Sākums Kas mēs esam Kontakti Jūsu ieteikumi un jautājumi Reklāma Mobilā

Iesaki rakstu: Twitter Facebook Draugiem.lv

Zaigas Pūces vadītais Sabiedrības integrācijas fonds ir noslepenojis faktiski visu būtiskāko informāciju par bēdīgi slaveno Spriņģes-Jembergas „Mobilo redakciju Daugavpilī”, - tas izriet no šīs nodokļu maksātāju naudu „savējo” projektiem izdāļājošās struktūras oficiālās atbildes uz Lato Lapsas pieprasījumu. Publicējam šo dokumentu pilnā apmērā.

Sabiedrības integrācijas fonds (turpmāk – Fonds) ir saņēmis Jūsu 2023.gada 29.augusta vēstuli par Latvijas valsts budžeta finansētās programmas “Atbalsts nacionāla mēroga medijiem sabiedriski nozīmīga satura veidošanai un nacionālās kultūrtelpas stiprināšanai latviešu valodā” (turpmāk – Programma) ietvaros noslēgto līgumu Nr. 2023.LV/NMA/01 (turpmāk – Projekta īstenošanas līgums) starp Fondu un nodibinājumu “Baltijas pētnieciskās žurnālistikas centrs Re:Baltica” (turpmāk – Projekta īstenotājs) par projekta “MOBILĀ REDAKCIJA DAUGAVPILĪ” (turpmāk – Projekts) īstenošanu un atbilstību Programmas mērķim.

Atbildot uz Jūsu uzdotajiem jautājumiem, paskaidrojam turpmāk norādīto:

par projekta “MOBILĀ REDAKCIJA DAUGAVPILĪ” pieteikumu – sniegt pilnu dokumentāciju, tostarp informāciju, vai tajā bija minēts, ka nozīmīga projekta daļa notiks krievu valodā;

Saskaņā ar Projekta īstenošanas līguma 1.pielikumu – Projekta pieteikuma veidlapas C 2. punktu “Projektā plānoto aktivitāšu apraksts, sasniedzamie rezultāti un to novērtēšanas rādītāji”, šī projekta ietvaros tika plānots īstenot sekojošas aktivitātes:

Pop-up redakcijas atvēršana Daugavpilī (norisinājās vienu nedēļu 2023.gada augusta izskaņā), lai iegūtu informāciju par vietējās sabiedrības prioritātēm, kā arī stiprinātu uzticību žurnālistikai, parādot, kā tā ikdienā strādā;

Izpēte un rakstu tapšana – veikt izpēti un publicēt 2-4 rakstus Re:Baltica mājaslapā (raksti tiks publicēti laikā no 2023.gada septembra līdz 2023.gada novembrim) un partnermedijos (TVNET un Chayka.lv) par tematiku – vietējo skolu gatavība pārejai uz mācībām latviešu valodā vai situācija ar valodas eksāmeniem pirms 2023.gada 1.septembra uzturēšanās atļauju īpašniekiem;

Žurnālistu apmācības (norisinājās 2023.gada augustā) – Re:Baltica pro bono vienas dienas ietvaros nolasīs vairākas lekcijas Latgales reģiona žurnālistiem gan par aktualitātēm pētnieciskajā žurnālistikā, gan faktu pārbaudēs, gan arī pastāstīs, kā veica pētījumu esošās mobilās (pop-up) redakcijas darbības laikā (case study).

Kā minēts Projekta pieteikumā, viens no Projekta pamata mērķiem ir atbalstīt Latgales reģiona neatkarīgo žurnālistiku un paaugstināt tās līmeni mobilajā redakcijā strādājot kopā ar neatkarīgā interneta izdevuma Chayka komandu, kas tiek piesaistīti visu praktisko jautājumu risināšanā. Visi raksti, kas tiks publicēti Re:Baltica mājaslapā un sociālajos tīklos būs latviešu valodā. Ja projekta ietvaros radītie materiāli tiks tulkoti krieviski, tas nenotiks par Projektam piešķirto Programmas finansējumu, bet gan būs partnerredakciju ieguldījums.

