Sākums Kas mēs esam Kontakti Jūsu ieteikumi un jautājumi Reklāma Mobilā
Foto

Tiek aizmirsts par bērna tiesībām, arī viņam ir tiesības būt laimīgam

Zbigņevs Stankevičs, Rīgas arhibīskaps metropolīts
14.08.2022.
Komentāri (0)

Iesaki rakstu: Twitter Facebook Draugiem.lv

Kur ir Dieva klātbūtnes zīmes mūsdienu pasaulē? Dārgie svētceļnieki un visi dievkalpojuma dalībnieki! Jūs visi esat mērojuši lielāku vai mazāku ceļa gabalu, kājām vai arī izmantojot transporta pakalpojumus, lai nāktu pie Dieva un šai svētvietā piedzīvotu Viņa klātbūtni, caur Dievmātes aizbildniecību uzticētu Viņam savus lūgumus, ieraudzītu risinājumus savas dzīves problēmām un saņemtu gaismu tālākajam dzīves ceļam.

Pirms gada bija grūti iedomāties, ka šo gadu pavadīsim “zem kara zīmes”. Nevainīgu cilvēku nogalināšana, dzīvojamo ēku un infrastruktūras graušana, bēgļu straumes – tas viss mudina mūs saukt uz debesīm pēc glābiņa Ukrainas tautai un lūgt par Krievijas atgriešanos un atjēgšanos no kara neprāta.

Iekšēju mieru un līdzsvaru šai situācijā palīdz saglabāt apkārtējo līdzcilvēku atbalsts. Mūsu zemi sauc par Terra Mariana jeb Marijas zemi. Īstenībā šis nosaukums attiecas vairāk uz tautu, kura šeit dzīvo, nekā uz ģeogrāfisko teritoriju. Tāpēc ir svarīgi apzināties sevi kā tautu, kopienu. Būt kopienai nenozīmē tikai interešu vai viedokļu kopību, bet gan savstarpēju atbildību. Ir dažādi kopīgas atbildības līmeņi, un katram ir sava nozīme. Ja trūkst atbildība, tautas dzīve nevar būt pilnīga vai pat kļūst disfunkcionāla. Pirmais līmenis ir laulība un ģimene, kur cilvēki mācās mīlēt un īsteno savas ilgas pēc laimes. Pie šīs tēmas vēl šodien atgriezīsimies.

Otrais kopīgas atbildības līmenis ir attiecības tautā. Šodienas problēmas ģimenē, sabiedrībā vistiešākā veidā ir saistītas ar komunikāciju – veidu, kā mēs komunicējam un vai vispār vēlamies komunicēt. Kā raksta pāvests Francisks enciklikā Fratelli Tutti, mums visiem jāmācās sēsties pie viena galda un runāt. Šobrīd sabiedrībā ir liela šķelšanās – starp tradicionāļiem un liberāļiem, starp krieviem un latviešiem, arī jautājumos saistībā ar vakcīnām. Mūsdienu apstākļos varam nepiekrist viens otra idejām, bet mums visiem ir svarīgi respektēt otra cilvēka cieņu.

Ļauties naidam pret citu viedokli pārstāvošu cilvēku ir destruktīva izvēle, tāpat arī ļaušanās kurnēšanai un rūgtumam pret autoritātēm. Sastopoties ar nepopulāriem lēmumiem un krīzes apstākļiem, ir dabiski kritizēt pie varas esošos, tomēr kā kristieši esam aicināti rūpēties pirmkārt par savu sirdi – lai tajā nav vietas ļaunumam, nepiedošanai.

Kā reaģēt uz satraukumu, neziņu un bailēm par notiekošo? Pirmkārt, ir svarīga līdzjūtība un palīdzība līdzcilvēkiem – tiem, kuri kara rezultātā zaudējuši visu un cieš nevainīgi, bet arī tiem, kuri mūsu pašu tautā cieš no nabadzības vai atstumtības un nespēj paši par sevi parūpēties. Žēlsirdība ir viens no veidiem, kā ieaicināt Dievu būt klātesošam mūsu vidū. Jēzus pastarās tiesas ainā taču saka: Es biju svešinieks, un jūs mani uzņēmāt. Tāpēc svarīgi ir apzināties to, ka bēgļi un paši vājākie var būt un ir svētības avots mūsu zemei.

