Sākums Kas mēs esam Kontakti Jūsu ieteikumi un jautājumi Reklāma Mobilā

Iesaki rakstu: Twitter Facebook Draugiem.lv

Pārdomas saistībā ar Saeimas deputātu 21.septembra sēdē paustu vienprātīgu atbalstu 2.lasījumā sasteigti izskatītajam likumprojektam par grozījumiem Ārstniecības likumā.

Vai ārsti, kuri elementāri orientējas tiesību zinībās, izprot paši savas tiesības un, piemēram, jēdzienu “konkrētas publiski tiesiskas attiecības”, mūsdienu Latvijā uzskatāmi par kaitnieciskiem?

Jau ilgākus gadus, bet pēdējos mēnešos atkal aktīvāk esmu valsts amatpersonām un sabiedrībai paudis pozīciju, ka praktizēttiesīgi ārsti ir jebkuras veselības aprūpes sistēmas “atslēgas figūras”, bez kā iesaistes darbi nozarē apstājas vai stagnē. Tāpēc cenšos vērst uzmanību apstāklim, ka pašlaik izveidotā ārstu (arī funkcionālo speciālistu, ārstu palīgu u.c.) sertificēšanas institucionālā sistēma ir klaji neatbilstoša valstī atzītajiem vispārējo administratīvo tiesību principiem un konstitucionālajai kārtībai. Tā neatbilst sabiedrības interesēm, apdraud ilgtspējīgu nozares attīstību, tāpēc nav vairs pieļaujama.

Tā kā visu trīs valsts varas atzaru amatpersonas, kā arī publiskie mediji par problēmjautājumu ilgstoši ir šķietami pietiekami informēti, rodas pamats vērtēt, kāpēc valsts turpina veicināt, lai ārstu sertifikācijas procedūrās arvien vairāk ieviestos tiesiskumu un loģiku ignorējoši principi. Pašreizējā ģeopolitiskajā situācijā tādējādi tiek apdraudēta sabiedrības drošība, un mūsu valsts rīcība ir nekoleģiāla attiecībā pret NATO un citu organizāciju partnervalstīm, kas uzticas Latvijas spējai nodrošināt gan tiesiskumu, gan publisko institūciju reālu kontroli pār vispārsvarīgu jomu, kāda ir ārstu un citu mediķu kadru politika.

Iepriekšējās savās publikācijās vai vēstulēs norādīju par pozitīviem piemēriem, kā reglamentēto profesiju pretendentu sertificēšanai valsts korekti spēj formulēt institucionālo sistēmu uzbūvi ārējos normatīvajos aktos, vienlaikus precizējot tiesiskās attiecības, kādas veidojas starp sertificējamo personu un sertifikācijas institūciju; turklāt kāpēc citos gadījumos, izņemot veselības aprūpes nozari, Saeima un Ministru kabinets spēj precīzi formulēt pilnvaras un kārtību, lai kompetenta valsts iestāde īstenotu padotību pār sertifikācijas institūcijām?

Minēšu konkrētus pozitīvus piemērus, piemēram, Būvniecības likumu un tam pakārtotus MK noteikumus. Taču īpaši būtu atzīmējams Psihologu likums, kur iestrādātais modelis varētu kļūt labs paraugs, kā sakārtot ārstu un funkcionālo speciālistu sertificēšanas institucionālās sistēmas; proti, līdzīgi kā mediķiem arī psihologiem ir centrāla sertifikācijas padome un nozaru sertifikācijas komisijas. To kompetence un padotības aspekti skaidri noteikti pašā Psihologu likumā.

Rezumējot likumdevējs (turklāt šobrīd visām frakcijām piederošu deputātu personās) turpina akceptēt Ministru kabineta un Veselības ministrijas līdz šim konsekventi piedāvāto pieeju, ka ārsts speciālists ir valstij un sabiedrībai daudz mazāk nozīmīgs nekā, piemēram, būvspeciālists vai psihologs. Kā citādi izskaidrot iebilžu trūkumu un pakļaušanos valdības jau 2012.gadā ieviestajam uzstādījumam, ka tieši mediķu sertifikācija notiks un tai vienmēr būtu jānotiek tiesiski anahroniskā, feodālismam tipiskā procedūrā?