Saskaņā ar Programmas vērtēšanas komisijas nolikuma (turpmāk – Vērtēšanas komisijas nolikums)[1], kas apstiprināts ar Fonda padomes 2023.gada 20.janvāra lēmumu, 4.1.punktu –  Projekta pieteikums, ieskaitot tā pielikumus, ir projekta pieteikuma iesniedzēja intelektuālais īpašums. Savukārt Vērtēšanas komisijas nolikuma 4.2.punkts nosaka, ka projektu pieteikumu vērtēšanas materiāli ir ierobežotas pieejamības informācija, kas vērtēšanas procesa laikā ir pieejama komisijas locekļiem/aizvietotājiem un novērotājiem, kuri parakstījuši deklarācijas par konfidencialitātes ievērošanu. Ievērojot minēto, Fonds nav tiesīgs nosūtīt Jums Projekta pieteikuma pilnu dokumentāciju.

sniegt kritēriju uzskaitījumu, pēc kādiem tika izvērtēti pieteikumi;

Saskaņā ar Programmas konkursa nolikumu (turpmāk – Konkursa nolikums)[2], kas apstiprināts ar Fonda padomes 2023.gada 3.februāra lēmumu, visi projektu pieteikumi tiek vērtēti pēc administratīvajiem vērtēšanas kritērijiem, kas minēti Konkursa nolikuma 5.3.punktā, atbilstības vērtēšanas kritērijiem, kas minēti Konkursa nolikuma 5.4.punktā un kvalitātes vērtēšanas kritērijiem, kas minēti Konkursa nolikuma 5.7.punktā.

sniegt personu uzskaitījumu, kas izvērtēja šo pieteikumu;

Vērtēšanas komisijas nolikuma 2.9.1.punkts nosaka, ka projektu pieteikumu administratīvo vērtēšanu veic Fonda sekretariāta Projektu konkursu un uzraudzības nodaļas (turpmāk – Nodaļas) darbinieki. Savukārt Vērtēšanas komisijas nolikuma 2.12.punkts nosaka, ka projektu pieteikumu atbilstības un kvalitātes vērtēšanu veic vērtēšanas komisijas locekļi – katru projekta pieteikumu saskaņā ar atbilstības un kvalitātes vērtēšanas kritērijiem vērtē vismaz divi vērtētāji neatkarīgi viens no otra. Saskaņā ar Vērtēšanas komisijas nolikuma 2.13.punktu, Nodaļa projektu pieteikumus sadala vērtētājiem pēc aritmētiskā principa, ņemot vērā vērtētāju sniegto informāciju par tiem projektu pieteikumiem, attiecībā pret kuriem tiem ir konstatēts interešu konflikts vai attiecībā uz kuru projektu vērtēšanu ētisku apsvērumu dēļ varētu tikt apšaubīta attiecīgā vērtētāja darbības objektivitāte un neitralitāte.

Saskaņā ar Konkursa nolikuma 5.2.punktu, vērtēšanas komisija sastāv no 4 (četriem) augstskolu pārstāvjiem, tai skaitā pārstāvji no reģionālajām augstskolām, kurās ir komunikāciju (mediju) programmas (var iegūt sociālo zinātņu grādu (bakalaura vai maģistra) komunikācijas vai mediju studijās), 2 (diviem) mediju jomas nevalstiskās organizācijas, kuru darbība ir vērsta uz žurnālistikas kvalitātes un mediju ētiskuma veicināšanu, pārstāvjiem – viens no Latvijas Mediju ētikas padomes un viens no Baltijas Mediju izcilības centra – un viņu aizvietotājiem, un 5 (pieciem) valsts pārvaldes institūciju pārstāvjiem, no kuriem 2 (divi) ir Kultūras ministrijas deleģēti pārstāvji, 2 (divi) Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes deleģēti pārstāvji un viņu aizvietotājiem, un 1 (viens) Fonda pārstāvis, kurš vada komisijas darbu, bet vērtēšanā un balsošanā nepiedalās.

sniegt slēdzienu par šo pieteikumu;