Tomēr iekšējā miera un līdzsvara saglabāšanai izšķiroša ir apziņa par Dieva klātbūtni un gādību. Kā to piedzīvot un tajā nostiprināties? Pirmais veids, kā atvērties uz Dieva klātbūtni, ir pieņemt Viņa Vārdu, tas sargā mūsu iekšējo mieru un nes svētību. 119. psalmā ir šādi pārsteidzoši un paļāvības pilni izteikumi: “Tavs vārds ir gaismeklis manām kājām un gaisma manām takām; Tavi vārdi ir kā medus manai mutei.”
Pirms brīža dzirdējām: “Patiešām, svētīgi tie, kas klausās Dieva Vārdu un to sargā!” Tāpēc pamēģināsim iedziļināties tikko dzirdētajā Dieva Vārdā, lai pēc tam varētu pārvērst to darbībā, iemiesojot mūsu dzīvē, tās ikdienas reālijās.

Dāvids “sapulcināja visu Izraēli Jeruzalemē, lai Kunga šķirsts tiktu pārnests savā vietā, kuru viņš tam bija sagatavojis”. Šķirstā glabājās Derības plāksnes, Dekalogs jeb 10 baušļi, ko Dievs Mozum bija atklājis Sinaja kalnā. Šīs plāksnes bija taustāma Derības starp Dievu un izredzēto tautu zīme. Tauta pie Sinaja kalna bija apņēmusies ievērot tai dotos Dieva norādījumus, bet Dievs savukārt bija apņēmies rūpēties par tautu un to sargāt.

Izredzētā tauta izturējās pret Derības plāksnēm ar milzīgu pietāti, tās bija ievietotas šķirstā, un šis šķirsts kopā ar plāksnēm tika uztverts kā Dieva klātbūtnes zīme. Tātad Izraēļa tauta bija pārliecināta, ka Dievs ir klātesošs savā vārdā, Dekalogā, kas ir iekalts akmens plāksnēs.

Tālākā Izraēļa tautas vēsture rādīja, ka, cikkārt tauta atkāpās no uzticības Dekalogam, tikkārt pār to nāca dažādas nelaimes un ienaidnieku uzbrukumi, kuru galarezultātā tika zaudēta neatkarība, un beigās lielākā tautas daļa tika deportēta uz svešām zemēm.

Kā tad izpaudās šī tautas neuzticība? Vecās Derības Svētie Raksti kā pirmo grēku uzsver kalpošanu svešiem dieviem, apkārtējo tautu elkiem. Tātad Dieva izvēlētā tauta noignorēja tai doto Dieva klātbūtnes zīmi un samaksāja par to augstu cenu.

Kādas tad ir Dieva klātbūtnes zīmes mūsdienās? Protams, te ieskicēšu tikai dažas vadlīnijas, jo Dieva klātbūtnes veidi un Viņa iespējas runāt uz cilvēku ir neizsmeļami.

Līdz ar Jaunās Derības iestāšanos galvenā Dieva klātbūtnes zīme ir Jēzus Kristus persona.

Dievs tāpat turpina būt klātesošs caur savu rakstīto un sludināto Vārdu, Svētajiem Rakstiem. Šis Vārds, kad tas tiek pasludināts vai lasīts ar atvērtu sirdi, noslēpumainā veidā atver cilvēku uz Dieva darbību. Līdz ar to Dekalogs nav zaudējis savu aktualitāti.

Savu misiju, Dieva klātbūtnes ienešanu pasaulē, Baznīca īsteno gan veicot sakramentālās darbības, gan sludinot Dieva Vārdu un darot žēlsirdības darbus. Vārds “sakraments” ir latīņu tulkojums no grieķu vārda mystērion, kas nozīmē “noslēpums”. Sakramentālajās darbībās ārējās zīmes kļūst par neredzamās Dieva klātbūtnes un iedarbības sava veida kanāliem. Senbaznīcās, balstoties uz Svēto Rakstu liecībām un to interpretāciju Baznīcas tradīcijā, ir atzīti 7 sakramenti.

