajiem pārvaldniekiem Latvijā! Pēdējais brīdinājums viņu pakalpiņiem valdībā un valsts struktūrās. Tautas pacietības mērs ir izsmelts!...

Foto

Nosodām “Vienotības”, “Progresīvo” un ZZS kreisi radikālo partnerību

Saistībā ar jaunās valdības kreisi liberālo kursu vērtību jautājumos, par prioritāti demogrāfiskās krīzes, ekonomiskās stagnācijas, kā arī militāra...

Foto

Aicinām parakstīties par Saeimas atlaišanu

Mēs, Nacionālā savienība “Taisnīgums”, paziņojam, ka esam pievienojušies iniciatīvai par tautas nobalsošanu, lai atlaistu 14. Saeimu....

Foto

Jau tagad „RailBaltica” trūkst sešu miljardu eiro Latvijas posmam

RailBaltica projektam ir visas iespējas kļūt par akmeni kaklā Latvijas budžetam un valsts parādam, jo jau tagad trūkst...

Foto

Šis raksts par Izraēlu un Palestīnu ir īpaši kompentents, jo pirmā līdzautora divi ģimenes locekļi ir strādājuši kibucos, bet otrs ir dzēris košera šņabi un ir „progresīvais”

10. novembrī ASV valsts sekretārs Entonijs Blinkens Izraēlas–Hamās konflikta kontekstā nāca klajā ar paziņojumu, citu lietu starpā atzīmējot, ka “daudz par daudz palestīniešu ir tikuši nogalināti”. Statistika diemžēl ir nepielūdzama – Izraēlas īstenotās blīvi apdzīvotās Gazas bombardēšanā jau ir 11 tūkstoši...

Foto

Uzruna Latvijas Republikas proklamēšanas 105. gadadienai veltītajā svētku koncertā Latvijas Nacionālajā teātrī

Ļoti cienījamā Saeimas priekšsēdētājas kundze! Ļoti cienījamā Ministru prezidentes kundze! Cienījamās dāmas un godātie...

Foto

Tauta nav stulba

Tauta nav stulba. Tautai piemīt veselais saprāts. Tauta to apliecina, kad viņa publiski dzird idejas, kuras sakrīt ar viņas izjusto gudrību....

Foto

Maksātnespējas administrators izsaimnieko atlikušo uzņēmuma mantu

Mēs, maksātnespējīgās AS "Dzintars" kreditori, nolēmām griezties pie valdības vadītājas un atbildīgās ministres ar atklāto vēstuli par samilzušām problēmām, ar...

Foto

Vai Saeima ir jāatlaiž?

Pēdējās dienās daudz dzirdams par rosinājumu atlaist 14. Saeimu. Izskan gan aicinājumi tādā veidā sodīt arvien kreisāko “Jaunās Vienotības” valdību, gan pretēji...

Foto

Mēs, Kozins, Levrence, Bogustova, Pūpola, Raubiško, Austers un vēl virkne citu Iļjiča mazbērnu...

Kopš teroristiskās organizācijas "Hamas" uzbrukuma 2023. gada 7. oktobrī, kura laikā tika veikti...

Foto

„Rail Baltica” finansējuma plūsmai ir jābūt loģiskai un saskaņotai ar būvdarbu gaitu, citādi Putniņa un Pauniņa kungiem būs problēmas

Lai Rail Baltica būvniecība noritētu raiti un efektīvi un...

Foto

Kas ir "mēs"?

Lūdzu zemāko izklāstu neuzskatīt par konservatīvās domas konferences rīkotāju autoritatīvu versiju. Ticu, ka 28. novembrī Demos II sesijā no runātājiem dzirdēsim pavisam citas...

Foto

Biotehnologa fabulas

Cilvēks ir radies no šūnām, viss organisms - āda, miesa, kauli, tauki, muskuļi, orgāni - arī ir veidots no šūnām. Šūnās veidojas arī enerģija,...

Foto

Vai šodien jau esi ļāvis sevi apmuļķot? Ja ne, ņem vērā šo rakstu!