Atsaucoties uz iepriekš minēto, Vērtēšanas komisijas nolikuma 4.2.punkts nosaka, ka projektu pieteikumu vērtēšanas materiāli ir ierobežotas pieejamības informācija, kas vērtēšanas procesa laikā ir pieejama komisijas locekļiem/aizvietotājiem un novērotājiem, kuri parakstījuši deklarācijas par konfidencialitātes ievērošanu. Ņemot vērā, ka vērtēšanas komisijas slēdzieni jeb vērtējuma veidlapas, kurās sniegts vērtējums par projektu atbilstības un kvalitātes kritērijiem ir daļa no vērtēšanas materiāliem, Fonds nav tiesīgs Jums nosūtīt Projekta vērtējumu.

sniegt saņemto atskaiti par projekta īstenošanu (vai informāciju, kad šī atskaite iesniedzama);

Saskaņā ar Projekta īstenošanas līguma 2.1.punktu, Projekta izmaksu attiecināmības periods ir no 2023.gada 1. jūlija līdz 2023.gada 1.novembrim un saskaņā ar Projekta īstenošanas līguma 6.2.punktu, Projekta īstenotājam jāiesniedz noslēguma pārskats līdz 2023. gada 17. novembrim.

sniegt kritēriju uzskaitījumu, pēc kā izvērtēta šī projekta īstenošana (vai informāciju, kad paredzēta izvērtēšana);

Fonds informē, ka tam ir vienlīdzīga pieeja pret visiem Programmas projektu īstenotājiem projektu īstenošanas izvērtēšanā. Visiem projektu īstenotājiem saskaņā ar noslēgto projekta īstenošanas līgumu ir jāiesniedz aizpildīta starpposma un/vai noslēguma pārskata veidlapa par projekta rezultatīvajiem rādītājiem un to atbilstību projekta pieteikumā plānotajam, kā arī aizpildīta noslēguma finanšu atskaites veidlapa[3]. Atsaucoties uz iepriekš minēto, Projekta īstenotājam par Projekta īstenošanu būs jāiesniedz noslēguma pārskats līdz 2023.gada 17. novembrim, savukārt starpposma pārskats nav jāiesniedz, jo projekta īstenošanas periods ir pieci mēneši[4].

sniegt personu uzskaitījumu, kas izvērtēja šī projekta īstenošanu (vai informāciju, kādas personas izvērtēs šī projekta īstenošanu);

Atbilstoši Projekta īstenošanas līguma nosacījumiem, Programmas projektu starpposma un noslēguma atskaites izskata Nodaļas darbinieki.

sniegt slēdzienu par šī projekta īstenošanu (vai informāciju, kad sagatavojams slēdziens par projekta īstenošanu);

Atsaucoties uz iepriekš minēto, Projekta īstenotājam par Projekta īstenošanu būs jāiesniedz noslēguma pārskats līdz 2023.gada 17. novembrim. Atbilstoši Projekta īstenošanas līguma 6.2.2. punktam, Fonds izskata projekta noslēguma pārskatu 20 darbdienu laikā pēc tā saņemšanas un sagatavo vēstuli par noslēguma pārskata apstiprināšanu, tostarp norāda neattiecināmās izmaksas, ja tādas tiek konstatētas.

sniegt informāciju par to, vai nodibinājums saņēmis plānoto finansējumu pilnā apjomā jau pirms projekta īstenošanas vai arī to plānots izsniegt pēc projekta izvērtēšanas un slēdziena par tā atbilstību iesniegtajam pieteikumam.

Saskaņā ar Projekta īstenošanas līgumu, Fonds ir veicis avansa maksājumu 100% apmērā. Vienlaikus Fonds informē, ka faktiskā kopējo attiecināmo izmaksu summa visiem projektu īstenotājiem tiek noteikta pēc noslēguma pārskata izvērtēšanas un  apstiprināšanas. Ja Fonds kādas izmaksas atzīst par neattiecināmām, Projekta īstenotājam tās Fondam ir jāatgriež, neatkarīgi no tā, kāds ir bijis avansa maksājuma apmērs.