Šodienas lasījumu kontekstā gribu pieskarties tikai diviem no tiem. Pirmais ir Euharistija. Svinību gadījumos, arī rītdien pēc galvenā svētku dievkalpojuma dosimies procesijā. Tas ļoti atgādina pirmajā lasījumā aprakstītās darbības. Ir tikai viena būtiska atšķirība. Derības šķirsta un akmens plākšņu vietā ir Jēzus Kristus augšāmceltā miesa zem maizes zīmēm. Viņš ir atdevis par mums, grēciniekiem, savu dzīvību, miris pie krusta, augšāmcēlies un ticībā Viņam mums tiek dota grēku piedošana un jauna dzīve.

Pirms savas nāves, pēdējo vakariņu laikā Viņš teica: “Ņemiet un ēdiet, jo tā ir mana miesa, kas par jums tiek atdota. Dariet to manai piemiņai.” (1 Kor 11,24) Pirms tam Viņš teica: “Ja jūs neēdat cilvēka Dēla miesu un nedzerat viņa asinis, jums nav dzīvības sevī… Jo mana miesa ir patiess ēdiens un manas asinis ir patiess dzēriens.” (Jņ 6,53.55) Uz šo Jēzus vārdu pamata ir radies sakraments, ko mēs saucam par Euharistiju. Euharistija ir grieķu vārds un nozīmē pateicību, upuri jeb lūgšanu kā mūsu upuri, veltītu Dievam. Tā ir pateicība Dievam par to, ko Viņš mums ir darījis Jēzus Kristus personā. Par Euharistiju saucam arī sv. Misi – šim vārdam ir latīņu izcelsme un tas nozīmē izsūtīšanu, iziešanu kopā ar Jēzu mūsu ikdienas dzīvē.

Euharistijas centrā ir Dieva Vārds un Dieva spēka manifestācija, kuras rezultātā brīdī, kad priesteris atkārto Jēzus vārdus, maize un vīns, saglabājot savu materiālo formu, vienlaikus kļūst par Augšāmceltā Kristus miesu un asinīm. Tāpēc arī mēs gan procesijās, gan mūsu adorācijas kapelās godinām un pielūdzam Augšāmcelto, kas ir klātesošs mūsu vidū šai necilajā maizes zīmē.

Nākošais sakraments, kuram gribētos veltīt mazliet uzmanības, ir laulība. Kad Dievs radīja Ādamu, Viņš sacīja: “Nav labi cilvēkam būt vienam, radīsim viņam palīgu.” Tāpēc Viņš radīja arī sievieti un pēc tam piebilda: “Un būs divi viena miesa.” Pirms tam Radīšanas jeb 1. Mozus grāmatā (Genesis) ir vārdi: “Un tā Dievs radīja cilvēku, vīrieti un sievieti viņš radīja.” Jēzus par vīrieša un sievietes savienību laulībā ir teicis: “Ko Dievs savienojis, to cilvēkam nebūs šķirt.” Sv. Pāvils savukārt salīdzina vīrieša un sievietes savienību ar Kristus un Baznīcas attiecībām.

Balstoties uz šiem dievišķās atklāsmes tekstiem, Baznīca kopš tās pirmsākumiem ir apliecinājusi, ka sievietes un vīrieša savienība nav tikai tīri cilvēcisks veidojums un ka ģimene var būt balstīta tikai vīrieša un sievietes kopībā. Ko tas nozīmē? To, ka Dievs pats vēlas ienākt laulāto attiecībās ar savu īpašo palīdzību, lai stiprinātu viņus kopdzīves ceļā. Domāju, ka mēs labi zinām, vai nu no personīgās pieredzes, vai arī no novērojumiem, ka nav viegli izpildīt laulāto dzīves solījumus – tas ir, nesavtīgi mīlēt vienam otru, būt atvērtiem uz jauno dzīvību, uz bērniem un būt uzticīgiem līdz kapa malai. Sakraments nozīmē to, ka laulības ceremonijas laikā, kad saderinātie izsaka laulības zvēresta vārdus Baznīcas pilnvarota liecinieka klātbūtnē, viņu attiecībās ienāk neredzamā, bet iedarbīgā Dieva klātbūtne, kas turpmāk viņus stiprina tikko izteikto solījumu pildīšanā. Tātad – palīdz viņiem īstenot laulāto dzīves aicinājumu, lai tā sasniegtu pilnību. Protams, šīs klātbūtnes iedarbīgums ir atkarīgs arī no laulāto pastāvīga dialoga savā starpā un ar savu Radītāju un šīs saiknes ar Dievu saglabāšanu un tālāku attīstīšanu.