Nevienam nepatīk, ka viņu apmuļķo. Pēc Eirobarometra datiem 64% Latvijas iedzīvotāju jūtas pārliecināti,...

Foto

Elektrības cenu līkloči – vai Latvijas iedzīvotāji izmanto savas iespējas?

Ir pagājis gads kopš Nord Pool biržas vairumtirdzniecības cenas Latvijā uzrādīja prātam neticamus rekordus, vidējai mēneša cenai pārsniedzot...

Foto

Man ir cits viedoklis!

Ģenerālās Asamblejas 1948. gada 10. decembra 217. A (III) rezolūcijas preambulā teikts - ņemot vērā to, ka visiem cilvēku sabiedrības locekļiem piemītošās...

Foto

Nevajag ņaudēt!

Visa nauda tiek izsaimniekota caur valsts konkursiem, sadārdzinot visu 5x utt. Vajag pieņemt tikai pareizu likumu par visu konkursu auditu un konkursus auditēt no...

Foto

Vai privātie mežu īpašnieki šobrīd saredz ilgtspējīgas mežsaimniecības jēgu?

Nav noslēpums, ka Latvijā šobrīd pret mežsaimniecības nozari valda sarežģīta un bieži vien pretrunīga sabiedrības attieksme. Vairāku...

Foto

„Rail Baltica” skandalozais iepirkums – kas tālāk?

„Rail Baltica” - uzņēmumu apvienība no Turcijas, kuras sastāvā ir kompānijas "IC Içtaş Inşaat Sanayi Ve Ticaret A.Ş." un...

Foto

Helmanis publiski sašutis par... Puntuļa rīkoto konkursu?

Ir tāda anekdote: “Zvēru mazuļi pagalmā lielās ar saviem vecākiem. Vienam tētis tādā amatā, otram mamma tur strādā. Lācēns...

Foto

Cilvēku viedoklis SIF ekspertiem nerūp!

Ir tāda anekdote: “Eksperti norāda, ka valsts attīstās, iedzīvotāji apgalvo, ka viņi to nejūt, bet iedzīvotāji jau nav nekādi eksperti!” Līdzīgi...

Foto

Piesakos uz pirmo vietu konkursā par vistukšākajām frāzēm

Vispārējie latviešu Dziesmu un Deju svētki ir viena no mūsu vissvarīgākajām kultūras tradīcijām. Ir nepieņemami, ka mākslinieki un...

Foto

„airBaltic” - varbūt viss ir stipri vienkāršāk

Lai aizmuktu ar „airBaltic” lidmašīnām nav jātaisa slēgtas Ministru kabineta (MK) sēdes. Tā ir valstij piederoša kompānija un pietiks...

Foto

Kādēļ vairs nenotiks neviena mana intervija ar “Latvijas Avīzes” žurnālisti Egli?

Galvenais iemesls ir – es nevēlos piedalīties iestudētās izrādēs, kas aiz žurnālistikas maskas nolaupa mums...

Foto

Enerģijas pašpietiekamības nozīme Latvijas nākotnei

Saeimas deputātiem nodoti izskatīšanai Klimata un enerģētikas ministrijas izstrādātie un iepriekšējās valdības atbalstītie grozījumi Elektroenerģijas tirgus likumā....

Foto

Tautas kustība "Veselais saprāts"

Šorīt, kad pasaule dejo virs bezdibeņa, kad mūsu dzīvei tiek sisti pamati zem kājām, kad pašsaprotamas lietas tiek apšaubītas, kad sabiedrībai un...

Foto

Vēlreiz brīdinām – neaiztieciet mūsu peļņu!

Ir skaidrs, ka priekšlikumi palēninās vai daļēji apstādinās kreditēšanu, kā arī negatīvi ietekmēs Latvijas reputāciju un kredītreitingu, kas sadārdzinātu valsts...

Foto

Valdība parādīja visa veida migrantiem, ka mēs esam mīkstie

Vakar bija ļoti svarīgs tests mūsu valdībai, prezidentam, drošības iestādēm, kuru tie neizturēja....