Aktuālais Ārstniecības likuma grozījumu projekts, vērtējot kontekstā ar likuma citos pantos vai 29.panta citās daļās ietvertajām normām, pēc būtības leģitimizēs sertifikācijas institūciju plašās pilnvaras, kas tām piešķirtas iepriekš (pagaidām gan bez atbilstoša likumdevēja deleģējuma) saskaņā ar Ministru kabineta 2012.gada 18.decembra noteikumiem Nr.943 “Ārstniecības personu sertifikācijas kārtība”. Likumprojekts, to realizējot, tādējādi legalizēs sertifikācijas procesa feodalizēšanos, kas de facto jau notikusi. Tiks vēl nepārprotamāk atzīts, ka, īstenojot kadru politiku veselības aprūpē, Latvija nefunkcionē kā demokrātiska tiesiska valsts un pilnībā distancējas no sertifikācijas procedūru pārraudzības.

Tiesa gan, biedrībām (privāto tiesību subjektiem) tiesiskā valstī vispār nedrīkstētu būt deleģētas tik plašas pilnvaras, kā izriet no likumprojektā piedāvātās 29.panta pirmās daļas jaunās redakcijas. Turklāt konkrētais tiesību akts nekādi neietver galveno, nepārprotamo pazīmi, ka valsts apzināti deleģējusi privāto tiesību subjektiem valsts pārvaldes uzdevumu - tad likumā obligāti jānosaka tiešās pārvaldes iestāde, kas pilnvarota īstenot padotību pār sertifikācijas institūcijām. Arī rosinātie aktuālie grozījumi nekoriģēs šo situāciju.

Dažādas amatpersonas, komisijas un galarezultātā administratīvo tiesību jomā specializējušies juristi, protams, mēdz prātot, ka Satversme, vispārējie tiesību principi, tiesiskums u.tml. valstij uzliekot pienākumus, kas var arī nebūt ierakstīti likumā. Tomēr interesanti, kāpēc konkrētās normas nevar precizēt tieši Ārstniecības likumā un tieši attiecībā uz Latvijas Ārstu biedrību? Jo līdzīgos gadījumos citās, nereti stratēģiski mazāk svarīgās jomās nozaru ministrijas un likumdevējs tamlīdzīgas nepilnības spēj skaidrības labad veiksmīgi identificēt un labot…

Savukārt Ārstniecības likuma spēkā esošās redakcijas 29.panta otrajā daļā grozījumi nav paredzēti. Tur norādītas konkrētas sertifikācijas institūcijas, kas ir privāto tiesību subjekti. Apstāklis, ka likumdevējs nav norādījis padotību īstenojošo tiešās pārvaldes iestādi, ir klaji pretrunā ar demokrātiskā sabiedrībā un Latvijas tiesību doktrīnā atzītiem principiem, Satversmes preambulu, 1. un 58., kā arī 90.panta normām. Saeima ignorējusi vairāku likumu, jo īpaši Valsts pārvaldes iekārtas likuma V nodaļas normas. Tomēr Satversmes tiesa daudzkārt spriedumos norādījusi, ka demokrātiskā valstī likumdevējam, pieņemot likumus, ir saistošas citas tiesību normas, arī tās, ko izdevis pats likumdevējs.

(Iepriekšējās rindkopas saturs patiesi nav sarežģīts; ja ne uzreiz, tad pārlasot to vajadzētu izprast ikvienam, kurš MK apstiprinātā Pamatizglītības standarta līmenī apguvis pilsonisko zinību obligāto minimumu.)

Gan Veselības ministrija, gan likumdevējs spītīgi tomēr atturas izprast, ka resertifikācijas, sertifikāta anulēšanas u.tml. procedūras skar ārstniecības personu no Satversmes 106.panta pirmā teikuma normas izrietošas pamattiesības - saglabāt nodarbošanos un darbavietu. Protams, valsts var noteikt saprātīgus ierobežojumus, bet tai jāievēro Satversmes 116.panta norma un Satversmes tiesas judikatūras atziņas, kādas prasības izvirzāmas tiesību normai, ja tā ierobežo vai potenciāli var ierobežot personu pamattiesības. Tulkojot sistēmiski Ārstniecības likuma 29.panta otrās daļas normas, secināms, ka starp ārstniecības personu un sertifikācijas institūciju veidojas feodālismam tipiskas tiesiskas attiecības. Tādas par “vērtību” atzīst pirms gada, 2022.gada 24.septembrī pieņemtā 9.Latvijas ārstu kongresa rezolūcija; teksta autore pamatā ir Latvijas Ārstu biedrība.