Tāpēc vēlos uzrunāt jauniešus – lūgšanā meklējiet savas dzīves aicinājumu un lūdziet par savu nākamo laulāto draugu jau tagad, izlūdziet no Dieva sev īsto, Viņa jums sagatavoto otro pusīti. Mūsu zemei ir vajadzīgas kuplas kristīgas un laimīgas ģimenes! Šajā sakarā aicinu jūs uz jauniešu dienām Lisabonā 1.08-06.08.23. Daudzi jaunie cilvēki ir atraduši savu aicinājumu tieši caur Pasaules jauniešu dienu pieredzi.

Kāpēc Baznīca uzstāj uz to, lai laulība būtu ģimenes pamatā? Mūsdienās tiek daudz runāts par tiesībām uz personīgo laimi, parasti ar to domājot katra atsevišķā bērnu vecāka tiesības. Bet šeit tiek aizmirsts par bērna tiesībām. Arī viņam ir tiesības būt laimīgam. Viens no priekšnoteikumiem bērna laimei ir tas, ka viņam ir abi vecāki – tēvs un māte, kas viņu pavada dzīves ceļā, līdz patstāvīgas dzīves uzsākšanai, un arī vēlāk sniedz tam savu atbalstu. Ja tas iztrūkst, tad bērns saņem ievainojumu, ar kuru dzīves laikā ir sūri un grūti jāstrādā, lai to dziedinātu. Dažiem tas izdodas, bet dažiem nē.

Tātad laulības un ģimenes dzīve uzstāda cilvēkam augstu latiņu, un, lai tiktu tai pāri, ir vajadzīgs kaut kas vairāk par labu gribu sākumā un cilvēciskajiem pūliņiem vien. Fakti rāda, ka labie nodomi diezgan ātri izplēn, sastopoties jau ar pirmajām grūtībām. Tāpēc arī ir nepieciešama šī īpašā Dieva klātbūtne un palīdzība laulības un ģimenes dzīvē – laulības sakraments. Dziļas ticības garā izdzīvota sakramentālā laulība un tajā balstīta ģimene kļūst par Dieva klātbūtnes zīmi mūsdienu pasaules trauksmainajās reālijās.

Atgriežoties pie Dekaloga un elku jautājuma, ir jākonstatē, ka mūsdienās visizplatītākie elki ir divu baudu – varas un patēriņa baudas savijums. Caur šo prizmu tiek skatīta un uztverta arī laulības un ģimenes institūcija. Pēdējo gadu laikā notiek ļoti intensīva kampaņa ar aktīvu masu saziņas līdzekļu iesaisti, lai mainītu ģimenes jēdzienu.

Ja valsts ļauj mazvērtēt un graut tās pamatšūniņu – Dieva plānā balstīto ģimeni, tad tādai valstij nav nākotnes, tai vairs nebūs visu sabiedrību vienojošā vērtību vektora, kas tai ļauj pastāvēt ilgtermiņā.

Tāpēc es vēršos pie mediju pārstāvjiem – nekalpojiet viltus ideoloģijām, kas kā vilks jēra ādā nāk ar laimes solījumiem, kuri beigās izrādīsies par mirāžu, kas izgaist saskarsmē ar dzīves reālijām.

Es vēršos pie politiķiem un juristiem – nevirziet, lūdzu, tādus likumus, kas beigās apdraudēs mūsu valsts pamatus un polarizēs mūsu jau tāpat pietiekoši sašķelto sabiedrību.

Es vēršos pie biznesa pasaules pārstāvjiem – atbalstiet, lūdzu, tikai tādus projektus, kuri stiprinās laulības un ģimenes institūciju un veicinās Latvijas uzplaukumu ilgtermiņā.

Es vēršos pie visas ticīgās tautas, ne tikai katoļiem – lūdzieties par to un dariet visu iespējamo, lai Latvijā laulībā balstīta ģimene mūsu likumdošanā netiek sagrauta. Lai laulībā esošie apzinās to palīdzību, ko Dievs tiem vēlas dot un nevilcinās tai atvērties. Lai viņi ir atvērti uz Dieva dāvanu – bērniem, un ar savu dzīvi apliecina to, ka Dievs ir viņu vidū. Ne velti ģimene tiek saukta par mājas baznīcu.