Foto

Izraēlai ir jāizdara pareizā izvēle

23.oktobrī Pietiek tika publicēts mans raksts ar nosaukumu ”Izraēla pret “Hamās””, kurā izklāstīju savu redzējumu par notikumu attīstības scenāriju un lēmumiem, kas būtu...

Foto

Nediplomātiskais un nekorektais Kariņš nav visa Latvija

Diena sākās ar ziņu par Latvijas ārlietu ministra Krišjāņa Kariņa izraisīto skandālu. Katalonijā viena no centrālajām mediju ziņām ir...

Foto

Piederība Rietumiem nav tikai ērtības un iespējas

Diemžēl var prognozēt, ka Eiropā pieaugs naida noziegumu skaits. Diemžēl mazāka, manuprāt, ir izpratne, ka tā nav specifiski ebreju...

Foto

Komentārs par to, ka Latvijai jākļūst par bezskaidras naudas valsti

Pārlasīju rakstu vairākas reizes un tā arī nesapratu, kāpēc Latvijai jākļūst par bezskaidras naudas norēķinu valsti...

Foto

Kad divi latvieši savā starpā runā angliski vai krieviski, tie faktiski noliedz savu tēvu un māti

Sveicu jūs Valsts valodas dienā! Latvijas valstiski un nacionāli domājošās...

Foto

Kāpēc VAS "Latvijas dzelzceļš" neveicas ar ES projektu realizāciju

Divi vienkārši iemesli. Pirmais: uzņēmuma padomes nekompetence. Izjaucot koncerna vadības procesus, kas sekmīgi un izmaksu ziņā arī...

Foto

“Saskaņai” ir vieta Latvijas politikā, jo tās misija ir svarīga un mērķi ir aktuāli kā nekad iepriekš

Ir pagājis gads, kopš partija “Saskaņa” zaudēja vietu politiskajā...

Foto

Kas kopīgs Baznīcai ar LGBT, un kas uzsauc mūziku?

Skolās māca, kā naudu pelnīt, augstskolās, kā to ekonomēt un radīt, bet kāpēc skolās nemāca, kā nauda...

Foto

Laimes māti un naudas koku meklējot, jeb „Global Animal Law organisation” likumdošanas datubāze un tās interpretācija

Salīdzināt Latviju ar Nigēriju, tādējādi norādot uz Latvijas neiedomājamo atpalicību,...

Foto

Hosams paņem rokās mietu. Ar s...diem

Stradiņa slimnīcas – jeb saīsinājumā PSKUS – padomes zibenīgā patriekšana no amatiem liecina, ka jaunais veselības ministrs Hosams Abu Meri...

Foto

Atklāta vēstule “Swedbank” vadītājam Laurim Mencim

Sveicināts Jūsu jaunajā amatā kā „Swedbank” valdes priekšsēdētājs! Es rakstu Jums saistībā ar konkrētu situāciju, kurā esmu nonācis kā Jūsu...

Foto

Cik īsti vērta biļete uz Džordanu Pītersonu?

Par mūsdienu mesiju dēvētajam Toronto profesoram Džordanam Pītersonam pošoties uz Rīgu ar priekšlasījumu, interesentiem nenāktu par ļaunu tomēr piedomāt...

Foto

Nākamgad daļa pašvaldību var nespēt pildīt pamatfunkcijas!

Valsts budžeta pieņemšanas procesā gandrīz neievērots palicis jautājums par pašvaldību budžetiem, bet tas ir ļoti svarīgs. Tieši no pašvaldību rocības...

Foto

Kolektīvais saprāts ir vājprātu summa

Ja reiz dzīvnieku pasaules kolektīvie saprāti mums ir pašsaprotami, kas mums liek uzskatīt, ka tāda, līdzīga kā dzīvnieku pasaulēm kolektīvā saprāta,...

Foto

Mēs nogalinām tikai tik daudz dzīvnieku, cik vajag!

Latvijas Veterinārārstu biedrība (LVB) šodien, 10.oktobrī informēja Zemkopības ministrijas Dzīvnieku aizsardzības un labturības konsultatīvo padomi par dezinformāciju un...