Ārstniecības likumā virzītie grozījumi pat to apstiprināšanas gadījumā nekādi nemainīs situāciju sertificēšanas institucionālajā sistēmā, kas izveidojusies, pamatojoties uz Ministru kabineta noteikumu Nr.943 normām. Lai gan tiesiskuma vērtēšanai šai gadījumā prasās parlamentārā kontrole, tomēr arī 14.Saeimā nav deputātu, kuri procedūru rosinātu.

Veselības ministram Hosamam Abu Meri palicis smags mantojums, ko, neizpildot pienākumu, “sarūpējuši” agrākie četri nozares ministri. Tagad uz Abu Meri kungu gulstas bijušo iestādes politisko vadītāju līdz šim ignorētais pienākums apturēt sertifikācijas padomju nepastarpinātu darbību valsts varas realizēšanā un administratīvo aktu izdošanā, kā arī apturēt nozaru sertifikācijas komisiju nepastarpinātu darbību kontroles un eksaminācijas funkciju realizēšanā attiecībā uz ārstniecības personām.

Atgādinu daudzkārt jau iepriekšējos rakstos minēto, ka Noteikumos Nr. 943 ietvertais šo funkciju deleģējums juridiski neatzītiem subjektiem, kādas ir biedrību struktūrvienības, veikts acīmredzami prettiesiski. Tā kā deleģējums ietver valsts varas realizēšanu, tad saskaņā ar Satversmes 58.panta normu Ministru kabineta loceklim, šai gadījumā veselības ministram ir pienākums gādāt, lai prettiesiski izdotā norma neradītu juridiskas sekas.

Kādu rīcību ieteikt likumdevējam saistībā ar Ārstniecības likuma 29.panta otrās daļas normām? Tās acīmredzami neatbilst demokrātiskas sabiedrības principiem un Satversmes vairākām normām.

Risinājumam ir vairāki varianti, turklāt nav jādomā no jauna – Veselības ministrija un likumdevējs var “pašpikot” Būvniecības vai Psihologu likumos; iespējams, ir vēl kādi noderīgi tiesību akti.

Tomēr vispirms būtu jātiek skaidrībā, vai ārstniecības personu sertifikācija un resertifikācija ir vispār lietderīga un veicina veselības aprūpes sistēmas ilgtspēju? Valsts kontrole pirms pāris gadiem veiktajā revīzijā konstatēja, ka pienākums veikt resertifikāciju ir nevajadzīgs administratīvs slogs regulāri praktizējošām ārstniecības personām. Varbūt pietiek ar Ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu valsts reģistru; ja nepieciešams, var taču pilnveidot tā darbību?

Pašlaik, vērtējot pēdējā laika sarakstes kvalitāti, secināms, ka Veselības ministrija, izpildu vara kopumā un jau trešā pēc kārtas ievēlētā Saeima ir bezcerīgi “sapinušās” ar dakteru sertifikāciju un resertifikāciju. Amatpersonas lielākoties saprot, ka procedūra ir bezjēdzīga, bet pietrūkst prasmju un politiskās gribas “ar godu” atkāpties.

P.S. Cienījamie laikabiedri!

Saistībā ar aktuālo likumprojektu par grozījumiem Ārstniecības likumā, kas tiek gatavots apstiprināšanai jau 3.lasījumā, Saeimas Sociālo un darba lietu komisija līdz 29.septembrim gaidīs ikviena no Jums ierosinājumus, pretenzijas, replikas. Ziņojumus var sūtīt arī individuāli deputātiem (visas e adreses sk. mājaslapā Saeima.lv) vai nozares vadošajai pārvaldes iestādei – Veselības ministrijai.