Un visbeidzot, pēdējais Dieva klātbūtnes veids, par ko šodien gribētos pateikt pāris vārdus – tā ir Jaunava Marija, kuras debesīs uzņemšanas svētkus šovakar sākam svinēt.

Dievmātes litānijā viens no uzsaukumiem skan: “Derības šķirsts, lūdz par mums.” Līdzīgi kā Vecās Derības laikā derības šķirstā glabājās Dekaloga plāksnes, kuras simbolizēja Dieva klātbūtni, Jaunajā Derībā Jaunava Marija savās miesās nēsāja Jēzu, kurā ir dievišķās klātbūtnes pilnība. Šai ziņā Jēzus Māte bija kaut kas vairāk nekā Vecās Derības šķirsts.

Šodienas Evaņģēlijā dzirdējām: “Patiešām, svētīgi tie, kas klausās Dieva Vārdu un to sargā!” Dažreiz tiek apgalvots, ka Jēzus tādējādi mazvērtē savas Mātes lomu, jo pirms tam no pūļa bija izskanējis kādas sievietes sauciens: “Svētīgas tās miesas, kas Tevi nēsāja, un krūtis, kas Tevi zīdīja!” Tomēr Jēzus Māte bija pirmā Dieva Vārda klausītāja un sargātāja. Viņa bija kopā ar apustuļiem Vasarsvētku dienā un kopā ar viņiem saņēma Svēto Garu. Viņa ir Svētā Gara pilna un tāpēc turpina būt šis Jaunās Derības šķirsts, kurā caur Svēto Garu ir apslēpta Augšāmceltā Jēzus klātbūtne. Arī šajā Aglonas svētvietā Dievs ir klātesošs caur Jēzus Mātes – Jaunavas Marijas attēlu un caur viņas aizbildniecību dara brīnumus mūsu dzīvē. Nebaidīsimies sevi uzticēt viņas mātišķajai gādībai!

Jēzus Māte un mūsu Māte, Jaunās Derības šķirsts un Māras zemes Ķēniņiene, lūdz par mums! Izlūdz Latvijas tautai žēlastību uzticīgi klausīties Dieva Vārdu un to sargāt! Āmen!

Novērtē šo rakstu:

0
1

Seko mums

Iesūti ziņu
Mēs domājam, ka...

20

Kas tā par Rīgas domes ēku bez progresa simbola – varavīksnes karoga!

FotoRīgas domes priekšsēdētāja Rīgas domes priekšsēdētājam Vilnim Ķirsim – aicinājums izkārt varavīksnes karogu pie Rīgas rātsnama no 6. jūnija līdz 15. jūnijam.
Lasīt visu...

21

Eiropas Parlamenta vēlēšanas nāk ar uzlabotu vēlēšanu likumu un jaunām iespējām nobalsot

FotoAr katrām jaunām vēlēšanām tiek mazliet pilnveidotas un atvieglotas iespējas nobalsot — Eiropas Parlamenta vēlēšanas jūnija sākumā nav izņēmums. Lasām likumu un aplūkojam, kādas jaunas iespējas un ērtības šogad ieviestas nobalsošanā.
Lasīt visu...

6

Latvijas Televīzija kā pēdējais krievu valodas bastions?

FotoLaikā, kad skolas pāriet uz mācībām tikai latviski, kad atsakāmies no krievu valodas kā otrās svešvalodas, kad pat Latvijā dzīvojošajiem Krievijas pilsoņiem jāpierāda savas latviešu valodas zināšanas, Latvijas Televīzija (LTV) kā tāds atpakaļrāpulis nākusi klajā ar paziņojumu, ka Eiropas Parlamenta priekšvēlēšanu debates tā rīkos arī krievu valodā!
Lasīt visu...

18

Ne prātā mums nenāk atcelt debates Krievijas valsts valodā

FotoLatvijas Televīzijas Redakcionālā padome šobrīd neizskata iespēju atcelt plānotās RUS.LSM Eiropas Parlamenta priekšvēlēšanu debates.
Lasīt visu...

6

Priekšvēlēšanu debatēm jābūt valsts valodā

FotoŅemot vērā sabiedrībā aktualizēto diskusiju par priekšvēlēšanu debašu organizēšanu krievu valodā, partiju apvienība Jaunā Vienotība uzsver, ka īpaši kopš Krievijas brutālā iebrukuma Ukrainā ar Latvijas medijiem ir jākumunicē Latvijas valsts oficiālajā – latviešu – valodā. Arī Eiropas Parlamenta priekšvēlēšanu laikā diskusijām medijos jābūt tikai valsts valodā, tādēļ politisko partiju apvienības Jaunā Vienotība pārstāvji nepiedalīsies priekšvēlēšanu debatēs un raidījumos, kas notiks krievu valodā.
Lasīt visu...