Fonda Projektu konkursu norises un uzraudzības procedūra nosaka, ka, lai pārliecinātos par veikto izmaksu atbilstību un darbību faktisko izpildi, nepieciešamības gadījumā var tikt veikta ārpuskārtas pārbaude klātienē, fokusējoties uz projekta aktivitāšu īstenošanu un saturu. Fonds informē, ka, pamatojoties uz publiskajā telpā izskanējušo informāciju, publiskotajiem attēliem un bažām par to, vai projekta īstenošana norit atbilstoši Programmas mērķim, Fonda pārstāvji ir veikuši ārpuskārtas klātienes pārbaudi Daugavpilī laikā, kad tur norisinājās pop-up redakcijas aktivitāte.

Ņemot vērā, ka Projekta realizācija turpinās un laikā no 2023.gada septembra līdz novembrim vēl ir paredzēts īstenot Projekta aktivitātes (2-4 rakstu izpēte un publikācija latviešu valodā), tad neatbilstību gadījumā atbilstoši Fonda noteiktajām procedūrām pēc noslēguma pārskata izskatīšanas tiks lemts par projekta ietvaros veikto kopējo maksājumu attiecināmību.

Cieņā Sabiedrības integrācijas fonda sekretariāta direktore Zaiga Pūce


[1] Vērtēšanas komisijas nolikums publicēts un pieejams Fonda mājaslapā: https://www.sif.gov.lv/lv/atbalsts-medijiem-sabiedriski-nozimiga-satura-veidosanai-un-nacionalas-kulturtelpas-stiprinasanai-latviesu-valoda

[2] Konkursa nolikums publicēts un pieejams Fonda mājaslapā: https://www.sif.gov.lv/lv/atbalsts-medijiem-sabiedriski-nozimiga-satura-veidosanai-un-nacionalas-kulturtelpas-stiprinasanai-latviesu-valoda

[3] Noslēguma pārskata veidlapa un noslēguma finanšu atskaites veidlapas publicētas un pieejamas Fonda mājaslapā: https://www.sif.gov.lv/lv/atbalsts-medijiem-sabiedriski-nozimiga-satura-veidosanai-un-nacionalas-kulturtelpas-stiprinasanai-latviesu-valoda

[4] Saskaņā ar projekta īstenošanas līguma projektu, projekta īstenotājam starpposma pārskats jāiesniedz, ja projekta īstenošanas periods pārsniedz 5 mēnešus. Projekta īstenošanas līguma projekts publicēts un pieejams Fonda mājaslapā: https://www.sif.gov.lv/lv/atbalsts-medijiem-sabiedriski-nozimiga-satura-veidosanai-un-nacionalas-kulturtelpas-stiprinasanai-latviesu-valoda

Novērtē šo rakstu:

0
0

Seko mums

Iesūti ziņu
Mēs domājam, ka...

21

"Maskavas nams" Rīgā – simbols ģeopolitiskā kursa maiņai?

FotoPirms nedēļas biedrība "Austošā Saule" pulcēja piketa dalībniekus pretī "Maskavas namam" Rīgā. Ar plakātiem, kas atgādināja par ukraiņu ciešanām un nepieciešamību atbrīvoties no Krievijas ietekmes, pretī Krievijas valsts simboliem. Piketa dalībniekiem nebija šaubu par to, ka vairāk nekā pusotru gadu pēc pilna apmēra kara sākuma Ukrainā un gadu pēc okupekļa nojaukšanas Pārdaugavā "Maskavas nama" atrašanās Rīgā ir spilgts simbols arvien neatrisinātajai cīņai par Latvijas ģeopolitisko kursu un mūsu pašu interesēm savā valstī.
Lasīt visu...

21

Vai pienācis laiks izvēlēties amatpersonas ar loterijas palīdzību?