Kādi priekšlikumi varētu būt? Izprotamas, piemēram, būtu sabiedrības bažas, kāpēc Saeima nav Ārstniecības likumā norādījusi un negrasās norādīt valsts pārvaldes iestādi, kas īsteno padotību pār sertifikācijas institūcijām? Tātad ilgtspējīgi būtu rosināt vispirms leģitimēt Latvijas Ārstu biedrības darbību tieši valsts varas realizēšanā, papildinot ar attiecīgu normu Ārstniecības likuma 29.panta otro daļu. Tikai pēc tam varētu lemt par citiem grozījumiem sertifikācijas regulējumā. Proti, vai amatpersonām ir rīcības plāns, ja Ārstu biedrība, nebūdama saskaņā ar saviem statūtiem atbildīga par valsts saistībām, pēkšņi nolems, ka tā vairs nevēlas sertificēt ārstus, vai, piemēram, pašlikvidēsies?

Ja Latvijas valsts amatpersonas steidzami nespēs mainīt attieksmi pret mediķu kadru politiku, sabiedrībai nāksies uzņemties atbildību, ziņojot PVO, NATO un citām starpvalstu institūcijām, ka dažu ietekmīgu grupu interesēs Latvijas valsts mērķtiecīgi grauj stratēģiski svarīgo veselības aprūpes nozari un mediķu kadru trūkuma dēļ nozarē draud (jau ir!) humānā krīze.

Proti, nauda ne vienmēr ir svarīgākais iemesls, kāpēc jauni un ne tik jauni kolēģi aizbrauc no Latvijas. Tikpat vai pat vairāk “veicinošs” apstāklis šobrīd ir valsts pieļautā un vadošo profesionālo organizāciju īstenotā nozares feodalizācija.

Pievienoju elektroniskās adreses –

[email protected] (Saeimas Sociālo un darba lietu komisija),

[email protected] (Veselības ministrija),

[email protected] (veselības ministrs Hosams Abu Meri),

[email protected] (Veselības ministra biroja vadītāja Renāte Gremze).

Novērtē šo rakstu:

0
0

Seko mums

Iesūti ziņu
Mēs domājam, ka...

3

Prasījām kultūrai 66 miljonus, nedabūjām pat trešo daļu, bet papildus piecarpus miljoni mūsu propagandoniem būs!

FotoTikko pieņemtais budžets Kultūras ministrijas atbildībām prioritārajos pasākumos piešķir 17.51 miljonu eiro. Šie atbalsta pasākumi galvenokārt dzēš nozares ugunsgrēkus, kas bijuši redzami gadiem ilgi.
Lasīt visu...

21

Nosodām nevēlamu uzvedību akadēmiskā vidē, jo īpaši attiecībās starp pasniedzēju un studentu

FotoMedijos ir izskanējuši nopietni, pirmšķietami ticami, publiski apgalvojumi par LU Fizikas, matemātikas un optometrijas fakultātes (LU FMOF) pasniedzēja Dmitrija Bočarova nepieņemamām darbībām un seksuālu uzmākšanos attiecībās ar sievietēm, tai skaitā ar nepilngadīgu personu un LU studenti.
Lasīt visu...

21

Dažas pārdomas par Ex-seržanta rakstu “Karš Ukrainā. Vai tiešām strupceļš - un kam?”

FotoRietumeiropa un arvien vairāk arī Centrāleiropa lielākoties joprojām ir Amerikas protektorāts, un šīs valstis atgādina senos vasaļus, tāpēc pats tuvākais amerikāņu uzdevums ir nodrošināt, lai neviena valsts vai valstu kombinācija neiegūtu spēju izraidīt ASV no Eirāzijas vai pat būtiski samazināt tās izšķirošo šķīrējtiesas lomu.
Lasīt visu...

3

Pēc ilgas nolaidības un ākstībām mēs esam sākuši bakstīties ap bumbu patvertņu jautājumu

FotoJautājums par tuvāko drošo vietu militāra apdraudējuma gadījumā joprojām nav atbildēts kopš Krievijas iebrukuma Ukrainā 2022. gada 24. februārī. Kad varēs atbildēt uz šo vienkāršo iedzīvotāja jautājumu, kas ir paveikts līdz šim un kas vēl ir darāms? Šis būs ieskats Rīgas līdz šim paveiktajā.
Lasīt visu...