21

Aicinām kritiski vērtēt Tieslietu ministrijas bez sociālo partneru iesaistes un visu ieinteresēto personu informēšanas izstrādāto likumprojektu

FotoSaeimas 2024. gada 16. maija darba kārtībā izskatīšanai otrajā lasījumā ir iekļauts likumprojekts Grozījumi likumā “Par atjaunotā Latvijas Republikas 1937. gada Civillikuma ievada, mantojuma tiesību un lietu tiesību daļas spēkā stāšanās laiku un piemērošanas kārtību” (565/Lp14). Likumprojekts Saeimā iesniegts 2024. gada 17. aprīlī un pirmajā lasījumā izskatīts jau nākamajā dienā. Lai arī likumprojekts skar aptuveni 300 tūkstošus iedzīvotājus, viņu viedoklis tāpat kā vairākos Satversmes tiesas spriedumos izteiktās atziņas un ekspertu brīdinājumi ir ignorēts.
Lasīt visu...

21

Eiropas Parlamenta priekšvēlēšanu debates Latvijā drīkst notikt tikai valsts valodā – latviešu valodā

FotoKomentējot publiski pieejamo informāciju – Latvijas Televīzija 2024. gada 3., 4., 5. un 6. jūnijā ir paredzējusi Eiropas Parlamenta deputātu kandidātu debates rīkot krievu valodā – Latviešu valodas aģentūra izsaka skaidru nosodījumu, vēršot atbildīgo personu un sabiedrības uzmanību, ka šāda rīcība ir pretrunā gan ar Satversmē nostiprināto valsts valodas statusu, gan ar Valsts valodas likumu. Eiropas Savienībā tiek īstenota daudzvalodība – ir 24 oficiālās valodas, tostarp latviešu valoda.
Lasīt visu...

Lursoft
Iepriekšējie komentāri un viedokļi Foto

Krievvalodīgo debašu iecere savā būtībā ir pretrunā ar Satversmē nostiprināto valsts valodas statusu un tās lomu sabiedrības integrācijā

Par Sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes (attēlā –...

Foto

Aicinu noskaidrot un saukt pie atbildības tos, kuri pieļauj un veicina krievu valodas kā „de facto” otras valsts valodas nostiprināšanu

Ņemot vērā, ka Latvijas Republikas Satversmes...

Foto

Kur pazuduši lauksaimnieku protesti?

Bloķētas lidostas, lielceļi, ostas un tūkstošiem traktoru Berlīnē. Bloķēti ceļi Polijā, degošas riepas un pārrautas barikādes Briselē. Tonnām uz ceļa izbērtu tomātu...

Foto

Briselē nopelnīt jaunam “Nikon” jeb cinisma augstākā pakāpe Anša Pūpola izpildījumā

7. maijā Latvijas publisko telpu pāršalca ziņa, ka Daces Melbārdes vietu Eiropas Parlamentā (EP) ieņems...

Foto

Vai “Jaunā Vienotība” spēj sev un citiem atzīt, ka stulbi sanāca?

Esat kādreiz mēģinājuši stiept gumiju? Pašlaik vadošā partija ar to nodarbojas. Vērojot viņus, atdarinot vai...

Foto

Pirms 150 gadiem dzimis demokrāts un tiesībnieks ar dzejnieka sirdi Miķelis Valters

“Viņu uzskata par pirmo latvieti, kurš 1903. gadā žurnāla "Proletāriets" rakstā "Patvaldību nost! Krieviju...

Foto

Vēsturiskas precizitātes labad 4. maijs tomēr būtu atkal jānosauc par “Latvijas Republikas neatkarības deklarācijas pieņemšanas dienu”

Komentāru rakstu 5. maija pēcpusdienā. Ir svētdiena. Šonedēļ sanākušas trīs...

Foto

Latvijas otrā dzimšanas diena: kā mums ir veicies?

Manā skatījumā 4.maijs ir Latvijas otrā dzimšanas diena. Un ne tikai svinīgā ziņā, bet arī tajā, kā to...