FotoSortition. Tā senajās Atēnās sauca sistēmu, kurā tautas priekšstāvji, amatpersonas, augstākie ierēdņi, tiesneši tika izvēlēti lozējot. Tas, kuram izkrita kārts ieņemt kādu augstu amatu, tad deva zvērestu kalpot godīgi, tikai un vienīgi tautas interesēs, neņemt kukuļus utt. Šī senā demokrātijas metode nav pilnībā izzudusi līdz pat mūsu dienām, piemēram, tādās valstīs kā ASV, kur šādi tiek izvēlēti tiesu zvērinātie, kuri krimināllietās faktiski izlemj – vainīgs vai ne.
Lasīt visu...

3

Pateikt, ka šī būs katastrofāla valdība, var tikai kāds, kuram galvā ir atdzisusi putra, un arī okupācijas varas kolaborants Kūtris būs lielisks Saeimas priekšsēdētājs

FotoPagājušajā piektdienā, 15. septembrī, Latvijas Republikas Saeimā sākās ārkārtas sēde. Tajā bija tikai viens izskatāms jautājums, proti: “Par uzticības izteikšanu Ministru kabinetam.” Runa, protams, ir par aizejošās labklājības ministres Evikas Siliņas izveidoto valdību.
Lasīt visu...

3

Tas, ka Kūtris ir komunistu okupācijas varas kolaborants, „Delnai” ir pieņemami, bet tas, ka viņš atļaujas izteikt savu viedokli un ievēro nevainīguma prezumpciju, ir nosodāmi

FotoGodātie Saeimas deputāti, vēršamies pie Jums, lai paustu dziļas bažas par Gunāra Kūtra pieteikto kandidatūru un plānoto apstiprināšanu Saeimas priekšsēdētāja amatā. Uzskatām, ka deputāta publiskajā telpā izskanējušie izteikumi neatbilst augstajiem godprātības, atklātības un atbildīguma standartiem, kas tiek sagaidīti no Saeimas priekšsēdētāja kā vienas no augstākajām valsts amatpersonām.
Lasīt visu...

3

Tikai nesmejieties, bet mums ir atnākusi atziņa: ir jābūt drošiem, ka ikvienā jomā – iekšlietu, veselības, izglītības, reģionālās politikas vai citā – esam izdarījuši visu, lai cilvēki varētu izjustu augstu lojalitāti pret savu valsti

FotoRietumu pasaulē ārpolitika ir kļuvusi par drošības politiku, jo Krievijas brutālais iebrukums Ukrainā pasauli ir ievirzījis "kara laikmetā" – tādu secinājumu izteicu šā gada janvārī ārlietu debatēs.
Lasīt visu...

21

Par melīgo spriņģu, jembergu un visu pārējo Kremļa stabulnieku “līdzjūtības vaimanām”

FotoPētot Daugavpils Čmoikas un Re:Baltica prokrieviskā dueta darbības, uzdūros interesantam dokumentam, kurā Tiesībsargs analizē ar Imigrācijas likuma grozījumiem saistītos riskus, tai skaitā iespējamo eventuālo Krievijas Federācijas pilsoņu izraidīšanu no valsts nenokārtotas latviešu valodas pārbaudes dēļ.
Lasīt visu...

Lursoft
Iepriekšējie komentāri un viedokļi Foto

Šajā valdībā nenotiks visādas nevajadzīgas, muļķīgas debates!

Šī būs pirmā centriski kreisā valdība kopš neatkarības atjaunošanas. Pirmā valdība, kas nebūs konservatīva....

Foto

Es aicinu ikvienu Latvijas iedzīvotāju vilkt katrā kājā atšķirīgu apavu – un tāda arī būs manas valdības darbība

Lai patiesi izprastu otru cilvēku, ir jānoiet viņa...

Foto

Atklātā vēstule valsts prezidentam Edgaram Rinkēvičam: fakti skaidri norāda uz iespējamu tiesību pārkāpumu un neētisku rīcību no „Swedbank” puses

Godātais Latvijas valsts prezident Edgar Rinkēvič! Es,...

Foto

Briškens un manekena politiķi

Ik rītu pa ceļam uz darbu sanāk doties garām kāda lielveikala skatlogam, kurā nemainīgi stalti stāv manekeni, tērpti visnotaļ glītos uzvalkos. Tam...