21

Belēvičs savulaik demisionēja par sīkumu, turpretim Kariņš demisiju pat neapsver

Foto“Atceros tos jocīgos laikus, kad amatpersonas atkāpās sīkumu dēļ. (..) Veselības ministrs Guntis Belēvičs atkāpās tāpēc, ka tika pieķerts ārpusrindas apkalpošanā Onkoloģijas centrā,” piektdien rakstīju savā “Dienas citātā”. Guntis Belēvičs sarunā ar “Neatkarīgo” papildināja redzējumu uz senajiem 2016. gada notikumiem, kuru morālais aspekts šodien kļūst arvien aktuālāks.
Lasīt visu...

21

Par „kapitālā remonta” blaknēm: „Airiston Helmi” un „krievu zemūdeņu bāžu Somijā” piemērs

FotoTā sauktais finanšu sistēmas kapitālais remonts joprojām raisa diskusijas kā Latvijā, tā citās valstīs, kurās tas notika, un tiek meklētas atbildes uz jautājumiem, vai reizēm cēlu mērķu vārdā nav maksāta pārāk dārga cena, bremzēta ekonomikas attīstība, upurēti veiksmīgi strādājoši uzņēmumi, vai nav cietuši cilvēki, kas neko neatļautu nedarīja. Un vai nav bijis arī tā, ka ar "kapitālā remonta" lozungu tika mēģināts sasniegt pavisam citus mērķus, kā arī norakstīt klaju amatpersonu nekompetenci?
Lasīt visu...

6

No Kariņa mācās arī viņa bijusī “labā roka”, tagad - rokas pagarinājums - premjerministre Evika Siliņa

FotoGrūti izvērtēt, vai ārlietu ministra Krišjāņa Kariņa (Jaunā vienotība – JV) “skaidrojumi” par viņa lidināšanos ar privātiem lidaparātiem ir nekaunības, augstprātības, melīguma vai prastas muļķības radīti. Varbūt tur ir viss kopā. Taču simptomātiski ir tas, ka iezīmējas plaisa starp JV līdera un valsts prezidenta pozīcijām.
Lasīt visu...

3

Bez Stambulas konvencijas Latvijas sievietēm gals klāt, ar Stambulas konvenciju Latvijas sievietes zels un plauks

FotoDiskusijās par Stambulas konvenciju (jeb Eiropas Padomes Konvencija par vardarbības pret sievietēm un vardarbības ģimenē novēršanu un apkarošanu) pazūd būtisks jautājums – kāpēc vispār ir domātas konvencijas, kāda ir to nozīme un kāpēc valstis tām pievienojas? Šajā rakstā pievērsīšos potenciālajiem ieguvumiem no konvencijas, kā arī pretestības iemesliem.
Lasīt visu...

12

Valdība ir uz savas planētas, tauta – uz citas

Foto“Biju pārliecināts, ka mūsu ceļi nekad nekrustosies. Bet, re, valsts svētki ir tas, kas tomēr vieno, kaut arī mūsu politiskie uzskati ir pilnīgi pretēji,” saldi smaidot, vienā no 18. novembra pasākumiem mani uzrunāja kāds augsts ierēdnis. Vienojošais elements gan bija tikai reālā, “taustāmā” telpa, kurā atradāmies, bet politiskajā, sociālajā telpā mūs šķīra bezdibenis. Un joprojām šķir. Tas paliek arvien dziļāks un platāks. Ne jau tikai starp mani un konkrēto ierēdni, bet starp tautu un ierēdniecisko valsts aparātu.
Lasīt visu...

21

Latvijas Televīzija palīdz aizdomās turētajiem apzināti kurināt nacionālo naidu, lai netieši mazinātu vainu slepkavībā

FotoUzskatu, ka par mana tēva Andra Ļubkas (attēlā) slepkavību aizdomās turētās personas un to tuvinieki šobrīd apzināti apmelo manu tēvu nacionālā naida kurināšanā, lai tādējādi novērstu uzmanību no patiesajiem slepkavības iemesliem. Kā arī, apzināti publiski nomelnojot manu tēvu, notiek klajš mēģinājums ietekmēt tiesībsargājošās institūcijas un pat tiesu.
Lasīt visu...

Lursoft
Iepriekšējie komentāri un viedokļi Foto

Par “Maximas” traģēdiju: taisnīgs spriedums manā izpratnē būtu inženiera un būvuzņēmuma sodīšana par ēkas sabrukšanu un "Maximas" sodīšana par cilvēku bojāeju

Ar nelabu sajūtu sekoju medijos...