Foto

Nolikt ziedus nepareizā vietā – tas mūsdienu Latvijas PSR ir noziegums!

Valsts policijas Latgales reģiona pārvaldes Ziemeļlatgales iecirknis no 15. marta līdz 14. aprīlim piefiksējis trīs...

Foto

Par varu

Kad sapulces telpā ienāk starojoša sieviete un visi vīrieši uz mirkli pazaudē domas pavedienu, vai šai sievietei kāds pie durvīm piešķīra varu tā izrīkoties?...

Foto

Dažas pārdomas Edgara Kauliņa dzimšanas dienā

Aprit gadskārta, kopš dzimis viens no mūsu novada cilvēkiem, kas ne tikai atstājis daudzus nostāstus par sevi, bet arī izraisījis...

Foto

Vai esam ceļā uz “Baltijas tīģera” stāstu? Izskatās - būs jāpagaida

Man bija gods piedalīties smalkā politekonomiskās elites pasākumā (ar stilīgu nosaukumu LaSER vai “lāzers”), kur...

Foto

Cik stabila ir Evikas Siliņas koalīcija? 8 no 10 stabila

Cik stabila ir Evikas Siliņas koalīcija? Es teiktu 8 no 10 stabila, jo…  Jaunā Vienotība (JV) ir atdevusi...

Foto

Jūs smiesieties, bet neko ticamāku mēs nespējām sacerēt

Politisko partiju apvienība Jaunā Vienotība vēršas Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojā (turpmāk KNAB) ar iesniegumu par slēptās priekšvēlēšanu aģitācijas vēršanu...

Foto

Zog, acīs skatīdamies, bet stāsta, ka tas visvairāk ir vajadzīgs pašiem apzagtajiem

Jampadracis ap Lucavsalas ežiem un futbola stadionu parādīja, cik dīvainā Latvijā mēs dzīvojam. Turklāt...

Foto

Cīņā pret nomelnošanu un nevajadzīgām intrigām – Mūzikas akadēmijas skandāla aizkulises

Vēlos padalīties ar sajūtām un lieliem novērojumiem par to, kas notiek, - par reālo situāciju...

Foto

Krievijas aktivitātes var uzskatīt par šokējoši efektīvām, un Latvijas „sabiedrisko” mediju mērķtiecīgā kampaņa par krievu valodu šobrīd jāskata šajā kontekstā

Drošības eksperti vienbalsīgi norāda uz to,...

Foto

Sankciju patiesais labums: Apvienotā saraksta plāns aizvērt ostas varētu arī nebūt nejaušs

Deklarētais mērķis - atbalsts Ukrainai Latvijas ostu paralizēšanai - šķiet šizofrēnisks, jo kā gan...

Foto

Priekšlikums ir tikai par mūsu nodokļu maksātāju segtajām atlīdzībām

Atsaucoties uz 2024. gada 18. aprīļa publikāciju "Aicinājums valsts amatpersonai Kristovskim: pirms publicēt ziņas par svešām algām,...

Foto

Aicinājums valsts amatpersonai Kristovskim: pirms publicēt ziņas par svešām algām, atklājiet savus ikmēneša ienākumus!

Ģirts Valdis Kristovskis iesniedzis Saeimā priekšlikumu publicēt jebkuras valsts amatpersonas ienākumus ik...

Foto

„Re:Baltica” cenšas izdarīt uz spiedienu uz Sabiedrības integrācijas fondu, tam izvērtējot šīs organizācijas rīcību ar nodokļu maksātāju naudu

Publiskajā telpā tiek apspriesta Re:Baltica projektu vērtēšana, kuri...

Foto

Mazie modulārie kodolreaktori (SMR) – sapņi un realitāte

Igaunija plānojot būvēt divus līdz četrus, savukārt Polija pat 25 mazos kodolreaktorus. Presē bija pārmetumi, ka Latvija atpaliekot...

Foto

“Iekļaujošas valodas ceļvedis” ir valodas manipulācija, kas deformē valodas struktūras un pasaules uztveri

Valsts valodas centra Latviešu valodas ekspertu komisija 2024. gada 10. aprīļa sēdē (protokola...

Foto

Sāga par nogriezto ausi

Domāju, visi, kas mazliet seko notikumiem pasaulē, zina, ka, aizturot aizdomās turamos par terora aktu “Crocus City Hall”, vienam no notvertajiem nogrieza...