Foto

Īsā atmiņa un krievu imperiālisma otrā elpa

Mums, latviešiem, ir vājības, kas tiek izmantotas pret mums. Kad mēs jūtam tūlītējus eksistenciālus draudus, tad mēs esam vienoti,...

Foto

Mans viedoklis

Privātiem medijiem var būt savi ideoloģiski, politiski, personiski mērķi. Tas ir normāli. Kāds dibina, pērk un uztur savu mediju vai medijus ar mērķi ietekmēt...

Foto

Dzirdam metaforas “kolektīvie Rietumi”, “krievu kolektīvais Putins” – bet ko tad nolēmis “kolektīvais latvietis”?

Tamlīdzīgi izplūduši izteicieni nav lietojami kā pilnvērtīgi termini, tikai kā metaforiski vispārinājumi,...

Foto

Kāpēc “sabiedriskais medijs” uzdod jautājumus un neatskaņo atbildes?

“Labdien! Paldies par izrādīto interesi saistībā ar norisēm Ogres novadā! Vēlos norādīt, ka Ogres Vēstures un mākslas muzeja...

Foto

Vācieši jauc nost vēja elektrostacijas, lai paplašinātu brūnogļu ieguvi!

Energokompānija RWE ir sākusi nojaukt septiņas vēja turbīnas blakus bijušajam Lützerath ciematam Ziemeļreinā-Vestfālenē. Iemesls: RWE vēlas paplašināt Garzweiler II virszemes brūnogļu...

Foto

Nesmejieties, bet mēs atkal esam sacerējuši vēstuli

Godātais valsts prezident, Saeima, ministru prezidenta kandidāte Evika Siliņa! Latvijā kultūras ministram būtu jābūt otram valsts vadītājam, garīgās attīstības...

Foto

Iesniegums par „Sadales tīklu” ir nepareizs!

31. augustā vairāki portāli publicēja rakstu par uzņēmēja Gata Lazdas vēršanos ar iesniegumu Ģenerālprokuratūrā par AS “Sadales tīkls” jaudas “nenodrošināšanu”...

Foto

Dažas piezīmes par jauno Ogres Vēstures un mākslas muzeja direktori

Ogres novada dome izsludināja atklātu konkursu uz muzeja direktora amatu. Pieteicās diemžēl tikai viens pretendents –...

Foto

Imigrācijas likums un spēles ap terminiem

Ņemot vērā, kā pēdējo mēnešu laikā tiek manipulēts ar jēdzieniem saistībā ar Imigrācijas likuma normām saistībā ar ārzemnieku, precīzāk, Krievijas...

Foto

Rokas nost no mūsu Latvijā gūtās peļņas, tā vajadzīga dividendēm mūsu skandināvu akcionāriem

Viedokļi par un ap banku darbību, kas pēdējo mēnešu laikā uzvirmojuši, rada ilūziju,...

Foto

Negribēšanas spēks, vai kāpēc mēs gribam kā labāk, bet sanāk kā vienmēr. Dažas varbūt spurainas, taču rūgtas pārdomas

Disharmonijas izjūta vai emocionālā nelīdzsvarotība ir subjektīvi jēdzieni,...

Foto

„Sadales tīkla” rīcība: kurš uzņemsies politisko atbildību un kuram paliks kriminālā?

Kāpēc uzņēmumu un iestāžu vadītājiem kompetence ir svarīgāka par lojalitāti valdošajiem politiskajiem spēkiem....

Foto

Kad Marijas Naumovas koncertā publika uzvedas kā stacijas bufetē

Dzintaru koncertzāle šovasar lutinājusi ar daudziem skaistiem un dvēseli aizkustinošiem koncertiem. Divas reizes skatītājus priecējis Maestro Raimonds...

Foto

Prezidents ir viens, skolotāji ir daudzi

Šodien man uzticēts pastāstīt, ko var skolotājs un ko var prezidents. Citiem vārdiem sakot – “Atrodi atšķirības starp skolotāju un...

Foto

Lūdzu, netraucējiet jaunam OIK!