Foto

Vai Latvijā ir pārāk liels publiskais sektors?

ANO 1919. gadā dibinātā Starptautiskā Darba organizācija publicējusi statistiku – 2020. gadā Latvijā aptuveni 29% visu strādājošo bija nodarbināti...

Foto

Tautas pacietības mērs ir izsmelts!

Šis raksts ir pēdējais brīdinājums koloniālajiem pārvaldniekiem Latvijā! Pēdējais brīdinājums viņu pakalpiņiem valdībā un valsts struktūrās. Tautas pacietības mērs ir izsmelts!...

Foto

Nosodām “Vienotības”, “Progresīvo” un ZZS kreisi radikālo partnerību

Saistībā ar jaunās valdības kreisi liberālo kursu vērtību jautājumos, par prioritāti demogrāfiskās krīzes, ekonomiskās stagnācijas, kā arī militāra...

Foto

Aicinām parakstīties par Saeimas atlaišanu

Mēs, Nacionālā savienība “Taisnīgums”, paziņojam, ka esam pievienojušies iniciatīvai par tautas nobalsošanu, lai atlaistu 14. Saeimu....

Foto

Jau tagad „RailBaltica” trūkst sešu miljardu eiro Latvijas posmam

RailBaltica projektam ir visas iespējas kļūt par akmeni kaklā Latvijas budžetam un valsts parādam, jo jau tagad trūkst...

Foto

Šis raksts par Izraēlu un Palestīnu ir īpaši kompentents, jo pirmā līdzautora divi ģimenes locekļi ir strādājuši kibucos, bet otrs ir dzēris košera šņabi un ir „progresīvais”

10. novembrī ASV valsts sekretārs Entonijs Blinkens Izraēlas–Hamās konflikta kontekstā nāca klajā ar paziņojumu, citu lietu starpā atzīmējot, ka “daudz par daudz palestīniešu ir tikuši nogalināti”. Statistika diemžēl ir nepielūdzama – Izraēlas īstenotās blīvi apdzīvotās Gazas bombardēšanā jau ir 11 tūkstoši...

Foto

Uzruna Latvijas Republikas proklamēšanas 105. gadadienai veltītajā svētku koncertā Latvijas Nacionālajā teātrī

Ļoti cienījamā Saeimas priekšsēdētājas kundze! Ļoti cienījamā Ministru prezidentes kundze! Cienījamās dāmas un godātie...

Foto

Tauta nav stulba

Tauta nav stulba. Tautai piemīt veselais saprāts. Tauta to apliecina, kad viņa publiski dzird idejas, kuras sakrīt ar viņas izjusto gudrību....

Foto

Maksātnespējas administrators izsaimnieko atlikušo uzņēmuma mantu

Mēs, maksātnespējīgās AS "Dzintars" kreditori, nolēmām griezties pie valdības vadītājas un atbildīgās ministres ar atklāto vēstuli par samilzušām problēmām, ar...

Foto

Vai Saeima ir jāatlaiž?

Pēdējās dienās daudz dzirdams par rosinājumu atlaist 14. Saeimu. Izskan gan aicinājumi tādā veidā sodīt arvien kreisāko “Jaunās Vienotības” valdību, gan pretēji...

Foto

Mēs, Kozins, Levrence, Bogustova, Pūpola, Raubiško, Austers un vēl virkne citu Iļjiča mazbērnu...

Kopš teroristiskās organizācijas "Hamas" uzbrukuma 2023. gada 7. oktobrī, kura laikā tika veikti...

Foto

„Rail Baltica” finansējuma plūsmai ir jābūt loģiskai un saskaņotai ar būvdarbu gaitu, citādi Putniņa un Pauniņa kungiem būs problēmas

Lai Rail Baltica būvniecība noritētu raiti un efektīvi un...

Foto

Kas ir "mēs"?

Lūdzu zemāko izklāstu neuzskatīt par konservatīvās domas konferences rīkotāju autoritatīvu versiju. Ticu, ka 28. novembrī Demos II sesijā no runātājiem dzirdēsim pavisam citas...

Foto

Biotehnologa fabulas

Cilvēks ir radies no šūnām, viss organisms - āda, miesa, kauli, tauki, muskuļi, orgāni - arī ir veidots no šūnām. Šūnās veidojas arī enerģija,...