Foto

Kad barbari un svoloči, ķengu portāli un vajātāju orda beigs uzbrukt sabiedriskajiem medijiem?

Es zinu, mani bērni, mani jaunie draugi, mani ilggadējie žurnālista ceha biedri, arī...

Foto

No strupceļa uz atdzimšanu

Draugi un domubiedri! Mēs esam nacionālās atdzimšanas priekšvakarā! Un es zinu, ka daudzi šobrīd man nepiekritīs. Tik tiešām – brīžiem šķiet, ka...

Foto

Tabu jautājumi par Latvijas ekonomiku

Pēdējo gandrīz trīsdesmit gadu laikā Latvijas iekšzemes kopprodukts uz vienu iedzīvotāju salīdzināmajās cenās palielinājies vairāk nekā trīs reizes (runa ir par...

Foto

Mediju diskusija Rīgas pilī atsedz līdz šim slēptās problēmas sabiedriskajos medijos

Pirmdien Rīgas pilī notikusī valsts prezidenta Edgara Rinkēviča rosinātā diskusija par sabiedrisko mediju nākotnes attīstību...

Foto

„Sabiedriskie” mediji uzsāk atklātu konfrontāciju ar Latviju

“Latvijas radio” redaktori un citi vadošie publicējuši atklāto vēstuli, kurā gaužas, ka apdraudēta vārda brīvība, ka soctīklos žurnālisti saņem...

Foto

Sabiedriskais medijs, plurālisms un demokrātija

Pirmkārt, mediji nav ceturtā vara, tā ir tā saucamā ceturtā vara. Ieskatāmies Satversmē un redzam, ka mums kā jau demokrātiskā valstī ir trīs...

Foto

Atbalstiet mūsu runas brīvību, liedzot to citiem, kuru viedoklis nav ne pareizs, ne svarīgs!

Pēdējo nedēļu laikā Latvijā ir pastiprinājušās jau agrāk novērotas tendences, kas liecina...

Foto

Prezidenta Makrona paziņojumi paver jaunas politikas iespēju

Jāsaka, ka Francijas prezidenta Makrona pēdējo nedēļu paziņojumi attiecībā uz iespējamo spēku izvietošanu Ukrainā, kā arī vārdu apmaiņa ar...

Foto

Labā un ļaunā saknes

Ādolfs Hitlers, atbildot uz žurnālista jautājumu, kāpēc viņu ievēl arvien vairāk un vairāk cilvēku, atbildēja: "Viņi mani izvēlas, jo kaut kur dziļi...

Foto

Krišjāņa Kariņa Briseles scenārija psiholoģiskā kļūda

Tieši pirms Lieldienu brīvdienām Latvijas politisko dzīvi satricināja vietējas nozīmes polittrīce – no amata atkāpās ārlietu ministrs Krišjānis Kariņš. Tas...

Foto

Nelāgi sanācis IRšiem...

Pirms kāda laiciņa rakstīju, ka abonējamais reklāmas buklets “IR” sācis interesēties par Ogres novadā nodarbinātajiem maniem domubiedriem. Tagad “sensacionālais” raksts beidzot ir iznācis...

Foto

Lieldienas ir labākā atbilde dzīves krīzēm

Lieldienas ir labākā atbilde dzīves krīzēm. Īpaši šobrīd, kad krīžu daudzums pats jau ir pietuvojies krīzes līmenim – politiskā krīze,...

Foto

„Slikto” valodu vaininieki

Krievu valodas noturībā Latvijā vainojami nevis krievi, bet latvieši, un tā ir mūsu, nevis krievu mentalitātes īpašība, kas ar kaimiņu liek runāt viņa...

Foto

Seksuālo attiecību svārsts. Tuvojamies vīriešu ierobežošanas ekstrēmam

Tieslietu ministre Inese Lībiņa-Egnere ir rosinājusi noteikt kriminālatbildību par seksuālu uzmākšanos. “Seksuālā uzmākšanās ir cilvēka cieņas aizskaršana. Tā aptver...

Foto

Nē seksuālai vardarbībai!

Izskatās, ka ejam uz to, ka vīrietis ar sievieti varēs iepazīties un ielaisties tikai tad, ja neviens nav ar citu, ja tas notiek...