AS "Augstsprieguma tīkls" (AST) paziņojums pārtraukt izsniegt tehniskās prasības jaunu elektrostaciju pieslēgšanai pārvades tīklam, balstoties uz jaudu nepieejamību tīklā, ir tirgus regulēšana....

Foto

Mana pieredze pašvaldības darbā: domes deputātiem vispār nevajadzētu dalīties pozīcijā un opozīcijā, bet vienkārši strādāt!

BIja kārtējā sarežģītā un iekšēji pretrunīgā diena Rīgas domē. Izjautājām Vilni...

Foto

Nost ar ielikteņiem, laiks profesionāļiem!

Katastrofāls dzimstības kritums, kas pērn, gada laikā samazinoties par 2000 jaundzimušo, sasniedzis 100 gados zemāko atzīmi, valsts ārējais parāds, kas tuvojas...

Foto

„Manabalss” iniciatīva: atcelt 22. augusta vienšošanos par grozījumiem Imigrācijas likumā par valsts valodas prasmēm

Aicinu atcelt 22. augustā notikušo valdības vienošanos par izmaiņu veikšanu Imigrācijas likumā...

Foto

Atklāta vēstule „Indexo” valdes priekšsēdētājam Valdim Siksnim

Godātais Sikšņa kungs (attēlā)! Organizējot Indexo akciju kotāciju Rīgas fondu biržā pirms vairāk nekā gada, akciju kotācijas noteikumos Jūs personīgi iekļāvāt...

Foto

Tu

Netiesājiet, tad jūs netapsit tiesāti; nepazudiniet, tad jūs netapsit pazudināti; piedodiet, tad jums taps piedots. (Lūkas 6:37)...

Foto

Kariņa redzējums ir mans redzējums: jo vairāk, jo labāk!

2023. gada 21. un 22. augustā Rīgas pilī esmu ticies ar visiem Saeimā pārstāvētajiem politiskajiem spēkiem, pārrunājot...

Foto

Tautvaldība un globālisms

Tautvaldība, ja tā to var nosaukt, ir pirmatnējās demokrātijas forma, kur katra kopiena, dzimta vai ģimene izvēl savu pārstāvi iekšēju vai ārēju jautājumu...

Foto

Tikai nesmejieties, man atkal ir priekšā lieli dzīves lēmumi

Labrīt. Man šodien ir jāpieņem lieli dzīves lēmumi. Šajā pusgadā esmu piedzīvojis savas dzīves lielāko nodevību. Mani...

Foto

Brīvību pilsonim Ivanovam!

Es, Diana Uliganets, esmu uzņēmēja Igora Ivanova dzīvesbiedre un pilnvarotā persona. Man ir Ukrainas un Ungārijas dubultpilsonība. Jau ilgāku laiku dažādu objektīvu apstākļu,...

Foto

Es ar prieku uzticēšu jaunajai valdībai atrisināt visas aktuālās problēmas, kaut skaidrs, ka tas nav iespējams

Šodien, 2023. gada 17. augustā, esmu saņēmis ministru prezidenta Artura...

Foto

Izlasot Imanta Parādnieka viedokli par kara nodokli

Atvainojos visiem, kas šodien lasa informāciju tikai par Krišjāņa Kariņa demisiju un jaunas Latvijas valdības izveidi. Šajā rakstā tā...

Foto

Urā, mēs uzvarējām KNAB!

15.jūlijā stājies spēkā Administratīvās rajona tiesas spriedums lietā, kurā četri deputātu kandidāti no Jaunās Vienotības un Latvijas Reģionu apvienības apvienotā saraksta Ventspils pilsētas pašvaldības...

Foto

Bez siles mēs nevaram un negribam!

Kustība “Par!” lēmusi turpināt darbu Rīgas domes vadībā, īstenojot 2020. gadā iesāktās pārmaiņas rīdziniekiem. Mēs turpināsim izglītībā iesākto, uzlabojot skolēnu...

Foto

Elektrības sadales tarifi - kļūda, kas tiks izlabota decembrī...

Laiku pa laikam sabiedrības viedoklis tomēr tiek ņemts vērā. Premjers ir apsolījis decembrī pārskatīt sadales tarifus. Tātad...